หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มส่งเสริมผลิตข้าวชุมชนบ้านขัวล้อ

บ้านขัวล้อ ม.9 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 2 พื้นที่

  • กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสว่าง ม.7 ต.จาปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านม่วง ม.11 ต.จาปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2555566,900|300,000|127,034|172,96620125231036581.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=430]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
อบรมเทคโนโลยี การฝึกปฏิบัติการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ โดยรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ วันที่ 20-Aug-55 จำนวน 11 คน
|การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 4 คน
|การแปรรูปเห็ด โดยนางวรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 4 คน
ค่าใช้จ่าย : 127,034
จำนวนผู้รับบริการ : 19
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556480,000|320,000|146,025|173,97520131251157421.pdf201312191610121.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=596]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181446171.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=818]   วันที่รายงาน  [7/10/2556]
อบรมเทคโนโลยี
-ก๊าซชีวภาพ/ม.9 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี/14-ก.พ.-2556
-เมล็ดพันธุ์ข้าว/ม.9 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี/15-ก.พ.-2556

อบรมลูกข่าย
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ม.9 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี/15-ก.พ.-56
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ /ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี/18-มิ.ย.-56
ค่าใช้จ่าย : 146,025
จำนวนผู้รับบริการ : 155
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557320,000|320,000|241,220|78,780201492616511.pdf20153161149391.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=955]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
ได้ดำเนินกานฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1
- ติดต่อกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช่น อบต. สำนักงานเกษตร เพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความต้องการในเรื่องต่าง ๆ
- ได้อบรมวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย วิทยากร คือ คุณสมติว พินยุวงษ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการผลิตปุ๋ยและการดำเนินงานของกลุ่มให้กับกลุ่มเกษตรกรและมีการฝึกปฏิบัติขั้นตอนการหมักปุ๋ย จำนวน 5 ตัน
- มีเกษตรกรเข้าอบรม จำนวน 64 คน
- หลังการอบรม วว. เก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อวิเคราะห์ค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์

กลุ่มที่ 2
- ติดต่อกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช่น อบต. สำนักงานปศุสัตว์ เพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และความต้องการในเรื่องต่าง ๆ
- ได้อบรมวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี วิทยากร คือ คุณมนัส แก้วปัทม์
- ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการผลิตปุ๋ยและการดำเนินงานของกลุ่มให้กับกลุ่มเกษตรกรและมีการฝึกปฏิบัติขั้นตอนการหมักปุ๋ย จำนวน 1 ตัน
- มีเกษตรกรเข้าอบรม จำนวน 50 คน
- หลังการอบรม วว. เก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อวิเคราะห์มาตรฐาน

กลุ่มที่ 3
- ติดต่อประสานงานกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานของภาครัฐในพื้นที่ เช่น อบต. สำนักงานเกษตร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- ได้อบรมวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ ตำบลอุทัยสวรรค์
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู วิทยากร คือ นางสุมล โสโท เรื่องเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการดำเนินการของกลุ่ม พร้อมฝึกการปฏิบัติขั้นตอนการหมักปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 5 ตัน
- มีเกษตรกรเข้าอบรม จำนวน 50 คน และ
- หลังการอบรม วว. เก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อวิเคราะห์ค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
ค่าใช้จ่าย : 191,220
จำนวนผู้รับบริการ : 164
ปัญหาอุปสรรค : - ปัญหาสำหรับแม่ขาย เนื่องจากสมาชิกกลุ่มไม่ได้อยู่ในชุมชน จึงทำให้การดำ
เนินงานไม่ได้มีความต่อเนื่อง และมีปัญหาด้านเงินทุน ด้านการคำนวณต้น
ทุนการผลิต

แนวทางแก้ไข : - มีการจัดตั้งกลุ่มใหม่ที่เป็น สมาชิกในชุมชนเองและ อบต.เข้ามามีบทบาทด้านงบประมาณ
มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยและเรื่องบัญชีให้กับกลุ่ม

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1163]   วันที่รายงาน  [6/10/2557]
- ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร
2. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่
3. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
- อบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยจากแม่ข่ายสู่ลูกข่าย
ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5 ท่าน/กลุ่ม (วว. กำหนดกลุ่มละ 4-5 ท่าน)
แนวทางแก้ไข : - ชี้แจงให้ประธานและสมาชิกกลุ่มให้ทราบถึงเหตุผลหลักในการร่วมงานเป็นการประชุมร่วมวางแผนสำหรับปีต่อไปจำเป็นต้องให้กรรมการหลักเข้าร่วมเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวม
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง Ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates