หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านนาทุ่ง

บ้านนาทุ่ง ม.18 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 4 พื้นที่

  • กลุ่มเกษตรกรหมู่ 1 ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
  • กลุ่มเกษตรกรหมู่ 4 ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
  • กลุ่มเกษตรกรหมู่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
  • กลุ่มเกษตรกรหมู่ 6 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2555566,900|300,000|530,343|-230,34320125231052451.pdf20131311546571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=417]   วันที่รายงาน  [12/10/2555]
1.อบรมลูกข่าย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนายอรุณ วรกากุล วันที่ 28-Aug-55 จำนวน 105 คน 2.อบรมเทคโนโลยี การเลี้ยงไก่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์และนายวิทยา ทัศนา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 10 คน การเลี้ยงปลา โดยนายเจษฎากร สายตา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 10 คน การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 5 คน การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 4 คน การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช, ผศ.สุจิตรา สราวิช โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ 19-22 ก.ย. 55 10 คน การแปรรูปเห็ด โดยอ.วรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 4 คน ค่าใช้จ่าย : 240,643
จำนวนผู้รับบริการ : 131
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=804]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
อบรมเทคโนโลยี
-การผลิตมล็ดพันธุ์ข้าว/โรงเรียนบ้านกุดประทาย ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม /27-ก.พ.-56
-การเลี้ยงไก่ไข่/ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี/9-ก.ค.-56

อบรมลูกข่าย
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี/ 14-มี.ค.-56
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี/15-มี.ค.-56

ค่าใช้จ่าย : 289,700
จำนวนผู้รับบริการ : 231
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556480,000|320,000||320,0002013125121201.pdf201312191618371.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=594]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181443401.pdf
2557320,000|320,000|308,425|11,5752014926163121.pdf20153171643231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=959]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เป็นต้นเพื่อหากลุ่มที่มีศักยภาพ และสนใจเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

- ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรจำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านฝางเทิง ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จำนวน 57 คน
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านบุ่งคำ-ดอนจิก ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 50 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านนาเจริญ ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี จำนวน 59 คน
- เก็บตัวอย่างปุ๋ยทั้ง 3 กลุ่ม นำมาวิเคราะห์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
ค่าใช้จ่าย : 283,425
จำนวนผู้รับบริการ : 166
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1170]   วันที่รายงาน  [6/10/2557]
- ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร
2. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่
3. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
- อบรมเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มมีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5 ท่าน/กลุ่ม (วว. กำหนดกลุ่มละ 4-5 ท่าน) เนื่องจากต้องการให้สมาชิกและคณะกรรมการโรงปุ๋ยได้มาร่วมประชุมและศึกษาดูงานกันอย่างทั่วถึง
แนวทางแก้ไข : - ของบประมาณโครงการเพิ่มเติม
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง Ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates