หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหาดกรวด

กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหาดกรวด ม.10 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 9 พื้นที่

  • กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเชี่ยวหวาน จากัด ม.16 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
  • กลุ่มเลี้ยงวัว ม.8 บ้านหน้ากะเปา ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
  • กลุ่มเกษตรกร ม.4 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
  • กลุ่มฑีฆาชีวภาพ ม.2 บ้านท่าใคร ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านกะเปา ม.2 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านบางกา ม.4 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
  • กลุ่มเกษตรกร ม.5 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านเบื้องแบบ ม.3 ต.บ้านทาเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านน้าราด ม.9 ต.บ้านทาเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2555569,000|300,000|178,516|121,48420125231146321.pdf201313116011.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=340]   วันที่รายงาน  [23/7/2555]
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 33 คน ณ วว.
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 11 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ค่าใช้จ่าย : 52,799
จำนวนผู้รับบริการ : 44
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=420]   วันที่รายงาน  [12/10/2555]
1.อบรมลูกข่าย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนายโกศล คงชนะ วันที่ 19-Jun-55 จำนวน 81 คน 2.อบรมเทคโนโลยี การเลี้ยงไก่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ และนายวิทยา ทัศนา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 12 คน|การเลี้ยงปลา โดยนายเจษฎากร สายตา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 12 คน|การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 8 คน|การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 4 คน ค่าใช้จ่าย : 125,717
จำนวนผู้รับบริการ : 84
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556480,000|320,000|202,254|117,7462013125123281.pdf201312191622281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=591]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181441521.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=806]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
อบรมลูกข่าย
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.กระเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี/11-มิ.ย.-56
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี/12-มิ.ย.-56

อบรมเทคโนโลยี
-การเลี้ยงไก่ไข่/ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี /20-ส.ค.-56
-การเพาะเห็ด/ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี/21-22-ส.ค.-56
ค่าใช้จ่าย : 202,254
จำนวนผู้รับบริการ : 137
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557320,000|320,000|273,945|46,0552014926161361.pdf20153171659121.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=962]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เป็นต้นเพื่อหากลุ่มที่มีศักยภาพ และสนใจเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

- ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรจำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านประสงค์ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 52 คน
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าไทบน ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 53 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านโพธิ์พนา ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 50 คน
- เก็บตัวอย่างปุ๋ยทั้ง 3 กลุ่ม นำมาวิเคราะห์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
ค่าใช้จ่าย : 208,391
จำนวนผู้รับบริการ : 155
ปัญหาอุปสรรค : - เกษตรกรหามูลสัตว์ในพื้นที่ได้ค่อนข้างยาก
แนวทางแก้ไข : - ได้แนะนำสูตรที่ใช้มูลสัตว์หมักร่วมกับทะลายปาล์ม ซึ่งเป็นการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าอีกทางหนึ่ง และได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1173]   วันที่รายงาน  [6/10/2557]
- ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร
2. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่
3. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
- อบรมเทคโนโลยีการผลิตแก็สชีวภาพ
- อบรมเทคโนโลยีการปลูกไผ่หวาน
ค่าใช้จ่าย : 65,554
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มมีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5 ท่าน/กลุ่ม (วว. กำหนดกลุ่มละ 4-5 ท่าน) เนื่องจากต้องการให้สมาชิกและคณะกรรมการโรงปุ๋ยได้มาร่วมประชุมและศึกษาดูงานกันอย่างทั่วถึง
แนวทางแก้ไข : - ของบประมาณโครงการเพิ่มเติม
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง Ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates