หมู่บ้านข้าวโพดเทียน

บ้านโพธิ์ บ้านไผ่ บ้านเกาะ บ้านวัดตองปุ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554507,000|196,300||196,3002013211942271.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555215,000|200,000|296,077|-96,077201251710861.pdf2013729185441.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=258]   วันที่รายงาน  [22/6/2555]
1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ
เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียน
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้อง 237 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ จำนวน 35 คน โดยมี ผศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ และ รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร เป็นวิทยากร
เนื้อหาในการอบรม ช่วงเช้า จะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษาข้าวโพดเทียน และช่วงบ่าย จะเป็นการปฎิบัติการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียน
2. การประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เรื่อง การสัมมนาเพื่อทบทวนผลดำเนินงาน และเตรียมความพร้อม หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "หมู่บ้านข้าวโพดเทียน"
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการเก็บข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาชีพในตำบลบ้านเกาะ และอภิปราย เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ และ ผศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ เป็นวิทยากร กลุ่มอาชีพที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ มี 3 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเทียน สมาชิก 33 คน
(วิทยากรประจำกลุ่ม รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร)
2. กลุ่มอาชีพทำดอกไม้จัน สมาชิก 26 คน
(วิทยากรประจำกลุ่ม รศ.อำนวย ทองคำ)
3. กลุ่มอาชีพสานตระกร้าพสาสติก สมาชิก 20 คน
(วิทยากรประจำกลุ่ม รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์)
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555
- เดินทางไปศึกษาดูงานที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางพูด จ. นนทบุรี
- บรรยายสรุปกิจกรรม / ผลงานของกลุ่ม โดยประธานวิสาหกิจชุมชนขนมอบ
- อบรมเชิงวิชาการเกี่ยวกับการจัดการกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม / ซักถามปัญหา โดย นักพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
- ดูงานผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนนทบุรี โดยวิทยากรคุณรัตนา ชูยอด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุร๊
- เดินทางกลับ
ค่าใช้จ่าย : 59,800
จำนวนผู้รับบริการ : 81
ปัญหาอุปสรรค : 1. การรวมกลุ่มของเกษตรกร ยังไม่มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน
แนวทางแก้ไข : 1. พัฒนาระบบการจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วม
2. พัฒนาผู้นำกลุ่ม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=259]   วันที่รายงาน  [22/6/2555]
1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ
เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียน
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้อง 237 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ จำนวน 35 คน โดยมี ผศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ และ รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร เป็นวิทยากร
เนื้อหาในการอบรม ช่วงเช้า จะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษาข้าวโพดเทียน และช่วงบ่าย จะเป็นการปฎิบัติการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียน
2. การประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เรื่อง การสัมมนาเพื่อทบทวนผลดำเนินงาน และเตรียมความพร้อม หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "หมู่บ้านข้าวโพดเทียน"
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการเก็บข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาชีพในตำบลบ้านเกาะ และอภิปราย เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ และ ผศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ เป็นวิทยากร กลุ่มอาชีพที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ มี 3 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเทียน สมาชิก 33 คน
(วิทยากรประจำกลุ่ม รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร)
2. กลุ่มอาชีพทำดอกไม้จัน สมาชิก 26 คน
(วิทยากรประจำกลุ่ม รศ.อำนวย ทองคำ)
3. กลุ่มอาชีพสานตระกร้าพสาสติก สมาชิก 20 คน
(วิทยากรประจำกลุ่ม รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์)
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555
- เดินทางไปศึกษาดูงานที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางพูด จ. นนทบุรี
- บรรยายสรุปกิจกรรม / ผลงานของกลุ่ม โดยประธานวิสาหกิจชุมชนขนมอบ
- อบรมเชิงวิชาการเกี่ยวกับการจัดการกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม / ซักถามปัญหา โดย นักพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
- ดูงานผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนนทบุรี โดยวิทยากรคุณรัตนา ชูยอด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุร๊
- เดินทางกลับ
ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 81
ปัญหาอุปสรรค : 1. การรวมกลุ่มของเกษตรกร ยังไม่มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน

แนวทางแก้ไข : พัฒนาระบบการจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วม
2. พัฒนาผู้นำกลุ่ม

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=360]   วันที่รายงาน  [5/9/2555]
จัดอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ การพัฒนาการบริหารจัดกลุ่ม ตามหลักเศรฐกิจพอเพียง
วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุม 237 อาคารพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน
เนื้อหาหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. อุดมการณ์ หลักการพื้นฐานกลุ่มอาชีพ
3. ปฏิบัติการบริหารจัดการกลุ่ม ( 3 กลุ่มอาชีพ)
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. การคำนวณต้นทุนการผลิตและการตั้งราคาขาย
6. ปฏิบัติการวางแผนธุรกิจ ( 3 กลุ่มอาชีพ)
ผลการดำเนินการ
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจและรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพได้เป็นอย่างดีและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมฝึกอบรม กลุ่มอาชีพทั้ง 3 กลุ่มที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้ง 3 กลุ่ม
หมายเหตุ ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.บ้านเกาะ จ.พระนครศรีอยุธยา ในเรื่องค่าอาหารกลางและอาหารว่าง จำนวน 25,000 บาท
ค่าใช้จ่าย : 10,300
จำนวนผู้รับบริการ : 100
ปัญหาอุปสรรค : 1.สื่อมัลติมีเดียที่ใช้ในการบรรยายเกิดการขัดข้อง
2.มีรายชื่อในใบลงทะเบียนจำนวนหลายคนที่มีรายชื่อผู้ไม่ได้มาเข้าร่วมการอบรมเนื่องจากวันอบรมตรงกับวันทำงานปกติของเกษตรกรส่วนมากจะติดงานที่ทำประจำ
3.ในการลงทะเบียนค่อนข้างช้าบ้างเนื่องจากผู้เข้าอบรมบางรายไม่ค่อยคล่องหนังสือ
4.ผู้เข้าอบรมบางรายไม่ส่งแบบประเมินหลังการฝึกอบรม

แนวทางแก้ไข : 1.ควรตรวจเช็คระบบสื่อมัลติมีเดียที่จะใช้ในการบรรยายก่อนวันที่จะประชุมอบรม
2.ในการจัดอบรมควรแจ้งให้ผู้ที่จะมาอบรมทราบล่วงหน้าและอาจต้องใช้นโยบายในการมีส่วนในการประชุมอบรมแก่สมาชิกเพื่อที่จะให้มาอบรมพร้อมเพียงกันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และถ้าผู้เข้าอบรมไม่สะดวกจริงๆก็ควรจัด วันเสาร์ – อาทิตย์
3. ในการลงทะเบียนค่อนข้างช้าต่อไปควรจะแยกใบลงทะเบียนเป็นกลุ่มๆอาชีพ และให้ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มช่วยดูแลการลงทะเบียนของสมาชิกในกลุ่ม
4.ในกรณีผู้เข้าอบรมไม่ส่งแบบประเมินหลังการฝึกอบรมควรจะแจกแบบประเมินหลังการอบรมเสร็จแล้วและคอยรอเก็บแบบประเมินโดยทันทีเป็นรายบุคคล

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=485]   วันที่รายงาน  [1/2/2556]
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปข้าวโพดเทียนเพื่ออาหาร สบู่ และแชมพูสมุนไพร(ครั้งที่ 1)
วันที่ 13 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
วิทยากร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร นามโฮง
2. อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 60 คน
เนื้อหาในการฝึกอบรม
1. วิทยากรฝึกอบรมอธิบายความสำคัญของผลิตภัณฑ์จะฝึกอบรม
2. อธิบายขั้นตอนและคุณสมบัติของส่วนประกอบที่จะใช้ทำผลิตภัณฑ์
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกขั้นตอนการทำสบู่ แชมพูสระผม ครีมนวดผม และน้ำยาล้างจาน เช่น สบู่ก้อนพื้นฐาน สบู่นมแพะ สบู่ว่านหางจระเข้ สบู่มะขามเปียก สบู่มังคุด สบู่ขมิ้นชัน และสบู่ข้าวโพดเทียน เป็นต้น
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับผลิตภัณฑ์ที่ทำนำกลับไปใช้ที่บ้านด้วย
5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการผลิตข้าวโพดเทียน ครั้งที่ 1
วันที่ 15 มกราคม 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน
วิทยากร
ผศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
บรรยายเรื่อง มาตรฐานและคุณภาพข้าวโพดเทียน และอธิบายแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกรระบบการจัดการคุณภาพ จีเอพี ข้าวโพดเทียน และข้อมูลการใช้และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียน
อธิบายกติกาและขั้นตอนการปฏิบัติของเกษตรกรที่แข่งประกวดแปลงผลผลิตของข้าวโพดเทียนในงานวันข้าวโพดเทียน
โดยมีจำนวนผู้เข้าประกวด 23 ราย
วิทยากร
1. รศ. รวีวรรณ สุวรรณศร
2. รศ.ดร. สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
3. ผศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ การเตรียมเมล็ดพันธุ์ และการจัดระยะปลูกที่เหมาะสม
สรุปผลการประชุม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการผลิตข้าวโพดเทียน ครั้งที่ 2
วันที่ 30 มกราคม 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน
วิทยากร
โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะร่วมเป็นประธานในการเข้ารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประชุม
ผศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
บรรยายเรื่อง การเจริญเติบโตและการจัดการธาตุอาหารสำหรับข้าวโพดเทียน
และบรรบายการจัดงานวันข้าวโพดเทียน โดยทางมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยสนับสนุนงบประมาณจัดงานทางด้านวิชาการ โดยรับผิดชอบกิจกรรมดังนี้คือ
1.การปลูกข้าวโพด
ประกวดแปลง
ประกวดผลผลิต
2.กิจกรรมทางด้านวิชาการ
การผลิตข้าวโพดเทียน
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ ดอกไม้จันท์ สานกระเป๋าพลาสติก แปรรูปอาหาร
3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
จัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.กิจกรรมทางการท่องเที่ยว
การล่องเรือ สาธิตเพลงเรือ การเสวนา
นายก อบต. บ้านเกาะ สรุปเรื่องกิจกรรมต่างๆที่จะจัดในวันงานข้าวโพดเทียน และกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ
ช่วงบ่าย วิทยากร
1. รศ. รวีวรรณ สุวรรณศร
2. รศ.ดร. สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
3. ผศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ การวัดการเจริญเติบโต และการใส่ปุ๋ยที่ถูกวิธี
สรุปผลการประชุม
ค่าใช้จ่าย : 60,530
จำนวนผู้รับบริการ : 140
ปัญหาอุปสรรค : 1.ผู้เข้าร่วมประชุมมาช้ากว่ากำหนดเวลาอบรมมาก
2.ประธานกลุ่มไม่ประสานงานกับสมาชิกกลุ่ม
3.เกิดข้อถกเถียงกันมากในเรื่องกิจกรรมในการจัดงานวันข้าวโพดเทียน

แนวทางแก้ไข : 1.ควรเพื่อกำหนดเวลาการประชุมพอสมควรก่อนแจ้งผู้เข้าอบรม
2.ควรเรียกประชุมประธานกลุ่มในการประสานงานแก่สมาชิก
3.ควรตั้งกฎกติกา และข้อบ่งชี้ให้แน่นอน

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=498]   วันที่รายงาน  [27/3/2556]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการผลิตข้าวโพดเทียน ครั้งที่ 3
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิทยากร
1.นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
2.นักวิชาการเกษตร จากกรมวิชาการเกษตร
3.รศ. ระวีวรรณ สุวรรณศร
4.ผศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 40 คน
เนื้อหาในการฝึกอบรม
1.การบรรยาย เรื่อง มาตรฐานการผลิตและการรับรองแหล่งผลิต GAP
2.แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลการผลิตตามคู่มือคุณภาพ GAP
3.สรุปผล

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการผลิตข้าวโพดเทียน ครั้งที่ 4
วันที่ 1 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิทยากร
1.ผศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
2.รศ. ระวีวรรณ สุวรรณศร
3.รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 40 คน
เนื้อหาในการฝึกอบรม
1.การบรรยาย เรื่อง การเก็บเกี่ยวและมาตรฐานผลผลิตข้าวโพดฝักสดและการคัดเลือกต้นเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์
2.แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ การคัดขนาดข้าวโพดฝักสดและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
3.สรุปผล

งานวันข้าวโพดเทียน
วันที่ 3 มีนาคม 2556
ณ โรงเรียนวัดไผ่โสมนรินทร์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กิจกรรมในงานในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ; หมู่บ้านข้าวโพดเทียน)
1.จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ดำเนินการในระยะที่ผ่านมา ในเรื่องต่างๆได้แก่
- การผลิตข้าวโพดเทียน คุณภาพระบบ GAP
- การแปรูปข้าวโพดเทียน
- ผลงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเทียน
- ผลงานของกลุ่มอาชีพสานตะกร้าพลาสติก
- ผลงานของกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จัน และศิลปะประดิษฐ์ต่างๆ
2. จัดประกวดแปลงผลิตข้าวโพดเทียน และประกวดผลผลิตข้าวโพดเทียน
3. จัดประกวดอาหารคาวหวานจากข้าวโพดเทียน
4. จัดประกวดสวนครัวพอเพียง
5. การแข่งขันกินข้าวโพดเทียน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้และดูแลรักษาเครื่องปัมป์ขึ้นรูปกลีบดอกไม้
วันที่ 15 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิทยากร
รศ.อำนวย ทองคำ และคณะ
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 30 คน
เนื้อหาในการฝึกอบรม
การบรรยาย เรื่อง หลักการทำงานของเครื่องปัมป์ขึ้นรูปกลีบดอกไม้ และความปลอดภัยในการทำงาน
แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ การขึ้นรูปกลีบดอกไม้ทรงต่างๆและการบำรุงรักษาเครื่องมือ และสรุปผล

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปข้าวโพดเทียนเพื่ออาหาร สบู่และแชมพูสมุนไพร (ครั้งที่ 2)
วันที่ 16 มีนาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
วิทยากร
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร นามโฮง
2.อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 60 คน

เนื้อหาในการฝึกอบรม
1.บรรยายเรื่องสรรพคุณของสมุนไพรตะไคร้หอม และขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
2.แบ่งกลุ่มปฏิบัติการทำสเปรย์ไล่ยุงโฮมเมด, โลชั่นกันยุงโอมเมด, สเปรย์หอมสมุนไพรไล่ยุง, ยาหม่องตะไคร้, ลิปบาล์ม, ยาหม่องสมุนไพร, ยาหม่องน้ำ, น้ำหอมกันยุง
3.สรุปผลการอบรม
ในการอบรมแต่ละครั้งผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
(หมายเหตุ ได้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 170
ปัญหาอุปสรรค : 1. ผู้เข้ารับการอบรมไม่ค่อยว่างที่จะร่วมอบรมเนื่องจากต้องทำงาน
2. งานวันข้าวโพดเทียนผู้ร่วมงานค่อนข้างน้อย
แนวทางแก้ไข : 1. การอบรมบางครั้งต้องจัดให้ตรงช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
2. ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มากๆ จากสื่อหลายๆด้าน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=499]   วันที่รายงาน  [27/3/2556]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการผลิตข้าวโพดเทียน ครั้งที่ 3
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิทยากร
1.นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
2.นักวิชาการเกษตร จากกรมวิชาการเกษตร
3.รศ. ระวีวรรณ สุวรรณศร
4.ผศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 40 คน
เนื้อหาในการฝึกอบรม
1.การบรรยาย เรื่อง มาตรฐานการผลิตและการรับรองแหล่งผลิต GAP
2.แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลการผลิตตามคู่มือคุณภาพ GAP
3.สรุปผล

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการผลิตข้าวโพดเทียน ครั้งที่ 4
วันที่ 1 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิทยากร
1.ผศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
2.รศ. ระวีวรรณ สุวรรณศร
3.รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 40 คน
เนื้อหาในการฝึกอบรม
1.การบรรยาย เรื่อง การเก็บเกี่ยวและมาตรฐานผลผลิตข้าวโพดฝักสดและการคัดเลือกต้นเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์
2.แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ การคัดขนาดข้าวโพดฝักสดและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
3.สรุปผล

งานวันข้าวโพดเทียน
วันที่ 3 มีนาคม 2556
ณ โรงเรียนวัดไผ่โสมนรินทร์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กิจกรรมในงานในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ; หมู่บ้านข้าวโพดเทียน)
1. จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ดำเนินการในระยะที่ผ่านมา ในเรื่องต่างๆได้แก่
- การผลิตข้าวโพดเทียน คุณภาพระบบ GAP
- การแปรูปข้าวโพดเทียน
- ผลงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเทียน
- ผลงานของกลุ่มอาชีพสานตะกร้าพลาสติก
- ผลงานของกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จัน และศิลปะประดิษฐ์ต่างๆ
2. จัดประกวดแปลงผลิตข้าวโพดเทียน และประกวดผลผลิตข้าวโพดเทียน
3. จัดประกวดอาหารคาวหวานจากข้าวโพดเทียน
4. จัดประกวดสวนครัวพอเพียง
5. การแข่งขันกินข้าวโพดเทียน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้และดูแลรักษาเครื่องปัมป์ขึ้นรูปกลีบดอกไม้
วันที่ 15 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิทยากร
รศ.อำนวย ทองคำ และคณะ
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 30 คน
เนื้อหาในการฝึกอบรม
การบรรยาย เรื่อง หลักการทำงานของเครื่องปัมป์ขึ้นรูปกลีบดอกไม้ และความปลอดภัยในการทำงาน
แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ การขึ้นรูปกลีบดอกไม้ทรงต่างๆและการบำรุงรักษาเครื่องมือ และสรุปผล

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปข้าวโพดเทียนเพื่ออาหาร สบู่และแชมพูสมุนไพร (ครั้งที่ 2)
วันที่ 16 มีนาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
วิทยากร
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร นามโฮง
2.อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 60 คน

เนื้อหาในการฝึกอบรม
1.บรรยายเรื่องสรรพคุณของสมุนไพรตะไคร้หอม และขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
2.แบ่งกลุ่มปฏิบัติการทำสเปรย์ไล่ยุงโฮมเมด, โลชั่นกันยุงโอมเมด, สเปรย์หอมสมุนไพรไล่ยุง, ยาหม่องตะไคร้, ลิปบาล์ม, ยาหม่องสมุนไพร, ยาหม่องน้ำ, น้ำหอมกันยุง
3.สรุปผลการอบรม
ในการอบรมแต่ละครั้งผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
(หมายเหตุ ได้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจาก โครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)

ค่าใช้จ่าย : 125,447
จำนวนผู้รับบริการ : 170
ปัญหาอุปสรรค : 1. ผู้เข้ารับการอบรมไม่ค่อยว่างที่จะร่วมอบรมเนื่องจากต้องทำงาน
2. งานวันข้าวโพดเทียนผู้ร่วมงานค่อนข้างน้อย

แนวทางแก้ไข : 1. การอบรมบางครั้งต้องจัดให้ตรงช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
2. ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มากๆ จากสื่อหลายๆด้าน


ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง kitti.b@rmutsb.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates