หมู่บ้านการผลิตเตาเผ่าถ่านประสิทธิภาพสูง

บ้านหนองแวง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553250,000|223,000|62,600|160,40020132141511221.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=25]   วันที่รายงาน  [8/7/2553]
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องอัดอิฐบล็อกและส่งมอบให้หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพของเตาเผา ณ วิทยาเขตสามพร้าว และประสานงานความร่วมมือจากจังหวัดค่าใช้จ่าย : 62,600
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ฤดูฝนเตากลางแจ้งเสียหายยังไม่สามารถเผาได้ทำให้งานล่าช้า
แนวทางแก้ไข : อาจมีการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน หรือทำต่อเนื่อง
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง chaiubon@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates