หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเป๊าะ

กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเป๊าะ ม.7 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2555566,900|300,000|105,432|194,56820125231056571.pdf20131311553531.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=418]   วันที่รายงาน  [12/10/2555]
  อบรมลูกข่ายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนายไพรมาตร ศรีนนท์ ณ ที่ว่าการอำเภอบึงบูรพ์ วันที่ 28-Jun-55 จำนวน 51 คน ค่าใช้จ่าย : 105,432
  จำนวนผู้รับบริการ : 41
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2556480,000|320,000|216,520|103,480201312512391.pdf201312191619351.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=583]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
  ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013418143611.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=805]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
  อบรมลูกข่าย
  -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/โรงเรียนห้วยทับทันวิทยานุกูล อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ/8-ก.พ.-56
  -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ที่ว่าการอำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ/3-ก.ค.-56
  ค่าใช้จ่าย : 216,520
  จำนวนผู้รับบริการ : 210
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2557320,000|320,000|281,724|38,2762014926163301.pdf20153171645331.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=960]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
  - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เป็นต้นเพื่อหากลุ่มที่มีศักยภาพ และสนใจเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

  - ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรจำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
  1. กลุ่มเกษตรกรบ้านปรือเกียน ม.4 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ จำนวน 50 คน
  2. กลุ่มเกษตรกรบ้านโคก ม.19 ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ จำนวน 60 คน
  3. กลุ่มเกษตรกรบ้านไพรพัฒนา ม.3 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 50 คน
  - เก็บตัวอย่างปุ๋ยทั้ง 3 กลุ่ม นำมาวิเคราะห์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์

  ค่าใช้จ่าย : 245,284
  จำนวนผู้รับบริการ : 160
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1171]   วันที่รายงาน  [6/10/2557]
  - ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร
  2. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่
  3. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
  - ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
  - อบรมเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  ค่าใช้จ่าย : 36,440
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มมีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5 ท่าน/กลุ่ม (วว. กำหนดกลุ่มละ 4-5 ท่าน) เนื่องจากต้องการให้สมาชิกและคณะกรรมการโรงปุ๋ยได้มาร่วมประชุมและศึกษาดูงานกันอย่างทั่วถึง
  แนวทางแก้ไข : - ของบประมาณโครงการเพิ่มเติม
  ไฟล์แนบกิจกรรม :

  ส่งข้อความถึง Ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates