หมู่บ้านข้าวหอมนิล(2)

บ้านศาลเจ้าโรงทอง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายต้นแบบ

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553410,000|370,000|50,425|319,575
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=162]   วันที่รายงาน  [6/2/2555]
พ.ค. 2553
กลุ่มเยื่อและกระดาษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้รับงบประมาณ 370,000 บาท
ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ จัดหลักสูตร/สถานที่ จัดประชุมระดมความคิดเห็นซึ่งคาดว่าแล้วเสร็จ และดำเนินการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ก.ค. เป็นต้นไป
.
นายจรวย ธงชัย
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ได้รับงบประมาณล่าช้า
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=163]   วันที่รายงาน  [6/2/2555]
ก.ค. 2553
กลุ่มเยื่อและกระดาษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
-จัดฝึกอบรม การผลิต(ปลูก) ข้าวหอมนิลเกษตรอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค. 2553
-ติดตามผลและประสานงานเพื่อการฝึกอบรมในครั้งต่อๆไป วันที่ 30 ก.ค. 53
สำหรับกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการและคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้
1. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ (ข้าว) ระหว่างวันที่ 16-17 ส.ค. 53 (ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ)
2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/การใช้ปุ๋ยอินทรียืในนาข้าว/การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว/การทำบัญชีฯ ระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค. 53 (ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ)
3. การศึกษาดูงานกลุ่มสมาชิกเครือข่าย วันที่ 26 ส.ค. 53 (ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ)
4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทปลาระหว่างวันที่ 28-29 ส.ค. 53 (ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ)

นายจรวย ธงชัย
ค่าใช้จ่าย : 50,425
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ได้รับงบประมาณล่าช้าการดำเนินโครงการในพื้นที่ไม่คล่องตัว เนื่องจากหลายหน่วยงานเร่งดำเนินงานลงพื้นที่ในแต่ละกิจกรรมของตน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2553 เช่นกัน
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554249,400|239,960||239,960
รายงานผลการดำเนินงาน
2555260,000|210,000|193,634|16,3662012515940181.pdf20121030954591.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=240]   วันที่รายงาน  [6/6/2555]
ได้เตรียมการเพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการได้แก่ การลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน สมาชิกในหมู่บ้านข้าวหอมนิล2 และบริเวณใกล้เคียง บ้านศาลเจ้าโรงทอง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆในโครงการและกรอกใบสมัคร จำนวน 50 ชุด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ผลการดำเนินการประชาชนที่เป็นสมาชิกทราบและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมและได้กรอกแบบสอบถามบ้างแล้วเป็นบางส่วนค่าใช้จ่าย : 9,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -เนื่องจากเป็นฤดูการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของสมาชิกและฝนตกทำให้การพบปะสมาชิกและการเดินทางเป็นไปด้วยความลำบาก
-ปัญหาด้านการตลาดการจำหน่ายสินค้ายังมีปัญหาสำหรับกลุ่มอยู่และฝากให้ช่วยหาแนวทางการจัดจำหน่ายด้วย
แนวทางแก้ไข : อยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะหาช่องทางเพื่อที่จะขยายแหล่งรับซื้อ(สิ้นค้าที่ผลิตอยู่)
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=294]   วันที่รายงาน  [4/7/2555]
โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านข้าวหอมนิล 2) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
1.ได้ส่งใบสมัครให้กับประชาชนในหมู่บ้านฯ กรอกใบสมัครจำนวน 50 ฉบับ (วันที่ 20 พฤษภาคม 2555) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลใบสมัครกลับมาแล้วจำนวน 30 ฉบับ คงเหลืออีก 20 ฉบับที่อยู่ระหว่างการติดตาม
2. เตรียมการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี/การฝึกอบรม/ประชุม ดังนี้
2.1 การผลิตเยื่อและกระดาษจากฟางข้าว เศษกระดาษ เพื่องานหัตถกรรมของชุมชุน โดยได้จัดทำรายละเอียดของกิจกรรม ด้านหลักสูตร รายละเอียดค่าใช้จ่าย กำหนดการ เชิญวิทยากรภายนอก (วศ)ภาคประชาชนเครือข่ายผู้ประกอบการและจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติดำเนินการ ซึ่งจะถ่ายทอดเทคโนโลยี/ฝึกอบรม ในวันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2555 จำนวน 2 วันจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 40 คน ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย (หมู่บ้านข้าวหอมนิล2) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
2.2 การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ข้าว การปลูกข้าวหอมนิลและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้เตรียมการเพื่อจัดทำรายละเอียดของโครงการ ได้แก่ แจ้งรายละเอียดของโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ประสานกลุ่มเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนผู้ประกอบการ เพื่อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ จัดทำรายระเอียด ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม เขียนโครงการฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2555
2.3 การจัดประชุมผู้บริหารหมู่บ้านลูกข่าย หน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อให้บริหารจัดการหมู่บ้านมีประสิทธิภาพ ได้แจ้งรายละเอียดของโครงการให้ผู้บริหารหมู่บ้านลูกข่าย หน่วยงานในท้องถิ่นทราบแล้วประมาณ 15 ราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดประชุมได้ประมาณกลางเดือน สิงหาคม 2555
3. การตลาด ได้ประสานงานกลุ่มผู้ประกอบการที่มีการดำเนินการด้านการค้าขาย เพื่อกระจายสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชน ผลการประสานงานนโยบายเป็นไปในแนวทางที่ดี
ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : 3. ปัญหา / อุปสรรค
3.1 การได้รับงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการเกิดความล่าช้า
3.2 ประชาชนในเขตพื้นที่ดำเนินการประกอบอาชีพ ทำนา เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันเป็นช่วงฤดูฝน ประชาชนต้องออกไปดูแล ดำเนินกิจกรรมในไร่นา การเดินทางของประชาชนและคณะผู้ดำเนินการไม่สะดวก ทำให้การดำเนินการกิจกรรมต่างๆในชุมชนมีความยุ่งยาก ไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร
3.3 ชุมชนขาดเงินทุนและทุนสำรองในการดำเนินกิจกรรม เช่น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การผลิต การเก็บรวบรวมวัตถุดิบ การบริหารจัดการกลุ่ม เป็นต้น ทำให้การดำเนินการขาดสภาพคล่อง

แนวทางแก้ไข : 4.1 ควรเร่งพิจารณางบประมาณ อนุมัติโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
4.2 การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนไม่ควรดำเนินการในช่วงฤดูการประกอบอาชีพหลักของประชาชน
4.3 หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือปลอดดอกเบี้ยหรือมีกองทุนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้โดยไม่ติดขัด โดยให้ชุมชน/กลุ่มผู้ประกอบการส่งเงินคืนตามเวลาที่กำหนด

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=364]   วันที่รายงาน  [7/9/2555]
การดำเนินการที่ผ่านมาได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 เรื่อง คือ
1.การผลิตเยื่อและกระดาษจากฟางข้าวและเศษกระดาษเพื่องานหัตถกรรมของชุมชน ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2555 ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย (หมู่บ้านข้าวหอมนิล 2) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง แก่เกษตรกร ข้าราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจทั่วไป (ในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง) เพื่อนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร วัชพืช เศษกระดาษ มาใช้ประโยชน์ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และพัฒนาให้เป็นสิ้นค้าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานการดำเนินการ และให้มีศักยภาพในการเป็นศูนย์/แหล่งเรียนรู้ของชุมชนอีกด้วย หลักสูตรประกอบด้วย
1.1 การผลิตเยื่อและกระดาษจากฟางข้าวและเศษกระดาษ
1.2 การผลิตกระดาษโโยวิธีการขึ้นแผ่นแบบแตะและแบบกวน เยื่อ
1.3 การผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุข้าวหอมนิล
1.4 การขึ้นภาพนูน สำหรับทำบรรจุภัณฑ์และตกแต่งต่างๆ
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 41 คน
2. การเพิ่มผลผลิตและผลิตข้าวเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม (หมู่บ้านข้าวหอมนิล 2 ) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง แก่เกษตรกร ประชาชน ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำความรู้มาประยุค ปรับปรุง พัฒนาต่อยอดให้สามารถผลิผลิตภัณฑ์ (ข้าว) ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคและเพิ่มมูลค้าผลิตภัณฑ์ (ข้าว)ให้สูงขึ้นได้
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 36 คน
ค่าใช้จ่าย : 169,634
จำนวนผู้รับบริการ : 77
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับล่าช้า ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดในช่วงเวลาที่เหลืออันสั้น หลายหน่วยงานทั้งนอกและในพื้นที่ เร่งลงพื้นที่อันเป็นพื้นที่เดียวกันที่ทับซ้อน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของแต่ละหน่วยงาน ทำให้ประชาชน ผู้รับบริการ/รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเขตพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าว ไม่สามารถรับและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดเครื่องมือ/อุปกรณ์และประชาชนในกลุ่มเป้าหมายไม่มีงบประมาณในการจัดหา ทำให้การดำเนินกิจกรรมของประชาชนไม่ต่อเนื่อง ซึ่งทั้งสองกรณีมีผลอย่างมากต่อการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าประสงค์ในแต่ละกิจกรรมได้
ด้านการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านข้าวหอมนิล 2 ขาดการทำประชาสัมพันธ์ทำให้ไมาเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
แนวทางแก้ไข : 1.1 การอนุมัติโครงการ/เงิน ควรจะพิจารณาและอนุมัติในต้นๆปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ จะได้บริหารจัดการและดำเนินการได้ตามแผนอันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้งานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
1.2 ควรมีกองทุนให้กลุ่มชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กู้ยืมไปบริหารจัดการ ดำเนินงานหรือจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตต่างๆในอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยในระยะเวลาที่กำหนดแล้วส่งคืน ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของชุมชนก้าวหน้า มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพ ที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงได้
1.3 ควรมีแผนหรือประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง payub@dss.go.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates