หมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้าน

หมู่บ้านทองหลาง หมู่ที่ 3 และ 7 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2555230,000|230,000|209,091|20,9092012515941131.pdf20121030957141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=296]   วันที่รายงาน  [4/7/2555]
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เข้าไปดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตสบู่ก้อน สบู่เหลว และแชมพูจากสมุนไพร” ให้กับสมาชิกหมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2555 มีสมาชิกของหมู่บ้านเข้ารับการอบรม จำนวน 34 คน ในการฝึกอบรมวิทยากรได้อธิบาย และทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การผลิตที่ดี (GMP) วิธีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน โดยการนำมาผลิตเป็นสบู่และแชมพูสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าและนำมาใช้เองในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว และมีเป้าหมายที่ จะผลิตขายในหมู่บ้านเองและหมู่บ้านใกล้เคียง
ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 34
ปัญหาอุปสรรค : - เนื่องจากศูนย์เรียนรู้เดิมที่ทางหมู่บ้านจะใช้เป็นศูนย์ที่จัด ฝึกอบรมยังไม่ได้รับการซ่อมแซม การจัดฝึกอบรมจำเป็นต้องจัดที่บ้านขิงประธานกลุ่มฯ ซึ่งยังไม่เหมาะสมจะใช้เป็นที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาอยู่ในระดับ GMP
- วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มยังไม่เพียงพอต่อการที่สมาชิกของกลุ่มจะได้ผลิตอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อเป็นการฝึกทักษะ

แนวทางแก้ไข : - ในเบื้องต้นผู้รับผิดชอบหมู่บ้านได้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิต
ไปให้กับสมาชิก เพื่อไว้ใช้ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- ในเรื่องของสถานที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบได้ประสานงานกับ อบจ.และ อบต. เพื่อขอ การสนับสนุนปรับปรุงสถานที่ที่มีอยู่แล้วให้พร้อมใช้งานได้ก่อนที่จะได้อาคารที่เป็นสถานที่ทำการของกลุ่ม ที่จะจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไป

ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012761537441.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=355]   วันที่รายงาน  [31/8/2555]
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสบู่กลีเซอรีน ครีมนวดผม และเกลือขัดผิว” ให้กับสมาชิกหมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 คน โดยสมาชิกที่ร่วมฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพร การควบคุมคุณภาพ และกระบวนการผลิตที่ถูกต้องยิ่งขึ้น การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GHP) โดยการนำมาผลิตเป็นสบู่และแชมพูสมุนไพร เพื่อจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพดีตามมาตรฐาน มผช. เพื่อเพิ่มมูลค่าและนำมาใช้เองในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว และมีเป้าหมายที่จะผลิตขายในหมู่บ้านเองและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมผู้ผลิตในระดับชุมชนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 56,553
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : - สถานที่ในการฝึกอบรม วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตไม่เพียงพอ
- สมาชิกในกลุ่มยังขาดทักษะในกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง และขาดวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน

แนวทางแก้ไข : - ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่นให้ช่วยสนับสนุนในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่โครงการไม่สามารถดำเนินการจัดสรรให้ได้ ส่วนในเรื่องของสถานที่หน่วยงานท้องถิ่นกำลังดำเนินการผลักดันให้มีสถานที่สำหรับตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
- สมาชิกของกลุ่มยังต้องได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=546]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
แผนกิจกรรมหมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้านค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013418938461.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=878]   วันที่รายงาน  [21/3/2557]
ปรับยอดงบประมาณค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย : 102,538
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556300,000|252,000|241,086|10,91420131301240371.pdf20131223659281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=521]   วันที่รายงาน  [2/4/2556]
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง หน่วยงานในท้องถิ่น และกลุ่มวิสาหกิจพืชสมุนไพรข่าเหลืองทองหลางล่าง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กำหนดการเดินทางไปจัดเวทีเสวนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รับทราบปัญหาความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับสมาชิกในหมู่บ้าน และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อปรับแผนการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของสมาชิกในหมู่บ้าน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นในการผลิต และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน ในเดือน พฤษภาคม 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=624]   วันที่รายงาน  [4/6/2556]
- ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของหมู่บ้านและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อปรับแผนการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลและการแก้ปัญหาการผลิตผลิตภัณฑ์ - จัดเสวนาหลักสูตร “การทบทวนและจัดทำแผนเพื่อผลักดันการดำเนินงานหมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้าน” ซึ่งจะจัดการเสวนา ณ กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง วันที่ 28 พ.ค. 2556ค่าใช้จ่าย : 28,770
จำนวนผู้รับบริการ : 32
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=656]   วันที่รายงาน  [1/7/2556]
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากสมุนไพร” ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น สมาชิกกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้าน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๓๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ภาคทฤษฏี มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของสบู่ก้อนจากน้ำมันไพล ผลิตภัณฑ์ล้างจาน และสบู่เหลวผสมน้ำผึ้ง แนวทางการขอจอแจ้งผลิตเครื่องสำอางควบคุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการเตรียมสารสกัดผิวมะกรูดและการเตรียมน้ำมันไพล
ฝึกปฏิบัติการผลิตสบู่ก้อนจากน้ำมันไพล
ฝึกปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์ล้างจานจากผิวมะกรูด
ฝึกปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์สบู่เหลวผสมน้ำผึ้ง
ในการนี้ นายสง จันทร์เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาได้เข้ามาร่วมฟังการอนรมในครั้งมี่ด้วย
ค่าใช้จ่าย : 60,361
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : การขาดแคลนบรรจุภัณฑ์ใส่ผลิตภัณฑ์ล้างจานเกลือขัดผิวและสถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งสภาพภูมิอากาศชื้นเนื่องจากฝนตกตลอด
แนวทางแก้ไข : ได้ติดต่อประสานงานนายสงบ จันทร์เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เพื่อรับทราบปัญหาและหาสถานที่ผลิตแห่งใหม่ได้แล้ว
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=723]   วันที่รายงาน  [5/8/2556]
กิจกรรม
1. วศ.ประสานงานกับ นางบังอร วรรณคำ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 14-18 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด
2. จัดเตรียมอุปกรณ์บางส่วน และจัดซื้อวัดถุดิบเพื่อสาธิตในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
3. ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เกี่ยวกับการขอใช้สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร
4. ประสานงานกับสาธารณะสุขอำเภอกระเปอร์ เพื่อให้คำแนะนำกับกลุ่มในการจัดสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรให้ถูกสุขลักษณะ
5. ตามแผนการดำเนินงาน มีแผนถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพร แต่ไม่จัดอบรม เนื่องจากทางกลุ่มยังไม่มีสถานที่ผลิตที่เหมาะสม
6. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้กับหมู่บ้านฯ
ค่าใช้จ่าย : 74,559
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=736]   วันที่รายงาน  [6/9/2556]
กิจกรรม
1. สนับสนุนสติกเกอร์ และบรรจุภัณฑ์เกลือขัดผิว และผลิตภัณฑ์ล้างจาน
2. ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 14-18 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
3. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้กับหมู่บ้านฯ
4. เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำป้ายหมู่บ้าน
ค่าใช้จ่าย : 24,217
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=877]   วันที่รายงาน  [21/3/2557]
ปรับยอดค่าใช้จ่ายการดำเนินค่าใช้จ่าย : 53,179
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557280,000|250,000|224,593|25,40720149261522191.pdf201529154631.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=910]   วันที่รายงาน  [18/6/2557]
๑. สิ่งที่ดำเนินการแล้ว
๑.๑ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินการ
๑.๒ เขียนโครงการ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพสมาชิกกลุ่มหมู่บ้าน สมุนไพรพื้นบ้าน” เพื่อส่งขออนุมัติหลักสูตรที่กระทรวงฯ และจัดทำแผนกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
๒. ระหว่างดำเนินการ
๒.๑ ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าหมู่บ้านเพื่อทราบข้อมูล ปัญหา และความก้าวหน้าของการดำเนินงานในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ฯ
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=986]   วันที่รายงาน  [8/7/2557]
๑.ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เรื่องการหาสถานที่เกี่ยวกับการจดแจ้งสถานที่ผลิต
๒.ประสานติดต่อเชิญวิทยากรภายนอก
๓.จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และค่าใช้จ่าย หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มหมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้าน” วันที่ ๒๒ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๔.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
๕.จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มหมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้าน”
ค่าใช้จ่าย : 12,164
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : สมาชิกในกลุ่มยังไม่สามารถหาสถานที่ผลิตที่ดีได้ เนื่องจากองค์กรส่วนท้องถิ่นยังไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่
แนวทางแก้ไข : ประสานงานกับองค์กรส่วนท้องถิ่น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1020]   วันที่รายงาน  [19/8/2557]
๑. จัดฝึกอบรมและดูงานหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพสมาชิกกลุ่มหมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้าน” วันที่ ๒๒ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒. ประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดระนอง ในการจดแจ้งผลิตภัณฑ์
ค่าใช้จ่าย : 61,378
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง เนื่องจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน ทำให้ถนนบางแห่งมีดินสไลด์ ไม่สะดวกในการเดินทาง
สถานที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์แห่งเดิมถูกฟ้องร้อง ทำให้ต้องหาสถานที่แห่งใหม่

แนวทางแก้ไข : เจรจากับหัวหน้าและสมาชิกในกลุ่ม เพื่อผลักดันให้หาสถานที่การผลิตแห่งใหม่ที่เหมาะสม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1048]   วันที่รายงาน  [10/9/2557]
จัดจ้างทำป้ายหมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อไปติดตั้งที่ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ประสานงานกับประธานและสมาชิกของกลุ่ม เพื่อจัดหาสถานที่ผลิตแห่งใหม่
เตรียมขออนุมัติเพื่อลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหมู่บ้านฯ
ค่าใช้จ่าย : 151,051
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง subongkoch@dss.go.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates