หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร

หมู่บ้านแก่งโก และหมู่บ้านฤทธิ์รักษา ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553920,000|223,140|223,140|ใช้หมด20132141449401.pdf201112181633371.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=7]   วันที่รายงาน  [22/6/2553]
- ติดตามดูผล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
จากโครงการปีที่ผ่านมา มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่โรงเรียนบ้านโนนรัง พร้อมกับโปรเตอร์เกี่ยวกับตัวอย่างพืชสมุนไพร ผลจาการลงพื้นที่มีการใช้ประโยชน์ของศูนย์อยู่ตลอด และการประชุมในหมู่บ้าน ก็จะมีการนำโปรเตอร์ออกมาประชาสัมพันธ์ให้ช่าวบ้านได้อ่านและศึกษาดูตลอด

- ลงพื้นที่ หาพื้นที่ปลูกแปลงพืชสมุนไพรตัวอย่าง
โดยเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนหมู่บ้าน พร้อมกับคณะครูโรงเรียนบ้านโนนรัง โดยลงมติให้จัดตั้งแปลงตัวอย่างไว้ในโรงเรียนบ้านโนนรัง เพื่อเป็นประโยชน์ของชุมชน พร้อมกับนักเรียนก็จะได้ศึกษาและช่วยดูแลอีกด้วย

- ลงพื้นที่ ปลูกพืชสมุนไพรตัวอย่าง
ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และชาวบ้าน เป็นอย่างดี และได้ลงมือปลูกพืชสมุนไพรตัวอย่าง ณ พื้นที่ที่โรงเรียนได้เตรียมไว้ มีพื้นที่โดยประมาณ 5x5 เมตร ซึ่งพืชสมุนไพรที่ใช้ปลูกมีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไพล ว่านหางจระเข้ เสลดพังพอน ต้นใต้ใบ ฟ้าทะลายโจร ข่า ตะไคร้ มะนาว มะกรูด ย่านาง ขมิ้นชัน ยอ ใบเตย แปะกำปิง พลูคาว เป็นต้น และก็ได้ขอความร่วมมือให้คณะครูและชาวบ้านช่วยดูแลรักษาสมุนไพรที่ปลูกไว้ให้เจริญงอกงามและคงอยู่ต่อไป

- ปรึกษาเรื่องการอบรมการนวดสมุนไพร
หารือกับผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับตัวแทนชาวบ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารวมรับการอบรม และเสนอให้ประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง พร้อมกับหาวันที่จะอบรม
ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20106221426161.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=62]   วันที่รายงาน  [25/9/2553]
-เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ห้องสมุดของโรงเรียนหมู่บ้านโนนรัง เป็นศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งได้มีการนำโปสเตอร์มาวางไว้เพื่อให้ความรู้ส่วนหนึ่งแล้ว ตัวอย่างโปสเตอร์ได้แก่ ว่านนางคำ ใบเตย ข่า ว่านหางจระเข้ ไพล ขมิ้นชัน มะกรูด ย่านาง ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น และได้นำสมุนไพรตัวอย่างมาปลูก เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างด้านสมุนไพรตัวอย่าง ณ พื้นที่ที่โรงเรียนได้เตรียมไว้ มีพื้นที่โดยประมาณ 5x5 เมตร ซึ่งพืชสมุนไพรที่ใช้ปลูกมีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไพล ว่านหางจระเข้ เสลดพังพอน ต้นใต้ใบ ฟ้าทะลายโจร ข่า ตะไคร้ มะนาว มะกรูด ย่านาง ขมิ้นชัน ยอ ใบเตย แปะกำปิง พลูคาว เป็นต้น

-การทำน้ำมันสมุนไพรไทยนวดผิวคลายเส้น และเทคนิคการนวดฝ่าเท้า นวดคลายเส้น นวดคลายเครียด ตามตำรานวดแผนไทย โดยมีผู้รู้ด้านการทำนำมันสมุนไพรและการนวด คือ อาจารย์พันธ์ทิพย์ ทิมสุกใส และคุณประภัสสร เพชรสิงห์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ชาวบ้านที่รับการอบรม โดยใช้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นในการทำน้ำมันนวดสมุนไพร เทคนิคการนวดคลายเครียดตามหลักแผนไทย เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มชุมชน โดยจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2553 ณ วัดคงคาวนาราม ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 58 คน และมีเด็กนักเรียนชั้นปีที่ 3-6 เข้ามารับการฝึกอบรมด้วย โดยใช้เวลาในช่วงชั่วโมงเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ประจำห้องเรียนเป็นผู้ดูและนำนักเรียนมาเข้ารับการฝึกอบรม

-จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2553 โดยมีการจัดนิทรรศการโครงการต่างๆ ที่อาคาร 24 ศูนย์วิทยาศาสตร์ และมีการนวดคลายเส้น นวดคลายเครียด ตามตำรานวดแผนไทย โดยเป็นตัวแทนจากชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดจากโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ด้านสมุนไพร บ้านแก่งโก ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 คน มาค่อยให้การบริการกับผู้ที่สนใจตลอดทั้งสามวัน
ค่าใช้จ่าย : 163,140
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109251135561.pdf

ส่งข้อความถึง nutna_pin@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates