หมู่บ้านแปรรูปข้าวสาลี

บ้านผาคับ ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  25531,700,000|1,050,000||1,050,00020132211116241.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  2554543,600|339,400|339,400|ใช้หมด2012228231141.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=219]   วันที่รายงาน  [5/4/2555]
  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล้ดพันธุ์ต่างๆ เช่นมะเขือเทศ ข้าวโพด หวาน เป็นต้น มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 10 คน 3 ครั้ง ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่ | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวสาลี และการลดใช้สารเคมีรวมทั้งยกระดับมาตรฐานการแปรรูป มีผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 ครั้ง และมีการดำเนินงานติดตามผลและให้คำปรึกษาในแปลงปลูกเดือนละ 2 ครั้ง จำนวน 4 เดือน อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลด้านผลผลิต | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ต่างๆ เช่น มะเขือเทศ ข้าวโพดหวาน เป็นต้น มีผู้สนใจเข้าร่วม 15 คน จำนวน 2 ครั้ง อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลด้านผลผลิตและเชิงเศรษฐกิจ | ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 45 คน มีโรงเรียนเข้าร่วม 4 โรงเรียน รวมทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ พว.เป็นที่ปรึกษา | ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 45 คน มีโรงเรียนเข้าร่วม 4 โรงเรียน รวมทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ พว.เป็นที่ปรึกษาค่าใช้จ่าย : 339,400
  จำนวนผู้รับบริการ :
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2558300,000|250,000||250,0002015581432151.pdf2016171125141.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1206]   วันที่รายงาน  [3/4/2558]

  1.  ประสานความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวน 2  แห่ง ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีและผลผลิตทางการเกษตรใน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

  2. ลงพื้นที่บ้านผาคับ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ติดตามการดำเนินงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้พัฒนาไปให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้ให้ข้อคิดเห็น และนำกลับมาพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของทางกลุ่มจำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุ้กกี้งาม่อน ขณะลงพื้นที่ได้ประสานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และจะพบกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันในวันที่ 8 เมษายน 2558

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 3
  ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2558 ทำให้การดำเนินงานโครงการในพื้นที่ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้
  แนวทางแก้ไข : ปรับแผนการดำเนินงานโดยประสานการทำงานกับทางเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยประสานความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันก่อน และใช้การติดต่อผ่านระบบสารสนเทศแทน เมื่อได้รับงบประมาณแล้วจึงลงพื้นที่ทำงานกับชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2559500,000|320,000||320,0002016920135561.pdf201712591641.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1666]   วันที่รายงาน  [24/6/2559]

  -        ประสานการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษาใน จ.น่าน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และวิทยาลัยชุมชนน่าน

  -        ประสานการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเกษตร อ.บ่อเกลือ และสำนักงานสาธารณสุข อ.บ่อเกลือ

  -        ประสานการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับกลุ่มชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านผาคับและบ้านผักเฮือก อ.บ่อเกลือ จ.น่าน, ชุมชนในหมู่บ้านขยายผล อ.สันติสุข และ อ.เวียงสา จ.น่าน

  ผลลัพธ์ - เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันตามเป้าหมายโครงการ

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1667]   วันที่รายงาน  [24/6/2559]

  ผลผลิต

  -        สำรวจและติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายบ้านผาคับ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน สำรวจสถานภาพปัจจุบันของชุมชน จากการสำรวจและติดตามชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มทำอาหารและจัดเลี้ยงให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานราชการใน อ.บ่อเกลือ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่สำรวจติดตามกลุ่มฯ ได้รับงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือจัดเลี้ยงอาหารในการอบรม เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” จัดทั้งหมด 75 วัน มีรายได้ทั้งหมด 187,000 บาท วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารส่วนใหญ่มาจากชุมชน พนักงานเป็นชาวบ้านผลัดเวรกันมาทำอาหาร ใช้สถานที่ของมูลนิธิศุภนิมิตรเป็นโรงครัว กลุ่มมีความต้องการรับการถ่ายทอดความรู้ “เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ” และ“หลักสุขลักษณะที่ดีในการประกอบอาหารสำหรับคนหมู่มาก” ตลอดจนมีความต้องการทำระบบเกษตรแบบปลอดภัยเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของกลุ่มทำอาหารและใช้บริโภคในครัวเรือน

  -        ประชุมร่วมกับพระอาจารย์สมคิด จารณธัมโม ประธานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำ เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมในพื้นที่รอบวัดโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน เช่น กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมอาหารปลอดภัยสำหรับพระและเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นต้น

  -        ประชุมร่วมกับกลุ่มแม่บ้านทำอาหารและคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.น่าน กลุ่มแม่บ้านประกอบอาหารเลี้ยงพระและเณรโรงเรียนวัดบุญยืน โดยผลัดเวรกันประกอบอาหาร โรงเรียวัดบุญยืนมีกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการ ความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มแม่บ้านและโรงเรียนได้แก่ การปลูกผักแบบปลอดภัย เทคโนโลยีการประกอบอาหารและสุขลักษณะที่ดีในการผลิต และการผลิตปุ๋ยจากเศษขยะอินทรีย์

  -        ประชุมทบทวนแผนชุมชนบ้านผาคับ เพื่อทบทวนและวางแผนแบบมีส่วนร่วม (รายละเอียดอยู่ในรายงานการปฏิบัติงานวันที่ 27-30 เม.ย. 2559) ดังนี้

  1.       ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนเดิม

  2.       ระดมความคิดทำแผนพัฒนาบ้านผาคับ

  3.       สร้างวิสัยทัศน์บ้านผาคับร่วมกัน

  -        ประชุมทบทวนแผนชุมชนบ้านผักเฮือก เพื่อทบทวนและวางแผนแบบมีส่วนร่วม (รายละเอียดอยู่ในรายงานการปฏิบัติงานวันที่ 27-30 เม.ย. 2559)  ดังนี้

  1.  ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนเดิม

  2.  ระดมความคิดทำแผนพัฒนาบ้านผักเฮือก

                  3. สร้างวิสัยทัศน์บ้านผักเฮือกร่วมกัน

  ผลลัพธ์ - มีแผนชุมชนหมู่บ้านผาคับและบ้านผักเฮือก ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จำนวน 2 แผน

              - มีแผนงานพัฒนากลุ่มชุมชนด้วย วทน. ระบบเกษตรปลอดภัย และความปลอดภัยอาหาร ตามความต้องการของชุมชนและเครือข่ายหน่วยงานท้องถิ่นพื้นที่ขยายผล อ.สันติสุข และ อ.เวียงสา จ.น่าน

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2560320,000|317,500||317,5002017430178551.pdf2018111594381.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน

  ส่งข้อความถึง wissara@biotec.or.th, wanlope.rue@biotec.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates