หมู่บ้านต้นแบบอุตสากรรมข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย

บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่งข้อความถึง agrsbc@ yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates