หมู่บ้านข้าวหอมนิล

บ้านไผ่จำศีล ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 3 พื้นที่

 • หมู่บ้านยี่ล้น ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 • หมู่บ้านตลาดใหม่ ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 • หมู่บ้านสีบัวทอง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
25533,410,400|2,148,800|342,547|1,806,253
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=157]   วันที่รายงาน  [6/2/2555]
กลุ่มเยื่อและกระดาษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้รับงบประมาณ 183,000 บาท ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับปฏิบัติการผลิตเยื่อ/การปรับปรุงคุณภาพ/กำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ฯ และทำกหารถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 1 ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2553

นายจรวย ธงชัย
พฤษภาคม 2553
ค่าใช้จ่าย : 59,790
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากงบประมารที่ได้รับล้าช้า (ได้รับประมาณ พ.ค.2553) ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หลายหน่วยงานทั้งในและนอกพื้นทีร่ เร่งลงพื้นที่อันเป็นพื้นที่เดียวกันที่ทับซ้อนในช่วงเวลาที่เหลืออันสั้น ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของตน ทำให้ประชาชนผู้รับบริการ/รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเขตพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวไม่สามารถรับและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ และประชาชนในกลุ่มเป้าหมายไม่มีงบประมาณในการจัดหา ทำให้การดำเนินกิจกรรมของประชาชนไม่ต่อเนื่องซึ่งทั้งสองกรณีมีผลอย่างมากต่อการดำเนอนกิจกรรมให้บรรลุเป้าประสงค์ในแต่ละกิจกรรมได้
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=158]   วันที่รายงาน  [6/2/2555]
กลุ่มเยื่อและกระดาษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
-ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายรน 2553
-ค่าจ้างเหมานักวิทยาศาสตร์ (ก.ค.53)
-อื่นๆ
-จะทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 2 วันที่ 21-22 ส.ค. 53

นายจรวย ธงชัย
ก.พ. 2553
ค่าใช้จ่าย : 63,880
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากงบประมารที่ได้รับล้าช้า (ได้รับประมาณ พ.ค.2553) ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หลายหน่วยงานทั้งในและนอกพื้นทีร่ เร่งลงพื้นที่อันเป็นพื้นที่เดียวกันที่ทับซ้อนในช่วงเวลาที่เหลืออันสั้น ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของตน ทำให้ประชาชนผู้รับบริการ/รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเขตพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวไม่สามารถรับและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ และประชาชนในกลุ่มเป้าหมายไม่มีงบประมาณในการจัดหา ทำให้การดำเนินกิจกรรมของประชาชนไม่ต่อเนื่องซึ่งทั้งสองกรณีมีผลอย่างมากต่อการดำเนอนกิจกรรมให้บรรลุเป้าประสงค์ในแต่ละกิจกรรมได้
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=159]   วันที่รายงาน  [6/2/2555]
7 กรกฎาคม 2553

ศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางอาหารจากข้าว หมู่บ้านข้าวหอมนิล จ.อ่างทอง
-ได้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายคือ เขตตำบลไผ่จำศีล ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ เพื่อเตรียมการจัดถ่ายทอดเทคโนโลยี
-กำหนดแปนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปข้าว 2 รุ่น รวม 2 หลักสูตร คือ
การแปรรูปข้าวรุ่นที่ 1 : การผลิตแป้งข้าวเจ้าสมุนไพรและขนมขบเคี้ยวจากข้าว
ณ วิทยาลัยอาชีพวิเสาชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง
ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2553
การแปรรูปข้าวรุ่นที่ 2 : การผลิตข้าวหอมนิลงอก ข้าวกึ่งสำเร็จรูปฯ
ณ วิทยาลัยอาชีพวิเสาชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง
ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2553
-ประสานงานเพื่อการบูรณาการการจัดประชุม และฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างห้องอบแห้งต้นแบบเพื่อการผลิตในระดับชุมชน เชิญ อาจารย์นิคมเรไร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลังการเก็บเกี่ยว และ อาจารย์วีรกุล มีกลางเสน อาจารย์ประจำภาควิชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลังการเก็บเกี่ยว มทร.อีสาน เข้าร่วมบูรณาการวิจัย พัฒนาห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในการใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านข้าวหอมนิล เพื่อเป็นศูนย์แปรรูปต้นแบบผลิตภัณฑ์ข้าว

นางวรรณดี มหรรพกุล
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=161]   วันที่รายงาน  [6/2/2555]
31 สิงหาคม 2553

ศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางอาหารจากข้าว หมู่บ้านข้าวหอมนิล จ.อ่างทอง
จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ 3 หลักสูตร ไห้แก่ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เป้าหมายคือ เขตตำบลไผ่จำศีล ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ

การแปรรูปข้าวรุ่นที่ 1 : การผลิตแป้งข้าวเจ้าสมุนไพรและขนมขบเคี้ยวจากข้าว
ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2553 ผู้เข้าอบรม 52 คน

การแปรรูปข้าวรุ่นที่ 2 : การสร้างห้องอบแห้งต้นแบบเพื่อการผลิตในระดับชุมชน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ผู้เข้าอบรม 45 คน

การแปรรูปข้าวรุ่นที่ 3 : การผลิตข้าวหอมนิลงอก ข้าวกึ่งสำเร็จรูปฯ
ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2553 ผู้เข้าอบรม 45 คน

-กรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตยืมาใช้ประโยชน์ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 โดย อาจารย์วีรกุล มีกลางเสน อาจารย์ประจำภาควิชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลังการเก็บเกี่ยว มทร.อีสานเข้าร่วมบูรณาการวิจัย พัฒนาห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในการใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านข้าวหอมนิล

-ประสานงานกับอาจารย์นิคม เรไร และอาจารย์วีรกุล มีกลางเสน อาจารย์ประจำภาควิชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลังการเก็บเกี่ยว มทร.อีสาน และตัวแทนชุมชน เพื่อการจัดเตรียมวิจัยและพัฒนาห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการใฃ้ประโยชน์ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์

นางวรรณดี มหรรพกุล
ค่าใช้จ่าย : 218,877
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554359,000|359,000||359,00020122282320501.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555317,000|300,000|262,570|37,430201251593641.pdf20121030955521.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=235]   วันที่รายงาน  [1/6/2555]
- สำรวจเก็บข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี และติดตามผลความคืบหน้าของกิจกรรมภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ประชุมกับผู้แทนชุมชนในท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ 21 เมษายน 2555 เพื่อรับฟังความต้องการ ปัญหาในการดำเนินงาน และรูปแบบในการส่งเสริมเทคโนโลยี ในปี 2555
ในภาพรวมชุมชนมีความต้องการการสนับสนุนเทคโนโลยี เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่แปรรูปจากข้าวเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และชุมชนมีการรวมตัวในการผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำหนดให้มีการจัดถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตสู่เชิงพาณิชย์” วันที่ 25- 27 กรกฎาคม 2555 ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่บ้านข้าวหอมนิล ต.ไผ่จำศีล ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ เป้าหมายผู้เข้าอบรม 35 คน
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=237]   วันที่รายงาน  [5/6/2555]
1.พัฒนาเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญให้มีความเข้มแข็ง
1.1วางแผนการบำรุงรักษาห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์กับชุมชน
1.2วางแผนการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการกับสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solartec) สวทช.ขณะนี้กำลังรอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการย้ายมิเตอร์และเสาอีก 1 ต้น ก่อนจึงสามารถดำเนินการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าฯ ต่อไป

2.ส่งเสริมหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1จัดประชุมและติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านข้าวหอมนิล ณ หมู่บ้านข้าวหอมนิล ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 26 เม.ย.2555 มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 24 คน ประกอบด้วยคณะทำงาน สมาชิกหมู่บ้านข้าวหอมนิล หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ คุณครูของโรงเรียนในท้องถิ่น ผู้สนใจและผู้ต้องการเป็นลูกข่าย โดยการปรึกษาความต้องการของชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะการจัดการชุมชนเพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีเข้าสู่พื้นที่ต่อไป
2.2 สำรวจกลุ่ม ต.ยี่ล้นที่ต้องการเป็นลูกข่าย โดยการเดินทางไปศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในพื้นที่

3.ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญสู่เชิงพาณิชย์ โดยการจัดหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ ในวนที่ 25-27 ก.ค.2555 จำนวน 35 คน แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่บ้านข้าวหอมนิล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ และผู้ที่สนใจ
ค่าใช้จ่าย : 17,470
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=261]   วันที่รายงาน  [25/6/2555]
1. ติดต่อประสานงานกับ ผู้แทนชุมชนในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และผู้ประสานงานหน่วยงานในท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่จำศีล และชุมชนหมู่บ้านหมู่บ้านศาลเจ้าโรงทอง เพื่อเตรียมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ฯ
- ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมถึงความต้องการเทคโนโลยี
2. จัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรถ่ายทอด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเทคโนโลยี
- ศึกษาข้อมูลงานวิจัย เพื่อทดลองการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวหอมนิล โดยพัฒนาสูตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมนิล เช่น ข้าวแผ่นกรอบปรุงรส ข้าวตังผลิตจากข้าวหอมนิล ข้าวแต๋น
ค่าใช้จ่าย : 2,500
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=357]   วันที่รายงาน  [31/8/2555]
กิจกรรมที่ดำเนินงาน
1) พัฒนาเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญให้มีความเข้มแข็ง - ดำเนินงานบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการปรับปรุงระบบสายไฟที่เชื่อมต่อระหว่างระบบผลิตไฟฟ้ากับห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์
- โรงสีข้าวดำเนินการจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้อย่างเต็มกำลัง

2) ส่งเสริมหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเทคโนโลยีที่ต้องการ - ดำเนินการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับวิทยากร ผู้เข้าฝึกอบรม สถานที่ และพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม เตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม
- ได้ประสานเข้าร่วมการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมนิลและการแปรรูปเข้าหอมนิลสู่เชิงพาณิชย์” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดขุมทอง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

3) ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญสู่เชิงพาณิชย์ - จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมนิลและการแปรรูปข้าวหอมนิลสู่เชิงพาณิชย์” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดขุมทอง ตำบล ไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน
มีสาระสำคัญในเรื่อง การพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิล เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งวิธีการคัดข้าวและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมนิลให้มีผลผลิตและคุณภาพที่ดีขึ้น

4) ส่งเสริมการบริหารจัดการหมู่บ้านแม่ข่าย
- สมาชิกกลุ่มเกษตรครบวงจรเพิ่มศักยภาพมากขึ้น
- มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มและจัดประชุมระดมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง
ค่าใช้จ่าย : 37,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : โลโก้ผลิตภัณฑ์ยังไม่ชัดเจน
แนวทางแก้ไข : ดำเนินการปรับปรุงโล้โก้ใหม่ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=358]   วันที่รายงาน  [31/8/2555]
กิจกรรมที่ดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม
1) พัฒนาเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญให้มีความเข้มแข็ง - บำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายหลังประสบปัญหาน้ำท่วม - ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระหว่างระบบผลิตไฟฟ้าฯ กับห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงสี
2) ส่งเสริมหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเทคโนโลยีที่ต้องการ ติดต่อประสานงานกับประธานหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านเข้าหอมนิล เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเข้าหอมนิล ในหลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมนิลและการแปรรูปเข้าหอมนิลสู่เชิงพาณิชย์” กำหนดให้มีการจัดถ่ายทอดเทคโนโลยี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดขุมทอง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป้าหมายผู้เข้าอบรม 40 คน สาระสำคัญของงาน - จัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรถ่ายทอด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเทคโนโลยี - ติดต่อประสานงานกับนายชวลิต หาญดี เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญการ สังกัดศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ ประธานกลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวเพื่อบริโภคครบวงจร และนายทวีชัย บุญรอต หัวหน้ากลุ่มเกษตรครบวงจรวัดขุมทอง มาเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรม - ติดต่อห้องฝึกอบรมโรงเรียนวัดขุมทอง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นสถานที่ในการจัดฝึกอบรม และติดต่อการเตรียมแปลงนา เพื่อใช้สาธิตในการฝึกอบรม
3) ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญสู่เชิงพาณิชย์ - จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อการผลิตสู่เชิงพาณิชย์” ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555 มีผู้เข้าอบรม 39 คน
มีสาระสำคัญในเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และฉลากอาหาร การผลิตข้าวกล้องงอกและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกล้องงอก การพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากข้าวและชาข้าวสมุนไพร การพัฒนาข้าวตังสูตรแปรรูปจากข้าวหอมนิล

4) ส่งเสริมการบริหารจัดการหมู่บ้านแม่ข่าย
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมนิล เป็นถุงบรรจุแบบสุญญากาศให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น และสร้างเอกลักษณ์สินค้า
- จัดซื้อปุ๋ยและปรับแต่งสูตรปุ๋ยให้เป็นไปตามความต้องการตามช่วงการเจริญเติบโตของข้าวหอมนิล

ค่าใช้จ่าย : 109,550
จำนวนผู้รับบริการ : 39
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=396]   วันที่รายงาน  [28/9/2555]
กิจกรรมที่ดำเนินงาน
1) พัฒนาเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญให้มีความเข้มแข็ง - บำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในห้องควบคุม และทาสีรั้วโดยรอบใหม่ - บำรุงรักษาห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2) ส่งเสริมการบริหารจัดการหมู่บ้านแม่ข่าย
- ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านข้าวหอมนิล และต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ชี้แจงการดำเนินงานหมู่บ้านในการติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านข้าวหอมนิล ประจำปี 2555 ในวันที่ 12 กันยายน 2555 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ และสมาชิกกลุ่มหมู่บ้านข้าวหอมนิล
- พัฒนารูปแบบฉลากข้าวกล้องงอกหอม และปรับปรุงฉลากข้าวหอมนิล เป็นฉลากแบบใหม่ที่บอกรายละเอียดครบถ้วน
3) ส่งเสริมหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเทคโนโลยีที่ต้องการ
- ติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านลูกข่าย รวมทั้งสำรวจความต้องการในด้านต่างๆของหมู่บ้านลูกข่าย
4) ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญสู่เชิงพาณิชย์ - จัดทำฉลากข้าวหอมนิล ฉลากข้าวกล้องงอกหอมนิล และกล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับบรรจุถุงข้าว เพื่อใช้ในการดำเนินงานในหมู่บ้าน
ค่าใช้จ่าย : 96,050
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556323,000|300,000|347,989|-47,98920131301458441.pdf20131223644231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=503]   วันที่รายงาน  [28/3/2556]
1.ดำเนินการติดต่อกลุ่มต่าง ๆ เพื่อการจัดการประชุมเสวนา โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านข้าวหอมนิล) ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ กลุ่มเกษตรครบวงจรวัดขุนทอง ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยมีการกำหนดการประชุมประมาณปลายเดือนเมษายน 2556
แผนกิจกรรมหมู่บ้านข้าวหอมนิล 2013418939231.pdf
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : 1. เนื่องจากได้รับแจ้งให้ดำเนินการโครงการฯได้ปลายเดือนมีนาคม2556 ทำให้เกิดความล่าช้าของการดำเนินงาน
2.ขณะนี้แต่ละกลุ่มฯ มีภารกิจหลักในเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายน 2556 จึงต้องจัดประชุมปลายเดือนเมษายน 2556

แนวทางแก้ไข : จำเป็นต้องทำการติดต่อประสานงานเพื่อการจัดประชุมในแต่ละกลุ่ม โดย คุณทวัชัย บุญรอต ช่วยสนันสนุน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=615]   วันที่รายงาน  [30/4/2556]
- ติดต่อและประสานพื้นที่เพื่อทราบข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรถ่ายทอด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเทคโนโลยี
- ประชุมคณะทำงานและจัดทำแผนกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี หมู่บ้านข้าวหอมนิล รวม 2 หลักสูตร
1. หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิล ข้าวกล้องงอกหอมนิล น้ำข้าวกล้องงอกหอมนิล เพื่อให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” เดือน พ.ค. 2556
2. หลักสูตร “การแปรรูปข้าวหอมนิลเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิลเป็นผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวหอมนิลและข้าวตังหอมนิล”เดือน ก.ค. 2556
- ติดต่อและประสานงาน หมู่บ้านที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการประชุมการเสวนาฯ ในวันที่ 19 เมษายน 2556 ได้ผู้ร่วมประชุมจำนวน 34 คน
-จัดการประชุมและร่วมเสวนาเรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ให้แก่สมาชิกหมู่บ้านเป้าหมาย ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เพื่อให้สมาชิกหมู่บ้านฯ มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ และร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนำแนวทางการผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน มผช. และสามารถยกระดับขึ้นจากเดิมตามนโยบายของ วศ.
ค่าใช้จ่าย : 7,160
จำนวนผู้รับบริการ : 34
ปัญหาอุปสรรค : การติดต่อในระยะแรกมีปัญหาการสื่อสารและการเดินทาง
แนวทางแก้ไข : ดำเนินการติดต่อ อบต. เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเดินทางมาประชุมเสวนา
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=616]   วันที่รายงาน  [30/4/2556]
ข้อมูลใบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหมู่บ้าน ข้าวหอมนิล ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
ID_Project ID_Personal คำนำหน้า* ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อายุ โทรศัพท์ อาชีพหลัก ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน* ทราบข่าวจาก* ท่านเคยผ่านอบรม* ติดตามผล นำไปใช้ประโยชน์ ผลทางเศรษฐกิจ
หมายเลขโครงการ หมายเลขผู้เข้ารับอบรมเป็น running numberและต้องตรงกับใบสมัคร ใส่หมายเลขตามแบบฟอร์ม บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ถนน ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เช่น เบอร์บ้าน หรือมือถือ ใส่หมายเลขตามแบบฟอร์ม ใส่หมายเลขตามแบบฟอร์ม ใส่หมายเลขตามแบบฟอร์ม ใส่หมายเลขตามแบบฟอร์ม ใส่หมายเลขตามแบบฟอร์ม ใส่ 0 ถ้าไม่ตอบหรือไม่ติดตามผล ใส่ 1 ถ้ามีการติดตามผล ใส่ 0 ถ้าไม่นำไปใช้ประโยชน์ ใส่ 1 ถ้ามีการนำไปใช้ประโยชน์ คือตัวเลขที่วัดค่าทางเสรฐกิจได้ว่าสามารถ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย หรือคุณภาพชีวิต
519 1 2 ปราณีย์ ลีลาขจรจิตร 4/2 ม.3 มหาดไทย เมือง อ่างทอง 14000 53 086-6258307 1 5 11 3 2
519 2 1 สุรศักดิ์ จันพลา 21 ม.3 มหาดไทย เมือง อ่างทอง 14000 53 088-1230740 1 6 3 1
519 3 1 สมพิศ โตสวัสดิ์ 4 ม.2 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 69 089-0823638 3 1 6 6 1
519 4 3 สุทิสา บำรุงญาติ 15 ม.2 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 50 089-2262353 3 3 11 6 1
519 5 1 กรรณิการ์ โตสวัสดิ์ 4 ม.2 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 43 083-4017409 7 5 11 6 1
519 6 2 ลูกจันทร์ เชาว์วิเศษ 12 ม.2 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 52 087-6721938 3 1 2 8 1
519 7 3 กมลทิพย์ ไชยสังข์ 88/3 ม.2 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 70 - 3 2 1 6 1
519 8 2 พร ศรีเรือง 71/1 ม.2 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 78 - 5 1 1 8 -
519 9 3 เพยาว์ ทรัพย์มาก 3 ม.5 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 58 081-2983575 3 1 2 8 1
519 10 2 ฉีว รอดเสียงล้ำ 45/2 ม.1 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 081-3817581 3 1 2 8 1
519 11 3 บุญช่วย มากแก้ว 1/1 ม.5 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 52 - 3 1 2 8 1
519 12 3 วิรัตน์ ช้างเชื้อ 28 ม.6 หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 59 089-4362677 3 1 7 6 1
519 13 2 วรรณี พลายแก้ว 67 ม.1 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 61 089-7403936 3 2 4 8 -
519 14 2 สุคนธ์ สาระนิตย์ 9 ม.8 ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 48 080-9965546 3 1 3 3 1
519 15 2 พยับ จั่นพลอย 38/1 ม.6 ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 46 - 7 1 5 -
519 16 2 บรรจง สาระนิตย์ 56 ม.6 ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 75 - 7 1 3 3 2
519 17 3 อัจฉรา โหมดเจริญ 43/2 ม.6 ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 38 082-5769108 9 3 6 3 2
519 18 2 ดารณี แก้วสุข 42/1 ม.6 ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 50 - 3 1 4 3 1
519 19 2 จุฑาทิพย์ อุ่นน้อย ร.ร.วัดขุมทอง ม.6 ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 56 089-5137003 1 5 11 1 1
519 20 2 ทองเอิบ วงษ์มาลัย ม.6 ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 71 035-632767 5 11 1 1
519 21 1 ฉลวย โตปิติ 20/2 ม.6 ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 83 082-3231933 10 2 1 3 1
519 22 1 สมพงษ์ แพรสุวรรณ 44/1 ม.12 บางจัก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 69 - 10 4 11 3 1
519 23 1 ทวีชัย บุญรอด ข้าวหอมนิล ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 60 087-7670975 3 1 5 7 1
519 24 1 ธวัช คล้ายมงคล 93 ม.7 หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 70 081-5504816 3 5 11 7 2
519 25 1 สุรชัย ลีลาขจรจิตร 4/2 ม.3 มหาดไทย เมือง อ่างทอง 14000 50 081-9053360 1 6 11 3 1
519 26 2 กาญจนา ภูษาทอง 48 ม.6 ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 - - 3 2 3 3 1
519 27 1 อนันต์ ตาดทอง 25 ม.4 หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 - - 3 2 3 3 1
519 28 2 บุญลือ หุ่นชัยชนะ 38/2 ม.6 ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 - 087-7670975 3 2 3 3 1
519 29 2 จำเริญ ขุนเทน - สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 14150 - - 3 5 9 3 2
519 30 2 สำรวย อ่อนละออ - สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 14150 - - 3 5 9 3 2
519 31 1 ประวิทต์ บัวสี - สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 14150 - - 3 5 10 3 2
519 32 3 สุรีรัตน์ รอดช้าง - สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 14150 - - 3 5 10 3 2
519 33 3 วจรินทร์ ศึกษา - สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 14150 - - 3 5 9 3 2
519 34 1 สมพิส บุญประสพ - สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 14150 - - 3 2 3 3 1
519 35 1 วิบูลย์พงศ์ โตวิจิตร์ - มหาดไทย เมือง อ่างทอง 14000 - - 3 5 9 3 1
1. ช่องติดตามผล หมายถึง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีการติดตามผลการฝึกอบรม โดยให้แสดง
0 = ไม่ได้ผ่านกระบวนการติดตามผล หรือไม่ได้รับแบบสอบถามคืนจากการส่งงแบบติดตามผล
หมายเหตุ : 1 = ได้ผ่านกระบวนการติดตามผล
1. ช่องนำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีการติดตามแล้วสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยดูจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือรายจ่ายที่ลดลง
0 = ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์
1 = สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ค่าใช้จ่าย : 7,160
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=619]   วันที่รายงาน  [30/5/2556]
1.จัดเตรียมและประสานงานเพื่อการฝึกอบรมตามความประสงค์ของหมู่บ้านฯ
2.จัดเตรียมหลักสูตรที่เข้าพื้นที่เพื่อการถ่ายทอด
3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร
3.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิล ข้าวกล้องงอกหอมนิล น้ำข้าวหอมนิล เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน" วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556 ผู้รับการอบรม 35 คน
3.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปข้าวหอมนิลเป็นผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวหอมนิล และข้าวตังหอมนิล" วันที่ 22-23 พ.ค.2556 ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผู้รับการอบรม 34 คน
ค่าใช้จ่าย : 58,948
จำนวนผู้รับบริการ : 69
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=650]   วันที่รายงาน  [28/6/2556]
การดำเนินงานเบื้องต้น
- จัดเตรียมงาน และประสานงานกับตัวแทนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
- จัดเตรียมข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ
1. ปรับแผนการดาเนินงานในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ พร้อมทั้งปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2. จัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรถ่ายทอด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเทคโนโลยี ค่าใช้จ่าย 7,160 บาท
- ประสานพื้นที่เพื่อทราบข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี
- ดาเนินกิจกรรมการลงพื้นที่จัดเสวนาเรื่อง “การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ หมู่บ้านข้าวหอมนิล ตาบลไผ่จาศีล อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้สมาชิกหมู่บ้าน ผู้แทนชุมชนในท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ และร่วมจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนาแนวทางการผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน มผช ผู้เข้าร่วม 35 คนและเจ้าหน้าที่ 5 คน รวมเป็น 40 คน 3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2556 คือ
1. หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิล ข้าวกล้องงอกหอมนิล น้าข้าวกล้องงอกหอมนิล เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านข้าวหอมนิล ตาบลไผ่จาศีล อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
2. หลักสูตร “การแปรรูปข้าวหอมนิลเป็นผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวหอมนิล และข้าวตังหอมนิล” วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ 3 ตาบลตลาดใหม่ อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ค่าใช้จ่าย 58,967 บาท พัฒนาเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญให้มีความเข้มแข็งในเรื่อง
 • - กิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมนิล
 • - กิจกรรมการผลิตข้าวหอมนิล จากการประชุม
 • - กิจกรรมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิล
 • - ประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • - ประสิทธิภาพตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
  1. การดาเนินงานของหมู่บ้านข้าวหอมนิล
  1.1 กิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมนิลเพื่อเผยแพร่สู่ลูกข่ายและจาหน่ายของหมู่บ้านข้าวหอมนิล โดยการเตรียมแปลงนาเพื่อผลิตภัณฑ์ข้าว ทาการเตรียมดินไถพลิกดิน เป็นการเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสาหรับการปลูกข้าว จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของข้าว โดยปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการงอกของเมล็ดข้าว การเจริญเติบโตของข้าว รวมถึงการช่วยควบคุมวัชพืชและสามารถหว่านข้าวได้ในเดือน กรกฎาคม 2556
  1.2 กิจกรรมการผลิตข้าวหอมนิล จากการประชุมหมู่บ้านฯสรุปผลการผลิตข้าวหอมนิลในรอบปีนี้สามารถผลิตข้าวหอมนิลได้ 15 ตัน(ข้าวเปลือก) ดาเนินการสีเป็นข้าวสารบรรจุถุงจาหน่ายไปแล้วจานวน 13 ตัน คงเหลือเป็นข้าวเปลือกอีก 2 ตัน
  1.3 กิจกรรมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิลและข้าวกล้องงอกหอมนิล ขนาด 1 กิโลกรัม ได้จัดวางจาหน่ายในห้างบิ๊กซีจังหวัดอ่างทอง ห้างโรบินสันจังหวัดอ่างทอง อยุธยาปาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห้างอินพีเรียลสาโรงจังหวัดสมุทรปราการ และส่วนหนึ่งจาหน่ายให้กับผู้ซื้อรายย่อยอื่น ๆ ที่สั่งซื้อโดยตรง
  1.4 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทางานปกติสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปใช้ที่โรงสีข้าวเพื่อสีข้าว จ่ายให้ปั๊มน้า 2 ตัวเพื่อสูบน้าเข้าแปลงนา และจ่ายให้หลอดไฟ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ทาให้ประหยัดค่าไฟฟ้า
  1.5 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ทางานปกติ ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวกล้องงอกหอมนิล ตากข้าวตังและข้าวแต๋น เป็นต้น
  การติดตามผลการดาเนินงานและความก้าวหน้าของกิจกรรมภายใต้โครงการหมู่บ้านข้าวหอมนิล ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 156,287 บาท
 • - ติดต่อ และประสานงานหมู่บ้านลูกข่าย พบว่า กลุ่มพัฒนาและสิ่งแวดล้อม
 • - ติดต่อประสานงานกับผู้แทนชุมชนในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และประสานงานหน่วยงานในท้องถิ่น
 • - สรุปผลการดาเนินงานจากการตรวจติดตาม
  2. การติดตามผลการดาเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการหมู่บ้านข้าวหอมนิล จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2556 ทาให้เกิดผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ฝึกอบรม ดังนี้
  - การผลิตข้าวตังจากข้าวหอมนิลโดยกลุ่มของนางพยับ จั่นพลอย ดาเนินการผลิตและวางจาหน่ายภายในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ในเดือนมิถุนายน 2556 ได้รับการตอบรับในตัวสินค้าเป็นอย่างดี
  - การผลิตข้าวแต๋นจากข้าวหอมนิล วางแผนดาเนินการผลิตและวางจาหน่ายภายในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ในเดือนกรกฎาคม 2556 - การผลิตทองม้วนกรอบจากข้าวหอมนิล วางแผนดาเนินการผลิตและวางจาหน่ายภายในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ในเดือนกรกฎาคม 2556
  3. การติดต่อ และประสานงานหมู่บ้านลูกข่าย พบว่า กลุ่มพัฒนาและสิ่งแวดล้อม หมู่ 1 ต.ตลาดใหม่อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง นาโดยนางสมพิศ โตสวัสดิ์ และกลุ่มต.มหาดไทย อ.เมือง จ.อ่างทอง นาโดยคุณสุรชัย ลีลาขจรจิตร์ มีความพึงพอใจในการอบรมดังกล่าว ขณะนี้กาลังพิจารณาว่าจะนาผลิตภัณฑ์ที่เรียนรู้มาทาอาชีพเสริมต่อไป
  4. ติดต่อประสานงานกับผู้แทนชุมชนในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และประสานงานหน่วยงานในท้องถิ่น ได้แก่ อบต.อาเภอสีบัวทอง และชุมชนหมู่บ้านสีบัวทอง ในการวางแผนและประสานงานให้มีการดาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนองค์ความรู้ลงพื้นที่ในเดือนสิงหาคม 2556 โดยจัด ณ บ้านผู้ใหญ่ หมู่ 6 อ.ศรีบัวทอง จ.อ่างทอง
  5. สรุปผลการดาเนินงานจากการตรวจติดตาม
  5.1 อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ลงในหมู่บ้านข้าวหอมนิล ทางานได้เป็นปกติและสามารถใช้เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่าการลงทุน เช่น ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (ข้าวกล้องงอก ข้าวแต๋น ข้าวตัง) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ในการสูบน้าเข้านา การสีข้าว และให้แสงสว่างหลอดไฟ
  5.2 การผลิตข้าวหอมนิล ข้าวกล้องงอกหอมนิล มีการจัดจาหน่ายตามใบสั่งซื้อ ตามงานต่าง ๆ และห้างสรรพสินค้า ทาให้เป็นธุรกิจสร้างรายได้ที่เห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน
  5.3 เกิดผู้ประกอบการ ผลิตข้าวตังจากข้าวหอมนิล ข้าวแต๋นจากข้าวหอมนิล และทองม้วนจากข้าวหอมนิล พบว่ามีศักยภาพที่ควรสนับสนุน นอกจากนี้ผู้ประกอบการกาลังวางแนวทางการผลิตและจัดจาหน่ายอย่างเป็นรูปธรรม และจะดาเนินการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อไป แต่ยังมีปัญหา คือ อุปกรณ์การผลิตไม่เพียงพอและเหมาะสม ฉลากยังไม่สมบูรณ์ และบรรจุภัณฑ์กาลังพัฒนา ขณะนี้กาลังจัดการวางแผนให้เหมาะสมและถูกสุขอนามัย
 • ค่าใช้จ่าย : 222,414
  จำนวนผู้รับบริการ : 60
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013781021401.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=724]   วันที่รายงาน  [5/8/2556]
  กิจกรรม
  1. ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มฯ เพื่อให้ความเข้าใจและแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ต้องการออกวางตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
  2. วางแผนการทำงานเพื่อเสริมศักยภาพและพัฒนาของโครงการฯ
  3. สนับสนุนความรู้และอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับของใช้ เพื่อให้สะดวกพร้อมทั้งสะอาดถูกหลักอนามัย
  4. จัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรถ่ายทอด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเทคโนโลยี
  - ประสานพื้นที่เพื่อทราบข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี
  - จัดแผนการทำกิจกรรมการลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปข้าว
  เพื่อเพิ่มมูลค่า” ในเดือนสิงหาคม 2556 เป็นเวลา 1 วัน ณ หมู่บ้านสีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้สมาชิกหมู่บ้านฯ มีการพัฒนาแปรรูปข้าวด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนำแนวทางการผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน มผช.
  ค่าใช้จ่าย 8,500 บาท
  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=737]   วันที่รายงาน  [6/9/2556]
  กิจกรรม
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงและจัดการเพื่อให้การผลิตผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านได้รับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ
  - ปรับปรุงโรงสีข้าวของหมู่บ้านโดยแยกส่วนของการเก็บข้าวเปลือก เครื่องสี ข้าวสารที่สีเรียบร้อยแล้ว ส่วนของการเก็บแกลบรำ และส่วนของการบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิล
  - ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้ในการผลิตข้าวกล้องงอก ข้าวตัง และข้าวแต๋น
  2. ถ่ายทอดเนื้อหา หลักสูตร “การแปรรูปข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า” ให้หมู่บ้านลูกข่าย
  ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เป็นเวลา 1 วัน ณ หมู่บ้านสีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้สมาชิกหมู่บ้านฯ มีการพัฒนาแปรรูปข้าว
  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. ให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการดำเนินงานของหมู่บ้านข้าวหอมนิลในคราวต่อไป
  ค่าใช้จ่าย : 52,307
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :

  ส่งข้อความถึง chaiwat@dss.go.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates