หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านก้านเหลืองดง

บ้านก้านเหลืองดง ม.1 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2555566,900|300,000|111,392|188,60820125231039121.pdf20131311532121.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=429]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
  อบรมลูกข่ายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนายเรืองศรี เชื้อวังคำ วันที่ 16-Aug-55 จำนวน 90 คน
  ค่าใช้จ่าย : 111,392
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2556480,000|320,000|180,821|139,17920131251159401.pdf201312191611591.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=593]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
  ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013418144331.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=819]   วันที่รายงาน  [7/10/2556]
  อบรมลูกข่าย
  -อบรมเพิ่มศักยภาพ จ.อำนาจเจริญ/โรงแรม แอล เจ ดิเอมเมอรรัล จ.อำนาจเจริญ /12-ก.พ.-56
  -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร/6-มิ.ย.-56
  ค่าใช้จ่าย : 180,821
  จำนวนผู้รับบริการ : 156
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2557320,000|320,000|189,475|130,5252014926165461.pdf2015316123161.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=948]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
  - ติดต่อประสานงาน เพื่อดำเนินการกำหนดวันฝึกอบรม
  - จัดฝึกอบรมลูกข่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้ว 2 กลุ่ม ได้แก่

  1) กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองกุง ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
  วันที่ 26 ก.พ. 57 จำนวนผู้เข้าอบรม 59คน

  2) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโพนบก ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  วันที่ 17 มิ.ย.57 จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน
  ค่าใช้จ่าย : 157,465
  จำนวนผู้รับบริการ : 119
  ปัญหาอุปสรรค : - เกษตรกรติดช่วงเวลาในการทำนา จึงไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้
  แนวทางแก้ไข : - เลื่อนกำหนดการอบรมออกไปเพื่อให้เกษตรกรไม่เสียโอกาสในการได้รับความรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1160]   วันที่รายงาน  [6/10/2557]
  - ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร
  2. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่
  3. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
  - ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
  ค่าใช้จ่าย : 32,010
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มมีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมแต่ติดปัญหาในเรื่องของเวลา และมีภารกิจหลายอย่างอาจทำให้เสียโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีเพิ่มเติมบ้าง
  แนวทางแก้ไข : - อาจมีการยืดหยุ่นเรื่องของเวลาในการร่วมกิจกรรม
  ไฟล์แนบกิจกรรม :

  ส่งข้อความถึง Ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates