หมู่บ้านสตรอเบอรี่

บ้านบ่อเหมืองน้อย ต. แสงภา อ. นาแห้ว จ. เลย

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
25531,620,000|1,110,000||1,110,00020132211115241.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2554747,500|328,000|328,000|ใช้หมด2012228225621.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=215]   วันที่รายงาน  [4/4/2555]
จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่คุณภาพดีเชิงปฏิบัติการโดยเรียนรู้ในแปลงปลูกเน้นการผลิตแบบอินทรีย์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2553 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เดือนละ 1 ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม 10 คน พื้นที่ปลูก 7 ไร่ ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รับผลผลิตรวม 2,975 กก.ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประมาณ 300,000 บาท |อบรมการแปรรูปและให้คำปรึกษาด้านการแปรรูปผลผลิต เพื่อขอมาตรฐาน อย.3ครั้ง และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐาน อย. จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์|ประสานงานเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอในการอบรมและให้ความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ 2 ครั้ง|อบรมและสาธิตการใช้เครื่องอบมะคาเดเมียและใช้กะลามะคาเดเมียทดแทนการใช้ก๊าซ LPG จำนวน 3 ครั้ง|อบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้ในการปลูกผัก ทั้งการบริโภคและการจำหน่าย จำนวน 2 ครั้ง ลดค่าใช้จ่ายในการปลูกผัก|จัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย 3 ครั้ง รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการผลิตและการปรับอาคารแปรรูป ปัจจุบันกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน อย.เพิ่มขึ้นจากเดิม 1 ผลิตภัณฑ์เป็น 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มะคาเดเมียอบเกลือ มะคาเดเมียเคลือบช็อคโกแลต มะคาเดเมียเทลลา และมะคาเดเมียบาร์ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล รวมทั้งมีการพัฒนาเครื่องอบมะคาเดเมียเพื่อทดแทนการใช้ก๊าซ LPG ผลจากการถ่ายทอดทำให้กลุ่มสามารถลดค่าใช้จ่ายในการอบ จากเดิมปีละ 120,000 บาท เหลือเพียง 15,000 บาท|อบรมให้ความรู้เรื่องข้าวไร่ทั้งการปลุก และดูแลรักษาก่อนการปลูก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปลูก มีแผนในการให้ความรู้ก่อนการเก็บเกี่ยว|จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการเกษตร และค่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สตรอเบอรี่ มีโรงเรียนที่เข้าร่วม 6 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วม 100 คน และครูเข้าร่วม 30 คน|ดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จัดทำโปสเตอร์ ข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียนรู้ของชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในศูนย์การเรียนรู้ เช่น ธนาคารขยะ การปลูกผักสวนครัว การปั้นเทียน เป็นต้น มีเยาวชนและคนในชุมชน เข้ามาใช้ประโยชน์วันละประมาณ 15 คน|จัดประชุมเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่เพื่อสรุปผลการปลูกในฤดูกาลผลิต 2553/2554 รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไข รวมทั้งวางแผนการผลิตในฤดูถัดไป|ในปีการเพาะปลูก 2554/2555 เกษตรกรปลูกสตรอเบอรี่ จำนวน 4 ไร่ 32,000 ตัน(6ครอบครัว) โดยเดือนตุลาคม 2554 มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง และในเดือนธันวาคม 2554 ผลผลิตเริมออก จึงมีการเดินทางติดตามในพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง ค่าใช้จ่าย : 328,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง sakchai@nstda.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates