หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านดงภูทอง ตำบลสุวรรณคาม

บ้านดงภูทอง ม.7 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 1 พื้นที่

  • กลุํมบ๎านหนองปลิงพุ่ม หมูํ 3 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2555566,900|300,000|158,329|141,67120125231042561.pdf2013131154131.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=331]   วันที่รายงาน  [23/7/2555]
อบรมเทคโนโลยี (ลูกข่าย) เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากร นางพรถวิล ขุ่ยนาเพียง ณ โรงปุ๋ยกลุ่มบ้านดงภูทอง วันที่ 16 พ.ค.55 จำนวนผู้เข้าอบรม 52 คน ค่าใช้จ่าย : 58,772
จำนวนผู้รับบริการ : 52
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=427]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
อบรมลูกข่ายการเลี้ยงไก่ไข่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 3 คน |การเลี้ยงปลานิล โดยนายเจษฎากรณ์ สายตา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 3 คน |การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 2 คน |การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 12-Sep-55 จำนวน 3 คน ค่าใช้จ่าย : 99,557
จำนวนผู้รับบริการ : 9
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556480,000|320,000|117,756|202,244201312512031.pdf201312191614311.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=595]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181444141.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=822]   วันที่รายงาน  [7/10/2556]
อบรมลูกข่าย
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร /21-มิ.ย.-56

อบรมเทคโนโลยี
-การเลี้ยงไก่ไข่/ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร/1-ส.ค.-56
-การผลิตก๊าซชีวภาพ/ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร/1-ส.ค.-56
ค่าใช้จ่าย : 117,756
จำนวนผู้รับบริการ : 200
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557320,000|320,000|232,000|88,0002014926166351.pdf2015317161151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=954]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
- ติดต่อประสานงาน เพื่อดำเนินการกำหนดวันฝึกอบรม
- จัดฝึกอบรมลูกข่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้ว 3 กลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่มเกษตรกรบ้านไฮ่ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
วันที่ 25ก.พ. 57 จำนวนผู้เข้าอบรม 51คน
2) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองสะไน ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
วันที่ 26ก.พ. 57 จำนวนผู้เข้าอบรม 50คน
3) กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเขื่อน ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
วันที่ 27 ก.พ. 57 จำนวนผู้เข้าอบรม 56คน
ค่าใช้จ่าย : 199,990
จำนวนผู้รับบริการ : 157
ปัญหาอุปสรรค : ปัญหาหลักคือเรื่องช่วงเวลาที่วว.และเกษตรกรมักไม่ค่อยตรงกัน ทำให้กำหนดวันอบรมค่อนข้างลำบากในเวลาที่จำกัด
แนวทางแก้ไข : แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเลื่อนกำหนดวันออกไปเพื่อให้ตรงกับที่เกษตรกรมีเวลาว่าง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1161]   วันที่รายงาน  [6/10/2557]
- ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร
2. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่
3. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 32,010
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มยังไม่พร้อมในด้านการร่วมมือทำกิจกรรมเท่าที่ควร เนื่องจากติดภารกิจตนเอง
แนวทางแก้ไข : - ต้องให้กลุ่มเกษตรกรเข้าใจบทบาทของการแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง Ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates