หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านตะโนน

กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านตะโนน หมู่ 11 ต. แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2555566,900|300,000||300,00020125231145261.pdf20131311556581.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  2556480,000|320,000|311,778|8,2222013125122441.pdf201312191621581.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=602]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
  ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013418145141.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=798]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
  อบรมลูกข่าย -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช/28-พ.ค.-56 -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช/29-พ.ค.-56 อบรมเพิ่มศักยภาพ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช/30-พ.ค.-56 อบรมเทคโนโลยี -การเพาะเห็ด/กลุ่มเกษตรกร ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช/11-12 มิ.ย. 56 ค่าใช้จ่าย : 311,778
  จำนวนผู้รับบริการ : 240
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2557320,000|320,000|255,524|64,4762014926160491.pdf20153171655291.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=961]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
  - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เป็นต้นเพื่อหากลุ่มที่มีศักยภาพ และสนใจเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

  - ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรจำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
  1. กลุ่มเกษตรกรบ้านกระออม ม.1 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ จำนวน 57 คน
  2. กลุ่มเกษตรกรบ้านทัพไท ม.10 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ จำนวน 51 คน
  3. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเกาะ ม.2 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ จำนวน 50 คน
  - เก็บตัวอย่างปุ๋ยทั้ง 3 กลุ่ม นำมาวิเคราะห์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์


  ค่าใช้จ่าย : 220,754
  จำนวนผู้รับบริการ : 158
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1172]   วันที่รายงาน  [6/10/2557]
  - ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร
  2. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่
  3. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
  - ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
  - อบรมเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  ค่าใช้จ่าย : 34,770
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มมีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5 ท่าน/กลุ่ม (วว. กำหนดกลุ่มละ 4-5 ท่าน) เนื่องจากต้องการให้สมาชิกและคณะกรรมการโรงปุ๋ยได้มาร่วมประชุมและศึกษาดูงานกันอย่างทั่วถึง
  แนวทางแก้ไข : - ของบประมาณโครงการเพิ่มเติม
  ไฟล์แนบกิจกรรม :

  ส่งข้อความถึง Ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates