หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.

กลุ่มวิสาหกิจบ้านดิน ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2555688,200|283,200|236,704|46,49620143231338571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=262]   วันที่รายงาน  [25/6/2555]
รายงานความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.
 คณะทำงานได้ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ โดยติดต่อกับคุณประกาศิต สุพรหมธีรกูร นายก อบต. หนองไฮ และประธานกลุ่มวิสาหกิจบ้านดิน ตำบลหนองไฮ
คุณประกาศิต สุพรหมธีรกูร เล่าให้ฟังว่ากลุ่มวิสาหกิจบ้านดิน ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีษะเกษ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการผลิตบล็อกประสานเพื่อการจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างเครือข่าย โดยผลักดันให้เกิดเป็นกลุ่มหมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยี และสร้างกลุ่มหมู่บ้านลูกข่ายเทคโนโลยีในอนาคต ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ทางกลุ่มฯ มีความยินดีและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ วว. ในการจัดเตรียมสถานที่ จัดหาผู้ที่จะรับการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเตรียมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้แก่หมู่บ้านลูกข่าย โดยหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอด และเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรแล้ว จะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับหมู่บ้านลูกข่าย ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านซำ ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัด ศรีสะเกษ เนื่องจากชาวบ้านมีความสนใจ และมีความต้องการที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีบล็อกประสาน อีกทั้งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านหนองไฮ ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้ง่าย
 คณะทำงาน ได้จัดเตรียมหลักสูตรการสอน โดยจะเน้นให้ผู้อบรมได้ทดลองปฏิบัติจริง
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินงบประมาณมาที่ วว. ประมาณวันที่ 15 พ.ค. 2555 จึงทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ปี 2555
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201472134721.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=351]   วันที่รายงาน  [28/8/2555]
รายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 2
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2555
(หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.)
วันที่ 20 สิงหาคม 2555
ทีมงาน วว. ไปอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสานให้กับกลุ่มชาวบ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา พบว่า ชาวบ้านให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมการผลิตและการก่อสร้างอาคารด้วยบล็อกประสาน วว. จำนวน 68 คน และมีตัวแทนที่เข้าร่วมอบรมแม่ข่ายบล็อกประสาน วว. จำนวน 8 คน โดยผู้เข้าอบรมการผลิตและการก่อสร้างอาคารด้วยบล็อกประสาน วว. มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าอบรมอยู่ในระดับปานกลางถึงดี คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 45 ซึ่งหลังจากที่เข้าร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรแล้ว ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอยู่ในระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 47.25 โดยภาพรวมในการจัดฝึกอบรมอยู่ในระดับดีและดีมาก รวมกันคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.5 ส่วนการอบรมตัวแทนแม่ข่ายบล็อกประสาน วว. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าอบรม อยู่ในระดับปานกลางถึงดี คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.5 แต่เมื่อผ่านการอบรมแล้วมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับดีมากถึง ร้อยละ 50 และจากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม พบว่า ภายหลังการอบรมมีผู้ทำคะแนนได้เพิ่มมากขึ้นถึง 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งแสดงว่าผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. มากขึ้น โดยรวมผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการจัดฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมากถึง ร้อยละ 50
ผลจากการอบรมในครั้งนี้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพการผลิตบล็อกประสานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยี ให้กับชุมชน อบต.หนองไฮ จ. ศรีสะเกษ เพราะชาวบ้านได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อผลิตบล็อกประสานจำหน่าย ใช้ชื่อว่า “กลุ่มวิสาหกิจบ้านดิน” ทุนเริ่มแรกมาจากการขายหุ้นให้กับชาวบ้านที่สนใจเป็นสมาชิก หุ้นละ 100 บาท ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 1,500 หุ้น โดยจำหน่ายก้อนละ 7 บาท และจากการสังเกตการณ์ พบว่า บล็อกประสานที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจบ้านดินเป็นบล็อกที่มีคุณภาพดี มีขอบมุมที่ไม่บิ่น แต่ปัญหาที่พบคือ บล็อกบางส่วนเกิดคราบขาว และก้อนบล็อกที่ผลิตได้มีน้ำหนักไม่เท่ากัน ซึ่งทีมงาน วว. ได้ให้ข้อเสนอแนะในการกำจัดคราบขาวโดยใช้วิธีฉีดน้ำแบบสเปรย์แทนการฉีดน้ำจากสายยางโดยตรง และควบคุมน้ำหนักก้อนบล็อกโดยการชั่งน้ำหนักส่วนผสมทุกครั้งก่อนนำเข้าเครื่องอัด
ค่าใช้จ่าย : 103,415
จำนวนผู้รับบริการ : 68
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20128281635101.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=480]   วันที่รายงาน  [18/1/2556]
เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. ได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ อีกครั้งหนึ่ง โดยไปจัดอบรมการผลิตและการก่อสร้างอาคารด้วยบล็อกประสาน วว. ให้กับชาวบ้านตำบลหนองไฮ และในครั้งนี้ได้เชิญกลุ่มชาวบ้านตำบลซำ มาร่วมอบรมด้วย หลังจากการอบรม ท่านนายก อบต. บ้านซำ เห็นว่าลูกบ้านมีความสนใจ จึงขอให้นั้นคณะทำงานฯ ไปจัดอบรมอีกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทีมงานได้เดินทางไปจัดอบรมที่บ้านซำมาเมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมาค่าใช้จ่าย : 133,289
จำนวนผู้รับบริการ : 102
ปัญหาอุปสรรค : อบต. ซำ ยังขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตบล็อกประสาน
แนวทางแก้ไข : คณะวิทยากร วว. ได้เสนอให้ระดมทุนจัดตั้งกลุ่มผลิตบล็อกประสาน แล้วเปิดรับสมาชิก โดยให้ศึกษาข้อมูลจาก อบต. หนองไฮ (หมู่บ้านแม่ข่าย)
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013118119591.pdf
2556700,000|320,000|64,424|255,5762013130148411.pdf2014321747321.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=502]   วันที่รายงาน  [28/3/2556]
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2556
(หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.)
วันที่ 28 มีนาคม 2556

การดำเนินงานที่ผ่านมา
 คณะทำงานได้ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ โดยติดต่อกับคุณธัญญ์นิธิ เรืองวุฒิโรจน์ นายก อบต. หนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่จริง
- วว. ได้เล่าถึงที่มาและการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. ให้ท่านนายก อบต. หนองหญ้าลาด ทราบ
- วว. ได้ส่งจดหมายถึง อบต. หนองหญ้าลาด แจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการผลิตและการก่อสร้างอาคารด้วยบล็อกประสาน วว. ให้กับชาวบ้านหนองหญ้าลาด จำนวนประมาณ 50 คน ในวันที่ 23-24 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด
- อบต. หนองหญ้าลาด ส่งจดหมายตอบรับมาที่ วว. โดยยินดีให้ วว. ลงพื้นที่เพื่อจัดฝึกอบรมการผลิตและการก่อสร้างอาคารด้วยบล็อกประสาน วว. ในวันที่ 23-24 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด ในการนี้ อบต. หนองหญ้าลาด จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูล เพื่อมาเข้าร่วมอบรมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20133281531271.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=648]   วันที่รายงาน  [26/6/2556]
จากการไปอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง “การผลิตและการก่อสร้างอาคารด้วยบล็อกประสาน วว. สู่หมู่บ้านลูกข่าย” ให้กับกลุ่มชาวบ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 23-24 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา พบว่า ชาวบ้านให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรม และฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดี โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 64 คน จากการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าอบรมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.54 ซึ่งหลังจากที่เข้าร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรแล้ว ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 59.49 และระดับดี คิดเป็นร้อยละ 37.84 จุดประสงค์ที่มาเข้าร่วมอบรม ส่วนใหญ่บอกว่า เพื่อศึกษาหาความรู้ และโดยภาพรวมในการจัดฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.78
ผลจากการอบรมในครั้งนี้น่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพการผลิตบล็อกประสานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเทคโนโลยีบล็อกประสาน ระหว่างหมู่บ้านแม่ข่าย (อบต.หนองไฮ) กับหมู่บ้านลูกข่าย (อบต. หนองหญ้าลาด) นอกจากนี้ ทาง อบต. หนองหญ้าลาด ยังบอกว่าจะพยายามพผลักดันและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม วิสาหกิจบล็อกประสานให้เกิดขึ้นในชุมชนหนองหญ้าลาดอีกด้วย
ค่าใช้จ่าย : 64,424
จำนวนผู้รับบริการ : 64
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557480,000|250,000|59,680|190,3202014430171401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=932]   วันที่รายงาน  [2/7/2557]
ในครั้งนี้คณะทำงาน วว. ได้เดินทางไปปฏิบัติงานที่อุทยานการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติป่าดงหลวง บ้านหนองเตา-ยางแรด ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 โดยไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตและการก่อสร้างถังเก็บน้ำด้วยบล็อกประสาน วว.” ให้กับชาวบ้านตำบลหนองไฮ และตำบลใกล้เคียง ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน ผลการดำเนินการ พบว่า ชาวบ้านให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรม และฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดี โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน จากการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าอบรมอยู่ในระดับน้อยมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 47 ซึ่งหลังจากที่เข้าร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรแล้ว ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87 จุดประสงค์ที่มาเข้าร่วมอบรม ส่วนใหญ่บอกว่า เพื่อศึกษาหาความรู้ และเพื่อนำไปประกอบอาชีพผลิตบล็อกประสาน และโดยภาพรวมในการจัดฝึกอบรมอยู่ในระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96
ผลจากการอบรมในครั้งนี้น่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพการผลิตบล็อกประสานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพราะชาวบ้านได้เห็นการนำไปใช้จริงของบล็อกประสานและยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจบ้านดินหนองไฮ ในหมู่บ้านแม่ข่าย (อบต.หนองไฮ) อีกด้วย

ค่าใช้จ่าย : 59,680
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014721337481.pdf
2558360,000|360,000|184,904|175,09620155221423521.pdf201511181635481.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1271]   วันที่รายงาน  [2/7/2558]

วันที่ 30 มิถุนายน 2558  คณะทำงานได้เดินทางไปปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์  อ.พยุห์  จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2558 โดยไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบล็อกประสาน วว. สู่หมู่บ้านลูกข่าย” ให้กับชาวบ้านตำบลพรหมสวัสดิ์ และตำบลใกล้เคียง ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมากถึง 88 คน และในครั้งนี้ได้เชิญประธานกลุ่มวิสาหกิจบ้านดิน หนองไฮ (หมู่บ้านแม่ข่าย) มาร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ อีกทั้งได้พาผู้เข้าอบรมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานโรงงานอิฐประสานตราช้าง อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ ด้วย

ผลสรุปการดำเนินงาน เป็นดังนี้
จากการไปอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบล็อกประสาน วว. สู่หมู่บ้านลูกข่าย” ให้กับกลุ่มชาวบ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2558 สรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้ :

1 ชาวบ้านให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรม และฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดี โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 88 คน จากการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าอบรมอยู่ในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 56ซึ่งหลังจากที่เข้าร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรแล้ว ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 86 จุดประสงค์ที่มาเข้าร่วมอบรม ส่วนใหญ่บอกว่า เพื่อศึกษาหาความรู้ และเพื่อนำไปประกอบอาชีพผลิตบล็อกประสาน และโดยภาพรวมในการจัดฝึกอบรมอยู่ในระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100

2 การอบรมครั้งนี้บรรลุตามเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการที่ตั้งไว้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่าง  

ผลผลิต/ผลลัพธ์

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผลที่ได้

หมายเหตุ

1. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่นำเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์      (สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มคุณภาพชีวิต)

หมู่บ้าน/ชุมชน

1(อบต.พรหมสวัสดิ์)   ไม่น้อยกว่า  3 หมู่บ้าน

1*(อบต.พรหมสวัสดิ์)ไม่น้อยกว่า   3 หมู่บ้าน

*ต้องประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ก่อนโดยการอบรมครั้งนี้ ผู้มาร่วมอบรมมาจาก 20 หมู่บ้าน

2. จำนวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด(ระบุชื่อเทคโนโลยีหลัก)                 

เรื่อง

1

1

เทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.

3. จำนวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด

คน

3

Candidate 7

1. นายฤทธ์ธี พ่อค้าผู้ใหญ่บ้านร่องสะอาด หมู่ที่ 7
2. นายฆนากร แก้วปักษา ผู้ใหญ่บ้านเปือยใหม่ หมู่ที่ 10
3. นายสัมฤทธิ์ โยธี  ผู้ใหญ่บ้านพรหมสวัสดิ์ หมู่ที่ 20
4. นายทวี แก้วกลม  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19
5. นายทองเหลียง บุญศรัทธา หมู่ที่ 7 (สอบต.)
6. นางสมคิด ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 10 (สอบต.)
7. นายฉลวย พรมชาติ   หมู่ที่ 11 (อสม.)

4. จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี                        

คน

60

(ครั้งที่ 1)88

หมู่ที่ 1 จำนวน 9 คน
หมู่ที่ 2 จำนวน 3 คน
หมู่ที่ 3 จำนวน 2 คน
หมู่ที่ 4 จำนวน 2 คน
หมู่ที่ 5 จำนวน 3 คน
หมู่ที่ 6 จำนวน 4 คน
หมู่ที่ 7 จำนวน 9 คน
หมู่ที่ 8 จำนวน 12 คน
หมู่ที่ 9 จำนวน 3 คน
หมู่ที่ 10 จำนวน 3 คน
หมู่ที่ 11 จำนวน 2 คน
หมู่ที่ 12 จำนวน 2 คน
หมู่ที่ 13 จำนวน 1 คน
หมู่ที่ 14 จำนวน 1 คน
หมู่ที่ 15 จำนวน 3 คน
หมู่ที่ 16 จำนวน 1 คน
หมู่ที่ 17 จำนวน 7 คน
หมู่ที่ 18 จำนวน 4 คน
หมู่ที่ 19 จำนวน 6 คน
หมู่ที่ 20 จำนวน 11 คน5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ดำเนินการในระดับดี-ดีมากร้อยละ85100ระดับดีมาก 55% ระดับดี 45%

3 การอบรมในครั้งนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ หรือเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพการผลิตบล็อกประสานที่มีคุณภาพในอนาคตให้แก่ชุมชนพรหมสวัสดิ์ และยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจบ้านดินหนองไฮ ซึ่งเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย (อบต.หนองไฮ) อีกด้วย

ค่าใช้จ่าย : 94,400
จำนวนผู้รับบริการ : 88
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1393]   วันที่รายงาน  [25/9/2558]

1. วว. ได้เข้าร่วมงานประชุมและจัดนิทรรศการในงาน “เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2558: 12 ปี คลีนิก เทคโนโลยีกับการนำ วทน. สู่ชุมชน” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร  โดยได้เชิญผู้นำหมู่บ้านมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย จำนวน 2 ท่าน ดังนี้  นายฉลองชัย สมศรี นายก อบต. พรหมสวัสดิ์ นายนิพนธ์ เรื่องรอง รองปลัด อบต. พรหมสวัสดิ์  พบว่า มีผู้สนใจในกิจกรรมบล็อกประสาน และแวะมาสอบถามข้อมูลที่บู๊ทของบล็อกประสานจำนวนมาก

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ผู้นำหมู่บ้านที่มาเข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมอาคารบล็อกประสาน และชมการสาธิตการผลิตบล็อกประสาน ที่ วว. ด้วย

2. คณะทำงาน วว. ได้เดินทางไปปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์  อ. พยุห์   จ. ศรีสะเกษ ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2558 โดยไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยบล็อกประสาน วว. สู่หมู่บ้านลูกข่าย” ให้กับชาวบ้านตำบลพรหมสวัสดิ์ และตำบลใกล้เคียง ซึ่งชาวบ้านสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมากถึง 87 คน โดยในครั้งนี้ได้สาธิตการก่อสร้างป้อมยามด้วยบล็อกประสาน วว. เพื่อใช้เป็นสาธรณประโยชน์ให้กับ อบต. ด้วย

ค่าใช้จ่าย : 90,504
จำนวนผู้รับบริการ : 87
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559360,000|360,000|188,465|171,535201644133791.pdf20161121037401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1558]   วันที่รายงาน  [7/4/2559]

ระบุรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2
วันที่ 5 เมษายน 2559
การดำเนินงานที่ผ่านมา
- คณะทำงานได้ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ โดยติดต่อกับคุณวรินทร คณะบูรณ์ รองปลัดฯ เทศบาลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่จริง
- วว. ได้เล่าถึงที่มาและการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. ให้คุณวรินทร คณะบูรณ์ ทราบ เพื่อนำเรียน คุณธัญญ์นิธิ เรืองวุฒิโรจน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองหญ้าลาด
- วว. ได้ส่งจดหมายถึง นายกเทศมนตรี เทศบาลหนองหญ้าลาด แจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการผลิตและการใช้ประโยชน์บล็อกประสาน วว. ให้กับชาวบ้านหนองหญ้าลาด จำนวนประมาณ 60 คน ในวันที่ 27-28 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลหนองหญ้าลาด
- เทศบาลหนองหญ้าลาด ยินดีให้ วว. ลงพื้นที่เพื่อจัดฝึกอบรมการผลิตและการใช้ประโยชน์บล็อกประสาน วว. ในวันที่ 27-28 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลหนองหญ้าลาด โดยเทศบาลหนองหญ้าลาด จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูล เพื่อมาเข้าร่วมอบรมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน
- วว. ได้ติดต่อเชิญคุณประกาศิต สุพรหมธีรกูร ประธานหมู่บ้านแม่ข่าย มาร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้ด้วย
- วว. ได้ติดต่อไปที่โรงงานอิฐประสานตราช้าง อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ เพื่อขออนุญาตนำคณะผู้เข้าร่วมอบรม ไปชมงาน เพื่อให้ผู้อบรมได้เห็นรูปแบบการสร้างธุรกิจด้วยบล็อกประสาน อีกทั้งเป็นแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจที่ดี

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1640]   วันที่รายงาน  [14/6/2559]

 

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3

โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายลูก ปีที่ 2(2559)

(หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.)

วันที่ 10 มิถุนายน 2559

          คณะทำงานได้เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์       จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 27-28 เมษายน 2559 โดยไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์บล็อกประสาน วว. สู่หมู่บ้านลูกข่าย” ให้กับชาวบ้านตำบลหนองหญ้าลาด ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้าน และชาวบ้านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมากถึง 80 คน และในครั้งนี้ได้เชิญประธานกลุ่มวิสาหกิจบ้านดิน หนองไฮ (หมู่บ้านแม่ข่าย) มาร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ อีกทั้งได้พาผู้เข้าอบรมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานโรงงานอิฐประสานตราช้าง    อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ ด้วย

สรุปผลการดำเนินการ
จากการไปอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์บล็อกประสาน วว. สู่หมู่บ้านลูกข่าย” ให้กับกลุ่มชาวบ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27-28 เมษายน 2559 สรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้ :


1. ชาวบ้านให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน จากการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าอบรมอยู่ในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 35 ซึ่งหลังจากที่เข้าร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรแล้ว ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 94 จุดประสงค์ที่มาเข้าร่วมอบรม ส่วนใหญ่บอกว่า เพื่อศึกษาหาความรู้ และเพื่อนำไปประกอบอาชีพผลิตบล็อกประสาน และโดยภาพรวมในการจัดฝึกอบรมอยู่ในระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 97

2. การอบรมครั้งนี้บรรลุตามเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการที่ตั้งไว้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดแสดงดังข้างล่าง

[ผลผลิต/ผลลัพธ์] [หน่วยนับ] [ค่าเป้าหมาย] [ผลที่ได้] [หมายเหตุ]
1. [จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่นำเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ (สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มคุณภาพชีวิต)] [หมู่บ้าน/ชุมชน] [1 (เทศบาลตำบล หนองหญ้าลาด) ไม่น้อยกว่า 3 หมู่บ้าน] [1(เทศบาลตำบล หนองหญ้าลาด)ไม่น้อยกว่า 3 หมู่บ้าน] [ต้องประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ก่อนโดยการอบรมครั้งนี้ ผู้มาร่วมอบรมมาจาก 13 หมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่มากมาจากหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 16 และ หมู่ที่ 15]
2. [จำนวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด
(ระบุชื่อเทคโนโลยีหลัก)] [ เรื่อง] [1] [1] [เทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.]
3. [จำนวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด] [คน] [3] [Candidate 7]

                [1. นายบุญหลาย บุญมาก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10
                2. นายประเทศ ไชยเกิดผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงสูง หมู่ที่ 15
                3. นายบิน เพชรดี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแกใต้พัฒนา หมู่ที่16
                4. นายเสถียร มนัส หมู่ที่ 10
                5. นาย (ร.ต.) กิตติ ทิมา หมู่ที่ 10
               6. นายศักดิ์ธัช มนัส หมู่ที่ 10
               7. นายสิมมา สมไวย หมู่ที่ 10]
4. [จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี] [คน] [60] [80]

              [หมู่ที่ 10 จำนวน 30 คน
               หมู่ที่ 16 จำนวน 15 คน
               หมู่ที่ 15 จำนวน 9 คน
               หมู่ที่ 5 จำนวน 8 คน
               หมู่ที่ 6 จำนวน 5 คน
               หมู่ที่ 14 จำนวน 4 คน
               หมู่ที่ 13 จำนวน 3 คน
               หมู่ที่ 2 จำนวน 1 คน
               หมู่ที่ 3 จำนวน 1 คน
               หมู่ที่ 8 จำนวน 1 คน
               หมู่ที่ 9 จำนวน 1 คน
              หมู่ที่ 11 จำนวน 1 คน
              หมู่ที่ 12 จำนวน 1 คน]
5. [ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ดำเนินการในระดับดี-ดีมาก] [ร้อยละ] [85] [97] [ระดับดีมาก 47% ระดับดี 50%]


3. การอบรมในครั้งนี้น่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ หรือเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพการผลิตบล็อกประสานที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชน หนองหญ้าลาดในอนาคตได้ หรือสามารถนำไปผลิตบล็อกประสานเพื่อสร้างเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น ก่อสร้างฐานหอระฆังที่วัดบ้านศรีเจริญ หมู่ 10 ตำบลหนองหญ้าลาด เป็นต้น และยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจบ้านดินหนองไฮ ซึ่งเป็นหมู่บ้าน แม่ข่าย (อบต.หนองไฮ) อีกด้วย

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร


ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1641]   วันที่รายงาน  [14/6/2559]

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายลูก ปีที่ 2 (2559)
(หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.)
วันที่ 10 มิถุนายน 2559

           คณะทำงานได้เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 27-28 เมษายน 2559 โดยไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์บล็อกประสาน วว. สู่หมู่บ้านลูกข่าย” ให้กับชาวบ้านตำบลหนองหญ้าลาด ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้าน และชาวบ้านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมากถึง 80 คน และในครั้งนี้ได้เชิญประธานกลุ่มวิสาหกิจบ้านดิน หนองไฮ (หมู่บ้านแม่ข่าย) มาร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ อีกทั้งได้พาผู้เข้าอบรมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานโรงงานอิฐประสานตราช้าง อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ ด้วย
 

          นายประกาศิต สุพรหมธีรกูร ประธานกลุ่มวิสาหกิจบ้านดิน หนองไฮ ได้มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย ด้วยบล็อกประสาน วว. การมาบรรยาย ของประธานกลุ่มแม่ข่าย (กลุ่มวิสาหกิจบ้านดิน หนองไฮ) โดยนำประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ มาแลกเปลี่ยนนั้น ถือเป็นกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้จากแม่ข่ายสู่ลูกข่ายในลักษณะพี่เลี้ยง และยังเป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งในเครือข่ายแม่ข่าย-ลูกข่าย ในอนาคตอีกด้วย

 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 15,961
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1642]   วันที่รายงาน  [14/6/2559]

คณะทำงาน ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าไตรมาส 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1919]   วันที่รายงาน  [13/9/2559]

คณะทำงานได้เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2559 โดยไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยบล็อกประสาน วว. สู่หมู่บ้านลูกข่าย” ให้กับชาวบ้านตำบลหนองหญ้าลาด ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้าน และชาวบ้านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 31 คน

สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
จากการไปอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยบล็อกประสาน วว. สู่หมู่บ้านลูกข่าย” ให้กับกลุ่มชาวบ้านที่เขตเทศบาลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้ :
1. ชาวบ้านให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 31 คน จากการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าอบรมอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 63 ซึ่งหลังจากที่เข้าร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรแล้ว ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 50 และระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 46 จุดประสงค์ที่มาเข้าร่วมอบรม ส่วนใหญ่บอกว่า เพื่อศึกษาหาความรู้ และเพื่อนำไปประกอบอาชีพผลิตบล็อกประสาน และโดยภาพรวมในการจัดฝึกอบรมอยู่ในระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 (ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 42 และระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 58)
2. การอบรมในครั้งนี้น่าจะเป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ หรือเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพการผลิตบล็อกประสานที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชน หนองหญ้าลาดในอนาคตได้ หรือสามารถนำไปผลิตบล็อกประสานเพื่อสร้างเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น ก่อสร้างฐานองค์พระ สร้างอาสนะสงฆ์ ก่อสร้างกุฏิ สร้างกำแพงวัด เป็นต้น

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 80,504
จำนวนผู้รับบริการ : 31
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1920]   วันที่รายงาน  [13/9/2559]

คณะทำงานได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 รายละเอียดดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายลูก ปีที่ 2 (2559)
(หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.)
วันที่ 9 กันยายน 2559

กิจกรรมที่ดำเนินการในรอบไตรมาสที่ 4 มีดังนี้


1. ร่วมงานประชุมโครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


1.1 ร่วมงานประชุม และจัดนิทรรศการ
คณะทำงานได้เดินทางไปร่วมงานประชุม และจัดนิทรรศการโครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิก อสวท. ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปเผยแพร่สู่ชุมชน และเชื่อมโยงนำปัญหา/ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของชุมชนมาสู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านทางคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของชุมชนต่อไป ปัจจุบันมีสมาชิก อสวท. จำนวนกว่า 11,700 คน กระจายอยู่ใน 63 จังหวัดทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ
บูทบล็อกประสานในส่วนของนิทรรศการงานโครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก


1.2 ศึกษาดูงานที่กลุ่มวิสาหกิจบ้านดินหนองไฮ
คณะผู้เข้าร่วมอบรมจากโครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดินทางไปศึกษาดูงานที่กลุ่มวิสาหกิจบ้านดินหนองไฮ ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
กลุ่มวิสาหกิจบ้านดินหนองไฮ ผ่านการประเมินเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 โดยมีนายประกาศิต สุพรหมธีรกูร เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจบ้านดินหนองไฮ ซึ่งเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายบล็อกประสาน วว. ภายใต้โครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. ถือเป็นตัวอย่างหมู่บ้านที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน จึงได้รับคัดเลือกให้ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ไปศึกษาดูงาน

2. ติดตามประเมินผล
คณะทำงานได้เดินทางลงพื้นที่ ต. หนองหญ้าลาด อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อติดตามประเมินผลหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งพบว่าชาวบ้านยังคงให้ความสนใจในการผลิตบล็อกประสาน และมีการผลิตเพื่อนำไปก่อสร้างด้วย เช่น นำไปทำฐานองค์พระ เป็นต้น

3. ร่วมงานประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วว. ได้เข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) มีบทบาทประการหนึ่งในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่ภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนร่วมกับหน่วยงานในสังกัด วท. และสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย เช่น เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดและสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย เสาะแสวงหาเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของชุมชน และสนับสนุนงบประมาณบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่หน่วยงานในสังกัด วท. หรือ สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและชุมชนผ่านกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนที่ สส.สป.วท. ได้ดำเนินการใน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย คลินิกเทคโนโลยี อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) และหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.)
สำหรับหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) เป็นกลไกส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน นำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2553 ปัจจุบันมีหมู่บ้านฯ จำนวน 337 แห่ง ในพื้นที่ 276 อำเภอ 67 จังหวัด ในงานครั้งนี้มีการมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่หมู่บ้าน วท. ที่ผ่านการประเมินเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2558 จำนวน 21 แห่ง ด้วย
 

4. จัดอบรมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยบล็อกประสาน วว. สู่หมู่บ้านลูกข่าย”
คณะทำงานได้เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2559 โดยไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยบล็อกประสาน วว. สู่หมู่บ้านลูกข่าย” ให้กับชาวบ้านตำบลหนองหญ้าลาด ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้าน และชาวบ้านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 31 คน
 

 

 

 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1921]   วันที่รายงาน  [13/9/2559]

คณะทำงานได้วางแผนจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้เสร็จ และจัดส่ง ภายในเวลาที่กำหนด

 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1922]   วันที่รายงาน  [13/9/2559]

ติดตามประเมินผล
คณะทำงานได้เดินทางลงพื้นที่ ต. หนองหญ้าลาด อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อติดตามประเมินผลหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งพบว่าชาวบ้านยังคงให้ความสนใจในการผลิตบล็อกประสาน และมีการผลิตเพื่อนำไปก่อสร้างด้วย เช่น นำไปทำฐานองค์พระ เป็นต้น
 

 

 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 12,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง chutima@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates