หมู่บ้านผลิตไก่เนื้อพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

หมู่บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556191,000|191,000|191,000|ใช้หมด20131281153391.pdf201415141151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=511]   วันที่รายงาน  [31/3/2556]
การประชุมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 หมู่บ้าน หมู่บ้านผลิตไก่เนื้อพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมีนาคม 2556 ณ บ้านหนองเขื่อน ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสัตวแพทย์ธีระยุทธ ชาวุฒิ หัวหน้าโครงการ โทร 086-6663133
2. นายชัยวัฒน์ วัชรนาถ นักวิชาการสัตวบาล โทร
3. นางสาวอัจฉรา รุ่งโรจน์ นักวิชาการสัตวบาล โทร
4. นายสำรอง แตงพลับ ประธานกลุ่ม
5. นายเหรียญ เสือทอง สมาชิก โทร 083-5598985
6. นายลาภ กล้าหาญ สมาชิก โทร 084-5721458
7. นายเมน เทศสาลี สมาชิก โทร 089-5486728
8. นายเปลี่ยว เปาเล้ง สมาชิก โทร 083-8387661
9. นางบุญมา พิมไทย สมาชิก โทร 089-9123790
10. นางสาวจำเนียร สิงห์โตทอง สมาชิก
11. นายสมศักดิ์ นรสิงห์ สมาชิก

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 9
ปัญหาอุปสรรค : "_"
แนวทางแก้ไข : "_"
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=565]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181333471.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=691]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
ผลการดำเนินกิจกรรม
ระหว่างวันที่ วันที่ 3-4 เมษายน 2556
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ภาคบรรยาย
จัดที่ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร/เจ้าหน้าที่ส่งเสริม/นักวิชาการด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 119 คน ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรบรรยาย (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ผู้ประสานงานชุดโครงการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน) จำนวน 6 คน เจ้าหน้าที่ประสานงานจำนวน 5 คน และคณะผู้ช่วยวิจัยจากสำนักประสานงานฯ จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 136 คน โดยมีกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านเข้าร่วม 9 คน
ภาคปฏิบัติ
จัดที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรบ้านหนองเขื่อน ต. ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ. เพชรบุรีเกษตรกรร่วมการฝึกอบรมจำนวน 30 คน เนื้อหาการฝึกอบรม ได้แก่
1. การทำพืชหมักจากวัตถุดิบในท้องถิ่น (หยวก มันสำปะหลัง และข้าวโพด) เพื่อเป็นส่วนผสมในสูตรอาหารเลี้ยงไก่
2. การผลิตเชื้อราขาว
3. การเพาะแมลงวันลาย (หนอนพันปี)
4. สาธิตสูตรอาหารเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบธรรมชาติ
ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 9
ปัญหาอุปสรรค : "_"
แนวทางแก้ไข : "_"
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013751837271.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=784]   วันที่รายงาน  [30/9/2556]
1. ติดตามผลกลุ่มเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์หลังจากที่ได้รับไก่พื้นเมืองพ่อแม่พันธุ์ไปเลี้ยง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงในพื้นที่รอบบ้าน บางคนยังมีคอกไก่ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน เกษตรกรอยากได้ที่ให้นำ้แบบอัตโนมัติเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาต้องทำอาชีพเกษตรอื่น โดยเยี่ยมบ้านเกษตรกรจำนวน 10 ราย
2. วันที่ 5 กันยายน 2556 พบกลุ่มเกษตรกรฝึกการลงบันทึกข้อมูล ด้านการเลี้ยงไก่ ต้นทุนการเลี้ยง การเก็บข้อมูลพื้นฐาน การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในแต่ละเดือน โดยวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี กลุ่มเกษตรกร จำนวน 8 ราย
3. วันที่ 30 กันยายน 2556 จัดโครงการฝึกอบรม การเลี้ยงไก่พื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรีอย่างเป็นระบบ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองเขื่อน (ลุงสำรอง แตงพลับ) หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 82 ราย มีกิจกรรมการทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยวิทยากรจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี การทำหยวกกล้วยหมัก การทำนำ้หมักชีวภาพ ผสมนำ้เลี้ยงไก่ วิทยากรโดยลุงสำรอง แตงพลับ การเสวนาเรื่องการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่พื้อเมือง เกษตรกรสนใจอยากได้ตู้ฟักไข่ เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้อัตราการฟักของลูกไก่น้อย
ค่าใช้จ่าย : 108,000
จำนวนผู้รับบริการ : 100
ปัญหาอุปสรรค : "_"
แนวทางแก้ไข : "_"
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557226,000|226,000|226,000|ใช้หมด20144301544261.pdf201529143541.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=975]   วันที่รายงาน  [5/7/2557]
คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไก่เนื้อพื้นเมือง ภายใต้กิจกรรมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อเนื่องปีที่ 2 ณ หมู่บ้านหนองเขื่อน หมู่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และหมู่บ้านเครือข่ายที่มีความสนใจเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 3 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2557 โดยมี รศ.ดร. ศิริพร กิรติการกุล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงสำรวจพื้นที่ด้วยเนื่องจากอาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างระบบอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ผลการดำเนินโครงการดังนี้
1. วันที่ 25 เมษายน 2557 ณ หมู่บ้านน้ำทรัพย์หมู่ 9 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านน้ำทรัพย์ เวลา 08.30 -12.00 น. เกษตรกรมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอยู่แล้ว แต่ยังขาดความรู้เรื่องการจัดการฟาร์ม การคัดเลือกสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง การผลิตอาหารไก่เพื่อลดต้นทุน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. นายธีระยุทธ ชาวุฒิ ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. รศ.ดร. ศิริพร กิรติการกุล วิทยากรให้คำแนะนำ
3. นายชูชาติ วรรณขำ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ำทรัพย์ โทร 089-5500809
4. นายพิเชษฐ์ วรรณขำ ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง
5. นายบุญส่ง ชะเอม สมาชิก
6. นายจตุพล จันทร์เพ็ญ สมาชิก
7. นายภานุพงษ์ วรรณขำ สมาชิก
8. นางรอน วรรณขำ สมาชิก
9. นายชลิต ไสยเวท สมาชิก
10. นายสายชล วรรณขำ สมาชิก
11. นางเบ็ญจวรรณ มาลีเนตร สมาชิก
12. นางสำเนียง เกิดเกษม สมาชิก
13. นางสาวสนิสา อนุศักดิ์ สมาชิก
14. นางสาวโชติรส วรรณขำ สมาชิก
15. นางบุญชู วรรณขำ สมาชิก

2. วันที่ 25 เมษายน 2557 ณ หมู่บ้านหนองเขื่อน หมู่ 4 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านลุงสำรอง แตงพลับ เวลา 13.30 -18.00 น. เกษตรกรมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อเนื่องปีที่ 2 มีความต้องการการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้เป็นพันธุ์แท้ การจัดการฟาร์มไก่พื้นเมือง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. นายธีระยุทธ ชาวุฒิ ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. รศ.ดร. ศิริพร กิรติการกุล วิทยากรให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มไก่พื้นเมือง
3. นายสำรอง แตงพลับ ประธานกลุ่ม
4. นายอเนก แก้วยักษ์ สมาชิก
5.นายเพน เทศสาลี สมาชิก
6. นายสมศักดิ์ นรสิงห์ สมาชิก
7. นางสาวจำเนียร สิงโตทอง สมาชิก
8. นายเหรียญ เสือทอง สมาชิก

3. วันที่ 26 เมษายน 2557 ณ หมู่บ้านม่วง หมู่ 8 ต.บางเก่า อ. ชะอำ จ.เพชรบุรี ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน เวลา 08.30 -12.00 น. มีความสนใจเลี้ยงไก่พื้นเมือง เนื่องจากได้มาดูงานที่ หมู่บ้านเลี้ยงไก่พื้นเมือง ของลุงสำรอง แตงพลับ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. นายธีระยุทธ ชาวุฒิ ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. รศ.ดร. ศิริพร กิรติการกุล วิทยากรให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มไก่พื้นเมือง
3. นายบัณฑิต ญาตินุกูล ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่ม โทร 089-9184129
4. นางลำพึง เผือกเงิน สมาชิก
5. นายสำรวย เนียมทอง สมาชิก
6. นายรุ่ง แก้วเงิน สมาชิก
7. นายทศพร ปานรอด สมาชิก
8. นายสมนึก ยอดชูแสง สมาชิก
9. นางสาวอภิญญา มิตรดี สมาชิก
10. นายผวน ถมยา สมาชิก
11. นายอภิสิทธิ์ เนียมทอง สมาชิก
12. นายชูชัย เผือกเงิน สมาชิก

4. วันที่ 26 เมษายน 2557 ณ หมู่บ้านผาน้ำหยด หมู่ 14 ต.เขากระปุก อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน เวลา 13.00 -18.00 น. มีความสนใจอยากเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริมในชุมชน และเคยอบรมและศึกษาดูงานที่บ้านลุงสำรอง แตงพลับ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. นายธีระยุทธ ชาวุฒิ ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. รศ.ดร. ศิริพร กิรติการกุล วิทยากรให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มไก่พื้นเมือง
3. นายศักดิ์สิทธิ์ สุขเอี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่ม โทร 085-4296354
4. นายณัฐนนท์ โสมศรีแก้ว สมาชิก
5. นายพงษ์เพชร จิตรระวัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.เขากระปุก อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี
6. นายยอด พ่วงแสง สมาชิก
7. นางธาริณี จันทร์แก้ว สมาชิก

กลุ่มเกษตรกรบ้านโปร่งสลอด หมู่ 6 ตำบลเขากระปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เข้ารับการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านลุงสำลอง แตงพลับ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 วิทยากรบรรยาย คือ นายธีระยุทธ ชาวุฒิ หัวหน้าโครงการ บรรยายเรื่อง การสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้เป็นระบบ การคัดเลือกสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง การจัดการฟาร์ม ลุงสำรอง แตงพลับ บรรยายเรื่องการทำอาหารไก่พื้นเมืองจากวัตถุดิบในท้องถิ่น การใช้สมุนไพรรักษาโรคไก่ และศึกษาดูงานฟาร์มไก่พื้นเมืองของศูนย์เรียนรู้และสมาชิกของโครงการ มีความประสงค์ขอเข้าร่วมเครือข่ายเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยมีผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ประสานงาน และ 30 มิถุนายน 2557 หัวหน้าโครงการติดตามดู หมู่บ้านโปร่งสลอด หมู่ 6 ตำบลเขากระปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประเมินสภาพคอกไก่ของเกษตรกรที่สนใจ ความต้องการของเกษตรกรคือ การทำวัคซีน และการผลิตอาหารไก่ มีเกษตรเข้ารับการถ่ายทอดจำนวน 20 ราย ดังนี้
1. นายธีระยุทธ ชาวุฒิ ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. นายภูมิ สวัสดิรัตน์ ผู้จัดการธ.ก.ส. สาขาอำเภอบ้านลาด โทร 089-7440233
3. นายเชาว์ แตงอ่อน รองนายก อบต. เขากระปุ โทร 089-2353130
4. นางสาวชลธิชา ชูเนียม สมาชิก
5. นางฉัน ยาหอมจิต สมาชิก
6. นางลำดวน เทียนทอง สมาชิก
7. นางสาวสุรีย์ โพธิ์ทอง สมาชิก
8. นางสาวอุษณีย์ คำโพธิ์ สมาชิก
9. นางลำไย ทองมาก สมาชิก
10. นางสาวชิดชม ดีเด่น สมาชิก
11. นางอารีย์ แตงอ่อน สมาชิก
12. นางเทียน ทองปล้วย สมาชิก
13. นางไสว แตงอ่อน สมาชิก
14. นางสาลินี บุญเลิศ สมาชิก
15. นายสมปอง ทองมาก สมาชิก
16. นายเทียน ยาหอมจิต สมาชิก
17. นางภาวินี เมืองสมัย สมาชิก
18. นายประทิว ทองมาก สมาชิก
19. นางสาวผิ่น กลัดเข็มทอง สมาชิก
20. นางสาวดวงชิตา มั่งคั่ง สมาชิก
21. นายวิเชียร แตงอ่อน สมาชิก
22. นายสุดใจ ยาหอมจิต สมาชิก

ใบสมัคร แบบประเมินผลการถ่ายทอด การติดตามผล รายงานเพิ่มเติมในไตรมาสถัดไป

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 53
ปัญหาอุปสรรค : "_"
แนวทางแก้ไข : "_"
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20149301726201.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1101]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
กิจกรรมที่ 1
นำกลุ่มเกษตรกรร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557 โดยมีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7 ท่าน หัวข้อการฝึกอบรมประกอบด้วย
1.อาหาร และการคำนวณสูตรอาหารไก่พื้นเมือง (ทฤษฎี และสาธิต) โดย รศ.ดร.นวลจันทร์ พารักษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2.การจัดการการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมาตรฐาน โดย ผศ.น.สพ.สุวิทย์ โชตินันท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.พันธุ์ และการจัดการพันธุ์ โดย นายซิมโอน ปัญญา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์
4.ศึกษาดูงาน บ้านสวนแพรฟาร์ม ของนายซิมโอน ปัญญา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์
กิจกรรมที่ 2
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมือง”ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมือง เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มในชุมชน และเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน กลุ่มสมาชิกในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน โดยมีหัวข้อฝึกอบรมดังนี้
หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
การทำผลิตภัณฑ์ไส้อั่วจากหมูและไก่พื้นเมือง
การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์กุนเชียงจากหมูและไก่พื้นเมือง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์แหนมจากหมูและไก่พื้นเมือง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานแบบธรรมดา
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานแบบเปรี้ยว
วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ โดย ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
กิจกรรมที่ 3
ร่วมเสวนาเรื่อง “ ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านผลิตไก่เนื้อพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเกษตรกรนายสำรอง แตงพลับ ประธานกลุ่ม และนายธีระยุทธ ชาวุฒิ ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมเป็นวิทยากร และร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการ หมู่บ้านวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี การฟักไข่ด้วยตู้ฟัก เอกสารการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ หมู่บ้านไก่พื้นเมือง กล่าวต้อนรับโดยผู้นำชุมชน และนายสำรอง แตงพลับ ประธานกลุ่ม สาธิตและบรรยายฐานการเรียนรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมือง(การทำไส้อั่ว) การผลิตอาหารไก่พื้นเมืองจากวัตถุดิบในท้องถิ่น(การทำหยวกกล้วยหมัก) การสาธิตการทำวัคซีนไก่พื้นเมือง จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
ร่วมโครงการกิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ประจำปี 2557 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2557 โดยมีลุงสำรอง แตงพลับ ร่วมเป็นวิทยากร เสวนาให้ความรู้ด้านกลุ่มเกษตร
กิจกรรมที่ 4
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ภายใต้กิจจกรมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกร เครือข่าย จำนวน 100 คน ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านลุงสำรอง แตงพลับ บ้านหนองเขื่อน ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมือง (การทำแหนม การทำไส้กรอกอีสาน การทำไส้อั่ว) วิทยากรจากกลุ่มแม่บ้าน การผลิตอาหารไก่พื้นเมือง วิทยากร นายเชาว์ แตงอ่อน เกษตรกรบ้านโปร่งสลออด การทำวัคซีนไก่พื้นเมือง วิทยากรจากสำนักงานปสุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
ค่าใช้จ่าย : 176,000
จำนวนผู้รับบริการ : 150
ปัญหาอุปสรรค : "_"
แนวทางแก้ไข : "_"
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014930165261.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1114]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ภายใต้กิจจกรมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายบ้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 40 คน ในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านลุงสำรอง แตงพลับ บ้านหนองเขื่อน ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองของกรมปศุสัตว์ การจดบันทึกและการจัดการสัตว์ป่วย การทำวัคซีน และการผลิตอาหารต้นทุนตำ่ วิทยากรจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเกษตรเกษตรจากบ้านผานำ้หยด ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ร่วมฝึกอบรมด้วย
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : "_"
แนวทางแก้ไข : "_"
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20149301721551.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1141]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมือง”ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมือง เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มในชุมชน และเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน กลุ่มสมาชิกในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน โดยมีหัวข้อฝึกอบรมดังนี้
หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
การทำผลิตภัณฑ์ไส้อั่วจากหมูและไก่พื้นเมือง
การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์กุนเชียงจากหมูและไก่พื้นเมือง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์แหนมจากหมูและไก่พื้นเมือง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานแบบธรรมดา
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานแบบเปรี้ยว
วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ โดย ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : "_"
แนวทางแก้ไข : "_"
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014102142651.xls
2558234,100|234,100|234,100|ใช้หมด20155814571.pdf2016181046431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1222]   วันที่รายงาน  [5/4/2558]


 กิจกรรมที่ 1     หัวหน้าโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หมู่บ้านผลิตไก่เนื้อพื้นเมืองด้วยเทคดนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ร่วมประชุมกับหัวหน้าชุมชน ลุงสำรอง  แตงพลับ  เรื่องการดำเนินกิจกรรมพัฒนาหมุ่บ้านและการขยายเครืองข่าย ประจำปีงบประมาณ 2558  ณ ศูนยืการเรียนรู้บ้านหนองเขื่อน  หมู่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ในวันที่  7 กุมภาพันธ์  2558  สมาชิกร่วมประชุมจำนวน  7  รายกิจกรรมที่ 2การฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตไก่พื้นเมืองอย่างเป็นระบบ     วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2558  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปสุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีหัวข้อการฝึกอบรม      1. ความรู้เรื่องมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยนายสัตวแพทย์ ไชยา  เจริญสวัสดิ์  สำนักงานปสุสัตว์เขต 7      2. ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรเครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี  โดย นายสัตวแพทย์ธีระยุทธ  ชาวุฒิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 22
ปัญหาอุปสรรค : "_"
แนวทางแก้ไข : "_"
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1311]   วันที่รายงาน  [5/7/2558]


ระบุผลการดำเนินงานกิจกรรม  การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และการจัดการอาหาร เพื่อใช้อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ลดต้นทุนอาหารสำเร็จรูป แก่สมาชิกเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตไก่เนื้อพื้นเมืองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี                1. เพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อพื้นเมืองแก่กลุ่มเกษตรกรภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเป็นระบบ                2.เพื่อสร้างองค์ความรู้การเลี้ยงไก่เนื้อพื้นเมืองบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้แหล่งทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารหยาบลดต้นทุนอาหารสำเร็จรูป                3. เพื่อให้เป็นฟาร์มต้นแบบสำหรับเกษตรกรในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับขยายพ่อแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองเพื่อลดการนำเข้าจากนอกพื้นที่ ให้ยั่งยืน                 ได้จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม  2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  และ ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านลุงสำรอง  แตงพลับ  หมู่ 4 บ้านหนองเขื่อน  หมู่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  มีเกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นจำนวน  77 ราย โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมดังนี้                1. การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ในวิถีธรรมชาติอย่างยั่งยืน    วิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี                2. พันธุ์ และการจัดการพันธุ์ไก่พื้นเมือง    วิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี                3. การฟักและการจัดการลูกไก่พื้นเมือง วิทยากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี                4. มาตรฐานฟาร์มการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในวิถีชุมชน วิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี                5. โรคและการควบคุมป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง    วิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี                6. การจัดการอาหารไก่พื้นเมืองด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น   วิทยากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี                7. อาหารและการคำนวณสูตรอาหารเลี้ยงไก่พื้นเมืองในระยะต่างๆ    วิทยากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี                8. ปฏิบัติการผลิตอาหารไก่พื้นเมืองจากวัตถุดิบในท้องถิ่น   วิทยากร ลุงสำรอง  แตงพลับ                9. การตลาดและการสร้างเครือข่ายการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี วิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งศูนย์ต้นแบบการเลี้ยงไก่เนื้อพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั้งยืน                1. ศูนย์ต้นแบบไก่เนื้อพื้นเมืองฯบ้านหนองเขื่อน หมู่ 4  ตำบลไร่ใหม่พัฒนา  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน  10  ฟาร์ม   มีนายสำรอง  แตงพลับ  เป็นประธานศูนย์                2. ศูนย์ต้นแบบไก่เนื้อพื้นเมืองฯบ้านโปร่งสลอด หมู่ 6  ตำบลหนองกะปุ  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน  10  ฟาร์ม   มีนายเชาว์   แตงอ่อน   เป็นประธานศูนย์                3. ศูนย์ต้นแบบไก่เนื้อพื้นเมืองฯบ้านน้ำทรัพย์  หมู่ 9  ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน  10  ฟาร์ม   มีนายพิเชษฐ์   วรรณขำ  เป็นประธานศูนย์                4. ศูนย์ต้นแบบไก่เนื้อพื้นเมืองฯบ้านม่วง  หมู่ 8  ตำบลบางเก่า  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน  10  ฟาร์ม   มีนายทศพร   ปานรอด  เป็นประธานศูนย์                5. ศูนย์ต้นแบบไก่เนื้อพื้นเมืองฯบ้านผาน้ำหยด  หมู่ 14  ตำบลเขากระปุก   อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน  5  ฟาร์ม   มีนายพงษ์เพชร   จิตระวัง  เป็น ประธานศูนย์

ค่าใช้จ่าย : 90,000
จำนวนผู้รับบริการ : 77
ปัญหาอุปสรรค : "_"
แนวทางแก้ไข : "_"
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1431]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]


ระบุผลการดำเนินงาน           การเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเกษตร หมู่บ้านวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระหว่างกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย จำนวน  3  แห่ง  ณ  ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองเขื่อน  ตำบลไร่ใหม่พัฒนา  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่  13 - 14  สิงหาคม   2558  เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวางแผนการผลิต  ระบบการตลาด ไก่พื้นเมือง ระหว่างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  โดยมี ลุงสำรอง  แตงพลับ  ประธานกลุ่ม บรรยายให้ความรู้  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  บรรยาเรื่องการทำมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมือง          การถ่ายทอดเทคโนดลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมืองจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร สุ่กลุ่มเครือข่าย ในระหว่างวันที่  28 - 29  กันยายน  2558  ณ  ห้องฝึกอบรมแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกาตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคดนดลยีเพชรบุรี  โดยวิทยากร  กลุ่มแม่บ้านบ้านนำทรัพย์  ตำบลแก่งกระจาน  เพื่อเป็นวิธีการถนอมอาหารและแปรรูปอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับกลุ่มเกษตรกรในการจำหน่ายและเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน                              ผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายทอดได้แก่                                   1. การทำไส้อั่วไก่พื้นเมืองสมุนไพร                                   2. การทำแหนมไก่พื้นเมืองสมุนไพร     


ค่าใช้จ่าย : 124,100
จำนวนผู้รับบริการ : 59
ปัญหาอุปสรรค : "_"
แนวทางแก้ไข : "_"
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง chawut98@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates