หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคนจันท์ชันโรง

บ้านพญาบน ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554365,000|182,400||182,4002013251318521.pdf201211221013371.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555355,000|310,000|64,000|246,0002012515959531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=273]   วันที่รายงาน  [1/7/2555]
๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ประชุมชี้แจงผลการอนุมัติโครงการโครงการยกระดับหมู่บ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นคนจันท์ชันโรง แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติให้แก่ตัวแทนเกษตรกรรับทราบ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านพญาบน ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๘ คน และมีจำนวน ๕ คน (ตัวแทน) เกษตรกรในชุมชนหมู่บ้านพญาบนรับทราบผลการอนุมัติโครงการ พร้อมเสนอแนะปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน ได้แก่
- การแปรรูปผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงชันโรง
- การรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน
- การเลี้ยงกบในสวนผลไม้เพื่อเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือน
ใช้งบประมาณ 32,000 บาท
ค่าใช้จ่าย : 32,000
จำนวนผู้รับบริการ : 18
ปัญหาอุปสรรค : 1) เกษตรกรชาวสวนอยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บผลผลิต ซึ่งยากต่อการนัดเพื่อจัดประชุม
2) เงินในการดำเนินการล่าช้าเพราะต้องผ่านมหาวิทยาลัยฯส่วนกลางก่อนจึงจะมาถึงเดือนมิถุนายนแล้วยังไม่ได้รับเงินดำเนินโครงการเลย ต้องขอยืมจากโครงการอื่นก่อน
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201271105221.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=274]   วันที่รายงาน  [1/7/2555]
๒. ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ประชุมหมู่บ้านเพื่อกำหนดการศึกษาดูงาน
วันที่ดำเนินการ ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๓ บ้านพญาบน ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕ คน ประชุมกำหนดวัน การเข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเทิดไท้ร่วมใจ จ.สมุทรสงคราม เพื่อการศึกษาการบริหารจัดการ การรวมกลุ่ม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรนำมาพัฒนาหมู่บ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นคนจันท์ชันโรง ซึ่งกำหนดการศึกษาดูงานในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ค่าใช้จ่าย 19,800 เป็นค่าจ้างเหมารถตู้ 3 คันเพราะรถทัวร์เข้าพื้นที่ไม่ได้และค่าอาหาร
ค่าใช้จ่าย : 19,800
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201271101491.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=275]   วันที่รายงาน  [1/7/2555]
๓. ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ จัดเสวนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนากลุ่มอย่างยั่งยืน” ณ อาคารบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๔ คน โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับ
- หลักการการรวมกลุ่ม
- กระบวนการการพัฒนา
- การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งจากชันโรงเพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด
- การขอ อย. และมาตรฐานสินค้า
โดยทางคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จะประสานไปยังอาจารย์ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการแปรรูป และการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน และจัดอบรมให้แก่เกษตรกร
- มอบอุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์ให้กับตัวแทนหมู่บ้าน ค่าใช้จ่าย 9,000 บาท -ค่าอาหาร -ค่าอุปกรณ์
ค่าใช้จ่าย : 9,000
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201271101051.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=276]   วันที่รายงาน  [1/7/2555]
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ประชุมแกนนำหมู่บ้านเพื่อกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ สรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินไปแล้ว ณ อาคารบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๔ คน เกษตรกรเสนอแนะให้มีการสำรวจและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งให้มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=277]   วันที่รายงาน  [1/7/2555]
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ประชุมออกแบบผลิตภัณฑ์และ
สติกเกอร์เพื่อติดผลิตภัณฑ์ ณ อาคารบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐ คน
๑. เรื่องของการคิดต้นทุน
๒. การทำบัญชีครัวเรือน
๓. การแปรรูปผลผลิต
๔. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ค่าใช้จ่าย 3,200 -ค่าสติกเกอร์ติดผลิตภัณฑ์

สามารถดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนได้
ผู้รายงาน ผศ.เสวก พงษ์สำราญ ตำแหน่ง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตจันทบุรี วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ค่าใช้จ่าย : 3,200
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558314,920|250,000|250,000|ใช้หมด2015581410281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1202]   วันที่รายงาน  [2/4/2558]


เพื่งได้รับงบประมาณกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน  ในวันที่  7 - 10  เมษายน  2558


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1231]   วันที่รายงาน  [9/5/2558]


การจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป จำนวน  3  หลักสูตรหลักสูตรที่  1   วันอังคารที่  7  เมษายน   2558    การทำแมพูน้ำผึ้งชันโรง      จำนวน     40   คนหลักสูตรที่  2   วันอังคารที่  8  เมษายน   2558     การทำโลชั่นบำรุงผิว-น้ำผึ้งชันโรง      จำนวน  40  คนหลักสูตรที่  3   วันอังคารที่  9  เมษายน   2558     การทำเจลล้างหน้า - น้ำผึ้งชันโรง    จำนวน  40  คน


ค่าใช้จ่าย : 186,400
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : ได้รับงยประมาณตรงกับหน้าผลไม้ จึงมีกลุ่มที่สนใจแ่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ เนื่องจากเจอพายุและน้ำไม้พอต่อการให้ผลไม้จึงไม่สามารถมาอบรมได้
แนวทางแก้ไข : ให้มาเรียนรู้ที่หลังเมื่อมีเวลาว่างที่ศูนย์เรียนรู้หรือกลุ่มฯได้ตลอดเวลา
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1364]   วันที่รายงาน  [4/9/2558]


มีการจัดการอบรมหลักสูตรการแปรรูปให้กับกลุ่มลูกข่ายในวันที่  20 - 21  กรกฎาคม  2558  เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่ม1.  การทำลิปปาล์มชันโรง                          จำนวน             25             คน2. การทำสบู่ก้อนใบบัวบก - ชันโรง              จำนวน             25             คน3. การทำครีมบำรุงผิวหน้า - ชันโรง               จำนวน             25             คน4. การทำแชมพูสมุนไพรอัญชัน - ชันโรง        จำนวน             25             คน


ค่าใช้จ่าย : 63,600
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : การว่างงานของกลุ่มมีเวลาไม่ค่อยตรงกันเท่าไรนัก เนื่องจากเป็นหน้าเก็บเกี่ยวผลไม้


แนวทางแก้ไข : ตัวแทนกลุ่มผลัดเปลี่ยนการมาทำ อบรมแปรรูป จัดเวลาให้ตรงกับผู้เข้าอบรมว่างงาน
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง sawak_pong@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates