หมู่บ้านกล้วย(เบรกแตก)

หมู่ 6 ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2555363,000|155,000|155,000|ใช้หมด20125151057511.pdf20121011246221.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=200]   วันที่รายงาน  [30/3/2555]
โครงการเพิ่งได้รับการอนุมัติ และอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานประจำหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการหมู่บ้าน ว และ ท ประจำปีงบประมาณ 2555ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=233]   วันที่รายงาน  [29/5/2555]
1. การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน ว และ ท ประจำปีงบประมาณ 2555 ของหมู่บ้านกล้วย ในช่วงแรกของการดำเนินงาน อ.สิทธินันท์ ทองศิริ ได้ปรึกษาหารือกับประธานกลุ่ม นางบัวมัน เชื้อฟั้นสา ถึงแนวทางในการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สินค้าหรือผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้แก่ กล้วยกวน กล้วยเบรกแตก(กล้วยฉาบหวาน) และกล้วยฉาบเค็ม โดยใช้ชื่อ “อิงดอย” เป็นชื่อยี่ห้อ จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นพบว่าจะผลิตตามคำสั่งหรือออร์เดอร์ และผลิตเพื่อนำไปจำหน่ายเองตามงานต่างๆ เช่นงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน งานกาชาด เป็นต้น ปัญหาที่พบในการผลิตคือ 1)ความเหนื่อยล้าจากการทำงานเนื่องจากอายุเฉลี่ยของสมาชิกจะอยู่ที่ 50 ปี การผลิตในแต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานาน เช่นการกวนกล้วยต้องใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมง จึงทำให้เกิดความเมื่อยล้าได้ 2)เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจึงมีต้นทุนน้อยทำให้ไม่สามารถลงทุนไปกันตัวบรรจุภัณฑ์ที่มีราคาแพงๆ ทางกลุ่มจึงใช้เพียงการพิมพ์ตราสัญลักษณ์ในลักษณะของการพิมพ์ใส่กระดาษ A4 แล้วจึงนำกาวมาทาทับเพื่อนำไปติดที่ถุงบรรจุภัณฑ์ ผลที่ตามมาคือเมื่อฉลากเกิดการเปื้อน เลอะ หรือฉีกขาดได้ง่าย โดยเฉพาะถ้าถูกน้ำ ดังนั้นทางกลุ่มจึงอยากพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำขึ้นใช้งานเองแทนการติดด้วยเอกสารดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นถุงพลาสติกที่มีข้อความหรือสัญลักษณ์ของกลุ่มก็ได้

2.วันที่ 17 พ.ค.55 ในการพูดคุยครั้งนี้ได้เชิญชวนให้สมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน วันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ เทศบาลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พร้อมทั้งให้กลุ่มนำผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่ กล้วยกวนและกล้วยฉาบ ไปวางจำหน่ายภายในงานได้ รวมทั้งเข้าร่วมรับฟังการบรรยายภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 6 นี้ด้วย ซึ่งทางกลุ่มได้ให้ความร่วมมือโดยส่งสมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมจำนวน 5 คน ส่วนรายละเอียดและผลการดำเนินงานจะรายงานในครั้งต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน แต่มีปัญหาในด้านของบรรจุภัณฑ์ที่ทางกลุ่มใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ปัญหาด้านฉลากติดถุงกล้วยฉาบ เนื่องจากเป็นการทำกันเองในกลุ่มซึ่งใช้การพิมพ์สีพลงในกระดาษ A4 และทากาวเพื่อปิดฉลากในแต่ละถุง ฉลากเกิดการเปื้อนและฉีกขาดได้ง่าย จึงต้องการแก้ไขปัญหานี้เป็นการเร่งด่วน
แนวทางแก้ไข : คณะทำงานโครงการฯ แนะแนวทางในการใช้ถุงพลาสติกที่มีการพิมพ์หรือสกรีนตราสัญลักษณ์ลงไปที่ถุงโดยตรง ซึ่งทางคณะทำงานจะเป็นผู้ออกแบบให้ในเบื้องต้น เป็นต้นแบบในการปรึกษาหารือในครั้งต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012529135541.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=285]   วันที่รายงาน  [3/7/2555]
1.ด้วยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชุมชน เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดงานมหกรรม “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖” ขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชุมชน เทศบาลตำบลหัวดง ในวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีหน่วยงานร่วมจัดหลายๆ หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานคลินิกเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งมีหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะอีกมากมายภายในงานครั้งนี้ด้วย

2.ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 6 ทางคณะทำงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการปรึกษาหารือเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ซึ่งทางคณะทำงานจะเข้าไปตรวจประเมินประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2555 เพื่อวางแผนในการซ่อมบำรุงต่อไป

3.วันที่ 21 มิ.ย.55 จากการประชุมพูดคุยกับคุณบัวมัน ได้มีการกำหนดให้จัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วย ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่งรายละเอียดและผลการดำเนินงานจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

4.วันที่ 26 มิ.ย.55 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อสวท.) ในวันที่ 25-26 ก.ค.55 ซึ่งมีการกำหนดให้สมาชิกในโครงการหมู่บ้าน ว และ ท เกษตรกรอ้อยเข้าร่วม 10 คนเป็นอย่างน้อย รายละเอียดและผลการดำเนินงานจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : 1. เนื่องจากช่วงเวลาปัจจุบัน (พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2555) เป็นช่วงเวลาสำหรับการเก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้าและกล้วยหักมุกของทางกลุ่ม ซึ่งภายหลังจากเก็บแล้วจะดำเนินการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทันที ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวทางคณะทำงานยังไม่สามารถอบรมให้ความรู้ได้ เนื่องมาจากสมาชิกในกลุ่มต้องดำเนินการผลิตและนำไปจำหน่ายยังจังหวัดต่างๆ ทั้งนี้คุณบัวมัน (ประธานกลุ่ม) จึงอยากให้เริ่มดำเนินการอบรมในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป เพื่อให้สมาชิกมาความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งโครงการ
แนวทางแก้ไข : คณะทำงานโครงการฯ จะดำเนินงานโครงการตามแผนงานที่ได้วางไว้ และจะทำการอบรมให้ความรู้กับสมาชิกในกลุ่มตามวันและเวลาที่ได้ทำการนัดหมายต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012731528461.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=309]   วันที่รายงาน  [13/7/2555]
อ.สิทธินันท์ ทองศิริ ได้ประสานงานสมาชิกในกลุ่มเพื่อหารือในการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อสวท.) จ.อุตรดิตถ์ ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2555 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตดิตถ์ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณบัวมัน เชื้อฟั้นสา (ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ) คัดเลือกสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.คุณชาญ ตาใส
2.คุณเสนีย์ เชื้อฟั้นสา
3.คุณบัวมัน เชื้อฟั้นสา
เพื่อเข้ารับการอบรม อสวท.ประจำปี 2555
ส่วนผลการดำเนินงานจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ค่าใช้จ่าย : 500
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : มีสมาชิกอยากเข้าร่วมโครงการอีกหลายคน
แนวทางแก้ไข : แจ้งให้สมาชิกรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ อสวท. ว่าในปีงบประมาณหน้าอาจมีการจัดอบรมให้กับสมาชิกอื่นๆต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=464]   วันที่รายงาน  [23/11/2555]
สรุปกิจกรรมในโครงการหมู่บ้านกล้วย (เบรกแตก)
1.ปรึกษาหารือร่วมกับประธานกลุ่มเพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานและสอบถามข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
2.สวนกล้วยที่ทางสมาชิกในกลุ่มทำการปลูกมี 2 ชนิดคือ กล้วยน้ำว้า และกล้วยหักมุก ซึ่งกล้วยทั้ง 2 ชนิดนี้ผลิตเป็นสินค้าต่างกันคือ กล้วยน้ำว้านำไปทำเป็นกล้วยกวน ส่วนกล้วยหักมุกจะนำไปทำเป็นกล้วยฉาบหวาน และกล้วยฉาบเค็ม
3.ความร่วมมือในการเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชุมชน เทศบาลตำบลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
4.โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อสวท.) จ.อุตรดิตถ์
5.การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องบดแป้งกล้วย เครื่องฝานกล้วย และเครื่องสับย่อยต้นกล้วย
6.การศึกษาดูงาน ณ โรงงานจินตนาสมุนไพร ต.ทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์
7.การส่งออกกล้วยของชุมชน จะทำการคัดแยกและจัดเรียงกล้วยน้ำว้าเพื่อส่งให้โรงงานในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อทำกล้วยตาก มีอัตราการส่ง 15 คันรถต่อ 1 เดือน ต่อผู้ส่ง 1 ราย ในชุมชนมี 3-5 รายต่อเดือน
8.การซ่อมบำรุงเครื่องกวนกล้วย สำหรับกิจกรรมการผลิตกล้วยกวน
9.การอบรบกระบวนการแปรรูปอาหารเบื้องต้นและสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
10.การอบรมการจัดการบุคลากรพัฒนาบุคลากรและเพื่อปรับพฤติกรรมในการทำงาน
11.การถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้แป้งกล้วยในการทำขนม
12.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมปั้นสิบจากแป้งกล้วย
11.การถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตปุ๋ย และน้ำหมักชีวภาพ
12.การออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์

ผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านกล้วย(เบรกแตก)มีสมาชิกทั้งสิ้น 20 คน แบ่งเป็นเพศชาย 11 คน และเพศหญิง 9 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 มีระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ของสมาชิกในหมู่บ้านได้แก่ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 5,001 – 6,000 บาท 7,001 – 8,000 บาท และมากกว่า 10,000 บาท ที่จำนวน 4 คนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 20.00
จากการสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจพบว่าสมาชิกให้คะแนนประเมินความพึงพอใจต่อการมีขั้นตอนการให้บริการ เช่น การแจ้งให้ทราบก่อนอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล ทำให้ท่านได้รับความสะดวกแค่ไหน ,วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง และวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทำให้ท่านเข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น มากที่สุด 3 อันดับแรกที่ร้อยละ 76.00เท่ากัน ในด้านที่ควรปรับปรุงพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ต้องการให้มีเวลาการอบรมที่เพิ่มขึ้น และช่วงเวลาของการจัดการอบรมควรจัดให้มีความเหมาะสมตามฤดูกาล
มีการติดตามผลภายหลังจากการจัดกิจกรรมในโครงการทั้งสิ้น 21 คน จากการเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมต่างๆ แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 100 โดยข้อมูลส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นรายได้หลักคิดเป็นร้อยละ 80.96 ของจำนวนสมาชิกที่ทำการสำรวจติดตามผล และจะสามารถเพิ่มรายได้อยู่ที่ประมาณ 1,001 – 2,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 66.66
ค่าใช้จ่าย : 139,500
จำนวนผู้รับบริการ : 51
ปัญหาอุปสรรค : 1. ควรมีการแจ้งข้อมูล และติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้รวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่
แนวทางแก้ไข : ควรติดตามโครงการและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และจัดสรรงบประมาณให้รวดเร็วกว่านี้
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201211231123521.pdf
2556260,700|215,000|215,000|ใช้หมด201326163801.pdf201433222761.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=540]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรม ปี ๒๕๕๖ หมู่บ้าน ว และ ท หมู่บ้านกล้วย(เบรกแตก) จ.อุตรดิตถ์ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013418923191.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=698]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
6 เมษายน 2556 อาจารย์อดุลย์ พุกอินทร์ และคณะทำงานได้จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคุณบัวมัน ประธานกลุ่มถึงการเตรียมวัตถุดิบที่จะใช้ในการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องฝานกล้วยแบบเปลี่ยนใบมีดได้ โดยได้กำหนดให้วันที่ 17-18 เมษายน 2556 เป็นวันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=700]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
17 - 18 เมษายน 2556 คณะทำงานได้จัดฝึกอบรม 2 หลักสูตรให้กับสมาชิกดังนี้ 1)การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต 2)การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องฝานกล้วยแบบเปลี่ยนใบมีด โดยใช้กล้วยน้ำว้าและกล้วยหักมุกซึ่งเป็นวัตถุดิบของสมาชิกในกลุ่ม ผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีพบว่าตัวเครื่องสามารถฝานกล้วยได้เร็ว แต่ยังไม่สม่ำเสมอ ทำให้แผ่นกล้วยที่ได้มีขนาดแตกต่างกันค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : เครื่องฝานกล้วยยังไม่สามารถฝานกล้วยให้มีขนาดเท่าๆกันได้ทั้งหมด
แนวทางแก้ไข : ปรับตั้งระยะใบมีดฝานใหม่
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=702]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
15-17 พ.ค. 56 คณะทำงานได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมในหัวข้อดังนี้
1)การอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย อ.อดุลย์ พุกอินทร์
2)การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย อ.สิทธินันท์ ทองศิริ
3)การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดย อ.อุสุมา พันไพศาล
ผลจากการฝึกอบรมสมาชิกในกลุ่มได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1)ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม คือ กล้วยฉาบรสบาร์บีคิว และรสสาหร่าย
2)ต้องการฉลากติดถุงบรรจุภัณฑ์และต้องการให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ในลักษณะของกล่องหูหิ้ว
ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=719]   วันที่รายงาน  [18/7/2556]
3 ก.ค. 56 คณะทำงานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง ประธานกลุ่มหมู่บ้าน และสมาชิก จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือเนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกในชุมชนท้องถิ่น โดยการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านทางคลินิกเทคโนโลยีจากการสนับสนุนงบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันรวมจำนวน 17 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจระหว่างหน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (ชั้น 4) อาคาร ICIT ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ในการนี้ คณะทำงาน จึงขอความอนุเคราะห์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง ประธานกลุ่มและสมาชิก เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องถิ่นจำนวน 2 ท่านและผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 ท่าน พร้อมกับนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงในงาน
ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=856]   วันที่รายงาน  [4/1/2557]
1. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องฝานกล้วยแบบเปลี่ยนใบมีด
การดำเนินกิจกรรมการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องได้อบรมกลุ่มวิสาหกิจในด้านการออกแบบเครื่องมือที่ช่วยในกระบวนการผลิต ได้กล่าวถึงการออกแบบได้วิเคราะห์ถึงการใช้งานของกลุ่ม การซ่อมบำรุงเบื้องต้น และความปลอดภัยในการใช้เครื่อง เป็นต้น และประการสำคัญในด้านของการใช้งานของเครื่องในภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญในการแปรรูปกล้วย
2. การจัดฝึกอบรมการพัฒนากลุ่มสมาชิกให้สามารถจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้น ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้นำเสนอข้อดีของการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของแต่ละครัวเรือน
3. แนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับชุมชน การดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพและการทำน้ำหมัก ได้ผสานความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองนาพง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประสานกับกลุ่มในวันประชุมเรื่องการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย โดยกำหนดวันในการศึกษาดูงานในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลาให้รถไปรับยังโรงเรือนแปรรูป 8.00 น. และถึงยังโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ เวลา 9.00 น. และวิทยากรโดย ดต.พรต พรมมา หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจ ได้เล่าเรื่องการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจ ในการจัดตั้งกลุ่มและการจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับจังหวัด มีแนวทางการดำเนินการอย่างไร
4. การนำเสนอผลงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ดำเนินการโครงการได้ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการนำเสนอผลงานในวันที่ 1 -2 สิงหาคม 2556 ซึ่งในวันงานมีการเตรียมผลิตภัณฑ์กล้วยแบรกแตก กล้วยฉาบเค็ม กล้วยกลวน มาเพื่อนำเสนอกับผู้มี่มาร่วมงาน
5. การร่วมนำเสนอกับผู้ตรวจการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ในด้านการสนับสนุนแผนการดำเนินการ การเข้าร่วมในเวทีที่จัดขึ้นระหว่างหน่วยงาน วิทยากร และการอภิปรายถึงหลักทางวิชาการที่มีอยู่ในพื้นที่รับผลิตชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
ค่าใช้จ่าย : 105,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : มีความต้องการเพิ่มเติมในเรื่องดังนี้
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. การออกดูงานกลุ่มที่มีการผลิตที่มีการผสานงานในด้านวิธีการ และวัตถุดิบ และช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดี
3. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานโอท๊อปให้มีการเพิ่มดาวให้มากกว่าหรือเท่ากับที่เป็นอยู่หรือการตรวจสอบอาหารในด้านต่างๆ ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
4. ควรให้ความรู้เรื่องแผนธุรกิจ เพื่อให้เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายในจังหวัด นอกจังหวัด และตลาดต่างประเทศ

แนวทางแก้ไข : การจัดอบรมในปีงบประมาณถัดไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557249,150|250,000|166,900|83,10020144301531331.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=906]   วันที่รายงาน  [18/6/2557]
การดำเนินการในการผสานความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจ หมู่บ้านกล้วย(เบรกแตก) กลุ่มผู้ถ่ายทอดได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจบุคลากรในกลุ่มวิสาหกิจ สำรวจพื้นที่(เนื่องจากเป็นฤดูฝนอาจมีน้ำหลาก) ซึ่งจากการลงพื้นที่จำนวน 2 ครั้ง พบว่าหัวข้อที่จะทำการอบรมให้กับกลุ่มที่ได้วางแผนไว้ คือ 1.การแก้ปัญหาการปลูกกล้วยและผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่ และ 2.การแก้ปัญหาการจัดการน้ำโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีตะบันน้ำ ซึ่งสอดรับกับฤดูการปลูก และน้ำในลำห้วยมีมาก ผลการดำเนินการสำเร็จด้านการนัดหมายเวลา การนัดหมายสถานที่ การนัดหมายวิทยากร และงบประมาณ ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : ด้านการรวมกลุ่ม เนื่องจากเป็นฤดูกาลเพาะปลูก

แนวทางแก้ไข : ใช้เทคโนโลยีในการนัดหมายก่อนที่จะเข้าพื้นที่จริง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=931]   วันที่รายงาน  [2/7/2557]
การดำเนินการ
1. การดำเนินการลงพื้นที่บ้านขุนฝาง ยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วย (เบรกแตก) กลุ่มผู้ดำเนินโครงการได้นัดหมายกลุ่มในการสรุปผลการดำเนินการในรอบปี 2556 ที่ผ่านมาถึงเรื่องการประเมิน การสรุปปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ ดังแสดงภาพที่ 1

2. การเข้าพื้นที่เพื่อกำหนดแผนในการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มีในแผนปี 2557 ในปีงบประมาณปี 2557 กลุ่มผู้ดำเนินการได้ลงพื้นที่บ้านขุนฝาง ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วย พบว่าช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน เป็นฤดูการเพาะปลูกข้าวโพด และช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ลองกลอง ซึ่งกำลังออกสู่ตลาดในช่วงนี้ กลุ่มวิสาหกิจจึงของเลื่อนแผนการฝึกอบรม และการอบรมเชิงปฏิบัติการไปเป็นไตรมาส 3 แต่ในช่วงไตรมาศ 2 ให้ทีมผู้ดำเนินโครงการดำเนินการในเรื่องการเขียนขอเพิ่มดาวกับคณะกรรมการของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยทางกลุ่มวิสาหกิจจะมีการเตรียมเอกสาร และจะต้องยื่นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และกลุ่มวิสาหกิจจะมีการเพิ่มอัตราการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด เนื่องจากเป็นช่วงที่กล้วยที่ใช้เป็นวัตถุดิบมีจำนวนมาก ซึ่งตลาด ณ ขณะนี้มีความต้องการกล้วยเบรกแตกสูง เช่น การแปรรูปส่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มียอดอัตราการผลิต 200 กิโลกรัมต่อสัปดาห์

2.1 การดำเนินการจัดเตรียมเอกสารก่อนการดำเนินการ การเขียนเอกสารเพื่อขอคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2557 การดำเนินการจัดเตรียมเอกสารดังนี้

การจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวกลุ่มผู้ดำเนินการได้วางแผนการดำเนินการโดย ตอนแรกของเอกสารจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจ ตอนที่ 2 เป็นการกล่าวถึงข้อมูลวัตถุดิบกล้วยข้อดี ข้อเสียของวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ ตอนที่ 3 กล่าวถึงเรื่องหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจตลอดถึงการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ ตอนที่ 4 กล่าวถึงข้อมูลบุคลากร ตอนที่ 5 กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของกล้วยเบรกแตกที่จะขอคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีระดับดาวเพิ่มขึ้น การดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและเตรียมผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจเป็นผู้จัดเตรียม และการจัดทำรูปเล่มกลุ่มผู้ดำเนินการหมู่บ้านการค้นหา สืบค้นข้อมูลกลุ่มผู้ดำเนินการและนักศึกษาปี 4 วิศวกรรมโลจิสติกส์เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำดังแสดงภาพที่ 4 ภาพที่ 5
จากภาพที่ 4 และภาพที่ 5 แสดงผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ พุกอินทร์ บรรยายถึงเหตุผลสาเหตุในการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอดาวเพิ่มจากเดิม และกำหนดขอบเขตการค้นหา สืบค้น ข้อมูลต่างๆ และวันเวลาที่จะส่งเอกสาร

3. การดำเนินการการเข้าพื้นที่หมู่บ้านกล้วย เพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปจัด นิทรรศการงานบุราณการนวัตกรรมของคลินิกเทคโนโลยีที่จัดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยหมู่บ้านได้ส่งผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตกเข้าร่วมเสนอผลงานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ดำเนินการโครงการได้เข้าพื้นที่ และได้พบกับกลุ่มวิสาหกิจที่กำลังแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย ดังแสดงภาพที่ 6 และภาพที่ 7

4. การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มผู้ดำเนินการ โดยในหัวข้ออบรมเรื่อง การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ณ อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยในการอบรมได้รับความรู้เรื่อง ความหมายของตัวชี้วัดโครงการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจหรือสังคมจากการดำเนินโครงการ มีวิทยากรที่มีความรู้จากกระทรวงวิทย์ฯ คือ คุณสุวิมล อินทะแสน อาจารย์คณิต ถิรวณิชย์ อาจารย์ ดร.เอกพงษ์ มุสิกะเจริญ การอบรมจัดในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เริ่มจากการลงทะเบียน การฟังบรรยาย และช่วงบ่ายเป็นการปฏิบัติการในห้องคอมพิวเตอร์ ดังแสดงภาพที่ 8 และภาพที่ 9
ผลจากการเข้าอบรมในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาทำให้ผู้ดำเนิน กลุ่มผู้ดำเนินการโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมในการกำหนดเป้าหมาย การกำหนดตัวชี้วัด การใช้โปรแกรมในการดำเนินโครงการและการรายงานผล โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นอย่างดี
ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : 1. ด้านการสื่อสารในหน่วยงานด่วนเกินไป จะต้องผสานงานให้มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
2. ด้านฤดูกาล ซึ่งในช่วงนี้เป็นฤดูกาลการปลูกข้าวโพด การเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ลองกองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อเข้าผสานงานกลุ่มมีการพูดคุยกับถึงแผนการเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ จึงขอเลื่อนการเข้าอบรมเป็นเดือนกรกฎาคม ซึ่งให้มีการเก็บผลผลิตให้เรียบร้อยก่อนการอบรม
3. การดำเนินการในส่วนการขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่นที่จะเข้าสนับสนุนกิจกรรมโครงการ
4. การขนส่งสินค้ามาจำหน่ายนอกพื้นที่ เนื่องจากตอนนี้เป็นฤดูฝนการขนย้ายสินค้าบางครั้งเกิดปัญหา เนื่องจากฝนที่ตกหนักจะส่งผลด้านความชื้นของผลิตภัณฑ์
5. การผสานความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการด้านวิทยากร
6. การผสานความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ในหัวข้อกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมเป็นชาย เช่น หัวข้อการสร้างเครื่องตะบันน้ำ

แนวทางแก้ไข : 1. การพูดคุยในที่ประชุมหมู่บ้านของคลินิกเทคโนโลยี มรอ.
2. การเลื่อนแผนให้ผ่านระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการปลูกข้าวโพด โดยกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2557
3. การเข้าผสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีการร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัย
4. การหาวัสดุที่ป้องกันความชื้น
5. การโทรแจ้ง และการส่งจดหมายอิเล็กโทนิกส์ผสานความร่วมมือไว้เบื้องต้น เช่น ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น
6. การเข้าหาผู้นำชุมชน การเข้าหน่วยงานรัฐบาล เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการผสานกับกลุ่มเป้าหมายให้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1016]   วันที่รายงาน  [9/8/2557]
1. การดำเนินการผู้ดำเนินโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ พุกอินทร์ ได้เข้าผสานงานในพื้นที่เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ได้พบกับหัวหน้ากลุ่ม คือ นางบัวมัน เชื้อฟั่นสา ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ 6 ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ การผสานงานได้ร่วมพูดคุยถึง การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน วันที่สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรม ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี จัดงานวันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 การเดินทางไปในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 และกลับวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดย กิจกรรมในวันงาน และพูดคุยเรื่องกิจกรรมของการดำเนินการในปี 2557 โดยนัดวันเวลากับกลุ่ม และเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
2. การเดินทางมางาน การเดินทางเดินทางในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เดินทางโดยรถตู้เหมาออกเวลา 11.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กลุ่มผู้ร่วมเดินทาง คือ กลุ่มหมู่บ้านข้าวแคบ กลุ่มหมู่บ้านกล้วย(เบรกแตก) กลุ่มหมู่บ้านไส้เดือน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ถึงสถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมริชมอนด์ เวลา 19.30 น. เข้าที่พักและร่วมรับทานอาหารร่วมกัน และในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 7.00 น.-18.00 น. เข้าร่วมประชุม โดยกิจกรรมการเปิดโครงการ การมอบเกรียติบัตรให้กับหมู่บ้านที่ทำงานครบ 3 ปี และหมู่บ้านแม่ข่ายที่ดำเนินการต่อยอดกับกลุ่มอื่นๆ ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมการค้นหาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ คลินิกเทคโนโลยี และอื่นๆ ในการระดมความคิด ดังแสดงภาพที่ 1

กิจกรรมในวันประชุมในช่วงเช้า 8.30-9.00 น. ละทะเบียนเข้าร่วมประชุม รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวเปิดงาน และมอบใบประกาศให้กับหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบ 3 ปี ดังแสดงภาพที่ 2

ในช่วงเช้าจากการเปิดโครงการอบรมและมอบใบเกียรติบัตรและมอบโล่ของหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ด้านนอกมีการจัดนิทรรศการผลงานเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ดังแสดงภาพที่ 4 ภาพที่ 5 และภาพที่ 6

เวลา 10.30 น. ถึง 12.30 น. เป็นการอภิปราย เรื่อง “การบูรราการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ของเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่จังหวัดและชุมชนท้องถิ่น” โดยในการอภิปรายมีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นางสาวปิยฉัตร ใคร้วานิช นายสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ดร.วันสุรีย์ พรมมภทร ผศ.อัษฎางค์ พลนอก ผู้ดำเนินการอภิปรายโดย ผศ.วัชรินทร์ สารวิช เป็นผู้ดำเนินรายการ ทำให้ทราบถึงข้อมูลปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และการแก้ไข การดำเนินการตามแผนงาน ดังแสดงภาพที่ 7 ภาพที่ 8 ภาพที่ 9

เวลา 12.30-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายเริ่มตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. เป็นการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น โดยการประชุมได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นผลการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการนำ วทน. สู่ภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน กลุ่ม 2 คือ การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนา ประเด็นปัญหา/อุปสรรคข้อเสนอแนะความต้องการ ในการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมการนำ วทน. สู่ภาคการผลิตชุมชน ผู้ดำเนินโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ พุกอินทร์ และหัวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วย นางบัวมัน เชื้อฟั่นสา และลูกกลุ่มนางลำดวล โพคา ในกลุ่มนี้มี ดร.เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ เป็นวิทยากรประจำกลุ่มกลุ่ม 2 ดังแสดงภาพที่ 10 ภาพที่ 11

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ลงทะเบียนเวลา 8.30-9.00 น. ในช่วงเช้ามีผู้แทนกลุ่มแต่ละภูมิภาคได้สรุปผลความคิดเห็นในกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ในแต่ละกลุ่ม ออกมาสรุปผล ช่วง 13.00-15.00 น. เป็นการชี้แจงข้อกำหนด และขอบเขตการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิทยากร นางสุวิมล อินทะแสน และดร.เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ การนำเสนอจนถึงเวลา 16.00 น. และจึงปิดการประชุม กลุ่มหมู่บ้านและผู้ดำเนินโครงการเดินทางกลับภูมิลำเนา

จากการดำเนินกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปี 2557 ณ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 นั้นในกลุ่มได้มีการนัดประชุมเพื่อถ่ายทอดเรื่องที่ประชุม กิจกรรมที่ทำ ให้กับบุคคลในกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 การถ่ายทอดจากหัวหน้ากลุ่มที่ไป คือ นางบัวมัน เชื้อฟั่นสา และลูกกลุ่มนางลำดวล โพคาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน

สิ่งที่ได้ในการประชุมทั้ง 2 วัน
1.ได้เดินทางร่วมกับกลุ่มในพื้นที่ คือ กลุ่ม หมู่บ้านข้าวแคบ กลุ่มอาจารย์ที่ควบคุมดูแลหมู่บ้าน
2.ได้เห็นภาพของการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.ได้ดูงานกลุ่มหมู่บ้านเครือข่ายที่นำเสนอผลงานและแรกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานซึ่งกันและกัน
4.ได้เข้าฟังแนวทางการดำเนินกิจกรรม ปัญหาของกิจกรรมงานแต่ละหมู่บ้าน คลินิกเทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์
5.ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
6.ได้รับฟังแนวทางการเขียนของบประมาณปี 2558
ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : 1. ด้านการระยะเวลาในการเดินทาง
2. ด้านการผสานงานระหว่างหน่วยงานกับผู้ดำเนินการหมู่บ้าน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วย (เบรกแตก) ระยะเวลาสั้นในการที่จะติดต่อผสานงานกับหน่วยงานมีน้อย

แนวทางแก้ไข : 1. การให้สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มรอ. ผสานรถเพื่อเข้าสถานที่อบรม
2. การเข้าพื้นที่แทนการใช้โทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นๆ เพราะจะได้มีการผสานงานในกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น ในวันที่ผู้ดำเนินการเข้าไปในพื้นที่จึงได้เข้าผสานกับรองนายกตำบลขุนฝาง เพื่อของบุคลากร ขอผสานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าอบรมในวันที่ 20-23 สิงหาคม 2557

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1025]   วันที่รายงาน  [27/8/2557]
ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านกล้วย (เบรกแตก)
เรื่อง : รายละเอียดการดำเนินการกิจกรรมของสำนักงานปลัดฯ
ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ พุกอินทร์
ตำแหน่ง อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
สถานที่ติดต่อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร / e-mail 081-5329569 / Adun999@gmail.com
งบประมาณประจำปี 2557
งบรวม 250,000 – (10%) = 225,000 บาท
งบประมาณครั้งที่ 1 แบ่งจ่าย 50% คิดเป็น 112,500 บาท
งบประมาณครั้งที่ 2 แบ่งจ่าย 30% คิดเป็น 67,500 บาท
งบประมาณครั้งที่ 3 แบ่งจ่าย 20% คิดเป็น 45,000 บาท

รายละเอียดกิจกรรม (อยู่ในการใช้งบประมาณครั้งที่ 3)
1. กิจกรรมตามโครงการแก้ปัญหาการจัดการน้ำโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีตะบันน้ำ
2. กิจกรรมตามโครงการการแก้ปัญหาการแปรรูปเพื่อการผลิตแบบจำนวนมาก (Mass Products )
3. การพัฒนาขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์กล้วยการดำเนินการ
1. การดำเนินโครงการในกิจกรรมตามโครงการการแก้ปัญหาการจัดการน้ำโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีตะบันน้ำ ผู้ดำเนินโครงการได้นัดหมายกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ดังนี้
1. กลุ่มผู้บริหารชุมชน คือ นายก รองนายก และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
จำนวน 15 คน
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วย ภายใต้โครงการหมู่บ้านกล้วย (เบรกแตก) จำนวน 21 คน
3. กลุ่มผู้เรียนรู้ คือ กลุ่มผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียน
ขุนฝาง จำนวน 70 คน
4. กลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีในชุมชน 13 คน
5. กลุ่มชาวบ้าน กลุ่มเกษตรกรที่ทำสวนกล้วย สวนลองกลอง สวนลางสาด และสวนผลไม้อื่นๆ จำนวน 30 คน
6. กลุ่มผู้ดำเนินโครงการหมู่บ้านกล้วยจำนวน 21 คน
การดำเนินโครงการได้มีการนัดหมายกลุ่มดังกล่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการโดยเข้าพื้นในวันที่ 17 , 18 , 19 สิงหาคม 2557 โดยในการติดต่อได้เข้าพบรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง ได้ประสานงานเกี่ยวกับ วันเวลา และสถานที่โดยสรุปว่าจะใช้พื้นที่ ณ วัดขุนฝาง ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมโครงการ และนัดวันอบรมในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 และวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ในการจัดกิจกรรมโครงการ กลุ่มผู้บริหารชุมชนรับทราบและประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ชุมชนทราบตามสถานที่ และวันเวลาดังกล่าว
การเข้าพบกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ดำเนินการได้วางแผนไว้ คือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 โดยได้พูดคุยถึงวัตถุประสงค์ และวันเวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรม สรุปได้ว่าสถานที่ในการจัดกิจกรรม ณ วัดขุนฝาง ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2 วัน ซึ้งการนัดหมายจะเหมือนกับกลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยผู้ใหญ่บ้านจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายที่มีในหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน
การเข้าประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารโรงเรียนได้แก่ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนขุนฝาง จำนวน 70 คน โดยมีการพูดคุยถึงกิจกรรมในวันงาน เรื่องที่อบรม กิจกรรมการแก้ปัญหาการจัดการน้ำโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีตะบันน้ำ การประกอบเครื่องตะบันน้ำ การซักและตอบคำถามถาม กิจกรรมการแปรรูปเพื่อการผลิตแบบจำนวนมาก (Mass Products ) การแปรรูปกล้วยกวนที่โรงเรียนจะขอยกเครื่องกวนมาตั้งไว้ที่โรงเรียน โดยให้นางบัวมันหัวหน้ากลุ่มเป็นวิทยากร และนัดหมายจัดอบรมในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2557 ทางโรงเรียนรับที่จะนำกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมในกิจกรรมโครงการทั้ง 2 กิจกรรม
การเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมการติดตั้ง การเตรียมสถานที่ การเลือกสถานที่ในการติดตั้งเครื่องตะบันน้ำ โดยเลือกทำเลหน้าวัดขุนฝางซึ่งมีลำธารน้ำสาธารณะไหลผ่าน และเป็นพื้นที่ที่ใกล้สถานที่อบรมกิจกรรมโครงการ ดังแสดงภาพที่ 1ภาพที่ 1 แสดงการติดตั้งเครื่องตะบันน้ำก่อนการจัดกิจกรรมโครงการ


ภาพที่ 2 แสดงการประกอบอุปกรณ์ก่อนการติดตั้งเครื่องตะบันน้ำ

ลำธานที่เป็นสานที่ติดตั้งนั้นพบว่ามีน้ำที่ใสสะอาดเหมาะสมกับการตะบัน ซึ้งการติดตั้งนั้งได้ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ดำเนินโครงการที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการตะบันน้ำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ พุกอินทร์ และนายชัยเชษฐ์ ขวดแก้ว วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
1.1 การดำเนินกิจกรรมโครงการการดำเนินการเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 9.00 น. โดยกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มเกษตรกรที่ทำสวนกล้วย สวนลองกอง สวนลางสาด และสวนผลไม้อื่นๆ มารอเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมก่อนเวลา 8.00 น. และตามมาด้วย กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ดังแสดงภาพ ที่ 3ภาพที่ 3 แสดงการลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายในการอบรมกิจกรรมโครงการ ชุมชน เกษตรกรภาพที่ 4 แสดงการลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่

ในการดำเนินการให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วย ได้จัดเลี้ยงทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง รวมถึงผลไม้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม
1.2 การดำเนินกิจกรรมโครงการในหัวข้อที่ 1 คือ โครงการการแก้ปัญหาการแปรรูปเพื่อการผลิตแบบจำนวนมาก (Mass Products ) นำเสนอโดยท่าน อาจารย์สิทธินัน ทองศิริ อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการนำเสนอในรูปแบบเอกสารและเครื่องฉายเหนือภาพข้ามศีรษะ และกิจกรรมการแปรรูปแป้งกล้วยจากกล้วยดิบในพื้นที่ ดังแสดงภาพที่ 5 และภาพที่ 6ภาพที่ 5 แสดงการนำเสนอในหัวข้อกิจกรรมการแก้ปัญหาการแปรรูปเพื่อการผลิตแบบจำนวนมาก (Mass Products )


ภาพที่ 6 แสดงการนำเสนอในหัวข้อกิจกรรม

การนำเสนอดังกล่าวได้มีการซักถาม และแสดงความคิดเห็น จากกลุ่มผู้เข้าอบรมกิจกรรมโครงการในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ดังแสดงภาพที่ 7 และภาพที่ 8ภาพที่ 7 แสดงการนำเสนอภาคทฤษฎี


ภาพที่ 8 การนำเสนอและซักถามจากกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อการนำเสนอภาคทฤษฎีเรียบร้อยแล้ว ภาคปฏิบัติได้รับความสนใจมากจากกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากผลิตภัณฑ์กล้วยชุมชนรู้จักเป็นอย่างดี และกิจกรรมภาคปฏิบัตินั้นมีกระบวนการการใช้ตะแกรงร่อนทำให้ได้ผงกล้วยที่มีความละเอียดมาก ดังแสดงภาพที่ 9 ดังแสดงภาพที่ 10 ดังแสดงภาพที่ 11ภาพที่ 9 แสดงการปฏิบัติการใช้เครื่องผลิตแบบจำนวนมากๆ


ภาพที่ 10 แสดงกิจกรรมภาคปฏิบัติการแก้ปัญหาการแปรรูปเพื่อการผลิตแบบจำนวนมาก (Mass Products ) โดยกลุ่มเป้าหมายภาพที่ 11 แสดงกิจกรรมการร่อนคัดขนาดแป้งกล้วยที่ได้จากการผลิตจากเครื่องบดแบบต่อเนื่อง

กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี โดยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมได้มีการพักเบรก และสรุปกิจกรรมในหัวข้อการแก้ปัญหาการแปรรูปเพื่อการผลิตแบบจำนวนมาก (Mass Products ) โดยอาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ พุกอินทร์ ดังแสดงภาพ ที่ 12

ภาพที่ 12 แสดงการสรุปหัวข้อกิจกรรมโครงการ

1.2 กิจกรรมโครงการการแก้ปัญหาการจัดการน้ำโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีตะบันน้ำ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้นำเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ พุกอินทร์ และนายชัยเชษฐ์ ขวดแก้ว กิจกรรมได้นำเสนอภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การนำเสนอเริ่มด้วยการบรรยาย การซักถาม ตอบข้อซักถาม และสาธิตการประกอบเครื่องตะบันน้ำ ดังแสดงภาพที่ 14 ดังแสดงภาพที่ 15 และดังแสดงภาพที่ 16ภาพที่ 13 แสดงการนำเสนอโดย ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ และนายชัยเชษฐ์ ขวดแก้ว


ภาพที่ 14 แสดงอุปกรณ์ประกอบเครื่องตะบันน้ำภาพที่ 15 แสดงการสาธิตการประกอบเครื่องตะบันน้ำโดยวิทยากรนายชัยเชษฐ์ ขวดแก้ว

กิจกรรมการบรรยายเสร็จสิ้นก็เข้าสู่กิจกรรมภาคปฏิบัติในวันเดียวกันวันที่ 21 สิงหาคม 2557 โดยการดำเนินการตามโครงการ และกลุ่มเป้าหมายเดินทางไปยังสถานที่ติดตั้งเครื่องตะบันน้ำ ซึ่งเป็นธารน้ำที่อยู่บริเวณหน้าวัดขุนฝาง เพื่อสังเกตและดูลักษณะการติดตั้ง การซ่อมบำรุง รวมถึงการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งกิจกรรมนี้จะให้กลุ่มเป้าหมายร่วมติดตั้ง และร่วมแก้ปัญหาในการติดตั้ง ดังแสดงภาพที่ 16 ภาพที่ 17 และภาพที่ 18

ภาพที่ 16 แสดงการร่วมกันติดตั้ง และสังเกตการณ์ตะบันน้ำของเครื่องที่ทำงานหน้าวัดขุนฝางภาพที่ 17 แสดงการตอบข้อสงสัยระหว่าง ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ และอดีต ผอ.โรงเรียนขุนฝางภาพที่ 18 แสดงการแก้ปัญหาน้ำไหลเข้าเครื่องตะบันน้ำ
เมื่อการดำเนินการภาคปฏิบัติในพื้นที่ปฏิบัติจริงบริเวณธานน้ำเสร็จสิ้นแล้ว วิทยากรเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมายขึ้นไปพร้อมกันอีกครั้งบริเวณสถานที่บรรยายภาคทฤษฏีในวัดขุนฝาง และกลุ่มผู้ดำเนินการโครงการโดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ พุกอินทร์ อาจารย์ดร. สุปรียา คำฟู อ.สิทธินันท์ ทองศิริ ร่วมกันมอบเครื่องตะบันน้ำให้กับหมู่บ้าน และโรงเรียนขุนฝาง เพื่อติดตั้งในการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่
และในกิจกรรมสุดท้ายของการแก้ปัญหาการจัดการน้ำโดยใช้เครื่องตะบันน้ำ ผู้บรรยายได้สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย การแนะนำการนำไปใช้ในพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ต้นทุนในการจัดทำเครื่องตะบันน้ำเท่ากับ 1,700 บาท เมื่อเฉลี่ยต่อปีต้นทุนจะอยู่ที่วันละ 4.65 บาท ถ้าเทียบกับการใช้ปั๊มน้ำที่ใช้ระบบไฟฟ้าจะมีต้นทุนที่สูงมาก
1.3 การพัฒนาขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์กล้วย การดำเนินกิจกรรมโดยอ.สิทธินันท์ ทองศิริ บรรยาย ในหัวข้อการขยายช่องทางการตลาด การบรรยายให้เห็นภาพการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกล้วยเบรกแตกด้วยภาพจากเครื่องฉายภพข้ามศีรษะ ดังแสดงภาพการบรรยายที่ 19 ภาพที่ 20ภาพที่ 19 แสดงการบรรยายเรื่องการพัฒนาขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์กล้วย

ภาพที่ 20 แสดงการบรรยายและตอบข้อซักถาม
การนำเสนอโดยท่านอ.สิทธินันท์ ทองศิริ นั้นการบรรยายได้ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ติดตลาดมุมมอง แนวคิด ของการทำการตลาดที่มีการวางแผนอย่างดี จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ติดตลาด และทำให้มีผลกำไรมาก
ค่าใช้จ่าย : 96,700
จำนวนผู้รับบริการ : 170
ปัญหาอุปสรรค : 1. ด้านการลงพื้นที่บ่อยครั้งก่อนการจัดกิจกรรมโครงการ
2. ด้านการหาอุปกรณ์ในการทำเครื่องตะบันน้ำ
3. ด้านการเตรียมวัตถุดิบกล้วยดิบตากแห้งก่อนการบดแป้งกล้วย
4. ด้านการใช้เครื่องจักรที่เน้นความปลอดภัย
5. ด้านการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าพื้นที่ มีปัญหาฤดูฝน
6. การใช้ภาษาพูด เนื่องจากในพื้นที่พูดภาษาเหนือ
แนวทางแก้ไข : 1. การให้หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจกล้วยเป็นผู้ช่วยประสานกับผู้นำชุมชน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง ชุมชน ผู้อำนวยการ นักเรียน
2. อุปกรณ์เครื่องตะบันน้ำบางชิ้นหาได้ทั่วไป บางชิ้นต้องรอสั่งประมาณหนึ่งสัปดาห์ จะต้องมีการวางแผนในการสั้งซื้อที่ดี
3. เนื่องจากเป็นฤดูฝนแสงแดดที่ใช้ตากวัตถุดิบไม่มี จึงแก้ไขโดยการอบด้วยเครื่องอบในหลักสูตรบริหารงานก่อสร้าง
4. การนำเสนอต้องบรรยายเรื่องความปลอดภัยก่อน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่มามีความสงสัยในเทคโนโลยีสูงจึงเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก
5. การจ้างเหมารถขนย้ายมีความสะดวกกว่าการใช้รถของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. ภาษาที่ใช้โดยส่วนมากวิทยากรเป็นผู้พูดภาษากลางดังนั้นจึงมีการซักถามถึงความเข้าใจในภาษาของวิทยากรที่ใช้ว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นเข้าใจ และจะให้ผู้ที่ผู้ภาษาเหนืออธิบายซ้ำอีกรอบ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1026]   วันที่รายงาน  [30/8/2557]
1. การประสานงานเพื่อเตรียมอบรมตามแผนการดำเนินการผู้ดำเนินโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ พุกอินทร์ ได้เข้าผสานงานในพื้นที่เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 โดยเข้าพบงานกับกลุ่มวิสาหกิจโดยมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 22 คน ในการอบรมตามแผนกิจกรรมโครงการ และการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเป็นวิทยากรก้าวสู่ปีที่ 4 การเข้าพื้นที่ได้พบกับหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกำลังผลิตกล้วยเบรกแตก และกล้วยฉาบเค็มในอาคารโรงเรือนผลิตกล้วย ผู้ดำเนินการโครงการได้พูดคุยถึงกิจกรรมโครงการ วันเวลาที่จะเข้าอบรม และอาหารเครื่องดื่มในวันงาน โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในกิจกรรมจะเป็นการบรรยายและการซักถามกับวิทยากร
2. การดำเนินกิจกรรมในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ผู้ดำเนินโครงการ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ เข้าพื้นที่เวลา 7.30 น. ถึงสถานที่อบรมเวลา 8.00 น. จากนั้นให้ลงทะเบียนของกลุ่มวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องฉายเหนือศีรษะ วิทยากรเริ่มบรรยายในเวลา 8.50 น. เริ่มการบรรยายโดย ดร.สุปรียา คำฟู ได้กล่าวถึงการ แก้ปัญหาการปลูกกล้วยและผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่ บ้านขุนฝาง ต. ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ว่าข้อดีของพื้นที่หมู่บ้าน คือ พื้นที่ส่วนมากเป็นเขาไม่สูงมากนัก ส่วนใหญ่ปลูกผลไม้ลางสาด ลองกอง เงาะ ยางพารา และกล้วย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สินค้าที่ราคาดี คือ กล้วย เนื่องจากความต้องการของตลาดมีมาก การลงทุนต่ำ ราคาขายต่อ 7 บาท/หวี การขายส่งโดยพ่อค้าคนกลางส่งออกนอกพื้นที่ 2,000 หวี/คัน รถที่ส่งมีจำนวน 3 คันที่เป็นผู้ประกอบการรับซื้อและขนส่งไป อ.บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ดังแสดงการรวบรวมกล้วยน้ำว้าในพื้นที่เพื่อจัดจำหน่ายนอกพื้นที่ภาพที่ 1 และภาพที่ 2ภาพที่ 1 แสดงการรวบรวมกล้วยน้ำว้าในพื้นที่เพื่อส่งจำหน่ายภาพที่ 2 แสดงการขนส่งกล้วยจากสวนไปยังสถานที่จัดส่งขาย

การบรรยายได้ให้กลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบกล้วยที่มีอยู่ พบว่ากล้วยน้ำว้าที่ส่งขายเป็นวัตถุดิบที่ใช้แปรรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วย ใช้กล้วยหักมุก เพราะจะทำให้กล้วยมีคุณสมบัติเมื่อทอดแล้วมีความนุ่ม ไม่แข็งในขณะรับประทาน แต่ขณะเดียวกันกล้วยกวนก็ยังต้องใช้กล้วยน้ำว้า กลุ่มวิสาหกิจแสดงความคิดเห็นดังแสดงกิจกรรมภาพที่ 3


ภาพที่ 3 แสดงการบรรยายและร่วมซักถามจากกลุ่มวิสาหกิจ

เมื่อจบการบรรยาย และตอบข้อซักถามจึงได้แนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจ โดยให้มีการจัดการวัตถุดิบที่ดี เช่น การพูดคุยกับเกษตรกรที่ปลูกกล้วย ให้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้กับกลุ่ม และการประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกกล้วยให้เพิ่มมากขึ้น การขายให้กับกลุ่มจะจ่ายเงินสดให้กับเกษตรกรที่นำกล้วยมาขายดังแสดงภาพที่ 4ภาพที่ 4 แสดงการจ่ายค่ากล้วยให้กับเกษตรกรในพื้นที่

การบรรยายในหัวข้อโครงการแก้ปัญหาการปลูกกล้วยและผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่ จบลงทำให้กลุ่มวิสาหกิจมีความเข้าใจและร่วมประชาสัมพันธ์การปลูกกล้วยและการคัดสรรกล้วยให้เพิ่มมากขึ้น

3. การบรรยายกิจกรรมตามหัวข้อโครงการการเตรียมความพร้อมด้านการเป็นวิทยากรก้าวสู่ปีที่ 4 โดยวิทยากร คือ อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ ได้บรรยายและร่วมระดมความคิดกับการเข้าสู่ปีที่ 4 ว่าการเข้าสู่ปีที่ 4 กลุ่มจะต้องเป็นแบบอย่าง ด้านการผลิต ด้านวิทยากร ด้านการใช้แนวทางจัดการบริหารที่ดี ได้พูดคุยถึงความพร้อม โดยกลุ่มให้ได้แนวคิดว่าวิทยากรน่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่ม คือ นางบัวมัน เชื้อฟั่นสา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์และกรรมวิธีการผลิตการพูดคุย การบรรยายขั้นตอนกิจกรรม และรู้เรื่องการตลาด เป็นต้น ในกลุ่มกล่าว ดังแสดงภาพการดำเนินกิจกรรมที่ 5ภาพที่ 5 แสดงการดำเนินกิจกรรมโครงการการเตรียมความพร้อมด้านการเป็นวิทยากรก้าวสู่ปีที่ 4

กิจกรรมที่ดำเนินการให้ผู้ดำเนินโครงการหาหมู่บ้านที่จะเป็นเครือข่ายที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ และกระบวนการจัดการกลุ่มให้กับกลุ่มลูกข่ายต่อไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ พุกอินทร์ จะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดหาหมู่บ้านลูกข่าย
ค่าใช้จ่าย : 55,200
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : 1. ด้านการนัดหมายกับกลุ่มวิสาหกิจมีระยะเวลาสั้น
2. ด้านฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกลอง ลางสาดจึงทำให้กลุ่มเป้าหมายต้องแบ่งเวลา
แนวทางแก้ไข : 1. การนัดหมายจะต้องมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่านี้ เพื่อทำความเข้าใจกับกลุ่มได้ดีกว่าเดิมและเพื่อมีระยะเวลาในการวางแผนงานของกลุ่มวิทยากรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ดำเนินโครงการทราบและจะปรับปรุงวิธีการนัดหมาย
2. เนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคม เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกลอง ลางสาด จึงทำให้สมาชิกกลุ่มต้องวางแผนที่จะต้องจ้างแรงงานไปเก็บเกี่ยวแทน
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง Adun999@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates