หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านขุนพัง

หมู่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2555569,000|300,000|124,189|175,8112013125122241.pdf20131311555361.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=339]   วันที่รายงาน  [23/7/2555]
  การอบรมลูกข่าย เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ นางไกรวรรณ์ อัครกุล เป็นวิทยากร อบรม 27 มี.ค. 55 จำนวนผู้เข้าอบรม 104 คน ณ ชุมชนบ้านขุนพัง จ.นครศรีธรรมราชค่าใช้จ่าย : 62,040
  จำนวนผู้รับบริการ : 104
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=448]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
  อบรมเทคโนโลยี การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 6 คน|การแปรรูปเห็ด โดยอ.วรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 2 คน
  ค่าใช้จ่าย : 62,149
  จำนวนผู้รับบริการ : 6
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2556480,000|320,000|311,778|8,22220131311556151.pdf201312191621191.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=813]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
  อบรมลูกข่าย
  -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช/28-พ.ค.-56
  -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช/29-พ.ค.-56

  อบรมเพิ่มศักยภาพ
  -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/รงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช/30-พ.ค.-56

  อบรมเทคโนโลยี
  -การเพาะเห็ด/กลุ่มเกษตรกร ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช/11-12 มิ.ย. 56
  ค่าใช้จ่าย : 311,778
  จำนวนผู้รับบริการ : 240
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2557320,000|320,000|296,106|23,8942014926167411.pdf20153171652381.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=945]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
  1.1 ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ, อบต./ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย
  1.2 อบรมกลุ่มเกษตรกร

  - อบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าอบรม 52 คน วันที่อบรม 20 พ.ค. 2557
  - อบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน วันที่อบรม 21 พ.ค. 2557
  - อบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง จำนวนผู้เข้าอบรม 56 คน วันที่อบรม 22 พ.ค. 2557

  1.3 หลังจากกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการผลิตปุ๋ย และจัดส่งตัวอย่างวิเคราะห์
  ค่าใช้จ่าย : 179,271
  จำนวนผู้รับบริการ : 158
  ปัญหาอุปสรรค : - มูลสัตว์ในพื้นที่มีน้อย หาซื้อยาก
  แนวทางแก้ไข : - แนะนำให้ใช้วัสดุอื่นที่มีในท้องถิ่นทดแทน เช่น ก้อนเห็ด ทลายปาล์ม ขุยมะพร้าว โดยการใช้ร่วมกับมูลสัตว์ในอัตราส่วน 50:50และจัดส่งตัวอย่างให้วิเคราะห์ทุกครั้งของการหมัก
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1165]   วันที่รายงาน  [6/10/2557]
  1. อบรมเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ
  - อบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าอบรม 39 คน วันที่อบรม 29 กรกฎาคม 2557
  2. ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร
  2. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่
  3. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
  - ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
  ค่าใช้จ่าย : 116,835
  จำนวนผู้รับบริการ : 39
  ปัญหาอุปสรรค : หลังจากกลุ่มได้รับการอบรมเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ ครั้งแรกไม่มีแก๊สเนื่องจากกลุ่มยังไม่เข้าใจหลักการของการเกิดแก๊ส ทำให้ผู้รับเทคโนโลยีเกิดความไม่มั่นใจ
  - เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาดูงานมีระยะเวลาที่สั้นมาก แต่มีเทคโนโลยีที่ให้ศึกษาในสถานที่ต่างๆหลายเทคโนโลยีทำให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าศึกษาดูงานได้รับความรู้ไม่เพียงพอกับความต้องการ

  แนวทางแก้ไข : - ให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำและแก้ไขจนกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้แก๊สชีวภาพได้
  - จัดระยะเวลาให้เหมาะสมกับการศึกษาดูงาน

  ไฟล์แนบกิจกรรม :

  ส่งข้อความถึง Ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates