หมู่บ้านสมุนไพรหอม

หมู่ 2 และ 3 บ้านป่าเรไร ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557295,000|250,000|107,000|143,0002014430153351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=936]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
ดร.เฉลิมพร ทองพูน หัวหน้าโครงการ ได้ดำเนินการชี้แจงการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านสมุนไพรหอม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมกับนางทัศนีย์ หงส์จันทร์ ประธานกลุ่มแม่บ้านวัดป่าก้าวหน้าสามัคคี 241/1 หมู่ที่ 2 บ้านป่าเรไร ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งในปีนึ้ทางกลุ่มแจ้งว่ามีความพร้อมที่จะสามารถขยายองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ที่สนใจ พร้อมทั้งได้ร่วมจัดทำปฏิทินกิจรรมเพื่อกำหนดวันทำกิจกรรม แต่อย่างไรก็ตามทางประธานขอไปนัดแนะกับสมาชิกอีกครั้ง เพื่อให้สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน โดยขอจะแจ้งวันที่สามารถเริ่มกิจกรรมในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ต่อไปค่าใช้จ่าย : 22,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1124]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
หัวหน้าโครงการ ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับสมาชิกหมู่บ้านฯ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการแปรรูปสมุนไพร โดยทำผลิตภัณฑ์ยาดมมือสมุนไพร ทั้งนี้ได้ใช้สมุนไพรที่ปลูกและผลิตเองในหมู่บ้านบางส่วน เช่น ตะไคร้ ผิวมะกรูด ใบเตย เป็นต้น ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านสมุนไพรหอม” ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประธานกลุ่มและสมาชิก และได้นัดหมายกับสมาชิกหมู่บ้านเกี่ยวกับการศึกษาดูงานและฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในเดือนตุลาคม 2558 ต่อไปค่าใช้จ่าย : 85,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : ระยะเวลาการดำเนินงานใกล้เคียงกับระยะเวลาการเปิดเทอม ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ตามแผนที่กำหนดไว้
แนวทางแก้ไข : ขอขยายเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้ดำเนินการได้ตามแผนการที่กำหนด
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง cthongpoon@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates