หมู่บ้านข้าวอินทรีย์

บ้านนางอย ต. เต่างอย อ. เต่างอย จ. สกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายต้นแบบ

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
25531,250,000|980,000||980,00020132211119131.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2554638,000|238,500|238,500|ใช้หมด20122282316521.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=223]   วันที่รายงาน  [10/4/2555]
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับเกษตรกรจำนวน 40 คน 2 ครั้ง มีแผนจะถ่ายทอดเทคโนโลยีอีก 3 ครั้ง อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ปลูก พร้อมทั้งเก็บข้อมูลและประเมินผล | พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และสื่อสารการเรียนรู้ของนักเรียน เยาวชน และเกษตรกร มีการจัดค่ายให้กับเยาวชน 3 ค่าย มีเยาวชนเข้าร่วม 170 คน มีโรงเรียนเข้าร่วม 3 โรงเรียน | จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน มีเยาวชนเข้าร่วม 100 คน | จัดทำแปลงสาธิตการปลูกมันสำปะหลังโดยใช้ Beauveria bassiana ควบคุมเพลี้ยในพื้นที่ 2 ไร่ค่าใช้จ่าย : 238,500
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง sakchai@nstda.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates