หมู่บ้านข้าวไร่

บ้านผาสุก ต. ภูฟ้า อ. บ่อเกลือ จ. น่าน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553550,000|360,000||360,00020132211116451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2554297,100|144,200|144,200|ใช้หมด2012228232351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=220]   วันที่รายงาน  [5/4/2555]
จัดอบรมและติดตามการปลูกข้าวไร่ 3 ครั้ง ผู้เข้าอบรม ครั้งละ 65 คน ผลผลิตจะเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน | อบรมให้ความรู้และติดตามเรื่องการผลิตผักอินทรีย์ 3 ครั้ง ผลผลิตผักของเกษตรกรจำหน่ายให้กับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา | จัดประชุมเกษตรสัญจร เพื่อให้ความรู้เรื่องการเตรียมพื้นที่ปลูก การคัดเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 60 คน อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว | ส่งเสริมและอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตผักอินทรีย์ จำนวน 2 ครั้ง
มีผู้เข้าร่วม ครั้งละ 40 คน
ค่าใช้จ่าย : 144,200
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง sakchai@nstda.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates