หมู่บ้านไหลสตรอเบอรี่

บ้านห้วยน้ำผัก ต. แสงภา อ. นาแห้ว จ. เลย

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553550,000|380,000||380,0002013221111631.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2554334,500|328,000|328,000|ใช้หมด20122282259511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=216]   วันที่รายงาน  [4/4/2555]
จัดฝึกอบรมการผลิตไหลสตรอเบอรี่ให้กับเกษตรกร จำนวน 3 ครั้งมีผู้เข้ารับการอบรม 10 คน ปัจจุบันได้ไหลสตรอเบอี่ประมาณ 20,000 ไหล|ประสานงานเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอในการอบรมและให้ความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ 2 ครั้ง|อบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อใช้ในการปลูกผักได้|ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไหลสตรอเบอรี่คุณภาพดีให้กับเกษตรกรมีเกษตรกรในโครงการนำร่อง 3 คน สามารถผลิตไหลสตรอเบอรี่จำนวน 20,000 ไหล(ความต้องการประมาณ55,000ไหล)สร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ 70,000 บาท ลดการนำเข้าไหลจากจังหวัดเชียงใหม่|จัดค่ายวิทยาศาสตร์จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 100 คน 6 โรงเรียน|จัดค่ายวิทยาศาสตร่วมกับหมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 65 คน เรื่องการเรียนชุมชนผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์|ดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จัดทำโปสเตอร์ ข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียนรู้ชุมชน มีเยาวชนและคนในชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ วันละประมาณ 10 คน|จัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตไหลสตรอเบอรี่เพื่อวาวงแนวทางการผลิตไหลสตรอเบอรี่ในฤดูกาลผลิต 2554 มีเป้าหมายในการผลิตให้ได้ไหลสตรอเบอี่คุณภาพดี ไม่น้อยกว่า 30,000 ไหล|ในปีการเพาะปลูก 2554/25555 เกษตรกรปลูกสตรอเบอรี่จำนวน 3.5 ไร่(28,000ต้น) โดยเดือนตุลาคม 2554 มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวน 1 ครั้ง และเดือนธันวาคม 2554 ผลผลิตเริ่มออก จึงมีการเดินทางติดตามในพื้นที่จำนวน 1 ครั้งค่าใช้จ่าย : 328,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง sakchai@nstda.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates