หมู่บ้านรักษ์พลังงานและปุ๋ยอินทรีย์(หมู่บ้านยางและปาล์ม)

หมู่บ้านใสต้นวา ต.บ่อหิน อ. กันตัง จ. ตรัง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายต้นแบบ

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553566,800|210,000|210,000|ใช้หมด201112181556271.pdf20111218155661.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=13]   วันที่รายงาน  [30/6/2553]
1.จัดเวทีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาของชุมชน วันที่ 13 มิถุนายน 2553 จำนวนผู้เข้าร่วม 150 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านไสต้นวา
2. จัดอบรมเรื่องการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนและเพื่อเป็นพลังงานทดแทน วันที่ 20 มิถุนายน 2553 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน ณ บ้านต้นแบบ คุณบุญเจือ จินดากุล
3. จัดอบรมเรื่องการพัฒนาปาล์มให้ได้ประสิทธิภาพ วันที่ 23 มิถุนายน 2553 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านไสต้นวา และพื้นที่ตัวอย่างของชุมชน
4. จัดอบรมเรื่องเทคนิคการพัฒนายางพาราให้ได้ประสิทธิภาพ วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านไสต้นวา และพื้นที่ตัวอย่างของชุมชน
5. ผู้นำกลุ่มจำนวน 12 คน ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารการจัดการขยะ วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2553 ณ เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
ค่าใช้จ่าย : 210,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1. ส่วนของระบบงาน มีกฎระเบียบค่อนข้างมาก
2. การโอนเงินทำให้แผนงานเกิดการล่าช้า

แนวทางแก้ไข : 1. อยากให้น่วยงานลดขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. การโอนเงินน่าจะหาวิธีที่สะดวกต่อการดำเนินงาน ควรมีการโอนเงินโดยตรงมายังผู้รับผิดชอบโครงการ

ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554150,000|150,000||150,0002011123165291.pdf20111231653511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง dumronglo@yahoo.co.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates