หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาผาง

บ้านนาผาง ม.2 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2555566,900|300,000|161,243|138,75720125231044331.pdf20131311541421.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=416]   วันที่รายงาน  [12/10/2555]
  1.อบรมลูกข่าย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนายจำปา คำแพง และนายวัฒนพงศ์ ทองมาก วันที่ 17-Aug-55 จำนวน 130 คน 2.อบรมเทคโนโลยีการเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 10 คน ค่าใช้จ่าย : 161,243
  จำนวนผู้รับบริการ : 135
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2556480,000|320,000|239,828|80,1722013125120191.pdf201312191615151.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=597]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
  ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181446531.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=803]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
  อบรมลูกข่าย
  -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ/5-ก.พ.-56
  -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ก อบต.จานลาด อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 7-ก.พ.-56
  -อบรมเพิ่มศักยภาพ จ.อำนาจเจริญ/โรงแรม แอล เจ ดิเอมเมอรรัล จ.อำนาจเจริญ//12-มี.ค.-56

  อบรมเทคโนโลยี
  -การเพาะเห็ด/บ้านนาผาง ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ/16-17-ก.ค. 56
  ค่าใช้จ่าย : 239,828
  จำนวนผู้รับบริการ : 241
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2557320,000|320,000|296,450|23,550201492616721.pdf20153171620431.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=958]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
  - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เป็นต้นเพื่อหากลุ่มที่มีศักยภาพ และสนใจเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

  - ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรจำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
  1. กลุ่มเกษตรกรบ้านนาทราย ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี จำนวน 50 คน
  2. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนตาวาง ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ จำนวน 50 คน
  3. กลุ่มเกษตรกรบ้านเกาะแกด ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี จำนวน 62 คน
  - เก็บตัวอย่างปุ๋ยทั้ง 3 กลุ่ม นำมาวิเคราะห์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
  ค่าใช้จ่าย : 259,678
  จำนวนผู้รับบริการ : 162
  ปัญหาอุปสรรค : - เนื่องจากบางกลุ่มมีการใช้วัสดุในการผลิตปุ๋ยหลายชนิดทำให้คุณภาพปุ๋ยไม่ได้มาตรฐาน และจำหน่ายในราคาสูง เกษตรกรไม่เชื่อมั่นในปุ๋ยที่ผลิต
  แนวทางแก้ไข : - อบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยทำอย่างไรให้ได้มาตรฐาน และสอนการคิดต้นทุนการผลิตปุ๋ย ทำให้กลุ่มเปลี่ยนแนวคิดและผลิตปุ๋ยสูตรที่ได้มาตรฐาน และเกษตรกรมีความเชื่อมั่นในปุ๋ยที่ผลิต ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ และราคาถูก
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1169]   วันที่รายงาน  [6/10/2557]
  - ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร
  2. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่
  3. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
  - ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
  - อบรมเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  ค่าใช้จ่าย : 36,772
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มมีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5 ท่าน/กลุ่ม (วว. กำหนดกลุ่มละ 4-5 ท่าน) เนื่องจากต้องการให้สมาชิกและคณะกรรมการโรงปุ๋ยได้มาร่วมประชุมและศึกษาดูงานกันอย่างทั่วถึง
  แนวทางแก้ไข : - ของบประมาณโครงการเพิ่มเติม
  ไฟล์แนบกิจกรรม :

  ส่งข้อความถึง Ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates