หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาราใหญ่

บ้านนาราใหญ่ หมู่ 14 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 10 พื้นที่

  • กลุ่มผลิตปุ๋ยบ้านสองชั้น ม. 1
  • กลุ่มผลิตปุ๋ยบ้านสองชั้น ม.2
  • กลุ่มโรงปุ๋ยชีวภาพบ้านจอม
  • กลุ่มโรงปุ๋ยบ้านโคกสะอาด
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านเสม็ด
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านอโนทัย
  • กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านหนองครอบ
  • กลุ่มหมูหลุมบ้านระกา ม.7
  • กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านสำโรง ม.13
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านสุขสำราญ ม.7

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2555566,900|300,000|76,645|223,35520125231041301.pdf2013131153931.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=336]   วันที่รายงาน  [23/7/2555]
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 12 คน ณ วว.
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 4 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ค่าใช้จ่าย : 36,836
จำนวนผู้รับบริการ : 16
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=451]   วันที่รายงาน  [17/10/2555]
วันที่ 11-14 ก.ย. 55 อบรมเทคโนโลยีีการเลี้ยงไก่ไข่,การเลี้ยงปลาสลิด,การเลี้ยงปลานิล และการปลูกมะม่วงค่าใช้จ่าย : 39,809
จำนวนผู้รับบริการ : 13
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556480,000|320,000|318,584|1,4162013125115901.pdf201312191613201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=579]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181432481.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=795]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
อบรมเทคโนโลยี-เมล็ดพันธุ์ข้าว การเพาะเห็ด
อบรมลูกข่าย-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ค่าใช้จ่าย : 318,584
จำนวนผู้รับบริการ : 160
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557320,000|320,000|226,820|93,1802014926162441.pdf20153161339521.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=944]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]

- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เป็นต้น เพื่อหากลุ่มที่มีศักยภาพและสนใจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- ลงพื้นที่อบรมลูกข่ายจำนวน 3 กลุ่ม ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. วันที่ 10 เม.ย. 57 กลุ่มเกษตรกร ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 52 คน
2. วันที่ 23 เม.ย. 57 กลุ่มเกษตรกร ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 95 คน
3. วันที่ 24 เม.ย. 57 กลุ่มเกษตรกร ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 53 คน

- เก็บตัวอย่างปุ๋ยทั้ง 3 กลุ่ม นำมาวิเคราะห์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
ค่าใช้จ่าย : 176,820
จำนวนผู้รับบริการ : 200
ปัญหาอุปสรรค : - ช่วงเวลาอบรมเดือน เม.ย. – พ.ค. เป็นช่วงงานบุญของชาวบ้าน ทำให้รวมตัวค่อนข้างยาก
- มูลสัตว์หายากเนื่องจากได้มีการรวบรวมผลิตปุ๋ยแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

แนวทางแก้ไข : - ควรจัดให้มีการอบรมช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. ในแต่ละปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ชาวบ้านยังไม่มีกิจกรรม เช่น การทำนา งานบุญต่างๆ เป็นต้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1157]   วันที่รายงาน  [3/10/2557]
-ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้
1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร
2.สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่
3.ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
-ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -กลุ่มมีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5 ท่าน/กลุ่ม (วว. กำหนดกลุ่มละ 4-5 ท่าน) เนื่องจากต้องการให้สมาชิกและคณะกรรมการโรงปุ๋ยได้มาร่วมประชุมและศึกษาดูงานกันอย่างทั่วถึง
แนวทางแก้ไข : -ของบประมาณโครงการเพิ่มเติม
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง Ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates