หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านสามขา

บ้านสามขา ม.6 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2555566,900|300,000|209,935|90,0652012523104291.pdf20131311540221.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=337]   วันที่รายงาน  [23/7/2555]
  อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
  - การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 12 คน ณ วว.
  - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 4 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
  ค่าใช้จ่าย : 36,836
  จำนวนผู้รับบริการ : 16
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=415]   วันที่รายงาน  [12/10/2555]
  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนางบัวพันธ์ คงช่วย วันที่ 29-Aug-55 จำนวน 80 คน การเลี้ยงไก่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ และนายวิทยา ทัศนา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 12 คน การเลี้ยงปลา โดยนายเจษฎากร สายตา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 12 คน การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 9 คน การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 3 คน การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช และผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 12 คน การแปรรูปเห็ด โดยอ.วรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 5 คน ค่าใช้จ่าย : 173,099
  จำนวนผู้รับบริการ : 114
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2556480,000|320,000|304,802|15,19820131251159221.pdf201312191613551.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=585]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
  ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181437221.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=802]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
  อบรมเทคโนโลยี
  -การเลี้ยงไก่ไข่/หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านสามขา ม.6 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ /28-ก.พ.-56
  -การเพาะเห็ด ณ บ้านสามขา ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ/8-9พ.ค.56

  อบรมลูกข่าย
  -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ/21-มี.ค.-56
  -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ/22-มี.ค.-56

  ค่าใช้จ่าย : 304,802
  จำนวนผู้รับบริการ : 245
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2557320,000|320,000|238,482|81,5182014926167221.pdf20153161343131.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=957]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
  - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เป็นต้นเพื่อหากลุ่มที่มีศักยภาพ และสนใจเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

  - ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรจำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
  1. กลุ่มเกษตรกรบ้านช่างปี่ ม.1 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ จำนวน 60 คน
  2. กลุ่มเกษตรกรบ้านหัวนาคำใต้ ม. 4 ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ จำนวน 50 คน
  3. กลุ่มเกษตรกรบ้านก้านเหลือง ม.1 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ จำนวน 50 คน
  - เก็บตัวอย่างปุ๋ยทั้ง 3 กลุ่ม นำมาวิเคราะห์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
  ค่าใช้จ่าย : 238,482
  จำนวนผู้รับบริการ : 160
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :

  ส่งข้อความถึง Ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates