หมู่บ้านปูไข่

บ้านเกาะสาหร่าย อ. เมือง จ. สตูล

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554486,400|188,400|136,190|52,2102013211022141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=225]   วันที่รายงาน  [10/4/2555]
ติดตามและลงพื้นที่ในการให้คำปรึกษาในการเลี้ยงปูไข่ จำนวน 4 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน | เดือนตุลาคม 2553 ลงพื้นที่ ต.เกาะสาหร่าย เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นของสภาพพื้นที่และรับฟังปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อประสานความร่วมมือในการนำนักวิชาการไปให้องค์ความรู้ | วันที่ 24-28 ก.พ. 2554 ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และการรวมกลุ่ม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ทราบว่าชุมชนต้องการองค์ความรู้และข้อมูลด้านวิชาการ เช่น การเลี้ยงลูกปูหลังการสลัดไข่ อาหารของลูกปู เวลาที่เหมาะสมในการปล่อยลูกปูลงทะเลอัตราการรอดหลังปล่อยลงสู่ทะเล สัดส่วนปริมาณปูไข่ต่อพื้นที่ถังเหมาะสม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการอบรมและวางแผนการจัดธนาคารอย่างเป็นระบบ | วันที่ 26-28 มี.ค. 2554 แกนนำกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง จำนวน 10 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน "ธนาคาปูม้า" กับนายจาง ฟุ้งเฟื่อง นายธนาคารปู ผู้พลิกฟื้นท้องทะเลไทย อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร เรื่องการจัดการโฮมสเตย์ บ้านท้องตมใหญ่ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และเรื่องการจัดการฟื้นฟูชายฝั่งทะเลอย่างเป็นระบบ บ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนมีแนวความคิดในการนำกระบวนคิดทางวิทยาศาสตร์ในการจดบันทึก การสังเกต มาปรับใช้ในการเลี้ยงปูและประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาการเลี้ยงปู รวมทั้งได้นำความรู้เกี่ยวกับธนาคารปูมาถ่ายทอดแก่สมาชิกในชุมชน ตำบลเกาะสาหร่าย | พว.มีแผนประสานงานกับนักวิชาการลงพื้นที่เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงปูอย่างครบวงจร รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง อย่างยั่งยืน และผลักดันให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารปูไข่นอกกระดองให้มากขึ้น รวมถึงสำรวจความต้องการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข | จากการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมธนาคารปูไข่นอกกระดอง ร่วมกัน พว.เห็นถึงศักยภาพของหมู่บ้านเกาะสาหร่ายจึงส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย ของ วท. และมีการจัดประชุมเกษตรกรทุกเดือนเพื่อให้ความรู้และติดตามการเลี้ยงปูอย่างต่อเนื่องค่าใช้จ่าย : 136,190
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง sakchai@nstda.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates