หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองยาง

บ้านหนองยาง ม.3 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 2 พื้นที่

  • กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านโดน
  • กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านดงใหม่

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2555566,900|300,000|179,992|120,00820125231037401.pdf20131311531361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=446]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
อบรมเทคโนโลยี การเลี้ยงไก่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์และนายวิทยา ทัศนา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 6 คน
|การเลี้ยงปลานิล โดยนายเจษฎากร สายตา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 6 คน|การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 6 คน|การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 2 คน|การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 6 คน|การแปรรูปเห็ด โดยอ.วรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 2 คน
ค่าใช้จ่าย : 179,992
จำนวนผู้รับบริการ : 93
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556480,000|320,000|254,920|65,08020131251158311.pdf201312191610521.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=601]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181450281.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=811]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
อบรมลูกข่าย
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม/29-ม.ค.-56
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/กลุ่มเกษตรกร อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม/2-พ.ค.-56

อบรมเทคโนโลยี
-การเพาะเห็ด/ศาลาประชาคม ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม /14-15-ก.พ.-56
-เมล็ดพันธุ์ข้าว/กลุ่มเกษตรกร ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม/19-ก.พ.-56

ค่าใช้จ่าย : 254,920
จำนวนผู้รับบริการ : 152
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557320,000|320,000|269,155|50,8452014926160211.pdf20153161155551.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=946]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
2.1ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ, อบต./ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย
2.2 อบรมกลุ่มเกษตรกร

- อบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่บ้านดงน้ำกิน ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามจำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน วันที่อบรม 6 ก.พ. 2557
- อบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามจำนวนผู้เข้าอบรม 59 คน วันที่อบรม 19 ก.พ. 2557
- อบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหนองจิกอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม จำนวนผู้เข้าอบรม 52 คน วันที่อบรม 22 เม.ย. 2557

2.3 หลังจากกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการผลิตปุ๋ย และจัดส่งตัวอย่างวิเคราะห์

2.4 จัดทำแปลงทดลองนาข้าวจำนวน 4 แปลง
ค่าใช้จ่าย : 209,655
จำนวนผู้รับบริการ : 161
ปัญหาอุปสรรค : - ไม่มีแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตในปริมาณมาก
แนวทางแก้ไข : - แม่ข่ายที่ผลิตปุ๋ยแนะนำแหล่งวัตถุดิบ และหากมีการวางแผนในปีต่อไปให้แจ้งแม่ข่ายล่วงเพื่อแจ้งให้แหล่งขายมูลสัตว์ทราบและเตรียมมูลสัตว์ไว้ให้ก่อนฤดูการผลิต
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1166]   วันที่รายงาน  [6/10/2557]
- ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร
2. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่
3. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 59,500
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : - เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาดูงานมีระยะเวลาที่สั้นมาก แต่มีเทคโนโลยีที่ให้ศึกษาในสถานที่ต่างๆหลายเทคโนโลยี ทำให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าศึกษาดูงานได้รับความรู้ไม่เพียงพอกับความต้องการ
แนวทางแก้ไข : จัดระยะเวลาให้เหมาะสมกับการศึกษาดูงาน
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง Ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates