หมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน

หมู่บ้านโหง่นขาม ต.หนามแท่ง อ. ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553258,200|178,200|178,200|ใช้หมด20132141435191.pdf2012612114581.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=18]   วันที่รายงาน  [2/7/2553]
1) วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553 คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยม บ้านโหง่นขาม บ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ที่ทุรกันดารติดกับชายแดนประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จเยี่ยมมาแล้ว 4 ครั้ง พระองค์ทรงพระราชดำริถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียน และอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียน
2) วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมสภาพโดยรอบบ้านโหง่นขาม บ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดเตรียมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทน
ค่าใช้จ่าย : 8,100
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=86]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
สรุปกิจกรรมที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทน วันที่ 16-19 กันยายน 2553 ณ บ้านโหง่นขาม-ดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ไฟฟ้า มีผู้เข้าร่วม 19 คน ให้ความรู้ในเรื่อง พื้นฐานการใช้เครื่องมือวัด ระบบ SOLAR HOME SYSTEM และสำรวจข้อมูลระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน ตรวจบำรุงรักษาและทดสอบระบบการใช้งาน โดยอาจารย์ราเชน บุณทัน อาจารย์วิชชุกร อุดมรัตน์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ มีผู้เข้าร่วม 16 คน ให้ความรู้ในเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อและพืชอาหารสัตว์ การทำแปลงสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ และอาหารเสริม โดย ผศ.ดร.กังวาน ธรรมแสง ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี และอาจารย์อารีรัตน์ ลุนผา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือน มีผู้เข้าร่วม 27 คน ให้ความรู้ในเรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน สาธิตการผลิตถังก๊าซก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน และปฏิบัติการผลิตถังก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โดย อาจารย์ทวีศักดิ์ วิยะชัย นายมงคล จันทร์ศิริ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาอุบลราชธานี
4.การถ่ายทอดเทคนิคการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ มีผู้เข้าร่วม 18 คน ชมวิดีทัศน์ การคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ การคัดแยกขยะในการจัดการขยะมูลฝอย ภายในชุมชน แบบพึ่งพาตนเอง โดย ผศ.ดร.สมภพ สนองราฏร์ นายวีระพงษ์ นายวีระพงษ์ สุวรรณเพ็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีผู้เข้าร่วม 16 คน ให้ความรู้เรื่อง การเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การบำรุงรักษาและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย นายมนูลชัย แสงแพง นายอุเทน มะณีกรรณ์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ค่าใช้จ่าย : 170,100
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=87]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ข้อมูลการประเมินผลโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109301514531.pdf
2554385,000|175,000|175,000|ใช้หมด20132141447181.pdf2012612116441.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=226]   วันที่รายงาน  [18/4/2555]
1. ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทน บ้านโหง่นขาม-ดงนา ตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อศึกษาข้อมูลความพร้อมของพื้นที่และชี้แจงโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ให้ชุมชนทราบ
2. เข้าร่วมสังเกตการการอบรมเรื่องโซล่าโฮมส์ การบำรุงรักษาแผงโซล่าเซลส์ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม ณ โรงเรียนบ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.กว้าน สีตะธนี นายเสกสรร ศาสตร์สถิต นายเจริญมิตร วรเดช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นายชาตรี ตั้งอมตะกุล สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และนายคณิต ถิรวณิชย์ นางสุดารัตน์ ตันศรีสกุล สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวอทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วม ๑๖ คน
3. สำรวจปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีชุมชน วันที่ 4 พ.ค. 54 ณ บ้านโหง่นขามและบ้านดงนา ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี คณะทำงานลงพื้นที่เพื่อทราบข้อมูลดังนี้
ความต้องการบ้านโหง่นขาม
- การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
- การทำถังหมักก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน(ต่อเนื่อง)
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
- การให้ความรู้และบริการในการบำรุงรักษาอุปกรณ์กเนิดพลังงานจากโซลาร์เซลล์
ความต้องการบ้านดงนา
- ซ่อมแซมแผงชาร์ตแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์
- การอบรมการเลี้ยงปลาในกระชัง
4. การประชุมหารือแผนการพัฒนาโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังงานทดแทน วันที่ 25 พ.ค. 54 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ชี้แจ้ง ทำความเข้าโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายคณิต ถิรวณิชย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กว้าน สีตะธนี นายเสกสรร ศาสตร์สถิต จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พัฒนาชุมชน อำเภอเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหง่นขาม และคณะทำงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. ซ่อมแซมแผงควบคุมการชาร์ตแบตเตอรี่และแผงโซลาเซลล์ และดูสภาพพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2554 ณ บ้านโหง่นขามและบ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
5.1 การซ่อมแซมแผงควบคุมการชาร์ตแบตเตอรี่และแผงโซลาเซลล์ โดย อาจารย์วิชชุกร อุดมรัตน์ และนักศึกษา จำนวน 10 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
บ้านดงนา
-สภาพแผงโซล่าเซลล์ บ้านดงนา (ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน)
แผงโซล่าเซลล์จำนวน 22 แผง 11 ชุด ชุดละ 2 แผง สามารถใช้ได้ทุกแผง แรงดันใช้งานอยู่ที่ 15 – 18 V, กระแสชาร์ต 1 – 3 A, ระยะเวลาการใช้งานต่อวัน 5 – 6 ชม.
-สภาพแผงควบคุมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า บ้านดงนา (ท้ายบ้าน)
หลังซ่อมอุปกรณ์การชาร์จใช้ได้ 5 ชุด และเดินระบบสายไฟฟ้าให้ใหม่อุปกรณ์ภายในโซล่าเซลล์ (ไดโอด) บางตัวเสีย แผงโซล่าเซลล์ใช้ได้ทุกแผง แผงโซล่าเซลล์จำนวน 15 แผง 5 ชุด ใช้ได้ทุกแผง แรงดันใช้งานอยู่ที่ 15 – 18 V, กระแสชาร์ต 1 – 3 A, ระยะเวลาการใช้งานต่อวัน 5 – 6 ชม.
บ้านโหง่นขาม
สภาพแผงควบคุมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์ ใช้ได้ทุกแผง อุปกรณ์เครื่องมือวัดเสียหายทุกตัว (ไม่มี) สายไฟชาร์จแบตเตอรี่ ไม่เป็นระเบียบ การชาร์จแบตเตอรี่ของชาวบ้านไม่ถูกวิธี ไม่มีแบตเตอรี่สำรอง
- การเลี้ยงปลาในกระซัง โดย ผศ.กาญจนา พยุหะ และนาย ชำนาญ แก้วมณี บริการให้คำปรึกษาการสร้างกระซังเลี้ยงปลา การทำอาหารปลา
6. เข้าร่วมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2554 เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
7. ซ่อมบำรุงแผงโซลลาร์เซลล์และติดตั้งระบบแผงชาร์จแบตเตอรี่ บ้านโหง่นขาม บ้านดงนา และการซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนบ้านโหง่นขาม ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2554 โดยมี อาจารย์วิชชุกร อุดมรัตน์ และนักศึกษา ที่เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8. อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ด การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการฉีดวัคซีนสัตว์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านโหง่นขาม ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าใช้จ่าย : 175,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : กำหนดแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเดือนสิงหาคม เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูฝนและมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับในเดือนกันยายนมีพายุฝนตกหนักในจังหวัดอุบลราชธานี น้ำป่าได้ไหลเซาะถนนและบริเวณไหลทาง มีความเสียหาย มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางได้
แนวทางแก้ไข : ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012418165481.xls
2557500,000|250,000|144,255|105,7452014926161761.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1126]   วันที่รายงาน  [1/10/2557]
งบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 250,000 บาท ผูกพันใช้ไป 144,255.98 บาท คงเหลือ 105,744.02 บาท คิดเป็น 42.30%

ผลการดำเนินงาน
1 ประสานงาน และเรียนเชิญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทน
2 สำรวจข้อมูลพื้นฐานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของหมู่บ้านดำเนินโครงการ โดยการขอความร่วมมือจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเรียนเชิญองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่งฯ เข้าร่วมโครงการฯ
3 จัดเตรียมอุปกรณ์ และจัดทำหลักสูตร เพื่ออบรมนศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดทำอุปกรณ์เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เพื่อติดตั้งในหมู่บ้านดำเนินโครงการ
4 จัดทำหนังสือขอขยายเวลาดำเนินงานโครงการฯ เสนอต่อสป.วท. โดยขอขยายเวลาการดำเนินงานออกไปอีก 3 เดือน โดยกำหนดสิ้นสุดเปลี่ยนแปลงจาก 30 กันยายน 2557 เป็น 30 ธันวาคม 2557 เนื่องจากความไม่พร้อมของสถานที่ดำเนินโคงการ
ค่าใช้จ่าย : 144,255
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากได้รับโอนเงินงบประมาณในช่วงฤดูฝน ประกอบกับพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ ประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
แนวทางแก้ไข : 1. ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเวลา
2. ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานออกไปอีก 3 เดือน โดยกำหนดสิ้นสุด 30 ธันวาคม 2557
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง nokgapood@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates