หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรทำสวนพัฒนาปากคลอง

กลุ่มเกษตรกรทำสวนพัฒนาปากคลอง หมู่ 6 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2555566,900|300,000|191,028|108,97220125231237101.pdf20131311554291.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=419]   วันที่รายงาน  [12/10/2555]
  1.อบรมลูกข่าย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนายแสวง คล้ายเรไร วันที่ 3-Sep-55 จำนวน 40 คน 2.อบรมเทคโนโลยี การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช และผศ.สุจิตรา สราวิช จำนวน 19-22 ก.ย.55 จำนวน 10 คน การแปรรูปเห็ด โดยอ.วรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 5 คน ค่าใช้จ่าย : 191,028
  จำนวนผู้รับบริการ : 48
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2556480,000|320,000|319,300|7002013125121521.pdf201312191620101.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=598]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
  ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013418144801.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=796]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
  อบรมลูกข่าย-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
  อบรมเทคโนโลยี-การเลี้ยงไก่ไข่ การผลิตแก๊สชีวภาพ
  ค่าใช้จ่าย : 319,300
  จำนวนผู้รับบริการ : 169
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2557320,000|320,000|290,400|29,6002014926161581.pdf20153171649161.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=942]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
  - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำวิทยาเขตชุมพร เป็นต้น เพื่อหากลุ่มที่มีโรงงานและเครื่องจักรการผลิตปุ๋ยพร้อมแต่ไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ หยุดผลิต หรือขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย เป็นต้น

  - ติดต่อประสานงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำวิทยาเขตชุมพร เพื่อเชิญอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องปุ๋ยเป็นวิทยากรร่วมในการอบรม

  - ลงพื้นที่อบรมลูกข่ายจำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้
  1. วันที่ 2 มิ.ย. 57 กลุ่มเกษตรกร ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน
  2. วันที่ 3 มิ.ย. 57 กลุ่มเกษตรกร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 53 คน
  3. วันที่ 4 มิ.ย. 57 กลุ่มเกษตรกร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 51 คน
  4. วันที่ 5 มิ.ย. 57 กลุ่มเกษตรกร ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 54 คน
  - เก็บตัวอย่างปุ๋ยทั้ง 4 กลุ่ม นำมาวิเคราะห์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
  ค่าใช้จ่าย : 235,400
  จำนวนผู้รับบริการ : 208
  ปัญหาอุปสรรค : - วัตถุดิบมูลสัตว์หาได้ยากในพื้นที่
  แนวทางแก้ไข : - หาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้แก่กลุ่มเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ย
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1158]   วันที่รายงาน  [6/10/2557]
  - ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร
  2. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่
  3. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
  - ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
  ค่าใช้จ่าย : 55,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มมีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5 ท่าน/กลุ่ม (วว. กำหนดกลุ่มละ 4-5 ท่าน) เนื่องจากต้องการให้สมาชิกและคณะกรรมการโรงปุ๋ยได้มาร่วมประชุมและศึกษาดูงานกันอย่างทั่วถึง
  แนวทางแก้ไข : - ของบประมาณโครงการเพิ่มเติม
  ไฟล์แนบกิจกรรม :

  ส่งข้อความถึง Ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates