หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบัวแก้ว

บ้านบัวแก้ว ม.3 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 7 พื้นที่

  • กลุ่มเกษตรกรต้นแบบวิสาหกิจชุมชน
  • กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านโสกกาว
  • กลุ่มเกษตรกรตำบลนาโพธิ์
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านปราสาท
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านปอแดง
  • กลุ่มเกษตรกรตำบลห้วยทราย
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยหลาว ม.7

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2555569,000|300,000|197,800|102,20020125231051521.pdf20131311542201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=447]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
1.อบรมลูกข่าย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนายประสิทธิ์ สุราษฎร์ วันที่ 22 ส.ค.55 จำนวน 100 คน 2.อบรมเทคโนโลยี การเลี้ยงไก่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์,นายวิทยา ทัศนา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 5 คน|การเลี้ยงปลานิล โดยนายเจษฎากร สายตา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 5คน|การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 5|การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 2 คน|การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติโดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 10 คน|การแปรรูปเห็ด อ.วรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 4 คน ค่าใช้จ่าย : 197,800
จำนวนผู้รับบริการ : 118
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556480,000|320,000|274,040|45,960201312512141.pdf201312191617421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=589]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181440321.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=812]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
อบรมลูกข่าย
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม/13-ก.พ.-56
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม/4-ก.ค.-56

อบรมเทคโนโลยี
-การเลี้ยงปลาดุก/ศาลาวัดบ้านบัวแก้ว ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม/3-ก.ค.-56
ค่าใช้จ่าย : 274,040
จำนวนผู้รับบริการ : 119
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557320,000|320,000|342,810|-22,810201492616191.pdf2015317174441.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=947]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
2.1 ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ / ปศุสัตว์อำเภอ/อบต./ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย
2.2 อบรมกลุ่มเกษตรกร

- อบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 71 คน วันที่อบรม 4 ก.พ. 2557
- อบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองคู อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 64 คน วันที่อบรม 5 ก.พ. 2557
- อบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 53 คน วันที่อบรม 18 ก.พ. 2557

2.3 หลังจากกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการผลิตปุ๋ย และจัดส่งตัวอย่างวิเคราะห์

2.4 ระดมความคิดความต้องการด้านเทคโนโลยีของชุมชน

2.5 จัดทำแปลงทดลองนาข้าวจำนวน 4 แปลง
ค่าใช้จ่าย : 225,975
จำนวนผู้รับบริการ : 188
ปัญหาอุปสรรค : - ในการผลิตปุ๋ยบางกลุ่มไม่มีพื้นที่สำหรับการผลิต
แนวทางแก้ไข : - ให้ผู้รับการถ่ายทอดรวมเป็นกลุ่มย่อยและช่วยกันหมักพื้นที่ส่วนตัว
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1167]   วันที่รายงาน  [6/10/2557]
1. อบรมเทคโนโลยีการเพาะเห็ด
- อบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวนผู้เข้าอบรม 43 คน วันที่อบรม 22-23 กรกฎาคม 2557
- อบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวนผู้เข้าอบรม 47 คน วันที่อบรม 24 กรกฎาคม 2557
2. ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร
5. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่
6. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 116,835
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : - เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาดูงานมีระยะเวลาที่สั้นมาก แต่มีเทคโนโลยีที่ให้ศึกษาในสถานที่ต่างๆหลายเทคโนโลยี ทำให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าศึกษาดูงานได้รับความรู้ไม่เพียงพอกับความต้องการ
แนวทางแก้ไข : - จัดระยะเวลาให้เหมาะสมกับการศึกษาดูงาน
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง Ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates