หมู่บ้านสับปะรดป่าบาก

บ้านสับปะรดป่าบาก ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554530,000|236,000|35,100|200,90020132111510371.pdf2014228163281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=373]   วันที่รายงาน  [20/9/2555]
การศึกษาดูงานการผลิตสับปะรดของผู้นำกลุ่มเกษตรกร
ทางโครงการหมู่บ้านสับปะรดป่าบากต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน จ.พัทลุงรายงานภาพรวมการ ทัศนศึกษาตามภาพรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินกิจกรรมระหว่าง วันที่ 4-6 กันยายน 2555 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน ประสานงานกับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 6 คน รวมผู้ดำเนินงานโครงการ 3 คน รวม 9 คน แต่เมื่อถึงวันเดินทางเกษตรกร 3 คนไม่สามารถเดินทางได้จึงมีคณะเดินทางเพียง 6 คน
เป้าหมายการดูงานได้แก่
1. ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเพชรบุรี ดูงานได้การปรับปรุงพันธุ์สับปะรด และงานพืชสวนอื่นๆ
2. โครงการตามพระราชดำริ “ชั่งหัวมัน” จ.เพชรบุรี ดูงานด้านสับปะรดและการปลูกพืชอื่นๆ และกิจกรรมที่เกียวข้อง
3. สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด อ.ร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูงานด้านการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ปลูกสับปะรด นับเป็นกิจการที่มั่นคง ยิ่งใหญ่ และสามารถขยายงานไปสู่ระบบนานาชาติได้ ด้วยระบ Trade Fair
ค่าใช้จ่าย : 35,100
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค : การประสานงานกับกลุ่มเกษตรกร ค่อนข้างลำบาก แม้มีการนัดหมายล่วงหน้าก็ยังไม่สามารถนำผู้นำไปทัศนศึกษาได้ครบ
แนวทางแก้ไข : พยายามใช้ช่องทางผ่าน สนง.เกษตรอำเภอป่าบอนมากขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20129201333271.pdf
2555450,000|245,000||245,0002012421813541.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=257]   วันที่รายงาน  [21/6/2555]
การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสับปะรดป่าบากในปีงบ 2555 นั้น ขณะนี้ โครงการยังไม่สามารถเบิกงบประมาณ จากวิทยาเขตได้ เนื่องมีขั้นตอนการโอนเงินจาก กองกลาง ที่ล่าช้า ทั้งนี้ได้จัดทำเอกสารเพื่อขอดำเนินงานโครงการไป เมื่อได้รับแจ้ง ร่วม 2 เดือนแล้วทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณงานวิจัย อื่นๆ ก็เป็นเช่นเดียวกันครับค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : การเบิกงบประมาณที่ล่าช้า ทั้งนี้ เป็นปัญหาภายในหน่วยงาน
แนวทางแก้ไข : เร่งรัดการเบิกและแจ้งให้วิทยาเขตช่วยเร่งรัดอีกทางหนึ่งแล้ว
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=374]   วันที่รายงาน  [20/9/2555]
เนื่องจากงบประมาณปี 55 นี้ ทางโครงการเพิ่งได้รับเงินเข้าบัญชีเมื่อ 11 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา จึงยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมใดๆ จึงยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้น แต่เป็นปัญหานอกเหนือการควบคุม งบประมาณวิจัยอื่นๆ ปีนี้ก็ล่าช้าไปตามๆ กัน เมื่อได้รับเงินงบประมาณครั้งนี้ พวกผมก็ต้องทำการขออนุมัติขยายเวลาทันทีเลยครับเรื่องกำลังรอการอนุมัติค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ได้งบล้่าช้า
แนวทางแก้ไข : แจ้งให้ทางผู้บริหารทราบดพื่อแก้ไขแล้วครับ
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง suneerats@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates