หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายอินทรีย์ริมโขง

บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2555313,440|210,000|11,500|198,50020125231149451.pdf20131221311371.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=272]   วันที่รายงาน  [30/6/2555]
1. การประชุมร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และ
ทางโครงการดำเนินการประชุมร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และอบต. เพื่อแจ้งความเป็นมาและการเข้าดำเนินการของโครงการให้ผู้นำท้องถิ่นทราบ และปรึกษาแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการหมู่บ้านเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายริมโขง บ้านทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยดำเนินการในวันที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ ศาลาอยู่ดีมีสุข บ้านทุ่งนาเมือง อำดภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

2. ออกแบบการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนกิจกรรมของชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม จัดเตรียมบุคลากรก่อนออกสำรวจข้อมูลและเริ่มดำเนินการสำรวจบางส่วนแล้ว

3. จัดเตรียมอบรมเรื่อง “การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปฝ้ายอินทรีย์: เครื่องมือเข็นฝ้าย”
ค่าใช้จ่าย : 11,500
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20126302123441.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=343]   วันที่รายงาน  [9/8/2555]
การเก็บข้อมูลครัวเรือนของชุมชนบ้านทุ่งนาเมือง
ทางโครงการดำเนินการเก็บข้อมูลครัวเรือนของชุมชนบ้านทุ่งนาเมือง เพื่อนำมาจัดทำแผนกลยุทธชุมชนบ้านทุ่งนาเมือง สำหรับนำมาดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายริมโขง บ้านทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” การเก็บข้อมูลครั้งนี้มีรายชื่อทั้งหมดดังนี้
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 47
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณมาล่าช้า เป็นฤดูการทำนา เกษตรกรออกทำนา

แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201289121711.pdf
2556210,810|200,000|156,560|43,44020131301243121.pdf2014351154411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=693]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
1. อบมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย”
ทางโครงการได้ดำเนินการออกสำรวจทรัพยากร และความพร้อมในท้องถิ่น ก่อนดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย เพื่อเพิ่มมูลค่า และได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย” ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ศาลาอยู่ดีมีสุข บ้านทุ่งนาเมือง อำดภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 16 คน
ค่าใช้จ่าย : 78,280
จำนวนผู้รับบริการ : 16
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013752158571.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=694]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
1. อบมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย”
ทางโครงการได้ดำเนินการออกสำรวจทรัพยากร และความพร้อมในท้องถิ่น ก่อนดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย เพื่อเพิ่มมูลค่า และได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย” ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ศาลาอยู่ดีมีสุข บ้านทุ่งนาเมือง อำดภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 16 คน
ค่าใช้จ่าย : 78,280
จำนวนผู้รับบริการ : 16
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=833]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
แผนการดำเินินงานช่วงขยายเวลาปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20131081119531.pdf
2557192,560|192,560|87,720|104,84020149261520331.pdf20151030141271.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1136]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
1. ประชุมร่วมกับผู้นำท้องถิ่น อบต. ผู้ใหญ่บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายริมโขง บ้านทุ่งนาเมือง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี” ปี 2557 และหารือแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ได้ดำเนินการชี้แจงแผนการดำเนินงานในปีที่ 3 ของโครงการกับกลุ่มสมาชิก เพื่อจะดำเนินการต่อไป โดยแผนการดำเนินการเน้นที่การบริหารจัดการกลุ่ม การสร้างศาลาแห่งการเรียนรู้
2. จัดกิจกรรมแข่งขันการเข็นฝ้าย ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม
3. ทำชุดการเรียนรู้เรื่อง ฝ้าย กำลังดำเนินการ (จัดทำร่างองค์ความรู้เรื่อง "ฝ้าย" เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น)
4. การบริหารจัดการด้านการตลาด ประสานวิทยากรจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่ออบรมการบริหารกลุ่ม, การจัดการการตลาด
-ประสานผู้ประกอบการเอกชนเพื่อพัฒนาตลาดผ้าฝ้ายอินทรีย์จำนวน 1 ราย
5. จัดตั้งศาลาแห่งการเรียนรู้ พิจารณาสถานที่เพื่อจัดตั้งศาลาแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ขณะรอนำเสนอกลุ่มเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
6. การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินกิจกรรม การติดตามและการประเมินผลโครงการ กำลังดำเนินการ
ค่าใช้จ่าย : 87,720
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : 1. นักวิจัยได้รับเงินสนับสนุนโครงการช้ามาก (เดือนกรกฎาคม 2557) ทำให้ดำเนินงานล่าช้าและมีเวลาในการดำเนินโครงการสั้น
2. ชุมชนติดภาระกิจการเพาะปลูกประจำปี เช่น ทำนา ปลูกมันสำปะหลัง ทำให้การอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำลัง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการได้รับเงินล่าช้า
แนวทางแก้ไข : นักวิจัยขอขยายเวลาดำเนินโครงการ
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014102923261.pdf

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates