หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด

หมู่ 12 บ้านดงคราม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยนครพนม
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2556369,380|200,000|199,964|3620131281448431.pdf20143261748471.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=534]   วันที่รายงาน  [10/4/2556]
  ตารางกิจกรรม ปี ๒๕๕๖ ตามไฟล์แนบค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134101439471.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=668]   วันที่รายงาน  [4/7/2556]
  กิจกรรมที่ 1 คณะทำงานโครงการได้ทำการสำรวจข้อมูลและจัดเวทีร่วมกับชุมชน ณ หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด ศาลากลางบ้าน หมู่12 บ้านดงคราม อ.ธาตุพนม จ. นคพนม เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2556 จากการเสวนา พบว่า ปัจุบันกลุ่มผู้เพาะเห็ดบ้านดงครามมีเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ คือ การผลิตเชื้อเห็ดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การต้่อเชื้อในอาหารข้าวฟ่าง การผลิตก้อนเชื้อเห็ดเพื่อใช้เอง และการผลิตดอกเห็ดเพื่อจำหน่าย องค์ความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติมคือ 1. เทคโนโลยีการผลิตเห็ดที่มีคุณภาพและการบริหารจัดการกลุ่ม 2. เทคโนโลยีการแปรรูปเห็ด 3. การสุขาภิบาลโรงเรือน และการใช้ประโยชน์จากก้อนเห็ดเก่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 14 คน
  กิจกรรมที่ 2 ต้อนรับคณะติดตามความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 29 พ.ค 2556 โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ ณ คลินิกเทคโนโลยี และนำคณะกรรมการเยี่ยมชมหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเพื่อพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากกระทรวงวิทย์ จำนวน 6 คน คณะทำงานโครงการ 4 คน เกษตรกรผู้เพาะเห็ดจำนวน 13 คน
  กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชีรายรับขรายจ่ายและการทำบัญชีการผลิตเห็ด เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2556 ณ หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด ศาลากลางบ้าน หมู่12 บ้านดงคราม อ.ธาตุพนม จ. นคพนม โดยวิทยากรสอนการทำบัญชี และให้สมาชิกผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบการทำบัญชี พบว่า สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดบ้านดงครามสามารถเข้าใจและจดบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีการผลิตได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 14 คน
  ค่าใช้จ่าย : 10,817
  จำนวนผู้รับบริการ : 38
  ปัญหาอุปสรรค : ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือน กรกฎาคม เป็นฤดูกาลทำนา และฝนตกการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรค่อนข้างทำได้ยาก เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำนา
  แนวทางแก้ไข : หลีกเลี่ยงการลงพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=776]   วันที่รายงาน  [30/9/2556]
  1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรงเรือนเพาะเห็ด และการใช้ประโยชน์จากก้อนเชื้อเห็ดเก่า
  รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
  ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการโรงเรือนเพาะเห็ดที่ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับพื้นที่ และนำเสนอโรงเรือนรูปแบบต่างๆ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเห็ดแบบต่างๆ เช่น การเพาะเห็ดแบบถุงโดยใช้ฟางหมัก การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดในขอนไม้ เทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อเห็ดโดยการใช้ข้าวเปลือกแทนข้าวฟ่าง เทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำหม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ดไว้ใช้เอง รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากก้อนเชื้อเห็ดเก่า และเปิดโอกาสให้ ผู้เข้าอบรมซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
  วันที่จัดกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556
  สถานที่ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 12 บ้านดงคราม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ สราวิช วิทยากร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา สราวิช ผู้ช่วยวิทยากร
  นายอดิศร สราวิช ผู้ช่วยวิทยากร
  นายไพบูลย์ นวนงาม ผู้ช่วยวิทยากร
  หน่วยงาน คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต กาฬสินธุ์
  ผู้เข้าอบรม กลุ่มผู้เพาะเห็ดบ้านดงคราม จำนวน 32 ราย
  คณะทำงานโครงการ นางกาญจนา สุริยนต์
  นายธีระธนธร นนทะภา
  นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์งาม
  นายสุรเชษฐ์ เอ๊ฟวา
  ผลการดำเนินงาน
  หลังจากได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการโรงเรือน การเพาะเห็ด และการใช้ประโยชน์ก้อนเห็ดเก่า พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการบริหารจัดการโรงเรือนมากขึ้น และจะนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงโรงเรือนให้มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เมล็ดข้าวเปลือกเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงเชื้อเห็ดแทนเมล็ดข้าวฟ่าง เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยทางกลุ่มจะทดลองนำองค์ความรู้นี้มาทดลองใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการเพาะเห็ดในขอนไม้ ทางกลุ่มจะทำการเพาะเห็ดในขอนไม้ เพื่อนำดอกเห็ดที่ได้มาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ด เนื่องจากเห็ดที่เกิดจากขอนไม้เป็นเสมือนเห็ดที่เกิดเองตามธรรมชาติซึ่งจะมีความแข็งแรงค่อนข้างสูง มีผลทำให้เชื้อที่ได้มีความแข็งแรง และให้ผลผลิตดี สำหรับก้อนเห็ดเก่าทางกลุ่มจะนำมาทำปุ๋ย และทดลองนำไปใช้เพาะเห็ดฟางต่อไป สำหรับการประเมินความพึงพอใจภายหลังการฝึกอบรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด และความรู้ที่ได้จากการอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีหลังการอบรม ซึ่งสามารถลดรายจ่ายได้ประมาณ 1,001-2,000 บาทต่อเดือน ตลอดจนทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น สำหรับความรู้ที่ได้นำไปใช้ในครอบครัวและในกลุ่ม/ชุมชน โดยความรู้ที่ได้สามารถนำไปขยายผลต่อในด้านการประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้แล้วทางกลุ่มจะนำความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางไปถ่ายทอดให้ผู้สนใจในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน
  2. กิจกรรมการทำคู่มือเทคโนโลยีการผลิตเห็ด แผ่นพับ ร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
  รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
  กิจกรรมจัดทำแผ่นพับและคู่มือเทคโนโลยีร่วมกับชุมชน โดยให้ตัวแทนกลุ่มจำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งรายละเอียดการทำแผ่นพับ และคู่มือเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ด 2. การผลิตหัวเชื้อบนเมล็ดข้าวฟ่าง หรือการขยายเชื้อ 3. การผลิตก้อนเชื้อเห็ด และการเปิดดอก ซึ่งในส่วน ข้อ 1 และ ข้อ 2 มีการดำเนินเรียบร้อยแล้ว สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนที่ 3 คือ การผลิตก้อนเชื้อเห็ด และการเปิดดอก โดยมีการบรรยาย และสาธิตวิธีการทำก้อเชื้อเห็ด เพื่อใช้ภาพประกอบการจัดทำแผ่นพับ และคู่มือเทคโนโลยีร่วมกัน
  วันที่จัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556
  สถานที่ ณ กลุ่มผู้เพาะเห็ดบ้านดงคราม หมู่ 12 บ้านดงคราม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  วิทยากร/คณะทำงาน นางกาญจนา สุริยนต์
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มผู้เพาะเห็ดบ้านดงคราม จำนวน 10 ราย
  ผลการดำเนินงาน
  การทำแผ่นพับ และคู่มือเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ด
  2. การผลิตหัวเชื้อบนเมล็ดข้าวฟ่าง หรือการขยายเชื้อ
  3. การผลิตก้อนเชื้อเห็ด และการเปิดดอก
  ซึ่งในส่วน ข้อ 1 และ ข้อ 2 มีการดำเนินเรียบร้อยแล้ว สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนที่ 3 คือ การผลิตก้อนเชื้อเห็ด และการเปิดดอก ซึ่งการดำเนินกิจกรรมระกอบด้วย การบรรยายวิธีการทำก้อนเชื้อเห็ด และสาธิตวิธีการทำก้อนเชื้อเห็ด จดบันทึกข้อมูล ส่วนประกอบ วิธีการและขั้นตอนการทำก้อนเชื้อเห็ด ถ่ายภาพประกอบแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ภาพประกอบการจัดทำแผ่นพับ และคู่มือเทคโนโลยี สุดท้าย ตัวแทนกลุ่มและคณะทำงานสรุปข้อมูลและรายละเอียดในการทำแผ่นพับ และคู่มือเทคโนโลยีร่วมกัน โดยผลลัพธ์ที่ได้จะประกอบด้วย คู่มือเทคโนโลยีฉบับร่าง และแผ่นพับ
  3. กิจกรรมจัดทำป้ายหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเพื่อระบุตำแหน่งของหมู่บ้าน จำนวน 2 แผ่นป้าย โดยติดตั้ง ณ ทางเข้าหมู่บ้านและหน้าที่ทำการกลุ่ม
  4. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเห็ด ภายใต้โครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
  รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
  จัดอบรมให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เพาะเห็ดบ้านดงคราม จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ คือ แหนมเห็ด เห็ดสามรส น้ำพริกเห็ด และเห็ดหยอง และมีการให้ความรู้ด้านทฤษฎีเกี่ยวกับการทำขนมขบเคี้ยวจากเห็ด โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช)
  วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 29-30 สิงหาคม 2556
  สถานที่ ณ กลุ่มผู้เพาะเห็ดบ้านดงคราม หมู่ 12 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  คณะทำงาน/ผู้เข้าร่วมงาน นางกาญจนา สุริยนต์
  นางสาวภัทราวดี ศรีปัญญา
  นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์งาม
  นายสุรเชษฐ์ เอ๊ฟวา
  วิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร นางสาววไลภรณ์ สุทธา
  นายเชาวลิต อุปฐาก
  นางสาวบุษยมาลี ถนนทิพย์
  นางสาวภีญญาพร เตชะวรวิทยากูร
  นายภานุวัฒน์ แก้ววันนา
  นายสิทธิพงษ์ สมบูรณ์
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน
  ผลการดำเนินงาน
  ผลการดำเนินงาน พบว่า สมาชิกกลุ่มผู้เพาะเห็ดบ้านดงคราม ได้เรียนหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ คือ แหนมเห็ด เห็ดสามรส น้ำพริกเห็ด และเห็ดหยอง และมีการให้ความรู้ด้านทฤษฎีเกี่ยวกับการทำขนมขบเคี้ยวจากเห็ด โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช) โยผู้เข้าอบรมมีความสนใจและเรียนรู้ทุกกระบวนการเป็นอย่างดี เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มต่อไป สำหรับการประเมินความพึงพอใจภายหลังการฝึกอบรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด และความรู้ที่ได้จากการอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีหลังการอบรม ซึ่งสามารถลดรายจ่ายได้ประมาณ 1,001-2,000 บาทต่อเดือน ตลอดจนทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น สำหรับความรู้ที่ได้นำไปใช้ในครอบครัวและในกลุ่ม/ชุมชน โดยความรู้ที่ได้สามารถนำไปขยายผลต่อในด้านการประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้แล้วทางกลุ่มจะนำความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเห็ดไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มต่อไป เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน

  5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นวิทยากรชุชน ภายใต้โครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
  รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
  บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรชุมชน ให้ผู้เข้าอบรมทดสอบการการพูดเพื่อฝึกเป็นวิทยากรชุมชน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 7-8 กันยายน 2556
  สถานที่ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 12 บ้านดงคราม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  คณะทำงาน นางกาญจนา สุริยนต์
  นางสาวภัทราวดี ศรีปัญญา
  นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์งาม
  วิทยากร ดร.กัลยา มิขะมา
  นายเหรียญทอง ไชยสุระ
  ผู้เข้าอบรม กลุ่มผู้เพาะเห็ดบ้านดงคราม จำนวน 12 ราย
  ผลการดำเนินงาน
  หลังจากทำการอบรมให้ความรู้และทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรชุมชน พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถเป็นวิทยากรชุมชนได้ในเบื้องต้น สำหรับการประเมินความพึงพอใจภายหลังการฝึกอบรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด และความรู้ที่ได้จากการอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีหลังการอบรม สำหรับความรู้ที่ได้นำไปใช้ในครอบครัวและในกลุ่ม/ชุมชน โดยความรู้ที่ได้สามารถนำไปขยายผลต่อในด้านการประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่
  ค่าใช้จ่าย : 189,147
  จำนวนผู้รับบริการ : 84
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 20139301541111.xls
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=852]   วันที่รายงาน  [16/11/2556]
  ดำเนินการให้ข้อมูลกับคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านแม่ข่าย วท. โดยมีข้อมูลที่นำเสนอในการประเมินตามไฟล์แนบ ประกอบด้วย 1. คู่มือเทคโนโลยี 2. รายงานผลการดำเนินงาน 3. แผ่นพับแนะนำหมู่บ้านและเทคโนโลยีค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 15
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 201311161428491.pdf
  2557316,855|250,000|33,030|216,97020144301332201.pdf201546227161.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=993]   วันที่รายงาน  [10/7/2557]
  ผลการดำเนินงานคือ
  1. การร่วมมือวางแผนการทำงานกับคณะทำงาน ตามแผนที่วางไว้ โดยจัดการประชุมคณะทำงานแบบไม่เป็นทางการขึ้น โดยพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ในช่วงฤดูทำนานี้ และหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน
  2. จัดทำเอกสารในการให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะนำไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
  3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การนำเสนอ เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะนำไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูการทำนาของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายยังไม่มีเวลาที่ตรงกับคณะทำงาน จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานออกไปอีก และหาทางที่จะเข้าไปทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย
  แนวทางแก้ไข : ขอความร่วมมือกับทางกลุ่มเป้าหมายโดย ขอให้กลุ่มเป้าหมายสละเวลาสักเล็กน้อยมารับฟ้งการอบรม ความรู้ต่างๆ ภายในหนึ่งวัน โดยหาเวลาที่ทุกคนพอที่จะมาเข้าร่วมรับฟังได้
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1088]   วันที่รายงาน  [29/9/2557]
  1.สมาชิกกลุ่มผลิตเห็ดบ้านดงคราม จำนวน 15 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน เทคโนโลยีการผลิตเห็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ โดยได้รับความรู้จากวิทยากร ผศ.วัชรินทร์ สราวิท เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านการผลิตเห็ดค่าใช้จ่าย : 16,515
  จำนวนผู้รับบริการ : 15
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1093]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
  1. วางแผนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ดกับสมาชิกหมู่บ้านดงคราม เมื่อเดือนมิถุนายน 2557
  2. สมากชิกมีความเห็นร่วมกันว่าจะไปศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตเห็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ โดยได้รับความรู้จากวิทยากร ผศ.วัชรินทร์ สราวิท เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 สมาชิกกลุ่มผลิตเห็ดบ้านดงคราม เดินทางไปศึกษาดูงาน เมื่อนำความรู้จากการไปดูงานมาประมวลสรุปรวบยอด เพื่อวางแผนการทำงานในปี 2557
  ค่าใช้จ่าย : 16,515
  จำนวนผู้รับบริการ : 15
  ปัญหาอุปสรรค : 1. วางแผนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ดกับสมาชิกหมู่บ้านดงคราม เมื่อเดือนมิถุนายน 2557
  2. สมากชิกมีความเห็นร่วมกันว่าจะไปศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตเห็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ โดยได้รับความรู้จากวิทยากร ผศ.วัชรินทร์ สราวิท เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 สมาชิกกลุ่มผลิตเห็ดบ้านดงคราม เดินทางไปศึกษาดูงาน เมื่อนำความรู้จากการไปดูงานมาประมวลสรุปรวบยอด เพื่อวางแผนการทำงานในปี 2557

  แนวทางแก้ไข : 1. ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ในโครงการ โดยเริ่มต้น ในเดือนตุลาคม 2557 โดยการ สำรวจพื้นที่ จัดเวที เสวนา ร่วมกับชุมชน เพื่อนำปัญหาความต้องการ และสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายในกลุ่มและในชุมชน เพื่อรองรับการขายผลโครงการ
  2. วางแผนการให้ความรู็กับสมาชิกในกลุ่ม ในเรื่องของการจัดการโณงเรือน การแปรรูปเห็ด การบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรุ็ความสามารถมาให้ความรู็
  3. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้ครอบคลุมและติดตามประเมินผลของโครงการ

  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2558300,000|300,000|181,348|118,65220156893721.pdf201616134661.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1269]   วันที่รายงาน  [2/7/2558]

  โอกาสและการเติบโตของหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด

   - หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ดมีความเข้มแข็ง ของสมาชิกกลุ่ม และทักษะความชำนาญในด้านการผลิตเห็ด การตลาด  อัตราการเติบโต ของกลุ่มเมื่อเทียบกับ ปี 2557 เห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มขยายตัวในปี 2558 แบบก้าวกระโดด ทั้งจำนวนปริมาณ โรงเรือนเห็ดพร้อมเปิดดอกที่เพิ่มมากขึ้น ในชุมชน และการมีจำนวนการสั่งซื้อก้อนเห็ดพร้อมเปิดดอก ทั้งจากชุมชนใกล้เคียง จังหวัดที่อยู่ติดกัน และจากต่างประเทศ (ลาว) ที่สั่งซื้อเข้ามาในปริมาณมาก อย่างเช่น ของสมาชิกกลุ่ม ๑ คน มีออเดอร์จากลูกค้า ๒ ราย  สั่งก้อนเห็ดพร้อมเปิดดอก ทั้งจากภายในและต่างประเทศ กำหนดส่งก้อนเห็ด เดือนกรกฎาคม 2588  จำนวน 7,000 ก้อน x ก้อนละ 10 บาท 70,000 บาทในจำนวนนี้ก็เป็นการกระจายรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตที่แบ่ง ออร์เดอร์ไปทำตามอัตรากำลังและควบคุมคุณภาพของก้อนเห็ดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกโรงเรือนที่ผลิต กลุ่มมีระบบการตรวจสอบสินค้าก่อนให้กับลูกค้าทุกก้อนเชื้อต้องเดินเต็มถุงไม่เป็นโรค และสามารถเปิดดอกได้ใน 2-3 วัน หลังนำเข้าโรงเรือน  และสมาชิกกลุ่มที่ไม่มีโรงเรือน แต่เป็นแรงงานที่ช่วยเหลือกันมีงานทำทุกวันในการกรอกถุงขี้เลื่อย จะมีรายรับประมาณวันละ 250 – 300 บาท เป็นรายได้เสริมของสมาชิกในชุมชน

  - กลุ่มได้ประชุม และหารือร่วมกันในสร้างความยั่งยืน และให้เกิดเป็นรูปธรรม และสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับชุมชน (สมาชิกในชุมชนและลูกหลานที่เรียนจบแล้ว ที่ไปทำงาน กทม. อยากกลับมาอยู่ที่บ้าน ) มติที่ประชุม เห็นร่วมกันว่าควรจะมี “ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา” ซึ่งปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดในเรื่องของกลุ่ม ที่มีวัสดุ –อุปกรณ์ ทางจุลชีววิทยา ดังนี้ (1) ตู้เขี่ยเชื้อ 1 ตู้ (2) อุปกรณ์ เข็มเขี่ยเชื้อ 1 ชุด (3) หม้อนึ่งความดัน 1 หม้อ เท่านั้น วิธีที่สมาชิกใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือ หมุนเวียนกันผลิตเชื้อเห็ด รวมกลุ่มกันทำเชื้อเห็ด แต่ด้วยหม้อนึ่งมีเพียงหม้อเดียว จะต้องรอคิวกัน เมื่อเทียบกับความต้องการเชื้อเห็ดเพิ่มขึ้นทำให้สมาชิกบางส่วนผลิตไม่ทันจะต้องมีการซื้อเชื้อเห็ดสำเร็จรูปจาก ต่างจังหวัด เพื่อใช้ทำก้อนเชื้อเห็ด ซึ่งจากการหารือ สมาชิกเห็นควรว่า ถ้าหากมีห้องปฏิบัติการ แล้วจะสามารถทำเชื้อเห็ด ในรูปแบบต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น ทั้ง ทำเชื้อเห็ดในอาหารเลี้ยงเชื้อ ทั้งชนิดและปริมาณ เพิ่มมากขึ้น เชื้อเห็ดในเม็ดข้าวฟ่าง ที่มีความต้องการของตลาดสูงในปัจจุบัน จะเพียงพอต่อความต้องการของกลุ่ม และจะผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มผู้เพาะเห็ดบ้านดงคราม และคนภายนอก เป็นช่องทางการเพิ่มอาชีพให้กับกลุ่มต่อไป

  - กลุ่ม ร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการเรื่อง ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา นี้ ให้กับ หน่วยงานในพื้นที่ และอีกชุด กลุ่มได้เสนอไปที่ อบจ. นครพนม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วน และบางส่วนกลุ่มจะใช้เงินของ กองทุนเพาะเห็ดบ้านดงคราม ในการจัดทำห้องปฏิบัติการ

  ระบุผลการดำเนินงาน

  ว/ด/ป

  กิจกรรม

  ผลการดำเนินงาน

  ค่าใช้จ่าย

  หมายเหตุ

  5-6 เมษายน 58

  กิจกรรม : วางแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘ /จัดทำปฏิทินการผลิต และชี้แจงการทำบัญชีครัวเรือน รายรับ – รายจ่าย –บัญชีต้นทุนการผลิต

  สมาชิกกลุ่มเห็ดบ้านดงคราม ผู้ผลิต จำนวน 12 คน และสมาชิกกลุ่ม จำนวน 22 คน รวม 34 คน ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับคณะทำงานโครงการจากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยสรุปแผนงาน ดังปฏิทินปฏิบัติงาน (เอกสารแนบที่ 1) และชี้แจงการลงบัญชีครัวเรือน รายรับ รายจ่าย และบัญชีต้นทุนการผลิต ให้กับสมาชิกทุกคน รวมทั้งให้เล่มบัญชีเพื่อจัดทำของแต่ละบุคคล

  10,400

  กองทุนเพื่อการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตเห็ด สำรองจ่ายไปก่อน

  20 – 21 เมษายน 58

  กิจกรรม : วางแผนงานเพื่อถ่ายทำรายการ ถ่ายทำรายการ Science Hit วิทยาศาสตร์ทันสมัย ตอนหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด

  ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตเห็ด และผู้นำชุมชนในการเตรียมงาน และกิจกรรมที่จะถ่ายทำรายการ เตรียมงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสะอาด

   

  ใช้งบประมาณของปี 2557

  7 – 11 พฤษภาคม 58

  กิจกรรม : ถ่ายทำรายการ Science Hit วิทยาศาสตร์ทันสมัย ตอนหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด

  ถ่ายทำรายการ ตามบทที่ทางทีมงานส่งให้ กลุ่มและชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

  18,000

  กองทุนเพื่อการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตเห็ด สำรองจ่ายไปก่อน

  12-14 มิถุนายน 58

  ลงพื้นที่ชุมชนที่ต้องการขยายผลการ

  เพาะเห็ดเพื่อการค้า/เป็นอาชีพเสริม

  บ้านนางาม ตำบลขามป้อม

   อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

  กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านนางาม เดิมทำนาเป็นอาชีพหลัก และปลูกพืชผักทางการเกษตร (พริก มะระ ถั่ว มะเขือ) เป็นอาชีพเสริม เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปมาก จากอดีต ทำให้มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น และกลุ่มได้หารือกัน อยากประกอบอาชีพเสริมที่พึ่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้น้อยกว่านี้  และได้ทดลองเพาะเห็ดฟางแล้วพบว่า ต้นทุนการผลิตที่สูงแต่รายได้ ต่อต้นทุนการผลิต ค่อนข้างต่ำ กลุ่มมีความสนใจที่จะหันมาเพาะเห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า และเห็ดขอนดำ เพื่อเป็นอาชีพเสริมแทน

  4,600

  คณะทำงานโครงการสำรอง

  27 – 28 มิถุนายน 58

  ลงพื้นที่บ้านดงคราม

  1) ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558

  2) ชี้แจงแผนการดำเนินโครงการ หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต

  เห็ด ปีที่ 3 ของบ้านดงคราม

  3) สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกเพาะเห็ดบ้านดงคราม

  บ้านต้อง (สมาชิกที่เริ่มเพาะเห็ดและ สมาชิกกลุ่มเพิ่มเติม)

  - ประชุมประจำเดือน เกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่ม ความก้าวหน้า และเรื่องราวของชุมชน พบว่าในช่วงเดือนตั้งแต่ เมษายน –มิถุนายน เกิดอากาศร้อนจัดและฝนไม่ตก ทำให้จำนวนเห็ดขอนขาวมีปริมาณดอกเพิ่มขึ้น (สำหรับโรงเรือนที่เปิดดอกใหม่) แต่เห็ดนางฟ้า ไม่ค่อยเปิดดอก และช่วงนี้สมาชิกเร่งทำก้อนเห็ด เพื่อเตรียมสำหรับฤดูกาลต่อไป และมีปริมาณการสั่งก้อนเห็ดพร้อมเปิดดอกเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันเชื้อเพลิง(ไม้ฟืน) เริ่มหายาก ปัจจุบันซื้อรถละ 1500 บาท จะมีคนเข้ามาขายในหมู่บ้าน

  - สำรวจข้อมูล โรงเรือนเห็ดใหม่ (สมาชิกรายใหม่ที่เริ่มทำเห็ด) ของบ้านดงคราม และลงพื้นที่บ้านต้อง สำรวจข้อมูลสมาชิก

  - ชี้แจงปฏิทินการดำเนินงาน หลังจากได้รับการโอนงบประมาณในปีที่ 3  กับสมาชิก และกำหนดปฏิทินกิจกรรมอีกครั้ง

  15,040

  กองทุนเพื่อการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตเห็ด สำรองจ่ายไปก่อน

  รวมค่าใช้จ่าย

  48,040

   

  ค่าใช้จ่าย : 48,040
  จำนวนผู้รับบริการ : 60
  ปัญหาอุปสรรค : 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ยังมีความล่าช้าในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบเอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้งบประมาณต้องล่าช้า
  แนวทางแก้ไข : จัดเตรียมและทำระบบเอกสารให้เรียบร้อย และทำอย่างเร่งด่วนทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1461]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]

  1.ชื่อกิจกรรม ศึกษาดูงานศูนย์สาธิตและแปรรูปเห็ดหอมบ้านบุไทรและวังน้ำเขียวฟาร์มนำตัวแทนเกษตรกรและสมาชิกหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด จำนวน ๒๐ คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์สาธิตและแปรรูปเห็ดหอมบ้านบุไทรและวังน้ำเขียวฟาร์ม ผลการดำเนินการ กลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเห็นวิธีการดำเนินงานของกลุ่มผลิตเห็ดในพื้นที่อื่นๆ ได้แชร์ข้อมูล ซักถามเทคนิควิธีการทำงาน และได้เทคนิคการผลิตเห็ดรูปแบบต่างๆ จากศูนย์เรียนรู้บ้านบุไทน แนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเข้าดูงานที่วังน้ำเขียวฟาร์ม ได้แนวทางการบริหารจัดการฟาร์ม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดที่สามารถทำได้หลากหลายและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต สมาชิกกลุ่มมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๘.๕๐

  2.  ชื่อกิจกรรม การจัดนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการแก่ชุมชน งานเปิดตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมนำองค์ความรู้จากการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจงานเปิดตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม – ๒สิงหาคม ๒๕๕๘5.5.3 ผลการดำเนินการ มีผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมและสอบถามองค์ความรู้ จากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน18๔ ราย ใน ๕ วันที่จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ และมีเกษตรกรที่สนใจลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเพื่อติดต่อขอซื้อก้อน จำนวนหนึ่ง และหน่วยงานที่ขอรับองค์ความรู้เพื่อนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สนใจ

  3. ชื่อกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากวัสดุเหลือใช้ก้อนเห็ดเก่าฯ สมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด มีความต้องการเทคโนโลยี หรือการนำวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตเห็ดมาใช้ใหม่ โดยการทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก วว.ให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มได้ดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยจาก วว. และนำวัสดุเหลือทิ้งไปวิเคราะห์หาธาตุอาหาร (ก่อนทำปุ๋ยอินทรีย์) และนำปุ๋ยอินทรีย์หลังจากการหมักเสร็จส่งวิเคราะห์ เพื่อขอรับการรับรองคุณภาพ รวมไปถึงการปรับปรุงปุ๋ยอินทรีย์สมาชิกกลุ่มมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๙.๕๐

  4.  ชื่อกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบครบวงจร และพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชนเชิญผู้ที่สนใจและกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด จากกวิทยากรชุมชนโดยมีกลุ่มเกษตรกรในชุมชนบ้านดงครามบ้านต้อง บ้านฝั่งแดง และบ้านนางามอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเรียนรู้ ๕๐ คน โดยผ่านการบรรยายและสาธิตจากวิทยากรชุมชน อย่างเป็นระบบในการผลิตเห็ดกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าเรียนรู้ได้รับประโยชน์และมีความพร้อมที่จะผลิตก้อนเห็ดเองพร้อมเปิดดอกและการจัดทำโรงเรือน การบริหารจัดการและการตลาดเกษตรกรมีความมั่นใจที่จะนำความรู้ไปทำเองที่ชุมชนและพร้อมที่จะลงทุนในการผลิตเห็ดเพื่อเป็นอาชีพเสริมผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความพึงพอใจร้อยละ ๙๖.๕๐ 

  ค่าใช้จ่าย : 133,308
  จำนวนผู้รับบริการ : 45
  ปัญหาอุปสรรค : 1. สมาชิกกลุ่มเห็ด : ปัจจัยจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องปรับตัวและเปลี่ยนวิธีการดูแลรักษาเห็ดในแต่ละประเภทยากขึ้น กลุ่มต้องเรียนรู้การดูแลเห็ดในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้อัตราการผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากคลินิกเทคโนโลยี
  2. สมาลิกใหม่ที่มาเรียนรู้ ยังต้องเพิ่มทักษะในเรื่องของการประกอบอาชีพเพาะเห็ด ทั้งเรื่องของการทำอุณหภูมิของโรงเรือนและเทคนิกวิธีอื่นๆ
  แนวทางแก้ไข : ในส่วนของกลุ่ม/ชุมชน/เกษตรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิตและวิธีการทำงานในฟาร์มเห็ดแบบครบวงจร เริ่มต้นเกษตรกรจะมาเรียนรู้จากวิทยากรชุมชน แล้วนำก้อนเชื้อกลับไปเปิดดอก เพื่อเรียนรู้ และทำเองที่บ้าน ในกลุ่มนี้ผู้รับผิดชอบโครงการและคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะการทำเห็ดเป็นอาชีพเสริม ถึงจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่จะต้องเรียนรู้และดูแลอย่างใกล้ชิดสำหรับมือใหม่ ที่ต้องมีเทคนิควิธีการดูแล ถ้ายังไม่มีความชำนาญที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เป็นความกังวลร่วมกันระหว่างกลุ่มใหม่ที่ต้องทำงานร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำ และกำลังใจจากทีมหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด การติดต่อสื่อสาร การพูดคุย ทำให้ผู้เริ่มผลิตรายใหม่มีกำลังใจที่จะปรับเปลี่ยนและทำตามคำแนะนำของทีมวิทยากรและคลินิกเทคโนโลยี
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2559330,900|330,900|237,352|93,54820165241018441.pdf2017141355101.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1590]   วันที่รายงาน  [11/7/2559]

  - มีการลงพื้นที่ สำรวจความต้องการ เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด โดยนักวิจัยจาก วว.

  - มีการจัดเวทีเสวนา เรื่องการวางแผนการดำเนินงานในปี งบประมาณ 2559 

  -มีการลงชุมชนเพื่อ สำรวจพื้นที่ ในช่วงเดือน มกราคม และกุมภาพันธ์ และสอบถามเรื่อง การนำก้อนเชื้อเก่าไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรต่อไป 

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1660]   วันที่รายงาน  [11/7/2559]

  สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน สำรวจพื้นที่ จัดเวที เสวนา ร่วมกับชุมชน

  วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 06.00-19.00 น.

  ผู้เข้าร่วมจัดเวที เสวนา จำนวน 30 คน

  ผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากร จำนวน 5 ท่าน โดย กรรมการหมู่บ้านแม่ข่าย นำโดย 1. นางบุญประเสริฐ แสงดาว

  2. นางรำไพ ศรีโรจน์ 3. หนูพร สุดเคน 4. แม่ชลธิชา 5. นางจันทร์เพ็ญ โชคชัย

  ทีมนักวิจัย สถาบันวิจัย1. นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ 2. นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ 3. นายสมพร กงนะ

  รูปแบบ เวที :แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรม จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเห็ดที่ทำสำเร็จ และยังไม่สำเร็จ หาแนวทางการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้กลุ่มที่ยังไม่สำเร็จ ดำเนินกิจกรรมเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

  เครื่องมือที่ใช้: Time line, SWOT

  วางแผนการดำเนินกิจกรรม ในครั้งหน้าอย่างมีส่วนร่วม

   

  ประวัติของกลุ่มเห็ดบ้านต้อง ผ่านเครื่องมือ Time line

  - ปี 2543 เริ่มตั้งกลุ่มเห็ดที่บ้านต้อง โดยมีประธานชื่อนายขุน รองประธานนายเขียน มีสมาชิก

  เริ่มแรก 50 คน กรรมการจำนวน 15 คน จำนวน 5 โรงเรือน ชนิดเห็ดที่เริ่มเพาะดังนี้ เห็ดนางฟ้า ขอนขาว ฮังการี่เคยได้รับรางวัล แหนบทองคำระดับอำเภอ

  - ปี 2545 จำนวนโรงเรือนเพิ่ม 10 โรงเรือน มีสมาชิกเท่าเดิม

  · พบปัญหาเรื่องตลาด (โดยเฉพาะช่วงเห็ดป่าออก)

  · เริ่มเพาะเห็ดกระด้าง

  · สมาชิกมีความคิดเห็นแตกแยก เริ่มเกี่ยงงานกันทำ

  · เริ่มไม่มีคนนำไปขาย

  - ปี 2548 กรรมการเหลือ 5 คน แต่จำนวนโรงเรือนเท่าเดิม

  · การจัดตั้งโรงเรือน แยกออกจากเดิม

  - ปี 2549 ยุบกลุ่มเห็ด /เลิกกิจการกลุ่ม เหลือเพียงคนทำโรงเห็ด 2 คน จำนวน 5 โรงเรือน

  - ปี 2554 เลิกดำเนินกิจการเห็ด จำนวน 1 คน เหลือ 1 คน

  - ปี 2557 มีจำนวนผู้ดำเนินกิจการจำนวน 1 คน จำนวน โรงเรือน 9 โรงเรือน

  - ปี 2559 มีโรงเรือนทั้งหมด 15 โรงเรือน มีผู้ดำเนินทำโรงเรือน จำนวน 3 คน โดยรูปแบบคือ

  แยกกันทำ ไม่รวมกลุ่ม 

  ค่าใช้จ่าย : 11,120
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : - เนื่องจากเป็นช่วง ทำนา ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับการลงนา ทำให้ฟังได้ไม่นาน ก็รีบลงนา
  แนวทางแก้ไข : - ต้องนัดแต่เนิ่น หรือหาช่วงเวลา ตอนกลางคืน ลงไปแทน
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1661]   วันที่รายงาน  [11/7/2559]

  เนื่องจากกลุ่มเห็ด ที่ราชภัฏร้อยเอ็ด ประสงค์เข้ามาศึกษาดูงาน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดยมีจำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน และผู้ดูแลแต่ละฐานความรู้ และกลุ่มเห็ดบ้านดงคราม ทั้งหมด 60 คน ซึ่งในวันที่ศึกษาดูงาน มีกำหนดการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

  - ฉายวีดิทัศน์ เกี่ยวกับกลุ่มเห็ด บ้านดงคราม จังหวัดนครพนม ให้ผู้ศึกษาดูงานดูก่อน

  - กล่าวความเป็นมาของกลุ่ม       โดย ประธานกลุ่ม ผู้ผลิตเห็ด

             - นำเสนอข้อมูล กระบวนการทำงาน โดย แม่ตี้

            - การแปรรูปเห็ด  โดย แม่ชลธิชา

  - ตลาดและราคา   โดย แม่ตี้

            - แนวทางของกลุ่ม  โดย นักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม

            - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม

  - พากลุ่มราชภัฏร้อยเอ็ดไปเรียนรู้งานตามฐานการผลิตต่าง ๆ ซึ่งจะมีวิทยากรประจำฐานแต่ละฐานที่มีความชำนาญเป็นผู้คอยแนะนำ ตอบข้อซักถาม 

  ค่าใช้จ่าย : 7,732
  จำนวนผู้รับบริการ : 60
  ปัญหาอุปสรรค : - วิทยากร เกิดความประหม่า ตื่นเต้น
  แนวทางแก้ไข : - ต้องฝึกให้เกิดความชำนาญ และหาโอกาส อบรมการเป็นวิทยากรที่ดี
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1711]   วันที่รายงาน  [3/7/2559]

  ได้มีการจัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบครบวงจร โดย วิทยากรกลุ่มจากบ้านดงคราม(แม่ข่าย) และเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรงเรือนและการใช้ประโยชน์จากก้อนเห็ดเก่า และการประกอบอาชีพทำเห็ดทำเห็ดให้ประสบความสำเร็จ วิทยากรโดย อาจารย์เหรียญทอง ไชยสุระ และอาจารย์ทะนงศักดิ์  กุมภิโร มีผู้เข้าร่วมเวทีจากชุมชนบ้านต้อง ทั้งหมดจำนวน 30 คน ในวันนั้นแจกคุ่มือ เทคนิคและวิธีการเพาะเห็ดตั้งแต่ การเพาะเนื้อเยื่อ /การผลิตเชื้อบริสุทธิ์ การผลิตหัวเชื้อบนเมล็ดข้าวฟ่าง หรือการขยายเชื้อ และการผลิตก้อนเชื้อเห็ด การบำรุงรักษา สุดท้ายวิธีการเปิดดอกเห็ด โดยแบ่งหน้าที่การนำเสนอตามความถนัดของแต่ละคน ปัญหาที่พบบ่อยคือการเกิดเชื้อรา แมลง ได้มีการอธิบายวิธีการบำบัดโดยชีวภาพใช้สารจากสมุนไพรไทยในการกำจัด ช่วงบ่าย ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง การจัดการโรงเรือนและการใช้ประโยชน์จากก้อนเห็ดเก่า และการประกอบอาชีพทำเห็ดทำเห็ดให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้พูดตั้งแต่ วิธีการอัดก้อน น้ำหนักต่อก้อนที่เหมาะสมถ้ามากเกินไปก็ส่งผลต่อเชื้อรา การเลือกขี้เลื่อยแท้ การวางชั้นในโรงเห็ด เรื่องของการถ่ายเทอากาศในโรงเรือน และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับเห็ดแต่ละชนิด เพราะหากสิ่งแวดล้อมดี เหมาะสมผลผลิตที่ได้จะยิ่งสูง รายได้ก็ตามมา แต่ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดี ไม่เหมาะสมผลผลิตที่ได้จะน้อยมาก ในการประกอบอาชีพทำเห็ดให้เหมาะสมคือ การคิดถึงตลาดรองรับ การคิดที่จะรับมือกับการตลาดในอนาคต  การคิดวิธีการแปรรูปเห็ดให้ มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และได้พูดถึงการนำเชื้อก้อนเห็ดเก่า มาทำเป็นปุ๋ยหมักด้วยเทคโนโลยีแบบไม่พลิกกลับกอง เพื่อลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยด้านการเกษตร และเป้นการนำของเสียเหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ต่อไป  สุดท้ายเราได้รายชื่อกลุ่มเริ่มต้น กับเรา จำนวน 5 คน ดังนี้ 1 รัชดาวัลย์  ทงพะนาศ 2. คุณเรืองคุณ หงษาดี 3. รัชนี ลำจะรี 4. มาลี สีหาบุตร

  ค่าใช้จ่าย : 13,560
  จำนวนผู้รับบริการ : 13560
  ปัญหาอุปสรรค : -เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่เคยรวมกลุ่มกันมาและเคยล้มเหลวมาแล้วจึงเกิดความกลัวประวัติซ้ำรอย
  แนวทางแก้ไข : -ต้องมีบุคคลนำร่อง ที่มีความเข้มแข็งและกล้าทำใหม่อีกรอบ (ล้มและสามารถลุกได้ใหม่)
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1865]   วันที่รายงาน  [11/7/2559]

  วัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ การพาลูกข่าย ชุมชนบ้านต้องเข้าศึกษาดูงานกับแม่ข่าย (บ้านดงคราม) เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเห็ดแบบครบวงจร รวมทั้งการแปรรูปเห็ดเพื่อจำหน่าย เพื่อจะได้นำไปปรับใช้กับกลุ่มลูกข่าย

  บทเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ

  1. กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มแม่ข่าย (บ้านดงคราม) และลูกข่าย (บ้านต้อง) ในการ
  ร่วมกันแปรรูปเห็ด มี 3 อย่าง คือ แหนมเห็ด เห็ดสวรรค์ และน้ำพริกเห็ด โดยใช้เห็ด นางฟ้า ขอนขาว เห็ดบด
  2. ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเห็ดตั้งแต่ เขี่ยเชื้อ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เชื้อลงก้อนเห็ด เปิดดอก และสุดท้าย แปรรูปเห็ดโดยทีมวิทยากรของกลุ่มแม่ข่าย (บ้านดงคราม) เพื่อให้ลูกข่ายนำไปปรับใช้กับก้อนเห็ดของลูกข่าย
  3. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งแต่วิธีการทำงาน งบประมาณ การดูแลรักษา เป็นต้น

  ค่าใช้จ่าย : 15,360
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : - การกระตือรือร้นของผู้เข้าร่วมบางท่านอาจน้อยลงในช่วงบ่าย
  แนวทางแก้ไข : -ควรจัดกิจกรรมสันทนาการ ผ่อนคลายอย่างอื่นบ้าง
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1866]   วันที่รายงาน  [11/7/2559]

  จัด Work shop เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปเชื้อเห็ดเก่าเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง ให้กับแม่ข่าย (บ้านดงคราม) และลูกข่าย (บ้านต้อง) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559

  วัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ การแปรรูปเศษวัสดุเหลือทิ้งจากเห็ดในที่นี้หมายถึง ก้อนเห็ดเก่า มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยใช้นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  บทเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ

  1. ได้รู้จักปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มอีกสูตร คือการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง อาศัยความชื้นด้วยการรด

  น้ำ และการเจาะรูอากาศ เพื่อให้อากาศได้เข้าไปบ้างทุกๆ 7-10 วัน ความสูงของปุ๋ยหมักประมาณ 150 ซม. ใช้ทั้งหมด 15 ชั้น โดยใช้วัตถุดิบเป็นขี้วัว และ ก้อนเชื้อเห็ดเก่า ระยะเวลาหมัก 60 วัน

  2. ได้รู้จักกระบวนทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง เชิงปฏิบัติงานจริง ข้อดี ข้อเสียของวิธีนี้เทียบกับ

  วิธีที่เคยทำมา เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับชุมชน และทีมงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ค่าใช้จ่าย : 11,460
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : - จำนวนชั้น ของกองปุ๋ยหมักมากไป
  แนวทางแก้ไข : - ถ้าสามารถลดจำนวนชั้นได้จะดีมาก
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1879]   วันที่รายงาน  [22/8/2559]

  สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน สำรวจพื้นที่ จัดเวที เสวนา ร่วมกับชุมชน
  สถานที่ ศาลาประชาคม บ้านกลาง ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 06.00-19.00 น.
  ผู้เข้าร่วมจัดเวที เสวนา จำนวน 40 คน
  ทีมนักวิจัย สถาบันวิจัย1. นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ 2. นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ 3. นายสมพร กงนะ 4. นายวิทยา จันทนคร

  รูปแบบ เวที :จัดเวทีแบบมีส่วนร่วม / เสวนา โดยใช้เครื่องมือทางชุมชนช่วย หัวข้อ อาชีพในชุมชน รายรับ-รายจ่ายในชุมชน และความเป็นมาของกลุ่มเห็ดบ้านกลางนาโน

  เครื่องมือที่ใช้: ปฏิทินการผลิต โอ่งชีวิต และTime line

  วางแผนการดำเนินกิจกรรม ในครั้งหน้าอย่างมีส่วนร่วม

  ผลจากการถอดบทเรียน 

  จากเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ชุมชน “โอ่งชีวิตบ้านกลาง” ทำให้ทราบว่าบ้านกลางทำนาเป็นอาชีพหลัก ปลูกมะเขือเทศ พริก เลี้ยงสัตว์ และปลูกมันสำปะหลัง รายจ่ายมีมากกว่ารายได้ ทำให้เป็นหนี้ภาคครัวเรือนสูง และเร่งปลูกพืชเศรษฐกิจหลักๆ มากจนเกินไป จึงเร่งใส่สารเคมี ฉีดสารเคมีสูง ต้นทุนสูง สุขภาพแย่ลงเรื่อยๆ จากการใช้สารเคมี

  จากการถอดบทเรียนในเครื่องมือ“ปฏิทินการผลิต” ทำให้ทราบว่า คนส่วนใหญ่ยังมีเวลาว่างจากการทำนา ทำพืชอย่างอื่น เนื่องจากมีไม่ถึงครึ่งของจำนวนหลังคาเรือนที่ชุมชน ทำอาชีพเกษตรกรรม และยืนยันข้อมูลจากโอ่งชีวิตอีกว่า คนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชเศรษฐกิจตามการสนับสนุนของรัฐบาลและนายทุน

  จากการถอดบทเรียนในเครื่องมือ “Time line” ทำให้ทราบว่าประวัติของกลุ่มเคยทำเห็ดที่ชุมชนบ้านกลาง ซึ่งเริ่มมาได้ประมาณ 3 ปี เริมจาก ปี 2557 ที่มีการเริ่มรวมกลุ่มทำเห็ดภายใต้โครงการการสนับสนุนจากภาครัฐที่เกิดคดีความฉ้อโกง โดยเริ่มแรกมี 5 คน (5โรงเรือน) ยังไม่มีก้อนเห็ดมี ประธานเป็นนายจ่อย เฟืองงาราช แต่ในปีเดียวกันก็ยุบกิจการกลุ่ม สาเหตุเกิดการฉ้อโกงของโครงการ ต่อมาในปี 2558 มีการแยกการดำเนินกิจกรรมจำนวน 5 คน (7โรงเรือน) ซึ่งยังไม่รวมกลุ่ม ส่วนใหญ่ซื้อก้อนเห็ด (8บาทต่อก้อน) ชนิดเห็ดมี 4 ชนิด ฮังการี่ นางฟ้า ขอนขาว เห็ดบด มีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้องเหมารถไปรับเอง ปัจจุบันประสบปัญหา หนอนลง ราดำ ราเหลือง ราเขียว ไข่ปลา และในปี 2559 มี จำนวนคนที่ผลิตเห็ด 3 คน( 3โรงเรือน) เป็นการปลูกแบบลองผิดลองถูก ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาสนับสนุน มีความต้องการให้มีหน่วยงานมาให้องค์ความรู้ 

  ค่าใช้จ่าย : 6,920
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1880]   วันที่รายงาน  [22/8/2559]

  สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน สำรวจพื้นที่ จัดเวที เสวนา ร่วมกับชุมชน
  สถานที่ ศาลาประชาคม บ้านโคกก่อง ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 06.00-19.00 น.
  ผู้เข้าร่วมจัดเวที เสวนา จำนวน 30 คน
  ผู้ดำเนินรายการ 1. นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ 2. นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ 3. นายสมพร กงนะ 4. นายวิทยา จันทนคร

  ทีมนักวิจัย สถาบันวิจัย1. นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ 2. นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ 3. นายสมพร กงนะ 4. นายวิทยา จันทนคร

  รูปแบบ เวที :แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรม /เสวนา โดยใช้เครื่องมือทางชุมชนช่วย หัวข้อ อาชีพในชุมชน รายรับ-รายจ่ายในชุมชน และความเป็นมาของกลุ่มเห็ดบ้านโคกก่อง

  เครื่องมือที่ใช้: ปฏิทินการผลิต โอ่งชีวิต และTime line

  วางแผนการดำเนินกิจกรรม ในครั้งหน้าอย่างมีส่วนร่วม

  ผลจากการถอดบทเรียน

  ชาวบ้านบ้านโคกก่องมีความต้องการประกอบอาชีพเห็ดเยอะ เนื่องจากอาชีพหลักในชุมชนยังไม่หลากหลาย จากเครื่องมือที่ใช้ “ปฏิทินการผลิต” ส่วนใหญ่ที่มาประชุมประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก รองลงมาทำมันสำปะหลัง ยางพารา และมีการเลี้ยงสัตว์มาก ซึ่งส่วนใหญ่ต้นทุนสูง ใช้สารเคมีเยอะ

  จากการถอดบทเรียนในเครื่องมือ “ โอ่งชีวิต” ทำให้รู้ว่าถึงคนในชุมชนจะทำอาชีพรองปลูกมัน และยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ส่งผลให้รายได้หลักมาจากภาคเกษตร แต่รายจ่ายมีทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ทุกคนที่เข้าร่วมต่างยืนยันข้อมูลว่ามีหนี้สินมากกว่ารายได้

  จากการถอดบทเรียนในเครื่องมือ “Time line” ทำให้ทราบว่าประวัติของกลุ่มเคยทำเห็ดมาแล้ว ในปี 2535 เริ่มต้นมีสมาชิก 10 คน (3โรงเรือน) ประธานคือ นางผาด เห็ดที่ปลูกคือนางฟ้า ขอนขาว ปี 2540 กลุ่มประสบปัญหา เรื่องราไข่ปลา ทำให้ทุกโรงเรือนสมาชิกทุกคน ต้องปิดโรงเรือน ปิดกลุ่ม และเริ่มตั้งกลุ่มใหม่ปี 2545 โดยมีสมาชิก 10 คน (3โรงเรือน) มีปรานคือ นางผาด ชนิดเห็ดที่ปลูกคือ นางฟ้า และขอนขาว ข้อดีของกลุ่มนี้คือ สามารถทำก้อนเห็ดเองเป็นแล้ว แต่ปัญหาคือต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากต่างคนต่างซื้อขี้เลื่อย ประสบปัญหาการเป็นเชื้อราเหลือง ในส่วนของตลาด ส่งไปที่ตลาดโพนสวรรค์และตลาดท่าอุเทน 

  ค่าใช้จ่าย : 5,040
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=1881]   วันที่รายงาน  [22/8/2559]

  สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดอย่างครบวงจร ด้วยกระบวนการพัฒนาตนเอง และการประกอบอาชีพทำเห็ด ให้ประสบความสำเร็จ

  ณ ศาลาประชาคม บ้านกลาง ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

  วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 06.00-19.00 น.

  ผู้เข้าร่วมจัดเวที เสวนา จำนวน 30 คน

  ทีมนักวิจัย สถาบันวิจัย1. นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ 2. นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ 3. นายสมพร กงนะ

  รูปแบบ เวที :ช่วงเช้า Work shop ปฏิบัติการผลิตก้อนเห็ดแบบครบวงจร ช่วงบ่ายบรรยาย โดยทีมวิทยากรจากบ้านดงคราม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบครบวงจร และการประกอบอาชีพทำเห็ดให้ประสบความสำเร็จ

  เครื่องมือที่ใช้: ใช้การบรรยาย และอุปกรณ์การนำเสนอทำให้เห็นภาพ

  ผลจากการถอดบทเรียน

  ผลจากการจัดเวทีของชุมชนบ้านกลางมีผู้สนใจเข้าร่วม 30 คน การจัดเวทีวันที่ 4 สิงหาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเห็ดแบบครบวงจรด้วยกระบวนการพัฒนาตนเอง และการประกอบทำเห็ดให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งในช่วงเช้า เรายกมาเป็นภาคปฏิบัติ การทำก้อนเห็ด นึ่ง และรอหยอดเชื้อเห็ดในช่วงบ่าย โดยทางทีมวิทยากรได้เตรียมเชื้อเห็ดที่เดินเต็มขวดแล้วมา ส่วนการอัดก้อนเราให้ชุมชนบ้านกลางช่วยอัดก้อน ให้แน่นและนำไปนึ่ง เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อเตรียมหยอดเชื้อเห็ดลงในก้อนเห็ด ซึ่งกระบวนการนี้ชาวบ้านตื่นเต้น และสนุกกับการทำก้อนเห็ดกันอย่างมาก และจะเกิดกระบวนการเรียนรู้กันโดยตรงจากการปฏิบัติ

  ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย โดยเริ่มจาก ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม ขั้นตอนการเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเห็ดพร้อมอุปกรณ์แสดง การผสมขี้เลื่อย การเปิดดอกเห็ดในโรงเรือน และการตลาด ตามลำดับ พบว่ามีคนใจจดรายละเอียด และสอบถาม กับวิทยากร ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน และวิทยากร 

  ค่าใช้จ่าย : 19,080
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=1882]   วันที่รายงาน  [22/8/2559]

  สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดอย่างครบวงจร ด้วยกระบวนการพัฒนาตนเอง และการประกอบอาชีพทำเห็ด ให้ประสบความสำเร็จ

  ณ ศาลาประชาคม บ้านโคกก่อง ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

  วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 06.00-19.00 น.

  ผู้เข้าร่วมจัดเวที เสวนา จำนวน 30 คน

  ผู้ดำเนินรายการ 1. นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ 2. นายสมพร กงนะ 3. นายสุรเชษฐ์ เอ๊ฟวา

  ทีมนักวิจัย สถาบันวิจัย1. นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ 3. นายสมพร กงนะ

  รูปแบบ เวที :ช่วงเช้าบรรยาย โดยทีมวิทยากรจากบ้านดงคราม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบครบวงจร และการประกอบอาชีพทำเห็ดให้ประสบความสำเร็จ

  ช่วงบ่าย Work shop ปฏิบัติการผลิตก้อนเห็ดแบบครบวงจร

  เครื่องมือที่ใช้: ใช้การบรรยาย และอุปกรณ์การนำเสนอทำให้เห็นภาพการได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ งานจริง

  ผลจากการถอดบทเรียน

  ชุมชนบ้านโคกก่อง ประมาณ 32 คน เข้าร่วมการดำเนินการจัดเวทีในวันนี้ (2 สิงหาคม 2559) ในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย โดยเริ่มจาก ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม ขั้นตอนการเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเห็ดพร้อมอุปกรณ์แสดง การผสมขี้เลื่อย การเปิดดอกเห็ดในโรงเรือน และการตลาด ตามลำดับ พบว่ามีคนใจจดรายละเอียด พร้อมทั้งสอบถาม กับวิทยากร ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน และวิทยากร ส่วนบางคนที่ไม่มีข้อสงสัยสอบถามวิทยากรเนื่องจาก ยังไม่ทราบขั้นตอนการทำตั้งแต่แรก เลยไม่รู้จะถามอะไร

  ช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ การทำก้อนเห็ด โดยทางทีมวิทยากรได้เตรียมเชื้อเห็ดที่เดินเต็มขวดแล้วมา ส่วนการอัดก้อนเราให้ชุมชนบ้านโคกก่องช่วยอัดก้อน ให้แน่นและนำไปนึ่ง เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อเตรียมหยอดเชื้อเห็ดลงในก้อนเห็ด ซึ่งกระบวนการนี้ชาวบ้านตื่นเต้น และสนุกกับการทำก้อนเห็ดกันอย่างมาก และจะเกิดกระบวนการเรียนรู้กันโดยตรงจากการปฏิบัติ 

  ค่าใช้จ่าย : 16,920
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=1883]   วันที่รายงาน  [22/8/2559]

  สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพเห็ดให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และการบริหารจัดการโรงเรือนเพื่อลดต้นทุน / เพิ่มมูลค่าการผลิต

  ณ บ้านกลาง ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

  วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 06.00-19.00 น.

  ผู้เข้าร่วมจัดเวที เสวนา จำนวน 30 คน

  ทีมนักวิจัย สถาบันวิจัย1. นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ 2. นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ 3. นายสมพร กงนะ

  รูปแบบ เวที :ช่วงเช้า บรรยายโดย อาจารย์ทนงค์ศักดิ์ กุมภิโร และมีการถามตอบ ระหว่าง กลุ่มเห็ดบ้านกลาง กับอาจารย์เหรียญทอง ไชยสุระ ช่วงบ่ายลงดูโรงเรือนตัวอย่าง และเสวนาระหว่างวิทยากรกับชุมชน

  เครื่องมือที่ใช้: ใช้การบรรยาย และอุปกรณ์การนำเสนอทำให้เห็นภาพ

    ผลจากการถอดบทเรียน  

  ผลจากการจัดเวทีของชุมชนบ้านกลางมีผู้สนใจเข้าร่วม 30 คน การจัดเวทีวันที่ 5 สิงหาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การประกอบอาชีพเห็ดให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และการบริหารจัดการโรงเรือนเพื่อลดต้นทุน / เพิ่มมูลค่าการผลิตซึ่งในช่วงเช้า เป็นภาคบรรยายเรื่องการลดต้นทุน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการโรงเรือนให้มีประสิทธิภาพเกิดกำไรจากการเพาะเห็ดสูงสุด รู้จักการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น การวางแผนการผลิตเห็ดให้เหมาะสมกับฤดูกาล การจัดการโรงเรือนที่เหมาะสมกับสายพันธุ์เห็ดแต่ละชนิด นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีให้ชาวบ้านที่สนใจเรื่องผลิตเห็ดถามตอบ ส่วนใหญ่เรื่องโรค เชื้อรา ที่เกิดกับก้อนเห็ด

  ในช่วงบ่ายพาผู้เชี่ยวชาญไปดูโรงเรือนของชาวบ้านที่ทำซึ่งมีอยู่ 2 โรงเรือน จากการประเมินเบื้องต้นใช้โรงเรือนไม่เหมาะกับชนิดเห็ด และฉีดน้ำมากจนเกินไป ทำให้เห็ดไม่ออก บางดอกก็มีขนาดเล็ก ทำให้ชุมชนเกิดความรู้ที่ได้จากการแนะนำของคนที่มีความรู้มาช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

  ค่าใช้จ่าย : 11,520
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=1884]   วันที่รายงาน  [22/8/2559]

  วัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ การพาลูกข่าย ชุมชนบ้านต้องเข้าศึกษาดูงานกับแม่ข่าย (บ้านดงคราม) เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเห็ดแบบครบวงจร รวมทั้งการแปรรูปเห็ดเพื่อจำหน่าย เพื่อจะได้นำไปปรับใช้กับกลุ่มลูกข่าย

  บทเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ

  1. กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มแม่ข่าย (บ้านดงคราม) และลูกข่าย (บ้านต้อง) ในการ

  ร่วมกันแปรรูปเห็ด  

  2. ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเห็ดตั้งแต่ เขี่ยเชื้อ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เชื้อลงก้อนเห็ด เปิดดอก และ
   
  สุดท้าย แปรรูปเห็ดโดยทีมวิทยากรของกลุ่มแม่ข่าย (บ้านดงคราม) เพื่อให้ลูกข่ายนำไปปรับใช้กับก้อนเห็ดของลูกข่าย
  3. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งแต่วิธีการทำงาน งบประมาณ การดูแลรักษา เป็นต้น
   
  ค่าใช้จ่าย : 26,820
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=1887]   วันที่รายงาน  [28/8/2559]

  สรุปกิจกรรมการการศึกษาดูงาน

  วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 06.00-19.00 น.

  กลุ่มที่ศึกษาดูงาน : ทีมงานลูกข่ายบ้านกลาง จังหวัดสกลนคร และลูกค่ายบ้านโคกก่อง ตำบลโพนสวรรค์

  ผู้เข้าร่วมจัดเวที เสวนา จำนวน 40 คน

  ผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากร จำนวน 5 ท่าน โดย กรรมการหมู่บ้านแม่ข่าย 

   นำโดย 1. นางบุญประเสริฐ แสงดาว

  2. นางรำไพ ศรีโรจน์ 3. แม่ชลธิชา 4. นางจันทร์เพ็ญ โชคชัย

  ทีมนักวิจัย สถาบันวิจัย1. นางสาวพัชญทัฬห์  กิณเรศ 2. นายสมพร  กงนะ ร่วมกับนักศึกษาจำนวน 1 คน

  รูปแบบการศึกษาดูงาน :กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงคราม จังหวัดนครพนม ร่วมกับ พัฒนากรชุมชน

  กล่าววัตถุประสงค์ การศึกษาดูงาน โดย นางสาวพัชญทัฬห์  กิณเรศ ผู้ดูแลโครงการ

  เครื่องมือที่ใช้: บรรยายให้ความรู้แต่ละฐาน โดยวิทยากรที่ชำนาญแต่ละด้าน โดย ฐานที่ 1 คือ ฐานการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อ หยอดเชื้อ ฐานที่ 2 คือ ผสม ฐานที่ 3 คือ ดูโรงเรือน เปิดดอก ฐานที่ 4 คือ แปรรูปเห็ด 3 อย่างคือ แหนมเห็ด เห็ดสวรรค์ และน้ำพริกเห็ด เป็นต้น และผู้เข้าศึกษาดูงานมีความสนใจ หม้อนึ่งเห็ดของกลุ่มแม่ข่ายอย่างมาก และประทับใจในองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไป มีแรงบันดาลใจที่จะดำเนินโครงการต่อ

  รายละเอียดจากการถอดองค์ความรู้ ครั้งนี้

  1. พัฒนากรชุมชน ได้ให้ความรู้ถึงการจัดตั้งกลุ่ม ความสำคัญของการจัดตั้งกลุ่ม
  2. ปัญหาจากก้อนเห็ดขอนดำ ที่หน้าดำ เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการฝึกอบรม การผลิตเห็ดแบบครบวงจร เริ่มจากก้อนเห็ด และเมื่อได้ก้อนเห็ดแล้ว กลุ่มลูกข่าย สังเกตเห็น หน้าก้อนเห็ดดำหลังจากที่ ตัดดอกเห็ดไปแล้ว 1 ครั้ง วิทยากรจึงให้ความรู้ว่า การที่เห็ดดำนั้นเกิดจากอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม แต่ไม่ใช่เชื้อราแต่อย่างใด แต่ถ้าอุณหภูมิเหมาะสม เห็ดจะออกเอง ตามปกติ
  3. ผู้เข้าศึกษาดูงานทั้ง 2 ชุมชน มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยสังเกตจากการจด
  4. บันทึก การถ่ายวิดิโอ การถาม-ตอบกับวิทยากร ตลอดเวลา
  5. เมื่อเสร็จกิจกรรม ทางผู้ดูแลโครงการก้ให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานประเมินผลการร่วมกิจกรรมครั้งนี้

  หลังจากศึกษาดูงานเสร็จ

            ชุมชนบ้านกลาง จังหวัดสกลนคร ได้มีการประชุมร่วมกัน ในการวางแผนการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

  • ลงเชื้อก้อนเห็ด ก่อนเดือนตุลาคม ชนิดเห็ดคือ เห็ดนางฟ้า จำนวน 2,000 ก้อน และเห็ดขอนดำ

  จำนวน 2,000 ก้อน

  • กลุ่มตลาด ช่วงแรก 1) พื้นที่ใน/ใกล้หมู่บ้าน  2) ระแวกตำบลเดียวกัน/ อำเภอ
  • เน้นให้ทดลองทำเพื่อให้เกิดงาน และจะได้เห็นสิ่งที่ตามมา ปัญหา/อุปสรรค ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วม

  ในการทำและเสนอความคิดเห็น

  • ดึงหน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาช่วย เช่น อบต. / พัฒนากร / เกษตรอำเภอ
  • รูปแบบโรงเรือน ทำ 2 โรงเรือน เป็นโรงเรือนส่วนกลาง และช่วยกันบริหารจัดการ 
  ค่าใช้จ่าย : 23,500
  จำนวนผู้รับบริการ : 40
  ปัญหาอุปสรรค : -ฝนตก
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=1888]   วันที่รายงาน  [28/8/2559]

  ในการเตรียมพื้นที่เพื่อต้อนรับการศึกษาดูงานของลูกข่าย มีการเตรียมจัดสถานที่ ทั้ง แผ่นโปสเตอร์ รางวัล ไวนิล ต่าง ๆ เข้าติดที่สถานที่ศึกษาดูงาน มีดอกไม้ และมีสินค้าแปรรูป ต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชน เตรียมวัสดุ /อุปกรณ์ เพื่อ นำมาสาธิต แสดงให้คนในชุมชนดู         

  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=1940]   วันที่รายงาน  [22/9/2559]

  จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ การทำบัญชีครัวเรือน

  วันที่ 12กันยายน พ.ศ.2559เวลา06.00-19.00 น.

  ณ บ้านดงคราม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

  วิทยากร จากอาจารย์ฉัตรชัย แสงจันทร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

  ผู้เข้าร่วม 30 คน

  วัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ การอบรมการทำบัญชีครัวเรือน ให้กลุ่มเพาะเห็ดบ้านต้อง
  ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  บทเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ
  1. กลุ่มได้แนวคิด การจัดทำรายรับ รายจ่าย รู้ว่าจะต้องแยกบัญชีกัน ระหว่างบัญชีครัวเรือน และบัญชีผลิตเห็ด รู้วิธีคิดต้นทุน
  2. ได้รู้จักการแปรรูปผลิตเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์  

  ค่าใช้จ่าย : 8,280
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มยังไม่มีประสบการณ์การทำบัญชีครัวเรือน อย่างเป็นระบบ จึงอาจเป็นเรื่องยาก
  แนวทางแก้ไข : -ฝึกฝนบ่อยๆ
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 16 [IG=1941]   วันที่รายงาน  [22/9/2559]

  สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน การอบรมบัญชีครัวเรือน
  วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2559
  ณ บ้านกลาง ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
  ผู้เข้าร่วมจัดเวที เสวนา จำนวน 30 คน
  ทีมนักวิจัย สถาบันวิจัย 1. นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ 2. นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ 3. นายสมพร กงนะ
  ทีมวิทยากรจาก : อาจารย์ศศิธร ไตรยขันธุ์ วิทยาลัยการอาชีพพรรณา
  รูปแบบ เวที : เป็นการบรรยาย พร้อมให้ทดลอง เขียนบัญชีครัวเรือน โดยอาจารย์มีสมุดบันทึกมาแจกผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ด้วย โดยมีรายละเอียดการบรรยายดังนี้ 1.ฟังบรรยายเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน 2. work shop การทำบัญชีครัวเรือน
  เครื่องมือที่ใช้ : เป็นการบรรยาย ถาม-ตอบ พร้อม work shop การทำบัญชีครัวเรือน

  ผลจากการถอดบทเรียน
  ผลจากการจัดเวทีของ ชุมชนบ้านกลาง มีผู้สนใจเข้าร่วม 30 คน การจัดเวทีวันที่ 17 กันยายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ 1.ฟังบรรยายเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน 2. work shop การทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเพาะเห็นบ้านกลาง ได้เริ่มตั้งกลุ่มขึ้นในนาม “กลุ่มเพาะเห็ดบ้านกลาง” ในปี 2559ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ขยายลูกข่ายปีที่ 1 “หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด” แต่การดำเนินงานในนามของกลุ่มยังเป็นช่วงเริ่มต้น มีการจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ยังไม่มีประสบการ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงนำหลักการทำบัญชีครัวเรือนมาเพื่อให้กลุ่มได้ปรับใช้ ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

  ค่าใช้จ่าย : 10,960
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนหนึ่ง แสดงความคิดเห็นว่า ไม่เคยทำ ขี้เกียจเพราะวันหนึ่งซื้อเยอะมากๆๆ
  แนวทางแก้ไข : -ฝึกฝนบ่อย ๆ
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 17 [IG=1942]   วันที่รายงาน  [22/9/2559]

  สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน อบรมบัญชีครัวเรือน
  วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
  ณ บ้านโคกก่อง ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
  ผู้เข้าร่วมจัดเวที เสวนา จำนวน 30 คน
  ทีมนักวิจัย สถาบันวิจัย 1. นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ 2. นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ 3. นายสมพร กงนะ
  ทีมวิทยากรจาก : พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์
  รูปแบบ เวที : เป็นการใช้เครื่องมือ ฟริ้บชาร์ท (Flip Chart) เข้ามาเป็นสื่อการทำความเข้าใจให้กับกลุ่ม โดยมีรายละเอียดการถ่ายทอดดังนี้ 1.ฟังบรรยายเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน 2. work shop การทำบัญชีครัวเรือน
  เครื่องมือที่ใช้ : ฟริ้บชาร์ท (Flip Chart)

  ผลจากการถอดบทเรียน
  ผลจากการจัดเวทีของ ชุมชนบ้านโคกก่องมีผู้สนใจเข้าร่วม 30 คน การจัดเวทีวันที่ 20 กันยายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ 1.ฟังบรรยายเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน 2. work shop การทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเพาะเห็นบ้านโคกก่องกลับมาฟื้นกลุ่มอีกครั้งหลังจากหมู่บ้านแม่ข่ายเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในปี 2559ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ขยายลูกข่ายปีที่ 1 “หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด” แต่การดำเนินงานในนามของกลุ่มยังเป็นช่วงเริ่มต้น มีการจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตามรูปแบบความคิดของตัวเอง พอได้ทุนคืนจากการขายเห็ดแล้วก็เลิกจดบัญชี ดังนั้นมหาวิทยาลัยนครพนมจึงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาผลักดันในเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้เกิดแบบแผน เป็นระบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

  ค่าใช้จ่าย : 7,880
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -อาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝน
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 18 [IG=1943]   วันที่รายงาน  [22/9/2559]

  จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ วิทยากรชุมชน
  วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 06.00-19.00 น.
  ณ บ้านดงคราม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 10 คน
  วิทยากร จากโรงเรียนฝั่งแดง
  วัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ การฝึกอบรมการเป็นวิทยากรชุมชน ให้กับกลุ่มเพาะเห็ดบ้านต้อง และอบรมการแปรรูปเห็ด ร่วมกับดงคราม โดยทีมงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว) จาก กทม.
  บทเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ
  1. ได้รู้จากการเป็นวิทยากรชุมชนคือ การต้องฝึกปฏิบัติ พูดและทำความเข้าใจกลุ่มของตัวเอง เพราะปัญหาของตัวแทนที่พูดคือ รู้ทุกเรื่องราว แต่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาตามลำดับได้ และไม่รู้จะขึ้นต้นพูดอะไร
  2. จากการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนบ้านดงครามในการแปรรูปเห็ด คือ ได้เกิดการพัฒนา และยกระดับมูลค่าผลผลิตนั่นคือเห็ด 

  ค่าใช้จ่าย : 9,480
  จำนวนผู้รับบริการ : 10
  ปัญหาอุปสรรค : -ขึ้นต้นไม่ถูก ลืมประเด็น
  แนวทางแก้ไข : -ต้องฝึกฝนบ่อย ๆ
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 19 [IG=1944]   วันที่รายงาน  [22/9/2559]

  สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ การบริหารจัดการกลุ่ม (Smart farmer)
  และเครือข่ายการผลิตเห็ด
  วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2559
  ณ บ้านโคกก่อง ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
  ผู้เข้าร่วมจัดเวที เสวนา จำนวน 30 คน
  ทีมนักวิจัย สถาบันวิจัย 1. นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ 2. นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ 3. นายสมพร กงนะ
  ทีมวิทยากรจาก : พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์
  รูปแบบ เวที : เป็นการใช้เครื่องมือ ฟริ้บชาร์ท เข้ามาเป็นสื่อการทำความเข้าใจให้กับกลุ่ม โดยมีรายละเอียดการถ่ายทอดดังนี้ 1. การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อสร้างความยั่งยืน 2. ทิศทางของการผลิตเพื่อสร้างตลาดเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต 3. สรุปผลการวางแผนการบริหารจัดการกลุ่ม และนำเสนอภาพที่วาดฝันไว้ร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม
  เครื่องมือที่ใช้ : ฟริ้บชาร์ท

  ผลจากการถอดบทเรียน
  ผลจากการจัดเวทีของชุมชนบ้านโคกก่องมีผู้สนใจเข้าร่วม 30 คน การจัดเวทีวันที่ 19 กันยายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ1. การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อสร้างความยั่งยืน 2. ทิศทางของการผลิตเพื่อสร้างตลาดเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต 3. สรุปผลการวางแผนการบริหารจัดการกลุ่ม และนำเสนอภาพที่วาดฝันไว้ร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเพาะเห็นบ้านโคกก่องกลับมาฟื้นกลุ่มอีกครั้งหลังจากหมู่บ้านแม่ข่ายเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในปี 2559ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ขยายลูกข่ายปีที่ 1 “หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด” โดยเริ่มต้นแก้ไขปัญหาของโรคที่เกิดขึ้นจากก้อนเห็ด ซึ่งอดีตที่ผ่านมากลุ่มต้องยุบตัวลงเพราะสาเหตุของโรค เชื้อรา ที่เกิดขึ้นกับก้อนเห็ด ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกก่อง มหาวิทยาลัยนครพนมจึงนำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงนำผู้ที่มีองค์ความรู้มาถ่ายทอดสำหรับการป้องกัน และดูแล ตั้งแต่การผลิตก้อนเห็ดจนถึงการดูแลโรงเรียน นอกจากนี้ทีมพัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ยังมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ และการวางแผนการของบประมาณสนับสนุนหาก กลุ่มมีการดำเนินกิจการไประยะหนึ่งและมีผลประกอบการที่ชัดเจน รวมทั้งการช่วยเหลือในส่วนช่องทางการตลาด เช่นการนำผลผลิตไปจัดแสดงในงานต่าง ๆ
   

  ค่าใช้จ่าย : 10,600
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 20 [IG=1945]   วันที่รายงาน  [22/9/2559]

  สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ การบริหารจัดการกลุ่ม (Smart farmer)
  และเครือข่ายการผลิตเห็ด
  วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559
  ณ บ้านกลาง ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
  ผู้เข้าร่วมจัดเวที เสวนา จำนวน 30 คน
  ทีมนักวิจัย สถาบันวิจัย 1. นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ 2. นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ 3. นายสมพร กงนะ
  ทีมวิทยากรจาก : พัฒนากรตำบลโพนแพง
  รูปแบบ เวที : เป็นการบรรยาย โดยมีรายละเอียดการบรรยายดังนี้ 1. การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อสร้างความยั่งยืน 2. ทิศทางของการผลิตเพื่อสร้างตลาดเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต 3. สรุปผลการวางแผนการบริหารจัดการกลุ่ม และนำเสนอภาพที่วาดฝันไว้ร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม
  เครื่องมือที่ใช้ : เป็นการบรรยาย ถาม-ตอบ

  ผลจากการถอดบทเรียน
  ผลจากการจัดเวทีของชุมชนบ้านกลาง มีผู้สนใจเข้าร่วม 30 คน การจัดเวทีวันที่ 16 กันยายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ 1. การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อสร้างความยั่งยืน 2. ทิศทางของการผลิตเพื่อสร้างตลาดเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต 3. สรุปผลการวางแผนการบริหารจัดการกลุ่ม และนำเสนอภาพที่วาดฝันไว้ร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเพาะเห็นบ้านกลางมีการรวมกลุ่มกัน โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มเพาะเห็ดบ้านกลาง” หลังจากหมู่บ้านแม่ข่ายเข้ามาในปี 2559ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ขยายลูกข่ายปีที่ 1 “หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด” เพื่อหวังพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนของสมาชิก โดยเริ่มต้นจากการซื้อก้อนเห็ดมาเพื่อขายดอกเห็ดในระยะเริ่มต้น ต่อมาวางแผนจะผลิตก้อนเห็ดเอง และผลิตเชื้อเห็ดใช้เองภายในกลุ่ม นอกจากนี้พัฒนากรตำบล โพนแพง (คุณสุทธิ) ยังมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ และการวางแผนการของบประมาณสนับสนุนหาก กลุ่มมีการดำเนินกิจการไประยะหนึ่งและมีผลประกอบการที่ชัดเจน รวมทั้งการช่วยเหลือในส่วนที่กลุ่มมีความต้องการเพิ่มเติม 

  ค่าใช้จ่าย : 21,120
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 21 [IG=1946]   วันที่รายงาน  [23/9/2559]
  การถ่ายทอดส่วนของ การจัดอบรมการบริหารจัดการกลุ่ม และเครือข่ายการผลิตเห็ดให้กับ ลูกข่าย บ้านต้องนั้น จัดเมื่อวันที่30มิถุนายน 2559 ได้มีการจัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบครบวงจร โดย วิทยากรกลุ่มจากบ้านดงคราม(แม่ข่าย) และเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรงเรือนและการใช้ประโยชน์จากก้อนเห็ดเก่า และการประกอบอาชีพทำเห็ดทำเห็ดให้ประสบความสำเร็จ วิทยากรโดย อาจารย์เหรียญทอง ไชยสุระ และอาจารย์ทะนงศักดิ์  กุมภิโร มีผู้เข้าร่วมเวทีจากชุมชนบ้านต้อง ทั้งหมดจำนวน 30 คน โดยได้มีการพูดถึง การบริหารจัดการกลุ่มที่ประสบความสำเร็จของแม่ข่าย (บ้านดงคราม) เปรียบเทียบกับการบริหารจัดการกลุ่มที่ผ่านมา ของ กลุ่มเพาะเห็ดบบ้านต้อง ว่าทำไมถึงล้มเหลว พอเห็นข้อแตกต่าง แนวความคิดในการนำปรับใช้กับกลุ่มใหม่อีกครั้ง
  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2560360,000|360,000|66,055|293,94520174301726471.pdf2018124112241.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2339]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

  กิจกรรมครั้งที่ ๑ การจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตเห็ดและประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานร่วมกัน

  วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐     เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

  สถานที่ หมู่บ้านดงคราม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม (หมู่บ้านแม่ข่าย)

  สรุปผลการดำเนินงาน

  ๑. คณะวิทยากรได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านดงคราม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม (หมู่บ้านแม่ข่าย)

      ได้แก่๑.๑ นางสาวชนาพร  รัตนมาลี อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม(หัวหน้าโครงการ)

            ๑.๒ นายสมพร กงนะ         นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม

            ๑.๓ นางสาวชนิดา  ยุบลไสย์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาม.นครพนม

            ๑.๔ นายเหรียญทอง ไชยสุระ นักส่งเสริมการเพาะเห็ด สาขาวิชาพืชศาสตร์  ม.นครพนม

   

  . ได้เสวนาร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนากิจกรรมต่างๆ วางคณะวิทยากรของกลุ่มในหัวข้อต่างๆ เพื่อฝึกอบรมให้กับกลุ่มหมู่บ้านลูกข่าย ได้ทีมคณะวิทยากรหมู่บ้านเห็ดดงคราม ดังนี้

            ๒.๑ ขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบรรยายเรื่อง การเตรียมอาหารวุ้น PDA การเขี่ยเชื้อ เลี้ยงเชื้อเห็ด วิทยากรโดย นางลำไพ ศรีโรจน์

            ๒.๒ ขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบรรยายเรื่อง การเตรียมก้อนเชื้อเห็ดตั้งแต่กระบวนการผสมขี้เลื่อยและส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อทำก้อนเห็ด การอัดก้อนเห็ด การอบก้อนเห็ดเพื่อฆ่าเชื้อ วิทยากรโดย นางชลธิชา มุลผาลา (น้าติ๋ม)

           ๒.๓ ขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบรรยายเรื่อง การเติมเชื้อลงก้อนเห็ดและการสังเกตการเดินของเชื้อ วิทยากรโดย นางสุพรรณี ไข่กา

           ๒.๔ ขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบรรยายเรื่อง การเปิดดอก และการจัดการโรงเรือน วิทยากรโดย นางผาหยาด พลหาญ และนายครองชัย พลหาญ

           ๒.๕ ขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบรรยายเรื่อง การตลาดและการบริหารกลุ่ม

  วิทยากรเรื่องการตลาดโดย นางลำไพ ศรีโรจน์ (พี่ตี้) และวิทยากรเรื่องการบริหารกลุ่ม โดยนางบุญประเสริญ แซงดาว

   

  ๓. ร่วมกันเสวนาการผลิตเห็ดตลอดจนสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาของที่กลุ่มเห็ดบ้านดงครามดังนี้

  ปัจจุบันรายได้จากการผลิตเห็ดสดและขายเห็ดสดนั้นยังทำรายได้ให้กับกลุ่มได้ดี สำหรับผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากเห็ดที่มีอยู่และขึ้นทะเบียน OTOP เรียบร้อยแล้วเหลือในส่วนของการคัดดาว ได้แก่ เห็ดสวรรค์ แหนมเห็ด น้ำพริกเห็ด และเห็ดสามอย่างน้ำปรุงรส

             ๓.๑ ด้านปัญหา : ยังไม่มีตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์จากเห็ดเหล่านี้ที่สม่ำเสมอ ปัจุบันเป็นในลักษณะสั่งผลิตเป็นรอบๆ ไปตามความต้องการของผู้บริโภค

             ๓.๒ ด้านความต้องการ:

                       ๓.๒.๑ ต้องการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดในรูปแบบอื่นๆ เช่น เส้นข้าวเปียกเห็ด ข้าวเกรียบ เห็ดเส้น กาละแมเห็ด เป็นต้น

                       ๓.๒.๒ ต้องการโรงเรือนเก็บขี้เลื่อย เนื่องจากในฤดูฝนมีปัญหาขี้เลื่อยชื้นเนื่องจากฝนตก (ปัจจุบันจะคลุมด้วยผ้ายาง ไม่มีโรงเก็บขี้เลื่อย)

                       ๓.๓.๓ ต้องการข้อมูลและความรู้ด้านมาตรฐานอาหารต่างๆ ระบุ วันหมดอายุ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

                       ๓.๓.๔ ต้องการขึ้นทะเบียน OTOP ก้อนเห็ดบ้านดงคราม

  ๔. เยี่ยมชมโรงเรือนเพาะเห็ด การจัดการโรงเรือน และดูการเก็บดอกเห็ด และสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการดูแลเห็ดแต่ละชนิด ตลอดจนตลาดในการจำหน่ายเห็ด โดยประธานกลุ่มและคณะ

  ค่าใช้จ่าย : 5,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากมีความล่าช้าในการเซ็นสัญญางบประมาณที่จัดสรรมานี้ซึ่งดำเนินการใน ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ (ไตรมาส๔) ทำให้มีผลต่อการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆล่าช้าและเข้าฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงชะลอกิจกรรมด้านเห็ดเนื่องจากเสี่ยงต่อการติดเชื้อและไม่คุ้มทุน และล่าช้าในกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ
  แนวทางแก้ไข : ได้ดำเนินการในกิจกรรมบางกิจกรรมที่สามารถทำได้ก่อนในระยะแรก และปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงเวลา
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2340]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

  กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตเห็ดและประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานร่วมกัน

  วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
  สถานที่ หมู่บ้านโพนสวรรค์ ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม (หมู่บ้านลูกข่าย)

  สรุปผลการดำเนินงาน
  ๑. คณะวิทยากรได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านโพนสวรรค์ ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม (หมู่บ้านลูกข่าย)
      ได้แก่๑.๑ นางสาวชนาพร รัตนมาลี อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม (หัวหน้าโครงการ)
               ๑.๒ นายสมพร กงนะ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม
               ๑.๓ นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม
               ๑.๔ นายเหรียญทอง ไชยสุระ นักส่งเสริมการเพาะเห็ด สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.นครพนม

  ๒. วิทยากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกลุ่มได้เสวนาร่วมกันถึงแนวทางการจัดกิจกรรมหมู่บ้านลูกข่าย
   ได้ร่วมกันวิเคราะห์ รายรับรายจ่ายของกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านโพนสวรรค์ เพื่อวิเคราะห์ตนเอง พบว่า
           ๒.๑ รายได้จากภาคการเกษตร : ปลูกมันสำปะหลัง (มี.ค.-เม.ย.), ทำนา (พ.ค.-พ.ย.), เลี้ยงสัตว์, ปลูกพืชเกษตรอื่นๆ เช่น ปลูกล้วย ปลูกมะนาว เป้นต้น
           ๒.๒ รายได้นอกภาคการเกษตร : รับจ้างทั่วไป
           ๒.๓ รายจ่ายจากภาคการเกษตร: ค่าจ้างดำนา เกี่ยวข้าว ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า ค่ากระสอบ ค่าอุปกรณ์ทำนาต่างๆ ค่าอาหารสัตว์ เป้นต้น
           ๒.๔ รายจ่ายนอกภาคการเกษตร: ค่าสาธารณูปโภคในครัวเรือน เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าอาหาร เป็นต้น ค่าใช้จ่ายด้านพยาบาล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของลูกหลาน ค่างวดรถ ค่างวดกู้ยืม ธกส. และกองทุนหมู่บ้าน
           

            อย่างไรก็ตามกลุ่มพบว่ามีรายจ่ายมากกว่ารายรับซึ่งเมื่อทางวิทยากรได้แนะนำกิจกรรมโครงการผลิตเห็ดไปแล้ว สมาชิกกลุ่มมีความสนใจมากขึ้นและต้องการเข้าศึกษาดูงานที่หมู่บ้านแม่ข่ายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเห็นแนวทางจริงที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาซึ่งการสร้างรายได้จากกิจกรรมการผลิตเห็ด
   

  ค่าใช้จ่าย : 5,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : 1. มีความล่าช้าในส่วนของการเซ็นสัญญาทุนวิจัยของทางมหาวิทยาลัยเนื่องจากเริ่มกระบวนการนี้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเข้าไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ และกระบวนการเบิกจ่ายของทางคลีนิคเทคโนโลยีล่าช้า ทำให้มีผลต่อการดำเนินงานที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 2. จากอุปสรรคข้อที่ 1 นั้นทำให้บางกิจกรรมก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน เช่นกา่รผลิตเห็ดในฤดูนี้ค่อนข้างเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค ไม่คุ้มทุน ทำให้บางกิจกรรมต้องเลื่อนไปก่อน เ้ป้นต้น
  แนวทางแก้ไข : ผู้รับผิดชอบโครงการได้สำรองค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำหรับบางกิจกรรมไปก่อน เพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการได้ และอาจมีการสลับหรือปรับกิจกรรมบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาต่อไป
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2341]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

  กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตเห็ดและประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานร่วมกัน

  วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐     เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ สถานที่ หมู่บ้านคำสว่าง ต.วังตามัว อ.ปลาปาก จ.นครพนม (หมู่บ้านลูกข่าย)

   

  สรุปผลการดำเนินงาน

  ๑. คณะวิทยากรได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโพนสวรรค์ ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม  (หมู่บ้านลูกข่าย)

      ได้แก่๑.๑ นางสาวชนาพร  รัตนมาลี อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม(หัวหน้าโครงการ)

            ๑.๒ นายสมพร กงนะ         นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม

  ๑.๓ นางสาวชนิดา  ยุบลไสย์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาม.นครพนม

  ๑.๔ นายเหรียญทอง ไชยสุระ นักส่งเสริมการเพาะเห็ด สาขาวิชาพืชศาสตร์  ม.นครพนม

  ๒. วิทยากร ร่วมกับตัวแทนสมาชิกกลุ่มได้เสวนาร่วมกันถึงแนวทางการจัดกิจกรรมหมู่บ้านลูกข่าย         พบว่า ทางกลุ่มรับทราบผลการพิจารณาและเข้าใจแนวทางการดำเนินงานหรือกิจกรรมร่วมกันตามโครงการนี้และมีความพร้อมในการดำเนินการตามที่คณะวิทยากรได้นำเสนอ ซึ่งต้องการให้เริ่มดำเนินงานได้เลยก่อนฤดูทำนาและวางแนวทางร่วมกันในการเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมอบรมและเตรียมวางสถานที่เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดทั้งในโรงเรือนและในขอนไม้เก่าประจำหมู่บ้านคำสว่างและตำบลวังตามัว

  ๓. วิทยากร ร่วมกับตัวแทนสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันวิเคราะห์ รายรับรายจ่ายของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านคำสว่างเพื่อวิเคราะห์ตนเอง พบว่า

  ๒.๑ รายได้จากภาคการเกษตร: ปลูกมันสำปะหลัง (มี.ค.-เม.ย.), ทำนา (พ.ค.-พ.ย.), พืชเกษตรอื่นๆ เช่น ปลูกล้วย ปลูกมะนาว เป็นต้น

  ๒.๒ รายได้นอกภาคการเกษตร:รับจ้างทั่วไป

  ๒.๓ รายจ่ายจากภาคการเกษตร: ค่าจ้างดำนา เกี่ยวข้าว ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า ค่ากระสอบ ค่าอุปกรณ์ทำนาต่างๆ ค่าอาหารสัตว์ เป้นต้น

  ๒.๔ รายจ่ายนอกภาคการเกษตร: ค่าสาธารณูปโภคในครัวเรือน เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าอาหาร เป็นต้น ค่าใช้จ่ายด้านพยาบาล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของลูกหลาน ค่างวดรถ ค่างวดกู้ยืม ธกส. และกองทุนหมู่บ้าน

            อย่างไรก็ตามกลุ่มพบว่ามีรายจ่ายมากกว่ารายรับซึ่งเมื่อทางวิทยากรได้แนะนำกิจกรรมโครงการผลิตเห็ดไปแล้ว สมาชิกกลุ่มเดิมซึ่งเคยได้รับการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดในขอนไม้เก่ามาหลายครั้งแล้วซึ่งได้ผลผลิตเห็ดนำมากินและขายตามฤดูกาล โดยทางกลุ่มมีความสนใจในการเพาะเห็ดขายในลักษณะการทำโรงเรือนเห็ดมากขึ้นเพื่อให้เกิดรายได้เสริมและต้องการเข้าศึกษาดูงานที่หมู่บ้านแม่ข่ายเพื่อให้เห็นแนวทางจริงที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาซึ่งการสร้างรายได้จากกิจกรรมการผลิตเห็ด

  ค่าใช้จ่าย : 4,680
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : กระบวนการเซ็นสัญญาทุนและการเบิกจ่ายทุนมีความล่าช้า ทำให้การดำเนินงานในกิจกรรมล่าช้าไปด้วย
  แนวทางแก้ไข : สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับบางกิจกรรมไปก่อน และอาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับฤดูกาล และช่วงเวลาอื่ืนๆต่อไป
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2342]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

  กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตเห็ดและประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานร่วมกัน

  วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐     เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น

  สถานที่ หมู่บ้านยอดชาติ ต.ยอดชาติ อ.วังยาง จ.นครพนม(หมูบ้านลูกข่าย)

   

  สรุปผลการดำเนินงาน

  ๑. คณะวิทยากรได้ลงพื้นที่หมู่บ้านยอดชาติ ต.ยอดชาติ อ.วังยาง จ.นครพนม(หมูบ้านลูกข่าย)

      ได้แก่๑.๑ นางสาวชนาพร  รัตนมาลี อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม(หัวหน้าโครงการ)

            ๑.๒ นายสมพร กงนะ         นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม

           ๑.๓ นางสาวชนิดา  ยุบลไสย์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาม.นครพนม

           ๑.๔ นายเหรียญทอง ไชยสุระ นักส่งเสริมการเพาะเห็ด สาขาวิชาพืชศาสตร์  ม.นครพนม

  ๒. วิทยากร ร่วมกับตัวแทนสมาชิกกลุ่มได้เสวนาร่วมกันถึงแนวทางการจัดกิจกรรมหมู่บ้านลูกข่ายพบว่า ทางกลุ่มรับทราบผลการพิจารณาและเข้าใจแนวทางการดำเนินงานหรือกิจกรรมร่วมกันตามโครงการนี้และมีความพร้อมในการดำเนินการตามที่คณะวิทยากรได้นำเสนอ

  ๓. วิทยากร ร่วมกับตัวแทนสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันวิเคราะห์ ความต้องการของกลุ่ม พบว่า

         ๒.๑ มีความต้องการแปรรูปเห็ดอื่นๆ

         ๒.๒ เพิ่มความสมารถในการผลิตเห็ดสายพันธุ์อื่นๆ เช่น เห็ดบด เห็ดขอนขาว

         ๒.๓ ความรู้ด้านการจัดการโรงเรือนที่เหมาะสมกับเห็ดแต่ละชนิด

         ๒.๔ ต้องการไปศึกษาดูงานหมูบ้านแม่ข่ายดงคราม

            อย่างไรก็ตามกลุ่มพบว่ามีการดำเนินการผลิตเห็ดได้เองแต่ยังขาดความรู้ และการสังเกตก้อนเห็ดที่ไม่ได้คุณภาพ ทำให้การผลิตก้อนเห็ดในบางรอบผลิตนั้นพบการติดเชื้อ และการจัดการโรงเรือนยังไม่ดีพอ ดังนั้นทางกลุ่มต้องการเข้าศึกษาดูงานที่หมู่บ้านแม่ข่ายเพื่อให้เห็นแนวทางจริงที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาซึ่งการสร้างรายได้จากกิจกรรมการผลิตเห็ด

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 5000
  ปัญหาอุปสรรค : ความล่าช้าในกระบวนการเซ็นสัญญาทุนและการเบิกจ่ายงบประมาณ
  แนวทางแก้ไข : ดำเนินการในบางส่วนก่อนโดยการสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อน และมีการปรับเปลียนกิจกรรมก่อนหลังตามความเหมาะสมกับฤดูกาลและช่วงเวลาอื่นๆต่อไป
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2651]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

   

  กิจกรรมอบรมวิทยากรชุมชน เมื่อวันที่25 กันยายน 2560

  วิทยากรโดย : ผศ.ดร.กัลยา มิขะมา

  ผู้รับการอบรม : 1. ทีมวิทยากรกลุ่มผลิตเห็ดบ้านดงคราม

                         2. สมาชิกกลุ่มผลิตเห็ดบ้านดงคราม

                         3. ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวดอน ธาตุพนม

  ผลผลิต :1. ได้รับแนวทางในการจัดระเบียบข้อมูลหรือลำดับข้อมูลในการบรรยาย

               2. ได้ฝึกทักษะการนำเสนอพร้อมสาธิตโดยใช้กิจกรรมสร้างสถานการณ์จำลอง

               3. ได้หลักการพูด การบรรยายประกอบการสาธิตกิจกรรมการผลิตเห็ด

  ผลลัพธ์ : 1.ทีมวิทยากรกลุ่มเกิดความมั่นใจมากขึ้นในการพูดเชิงสาธิต

                  2. เกิดทักษะที่ดีในการพูดและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทากรให้กับลูกข่ายต่อไป

  ค่าใช้จ่าย : 9,810
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
  แนวทางแก้ไข : ไม่มี
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2652]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบครบวงจร

  ลักษณะกิจกรรมจัดู่ศ้ึกษา่ดู่งานของลูกข่ายและสมาชิกอื่นๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 110  คน

  จัดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

  วิทยากร : 1. นางบุญประเสริฐ  แซงดาว   ประธานกลุ่ม

     2. นางชลธิชา  มุลผาลา        รองประธาน

               3. นางลำไพ  ศรีโรจน์           เหรัญญิก

               4. นางลำไพ  ทานะภาศ        ผู้ช่วยเหรัญญิก 

               5. นางสุพรรณี  ไข่กา           เลขานุการ

  จัดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

  วิทยากร : 1. นางบุญประเสริฐ  แซงดาว   ประธานกลุ่ม

     2. นางชลธิชา  มุลผาลา        รองประธาน

               3. นางลำไพ  ศรีโรจน์           เหรัญญิก

               4. นางลำไพ  ทานะภาศ        ผู้ช่วยเหรัญญิก 

               5. นางสุพรรณี  ไข่กา           เลขานุการ

   

  ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี: รวม 84 คน

  1. สมาชิกลูกข่ายหมู่บ้านโพนสวรรค์ ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม   34 คน

  2. สมาชิกลูกข่ายหมู่บ้านคำสว่าง ต.วังตามัว อ.ปลาปาก จ.นครพนม   10 คน

            3. สมาชิกลูกข่ายหมู่บ้านยอดชาติ ต.ยอดชาติ อ.วังยาง จ.นครพนม    15 คน

            4. สมาชิกกลุ่มผลิตเห็ดบ้านดงคราม จำนวน  24คน

           

  คณะทีมผู้รับผิดชอบโครงการ   

  1.นางสาวชนาพร  รัตนมาลี อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม(หัวหน้าโครงการ)

            2. นายสมพร กงนะ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

  3. นางสาวชนิดา  ยุบลไสย์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม

  4. นายเหรียญทอง ไชยสุระ  นักส่งเสริมการเพาะเห็ด สาขาวิชาพืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม(ที่ปรึกษาโครงการฯ)

   

  หน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น

            1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

            2. คณบดีคณะเกษตรและเทคโลยี  มหาวิทยาลัยนครพนม

  3.เกษตรอำเภอธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

  4. พัฒนาการอำเภอธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

  5. ประธานศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพคนการทางสติปัญญาตำบลยอดชาติ อ.วังยาง                                  จ.นครพนม

  6. ผู้ใหญ่บ้านดงคราม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

  7. คณะกรรมการหมู่บ้านดงคราม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

  8. สมาชิกสภาตำบลธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

  ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี: รวม 84 คน

  1. สมาชิกลูกข่ายหมู่บ้านโพนสวรรค์ ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม   34 คน

  2. สมาชิกลูกข่ายหมู่บ้านคำสว่าง ต.วังตามัว อ.ปลาปาก จ.นครพนม   10 คน

  3. สมาชิกลูกข่ายหมู่บ้านยอดชาติ ต.ยอดชาติ อ.วังยาง จ.นครพนม    15 คน

  4. สมาชิกกลุ่มผลิตเห็ดบ้านดงคราม จำนวน  24 คน

  คณะทีมผู้รับผิดชอบโครงการ   

  1.นางสาวชนาพร  รัตนมาลี อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม(หัวหน้าโครงการ)

  2. นายสมพร กงนะ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

  3. นางสาวชนิดา  ยุบลไสย์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม

  4. นายเหรียญทอง ไชยสุระ  นักส่งเสริมการเพาะเห็ด สาขาวิชาพืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม(ที่ปรึกษาโครงการฯ)

   

  หน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น

            1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

            2. คณบดีคณะเกษตรและเทคโลยี  มหาวิทยาลัยนครพนม

            3.เกษตรอำเภอธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

           4. พัฒนาการอำเภอธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

           5. ประธานศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพคนการทางสติปัญญาตำบลยอดชาติ อ.วังยาง จ.นครพนม

           6. ผู้ใหญ่บ้านดงคราม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

           7. คณะกรรมการหมู่บ้านดงคราม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

           8. สมาชิกสภาตำบลธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

  ค่าใช้จ่าย : 26,755
  จำนวนผู้รับบริการ : 110
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2653]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

  กิจกรรมการแปรรูปเห็ด

  ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

  โดย กิจกรรมได้ดำเนินการ ครั้งที่ 1 

  คือการทำแหนมเห็ด ในกิจกรรมนี้เป็นการสาธิตกระบวนการทำแหนมจากเห็ดให้กับผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยมาจากกลุ่มลูกข่ายจาก 3 หมู่บ้านที่มาร่วมกิจกรรมในการทำแหนมเห็ด เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มรายได้ให้กับการผลิตเห็ดในการลักษณะอาหารแปรรูป แต่อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มดงครามเองนั้นได้ มีการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปอาหารที่ทำมาจากเห็ดโดยสมาชิกก็คือลูกหลานของรุ่นพ่อแม่ที่ผลิตเห็ดนั่นเอง เป็นการถ่ายทอดกิจกรรมอย่างครบวงจรตั้งตั้งรุ่นพ่อแม่ที่ผลิตดอกเห็ด และรุ่นลูกหลานที่มีความพร้อมในการพัฒนาด้านการแปรรูปอาหาร โดยจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมมีสมาชิกของกลุ่ม 50 คน โดยมีนางสาวสินจัย ศรีโรจน์ เป็นประธานกลุ่มแปรรูปชุมชนเห็ดบ้านดงคราม ซึ่งได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้ว และได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก โครงการ 9101 เพื่อทำกาละแมร์เห็ด เป็นสินค้าชองชุมชน และทางกลุ่มได้ขอคำปรึกษาในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑืเพ่อสุขภาพ เช่น ชาเห็ด การอบเห็ดเป็นอาหารเจ หรือการแปรรูปอาหารในลักษณะอื่นๆ ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑืที่ทันสมัยมีความใหม่และขายได้ในท้องตลาดต่อไป โดยวางแผนจะดำเนินกิจกรรมร่วมกันอีกในครั้งที่ 2 ต่อไป

  ค่าใช้จ่าย : 14,810
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2657]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

  กิจกรรมการทำบัญชีรายรับรายจ่าย ระดับครัวเรือน

  ได้ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มดงครามเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านการบัญชีให้เพื่อได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทางกลุ่มต่อไปโดย 

  ครั้งที่ 1 จัดอบรมให้กับกลุ่มผลิตเห็ดดงคราม ในวันที่ 25 กันยายน 2560

  วิทยากร : ดร.สายทิพย์ จะโนภาส หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ผู้เข่้าร่วมกิจกรรม : 30 คน

  ลักษณะกิจกรรม :

           1.  แลกเปลียนเรียนรู้กันด้านการบัญชี การบริหารการเงินภายในกลุ่มหรือรายรับรายจ่ายในครอบครัว

           2.  นำข้อมูลสำหรับการจัดเก็บเงิน หรือบัญชีรายรับ รายจ่าย มาร่วมวิเคราะห์-และหาแนวทางในดำเนินการในครั้งต่อไป

           3.  วิทยากรแนะนำแนวทางตามหลักการการทำบัญชีและแก้ไขปัญหาที่พบในเบื้องต้นก่อน

            

   

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : ผู้เข้าร่วมอบรมต้องการความรู้มากๆ ไม่่คาดว่าเป็นปัญหาเนื่องจากยังมีความต่อเนื่องของกิจกรรมมีการจัดอีกรอบ (ครั้งที่2)ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :

  ส่งข้อความถึง w.ariruk@kkumail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates