หมู่บ้านดาหลา(2)

บ้านบาลา ต.โละจูด อ. แว้ง จ. นราธิวาส

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายต้นแบบ

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
25531,050,000|730,000||730,00020132211117431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2554569,800|152,400|152,400|ใช้หมด2012228235221.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=218]   วันที่รายงาน  [4/4/2555]
อบรมเชิงปฏิบัติการและการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาสายพันธุ์พืชการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ขยายผลพันธุ์ดาหลาที่ปรับปรุง ส่งเสริมการปลุกให้เกษตรกรปลูกเพื่อเป็นไม่ตัดดอก จำนวน 25 ราย สร้างรายได้เดือนละ 2,000 บาท | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมผลิตชาดาหลา เพื่อยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานมีเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม ครั้งละ 25 คน จำนวน 2 ครั้ง ปัจจุบันสินค้าวางจำหน่ายที่สนามบินนราธิวาส และจำหน่ายตามงานสินค้าโอท็อป | อบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เรื่องการพัฒนาสายพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน ขยายผลพันธุ์ดาหลาที่ปรับปรุง ส่งเสริมการปลูกให้เกษตรกรปลูกเพื่อเป็นไม้ตัดดอก จำนวน 20 ราย สร้างรายได้เดือนละ 1,000 บาท | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมผลิตชาดาหลา เพื่อยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานมีเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม ครั้งละ 20 คน จำนวน 2 ครั้ง ปัจจุบันสินค้าวางจำหน่ายที่สนามบินนราธิวาส และจำหน่ายตามงานสินค้าโอท็อป | ส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนดินและการเลี้ยงไก่แบบครบวงจร มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน มีรายได้ปีละ 8,000 บาทต่อปี | ส่งเสริมการเรียนให้กับครูและนักเรียน จำนวน 1 ครั้ง มีนักเรียนและครูเข้าร่วมครั้งละ 50 คน | ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียน จำนวน 3 ครั้ง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2 ครั้ง และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ มีนักเรียนและครู เข้าร่วมครั้งละ 50 คนค่าใช้จ่าย : 152,400
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง - ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates