หมู่บ้านพลังงานทดแทน(2)

บ้านอุดม ต. ชุมแสง อ. จอมพระ จ. สุรินทร์

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายต้นแบบ

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
25531,100,000|730,000||730,00020132211118511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2554269,500|100,800|100,800|ใช้หมด2012228231431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=221]   วันที่รายงาน  [5/4/2555]
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร จำนวน 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน นำไปใช้กิจกรรมของแต่ละคน เช่น ใช้สูบน้ำ ใช้เป็นแสงสว่างสว่าง | อบรมการทำโรงเรือนอบแห้ง จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 50 คน นำไปประยุกต์ใช้ จำนวน 5 คน | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทำงานด้านเกษตร โดยใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าในการปั็มน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร มีผู้นำเข้ารับการอบรม 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 50 คน ภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีผู้สนใจเข้ามาใช้งานวันละ 15 คนค่าใช้จ่าย : 100,800
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง sakchai@nstda.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates