หมู่บ้านดาหลา(1)

บ้านเจ๊ะเด็ง ต.โละจูด อ. แว้ง จ. นราธิวาส

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
25531,050,000|740,000||740,00020132211117201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
25541,225,700|487,200|265,477|221,7232012228236191.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=217]   วันที่รายงาน  [4/4/2555]
อบรมเชิงปฏิบัติการ และให้ความรู้เรื่องการพัฒนาสายพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน ขยายผลพันธุ์ดาหลาที่ปรับปรุง ส่งเสริมการปลูกให้เกษตรกรปลูกเพื่อเป็นไม้ตัดดอกจำนวน 200 ราย สร้างรายได้เดือนละ 2,000 บาท | อบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เรื่องการพัฒนาสายพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน ขยายผลพันธุ์ดาหลาที่ปรับปรุง ส่งเสริมการปลูกให้เกษตรกรปลูกเพื่อเป็นไม้ตัดดอกจำนวน 15 ราย สร้างรายได้เดือนละ 1,000 บาท | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงเป็ดแบบครบวงจร รวมทั้งเทคโนโลยีการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อใช้ในการปรับปรุงดินและผลิตปุ๋ย รวมทั้งใช้ไส้เดือนเป็นอาหารเป็ด จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลด้านผลกระทบ | ส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนดินและการเลี้ยงไก่แบบครบวงจร มีผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน มีรายได้ปีละ 8,000 บาทต่อปี | ส่งเสริมการเรียนให้กับครูและนักเรียน จำนวน 1 ครั้ง มีนักเรียนและครูเข้าร่วมครั้งละละ 50 คนค่าใช้จ่าย : 265,477
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง - ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates