หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง

บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง ม. 13 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 5 พื้นที่

  • กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งสว่าง ม.9
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านพรสวรรค์ ม.5
  • กลุ่มบ้านปรารถนาดี ม. 2 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
  • กลุ่มบ้านห้วยลึกอินทรนิมิต ม.10 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
  • กลุ่มบ้านนาเจริญ ม. 3 ต.คานาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2555566,900|300,000|239,014|60,98620125231045281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=426]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
อบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 9 คน
|การเลี้ยงปลานิล โดยนายเจษฎากรณ์ สายตา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 9 คน
|การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 9 คน
|การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 12-Sep-55 จำนวน 9 คน
|การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 9 คน
|การแปรรูปเห็ด โดยนางวรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 4 คน
ค่าใช้จ่าย : 239,014
จำนวนผู้รับบริการ : 43
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556480,000|320,000|128,204|191,7962013125120391.pdf201312191617101.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=603]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181451331.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=823]   วันที่รายงาน  [7/10/2556]
อบรมลูกข่าย
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/อบต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ/22-ม.ค.-56

อบรมเทคโนโลยี
-เมล็ดพันธุ์ข้าว/ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ/30-ก.ค.-56
-การเลี้ยงไก่ไข่/ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ/31-ก.ค.-56
ค่าใช้จ่าย : 128,204
จำนวนผู้รับบริการ : 196
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557320,000|320,000|261,765|58,2352014926165291.pdf2015317162941.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=950]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
- ติดต่อประสานงาน เพื่อดำเนินการกำหนดวันฝึกอบรม

- จัดฝึกอบรมลูกข่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้ว 3 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มเกษตรกรบ้านสันทรายงาม หมู่ 8 ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 25 มี.ค. 57 จำนวนผู้เข้าอบรม 52 คน
2) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคำนาดี หมู่ 3ตำบลคำนาดี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 26 มี.ค. 57 จำนวนผู้เข้าอบรม 66 คน
3) กลุ่มเกษตรกรบ้านนาขาม หมู่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
วันที่ 27 มี.ค. 57 จำนวนผู้เข้าอบรม 82 คน
ค่าใช้จ่าย : 227,265
จำนวนผู้รับบริการ : 200
ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มเกษตรกรไม่ค่อยมีเวลา ส่วนมากจะสนใจการเกษตรอาชีพหลักของตนเอง
แนวทางแก้ไข : - หากลุ่มผู้สนใจอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ที่ระบุในข้อเสนอโครงการต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1162]   วันที่รายงาน  [6/10/2557]
- ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร
2. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่
3. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 34,500
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มมีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5 ท่าน/กลุ่ม (วว. กำหนดกลุ่มละ 4-5 ท่าน)
แนวทางแก้ไข : - ของบประมาณโครงการเพิ่มเติม
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง Ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates