หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์

บ้านทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายต้นแบบ

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

"เราเป็นข้าราชการ ข้าของแผนดิน อันไหนที่เราได้สนองต่อประชาชน นั้นคือเราได้สนองงานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา หลักการพึ่งพาตนเอง"

"ผมเชื่อว่า นักพัฒนามีความสุขคือการได้เห็นรอยยิ้ม เห็นสิ่งที่ชาวบ้านทำแล้วมีความสุข สร้างรายได้" ดร.สุทธิ์ศักดิ์ แก้วแกมจันทร์


ผู้นำชุมชน คนขับเคลื่อนความสำเร็จของการดำเนินงานในพื้นที่

ชื่อวิทยากร ความเชี่ยวชาญ
1. นางกัญญา อ่อนศรี
1.1 การเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ (หมูหลุม, ไก่ไข่, ไก่พื้นเมืองลูกผสม)
1.2 การผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์
1.3 การปลูกข้าวอินทรีย์
1.4 การแปรรูปเนื้อหมูอินทรีย์
1.5 การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร
2. นายสุนทร อ่อนศรี
2.1 การผสมเทียมสุกร
2.1 การรีดน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร
2.3 การเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ (หมูหลุม, ไก่ไข่, ไก่พื้นเมืองลูกผสม)
2.4 การผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์
3. นายไพรัตน์ ประกอบดี
3.1 การเลี้ยงแม่พันธุ์หมูหลุม
3.2 การผสมเทียมสุกร
4. นายรุน สุตลาวดี
4.1 การปลูกข้าวอินทรีย์
4.2 เศรษฐกิจพอเพียง
4.3 บัญชีครัวเรือน
5. นายเชื่อง ตะนาโส
5. 1 การเลี้ยงแม่พันธุ์หมูหลุม
5.2 การปลูกข้าวอินทรีย์
6. นายสมบัติ คำบุญเหลือ
6.1 การแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์

 

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554485,760|190,000||190,00020132141119381.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555201,300|200,000|200,000|ใช้หมด201243919301.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=278]   วันที่รายงาน  [2/7/2555]
- 20 พ.ค. 2555 ประชุมปรึกษาหารือ และรวมกันวางแผนกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อกำหนดแผนดำเนินงานโครงการให้ชัดเจน มีการกำหนดบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละด้านที่ชัดเจน เช่น จำนวนผู้เลี้ยงแม่พันธุ์สุกร ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ และไก่ลูกผสมพื้นบ้าน ให้สอดคล้องกับจำนวนปศุสัตว์ที่จะผลิตในแต่ละชนิด
- 28 - 29 มิถุนายน 2555 ดำเนินการจัดสร้างคอกไก่ไข่อินทรีย์ จำนวน 10 ราย และดำเนินการจัดหาลูกปลา จำนวน 30,000 ตัว สำหรับการปล่อยในนาข้าวอินทรีย์ในช่วงฤดูการทำนาเพื่อให้ปลาโตได้ทันในช่วงเก็บเกี่ยวข้าว
- 28 - 29 มิ.ย. 2555 ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ เรื่อง การจัดการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ และหลักการเตรียมบ่อปลาในนาข้าวอินทรีย์ ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการในพื้นที่ของเกษตรกร จำนวน 50 ราย
ค่าใช้จ่าย : 67,850
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=410]   วันที่รายงาน  [30/9/2555]
7-8 สิงหาคม 2555 ประชุมปรึกษาหารือ และฝึกอบรมในเรื่องการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และเกษตรกรร่วมฟังการบรรยายการบริหารจัดการฟาร์มสุกร และแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ณ สถานีวิจัยทับกวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
- 25 - 26 สิงหาคม 2555 ดำเนินการจัดสร้างคอกไก่ไข่อินทรีย์ จำนวน 10 ราย และดำเนินการจัดหาลูกไก่ไข่ จำนวน ๖๐๐ ตัวและดำเนินการจัดหาลูกสุกรพ่อแม่พันธ์ จำนวน 6 ตัว สำหรับการเลี้ยงในพื้นที่ของเกษตรกร
- 25 - 26 สิงหาคม 2555 ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่ การจัดการการเลี้ยงลูกไก่ หลักการฟักไข่ ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการในพื้นที่ของเกษตรกร จำนวน 50 ราย
ค่าใช้จ่าย : 132,150
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556200,000|200,000|200,000|ใช้หมด2013128934241.pdf2014311131941.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=690]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556 ดำเนินการฝึกอบมให้เกษตรหมู่บ้านทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ หลักสูตร หลักการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ อาหารและการจัดการด้านอาหารเพื่อการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ มีการสาธิต และให้เกษตรกร จำนวน 45 รายฝึกปฎิบัติการทำวัคซีนไก่ไข่ การผสมอาหารสัตว์และการทำอาหารหมัก
วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2556 ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีสรรพสิ่ง และการปลูกผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือน เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ให้มีความหลากหลายในกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ และคล้องคล้องกับพื้นฐานเดิมในการประกอบอาชีพการปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อให้การดำเนินโครงการความความสอดคล้องกับกิจกรรมของเกษตรกรในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีหลักสูตรการเพิ่มผลผลิตข้าวก้วยปุ๋ยอินทรีย์ และนำหมักชีวภาพ มีการสาธิตและให้เกษตรกรฝึกปฎิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์และนำหมักชีวภาพ จำนวน 50 ราย
ค่าใช้จ่าย : 118,920
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไมมี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=785]   วันที่รายงาน  [30/9/2556]

1. ดำเนินการฝึกอบรม เรื่องการเลี้ยงพ่อพันธ์และการจัดการ
2. ดำเนินการฝึกอบรม เรื่องเทคนิคการรีดนำเชื้อพ่อพันธ์สุกร
3. ให้เกษตรกรฝึกปฎิบัติ การรีดนำเชื้อพ่อพันธ์สุกร
4. ให้เกษตรกรฝึกปฎิบัติการเตรียมสะละลายนำเชื้อพ่อพันธ์สุกรเพื่อการผสมเทียม
ค่าใช้จ่าย : 81,080
จำนวนผู้รับบริการ : 48
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=866]   วันที่รายงาน  [13/1/2557]
รายชื่อวิทยากรหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์)
ชื่อวิทยากร ความเชี่ยวชาญ
1. นางกัญญา อ่อนศรี
1.1 การเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ (หมูหลุม, ไก่ไข่, ไก่พื้นเมืองลูกผสม)
1.2 การผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์
1.3 การปลูกข้าวอินทรีย์
1.4 การแปรรูปเนื้อหมูอินทรีย์
1.5 การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร
2. นายสุนทร อ่อนศรี
2.1 การผสมเทียมสุกร
2.1 การรีดน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร
2.3 การเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ (หมูหลุม, ไก่ไข่, ไก่พื้นเมืองลูกผสม)
2.4 การผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์
3. นายไพรัตน์ ประกอบดี
3.1 การเลี้ยงแม่พันธุ์หมูหลุม
3.2 การผสมเทียมสุกร
4. นายรุน สุตลาวดี
4.1 การปลูกข้าวอินทรีย์
4.2 เศรษฐกิจพอเพียง
4.3 บัญชีครัวเรือน
5. นายเชื่อง ตะนาโส
5. 1 การเลี้ยงแม่พันธุ์หมูหลุม
5.2 การปลูกข้าวอินทรีย์
6. นายสมบัติ คำบุญเหลือ
6.1 การแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557244,000|244,000|11,500|232,5002014430148431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1135]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
การดำเนินงานในปีนี้มีความล่าช้า จึงไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกของการดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งต้องดูแลหมู่บ้านลูกข่ายอีก 3 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ใหม่เช่นกัน และอยู่คนละอำเภอ การดำเนินงานในช่วงแรก คือ การชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกในแต่ละหมู่บ้าน ให้เข้าใจต่อโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ทิศทางการดำเนินงาน หลังจากได้ทำความเข้าใจต่อสมาชิกแต่ละหมู่บ้านแล้ว ได้มอบหมายให้แต่ละหมู่บ้านได้ไปจัดทำแผนการทำงานของแต่ละหมู่บ้าน ว่าจะเน้นไปในทิศทางใด โดยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีของหมู่บ้านแม่ข่าย เนื่องจากหมู่บ้านแม่ข่าย เป็นหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ ซึ่งมีการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ เช่น หมูหลุมอินทรีย์ ไก่ไข่อินทรีย์ ไก่ลูกผสม 2 สายอินทรีย์ และการเลี้ยงปลาอินทรีย์ จึงอยากให้แต่ละหมู่บ้านได้เลือกทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับทรัพยากร และความถนัดของชุมชนด้วยค่าใช้จ่าย : 11,500
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากเป็นปีแรกของการเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ จึงต้องสร้างความเข้าใจต่อทิศทางการดำเนินงานทั้งตัวหมู่บ้านแม่ข่ายฯ และหมู่บ้านลูกข่ายฯ ซึ่งอยู่กันคนละอำเภอ กว่าจะนัดหมายประชุมชี้แจงได้พร้อมเพรียงกันทั้ง 3 หมู่บ้าน ต้องใช้เวลาพอสมควร และเมื่อได้มอบหมายให้แต่ละหมู่บ้านได้ไปจัดทำแผนการดำเนินงานของตนเอง ซึ่งต้องใช้เวลานานเช่นกัน ทำให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ อีกทั้งในช่วงปีที่ผ่านมา มาสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติ จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ
แนวทางแก้ไข : ได้ทำบันทึกขอขยายเวลาการดำเนินงานไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 57 - มี.ค. 58 ต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558325,600|250,000|30,380|219,620201510271624311.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1385]   วันที่รายงาน  [23/9/2558]


ระบุผลการดำเนินงานการดำเนินโครงการ “หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์”  ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ แม่ข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558  นับเป็นปีที่ 2 ของโครงการ   ในการดำเนินงานปีนี้มีความล่าช้าเช่นกัน  อันเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินงานโครงการในปีแรก ปี พ.ศ. 2557 มีความล่าช้า  ทำให้ต้องขอขยายเวลาการดำเนินโครงการในปีแรก  ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558  จึงส่งผลต่อการดำเนินงานของโครงการในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558  ล่าช้า  โดยในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ 2558 ยังเป็นการดำเนินกิจกรรมของปีงบประมาณปี พ.ศ. 2557 (ดังตารางแผนการดำเนินงานที่แนบมา) กว่าจะได้ดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558  ก็เริ่มในไตรมาสที่ 3   พอเริ่มดำเนินงานได้เพียง 1 กิจกรรรม คือ การฝึกอบรมการทำอาหารสัตว์อินทรีย์  ทีมงานที่รับผิดชอบโครงการ  ต้องมาช่วยเตรียมงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2558  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับเกียรติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้  ซึ่งได้จัดงานในช่วงวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2558  แต่การเตรียมงานต้องเตรียมงานตั้งแต่เดือนเมษายน  และผู้รับผิดชอบหลักของโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์  ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นประธานการจัดนิทรรศการ “ฐานปราชญ์ชาวบ้าน”  ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการแบบมีชีวิต  จัดรูปแบบเสมืนจริงภายใต้กรอบแนวคิด “เกษตรกรรมยั่งยืน”  ซึ่งต้องใช้เวลาเตรียมงานประมาณ 3 เดือน   จึงทำให้การดำเนินโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ต้องชะงักไปประมาณ 2 เดือน  จนเสร็จงานวันเกษตรแห่งชาติ จึงได้เริ่มต้นดำเนินงานต่อ  จากปัจจัยดังกล่าวทั้ง 2  ปัจจัย  จึงส่งผลให้การดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2558 มีความล่าช้าไปพอสมควร              สำหรับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีนี้  มีอยู่ 3 กิจกรรม คือ                   1. ฝึกอบรมการทำอาหารสัตว์อินทรีย์                    2. ฝึกอบรมการทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System, PGS)                   3. ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลา และการเลี้ยงปลาอินทรีย์กิจกรรมฝึกอบรมการทำอาหารสัตว์อินทรีย์          มีการจัดอบรมการทำอาหารสัตว์อินทรีย์   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากปีที่ 1 ที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงแม่พันธุ์ให้กับหมู่บ้านลูกข่ายทั้ง 3 หมู่บ้าน  ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2558 โดยไปอบรมที่หมู่บ้านลูกข่ายแต่ละหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน   ในการฝึกอบรมการ  มีการฝึกอบรมการทำสูตรอาหารหมู ทั้ง 2 รูปแบบ คือ  ผสมสูตรอาหารทั่วไป  กับการทำสูตรอาหารอินทรีย์   ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกซึ่งยังเป็นกลุ่มใหม่ จำเป็นต้องค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไปสู่การเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์  ในช่วงแรกอาจจำเป็นต้องผสมสูตรอาหารทั่วไปก่อน  หลังจากมีการเตรียมแหล่งวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์แล้ว  จึงค่อนปรับเปลี่ยนเป็นสูตรอาหารอินทรีย์  และให้แต่ละกลุ่มมีการจัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์  เพื่อให้การทำสูตรอาหารได้มาตรฐานเหมือนกัน  ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของหมูหลุมที่เลี้ยงฝึกอบรมการทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System, PGS)          หลักการสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ คือ ต้องมีการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  และพิจารณาเห็นว่าระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System, PGS)  เป็นระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่มีความเหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย  เพราะเป็นระบบที่มีการรับรองผลผลิตทั้งแปลงการผลิต  ไม่ใช่รับรองเป็นแต่ละชนิดของพืชเหมือนการรับรองในระบบทั่วไป   ที่สำคัญเป็นระบบการรับรองที่เปิดโอกาสที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับรอง  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง  โดยมีมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นหน่วยงานรับรอง   จึงได้ประสานงานกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยมาฝึกอบรมให้   ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาที่ดิน  จึงถือว่าเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  มีการอบรม 3 วันในช่วงระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 วันแรกเน้นภาคทฤษฎีให้เข้าใจระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ระบบ PGS”  วันที่ 2 และ 3 ได้ลงพื้นที่จริง  ไปเยี่ยมชมกลุ่มที่ผ่านการรับรองในระบบ PGS ก็คือ กลุ่มเกษตรกรบ้านทัพไทย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายปศุสัตว์อินทรีย์นั้นเอง  ผลจากการอบรมในปีนี้มีสมาชิกในกลุ่มหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์มีการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบ  PGSจำนวน 25 ราย  ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลา และการเลี้ยงปลาอินทรีย์          กิจกรรมการเลี้ยงปลา  เป็นกิจกรรมใหม่ของโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์  โดยมองเห็นว่า การเลี้ยงปลาในระบบอินทรีย์ เป็นการหนุนเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์  และปลาเป็นอาหารโปรตีนที่มีราคาถูกกว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ชนิดอื่น   ที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดการฝึกอบรม  เพราะปลาเป็นสิ่งที่คนในชุมชนภาคอีสานนิยมบริโภคปลามาเป็นระยะเวลานานมาแล้ว   ในการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาอินทรีย์  ก็ยึดหลักการการดำเนินงานของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ คือ “การพึ่งพาตนเอง”   จึงฝึกอบรมให้เกษตรกรรู้จักตั้งแต่การเพาะขยายพันธุ์ปลาเอง ไปจนถึงการทำอาหารเลี้ยงปลาเอง    ในขั้นตอนแรกจึงได้อบรมหลักการเลี้ยงปลาทั่วไป และการเพาะขยายพันธุ์ปลา    โดยมีการอบรมในช่วงระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2558  ในขณะนี้มีเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ ทดลองเลี้ยงปลาดุกอินทรีย์ จำนวน 24 ราย  รายละ 200 ตัว  เพื่อให้เกิดความชำนาญ แล้วค่อยเพิ่มจำนวนปลาที่เลี้ยง  หรือเพิ่มจำนวนบ่อปลาที่เลี้ยงสำหรับกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในอนาคตตามแผนงานของโครงการ มีอยู่  3 กิจกรรม คือ                   1. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำของหมู่บ้านลิ้มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นารอง จ.บุรีรัมย์                   2. ฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำของชุมชน                    3. ฝึกอบรมการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีส่วนร่วม          ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขอขยายเวลา คือ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558


ค่าใช้จ่าย : 30,380
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง pluakk@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates