หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพตำบลนามะเฟือง (บ้านกุดเต่า)

บ้านกุดเต่า ม.7 ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 7 พื้นที่

  • กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสว่าง ม.5
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านกุดเต่า 283 ม.7
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านกุดเต่า 283 15/1 ม.7
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสมบูรณ์ 79 ม.8
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสองห้อง 160 ม.10
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสมบูรณ์ ม.8
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองศาลา ม.6

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2555566,900|300,000|153,345|146,6552012523104041.pdf20131311535231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=428]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
1.อบรมเทคโนโลยีการฝึกปฏิบัติการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ โดยรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ วันที่ 20-Aug-55 จำนวน 9 คน
2.อบรมลูกข่ายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนางสุมล โสโท วันที่ 21-Aug-55
|การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำน วน 4 คน
|การแปรรูปเห็ด โดยนางวรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 3 คน
ค่าใช้จ่าย : 153,345
จำนวนผู้รับบริการ : 16
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556480,000|320,000|213,019|106,9812013125115881.pdf201312191612351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=600]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181449261.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=821]   วันที่รายงาน  [7/10/2556]
อบรมลูกข่าย
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู/13-ก.พ.-2556
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู/19-มิ.ย.-56

อบรมเทคโนโลยี
-อบรมเมล็ดพันธุ์ข้าว/(ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี) ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู/6-มี.ค.-56
-อบรมการเพาะเห็ด/ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู/7-8-มี.ค-56
ค่าใช้จ่าย : 213,019
จำนวนผู้รับบริการ : 161
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557320,000|320,000|214,780|105,2202014926166121.pdf2015316133571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=956]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
กลุ่มที่ 1
- ติดต่อประสานงานกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช่น อบต. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีเพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร
- ได้อบรมวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ตำบลนากลาง
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู วิทยากร คือ
นางสุมล โสโท ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการดำเนินการของกลุ่ม พร้อมฝึกการปฏิบัติขั้นตอนการหมักปุ๋ยจำนวน 5 ตัน
- มีสมาชิกเข้าอบรม จำนวน 50 คน
- หลังการอบรมเก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อวิเคราะห์ค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์

กลุ่มที่ 2
- ติดต่อประสานงานกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช่น อบต. สำนักงานเกษตร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- อบรมวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ตำบลโนนม่วง
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู วิทยากร
คือ นางสุมล โสโท อบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการดำเนินการของกลุ่ม พร้อมฝึกการปฏิบัติขั้นตอนการหมักปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 5 ตัน
- มีสมาชิกเข้าอบรม จำนวน 51 คน
- หลังการอบรมเก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อวิเคราะห์ค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์

กลุ่มที่ 3
- ติดต่อประสานงานกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช่น อบต. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และความต้องการเรื่องต่าง ๆ
- ได้อบรมวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี วิทยากร คือ นายมนัส แก้วปัทม์ - ได้อบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์พร้อมฝึกการปฏิบัติขั้นตอนการหมักปุ๋ยจำนวน 1 ตัน
- มีเกษตรกรเข้าอบรม จำนวน 50 คน
- หลังการอบรม วว. เก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อวิเคราะห์ค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์

ค่าใช้จ่าย : 174,780
จำนวนผู้รับบริการ : 151
ปัญหาอุปสรรค : - ปัญหาสำหรับแม่ข่าย ประธานคนเดิม
ได้เสียชีวิต ดังนั้นการดำเนินการภายในกลุ่มจึงไม่ได้มีความต่อเนื่อง

แนวทางแก้ไข : - มีการจัดตั้งประธานคนใหม่และจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กับกลุ่ม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1164]   วันที่รายงาน  [6/10/2557]
- ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร
2. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่
3. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
- อบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยจากแม่ข่ายสู่ลูกข่าย
ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 5 ท่าน/กลุ่ม (วว. กำหนดกลุ่มละ 4-5 ท่าน)
แนวทางแก้ไข : - ชี้แจงให้ประธานและสมาชิกกลุ่มให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง Ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates