หมู่บ้านพลังงานทดแทน(1)

บ้านสมบูรณ์ ต. ชุมแสง อ. จอมพระ จ. สุรินทร์

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553800,000|660,000||660,00020132211118311.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2554285,100|130,200|130,200|ใช้หมด20122282312191.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=222]   วันที่รายงาน  [5/4/2555]
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร จำนวน 3 ครั้ง ผู้เข้าอบรม 15 คน นำไปใช้ในกิจกรรมของแต่ละคน เช่น ใช้สูบน้ำ เป็นแสงสว่าง
| อบรมการทำโรงเรือนอบแห้ง จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 50 คน นำไปประยุกต์ใช้ จำนวน 7 คน | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทำงานด้านการเกษตรมีผู้เข้ารับการอ 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 70 คน ภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน | จัดทำสื่อเรื่องพลังงานทางเลือก และปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีผู้สนใจเข้ามาใช้งานวันละ 20 คน | ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 23-26 พ.ค. 2554 และจัดสร้างตั้งไว้ที่ศาลาชุมชนวิทยาศาสตร์ เป็นโรงเรียนของชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการตากแห้ง เช่น พริก ถั่วพร้า กล้วย ปลา เป็นต้น ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตในชุมชน
ค่าใช้จ่าย : 130,200
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง sakchai@nstda.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates