หมู่บ้านเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการน้ำเสียยางแผ่นและขยะอินทรีย์(เกาะหมากน้อย)

เกาะหมากน้อย หมู่ที่4 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554236,500|187,000||187,00020132121442381.pdf2014227912201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555396,000|220,000|220,000|ใช้หมด2012515954251.pdf2012111076361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=298]   วันที่รายงาน  [5/7/2555]
•การให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกันของเสียย่อยสลายได้ พร้อมยกตัวอย่าง
•การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบแก๊สชีวภาพ จากของเสียในครัวเรือน ซึ่งนักเรียนบางส่วนรู้จักระบบแก๊สชีวภาพบ้างแล้ว เนื่องจากบนพื้นที่เกาะหมากน้อยได้จัดทำในครัวเรือนบ้างแล้ว
•สาธิตการเชื่อมพลาสติกของถังหมักและถังเก็บแก๊ส
ค่าใช้จ่าย : 40,100
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : •เกี่ยวกับมรสุม ฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาล ซึ่งพื้นที่เป็นเกาะ จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง
แนวทางแก้ไข : •อาจจะมีการวางแผนการทำงานตามภาวะของภูมิอากาศ
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20127590421.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=405]   วันที่รายงาน  [30/9/2555]
1.สร้างกระบวนการให้ครัวเรือนในชุมชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและของเสียอินทรีย์ ด้วยระบบหมักก๊าซชีวภาพ โดยได้เข้าอบรมให้ความรู้กับชาวบ้าน ที่มัชยิสและการเดินเข้าบ้านแต่ละครัวเรือนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน สำรวจข้อมูลของเสียอินทรีย์ในครัวเรือน และนำเสนอข้อดี ข้อต้องระวังในการจัดการของเสียอินทรีย์ในครัวเรือนด้วยระบบก๊าซชีวภาพ
2. การจัดทำและเดินระบบก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการน้ำเสียและของเสียอินทรีย์ในชุมชน รวมทั้งการดูแลระบบที่จัดทำขึ้น ชักชวนให้ครัวเรือนอื่นๆ ที่มีความสนใจในการจัดการของเสียอินทรีย์ในครัวเรือนด้วยระบบก๊าซชีวภาพ ได้ไปดูครัวเรือนนำร่องที่มีระบบดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งจัดอบรมฝึกการปฏิบัติการจัดทำถังหมักก๊าซชีวภาพ
3.สร้างกลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน “เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานก๊าซหุงต้ม” สร้างกลุ่มย่อยในการพูดคุยข้อดี ข้อเสีย จากการได้ฝึกปฏิบัติ หรือบางครัวเรือนที่ได้มีการใช้ระบบดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้มีการจัดการความรู้ที่เกิดจากการจัดทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการจัดการของเสียอินทรีย์และน้ำเสียจากการทำยางแผ่นในครัวเรือน
4. สร้างทีม ”เยาวชนรักษ์ก๊าซชีวภาพ” ในการสร้างฐานเรียนรู้ในชุมชน เยาวชนที่ได้รับความรู้ เริ่มมีส่วนในการประชาสัมพันธ์บอกเล่าให้คนในครอบครัว และมีบางส่วนที่เข้ามาร่วมฝึกปฏิบัติการ
5. เพิ่มศักยภาพช่างชุมชน และวิทยากรชุมชนเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนและผู้สนใจ จากการได้เปิดกลุ่มย่อยพูดคุย การจัดทำและใช้ระบบก๊าซชีวภาพในครัวเรือน ชุมชนได้พบปัญหาและข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกัน และบางคนสามารถนำประสบการณ์มาสั่งสม พร้อมกับการฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม จนสามารถช่วยดูแลและสร้างชุดหมักก๊าซชีวภาพให้เพื่อนบ้านได้
6.ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งเฟ้นหาผู้นำธรรมชาติ “คอพลังงานทางเลือก” ในการจัดทำระบบก๊าซชีวภาพในชุมชน ได้สร้างความเข้าใจและหารือชี้ให้เห็นข้อดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พลังงานจังหวัดพังงา และบริษัทไทยออยล์ มหาชน จำกัด และมีการร่วมสมทบทุนในการจัดทำถังหมักก๊าซชีวภาพในครัวเรือนสำหรับบ้านนำร่อง รวมทั้งได้เกิดผู้นำธรรมชาติผนวกกับการเป็นช่างชุมชนเกิดขึ้น
7.เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีการจัดทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียยางแผ่นและของเสียอินทรีย์ จัดทำแผ่นพับร่วมกับการกลั่นกรองข้อมูลต่างๆ จากชุมชน เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจ

1. จำนวนครัวเรือนที่ได้จัดทำระบบก๊าซชีวภาพในการหุงต้ม 30 ครัวเรือน
2.จำนวนเยาวชนเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ก๊าซชีวภาพ 63 คน
3. จำนวนคนที่สนใจเข้าร่วมอบรม ฝึกปฏิบัติ จนจัดทำระบบในครัวเรือน สามารถเป็นผู้ดูแลระบบ เป็นช่างชุมชน เป็นผู้บอกต่อคนอื่นๆ (วิทยากรชุมชน) และมีชุมชนอืนๆ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ เข้าเยี่ยมชม เรียนรู้เทคโนโลยี 80 คน
ค่าใช้จ่าย : 179,900
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : • เกี่ยวกับมรสุม ฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาล และรุนแรงมาก ซึ่งพื้นที่เป็นเกาะ จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางตลอดระยะเวลา
• การทำประมง ไม่ค่อยมีเวลาที่แน่นอน ทำให้การนัดหมายได้ไม่ค่อยชัดเจน
• ระยะทางไกล และต้องเดินทางโดยเรือ ซึ่งไม่มีเรือโดยสาร จึงต้องอาศัยชาวประมง
แนวทางแก้ไข : • อาจจะมีการวางแผนการทำงานตามภาวะของภูมิอากาศ และไม่เป็นไปตามระยะเวลามากนัก
• ใช้แผนการให้ความรู้ แบบเดินเข้าหาถึงครัวเรือน โดยใช้ทีมงานจำนวนมากขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20129301710131.pdf
2556270,160|220,000|199,700|20,30020131301244181.pdf2014227757381.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=608]   วันที่รายงาน  [19/4/2556]
1. เผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยจัดประชุมชาวบ้านในเกาะหมากน้อยเพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพและการนำปุ๋ยหมักจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพไปใช้ในการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้น โดยจัดประชุม ณ มัสยิดเกาะหมากน้อย ในวันที่ 8 เดือนธันวาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 54 คน ชาวบ้านที่ได้เข้าร่วมโครงการในปีที่ 1 และ 2 และได้จัดทำระบบก๊าซชีวภาพและมีการใช้งานแล้ว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้แก่ชาวบ้านที่สนใจ
2. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบก๊าซชีวภาพในชุมชน โดยจัดอบรมและฝึกปฏิบัติวิธีการจัดทำ ใช้งาน และดูแลรักษาระบบผลิตก๊าซชีวภาพให้แก่ชาวบ้านเกาะหมากน้อยในวันที่ 12 มกราคม 2556 จำนวน 30 คน พร้อมทั้งร่วมกับชาวบ้านในการจัดทำถังหมักก๊าซชีวภาพเพื่อติดตั้งในครัวเรือน
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนในเกาะหมากน้อย ในรูปแบบของเกมส์สอดแทรกความรู้ เรื่องก๊าซชีวภาพและการนำน้ำหมักจากระบบไปในการปลูกผัก โดยจัดกิจกรรม ณ มัสยิดเกาะหมากน้อย ในวันที่ 13 มกราคม 2556 มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน ทำให้เยาวชนเห็นประโยชน์ของขยะอินทรีย์ และมีส่วนร่วมในการคัดแยกและป้อนขยะเศษอาหารลงถังหมักฯ
4. การจัดอบรมความรู้ทางวิชาการให้แก่วิทยากรชุมชนและเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการให้แก่ช่างชุมชนจำนวน 30 คน ณ บ้านผู้ประสานงานโครงการ เกาะหมากน้อย โดยผู้เข้ารับการอบรม คือชาวบ้านเกาะหมากน้อยที่ยินดีใช้ระบบก๊าซชีวภาพในครัวเรือนของตัวเองเป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวบ้านคนอื่น ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาความสามารถในการพูด การถ่ายทอดมากขึ้น
ค่าใช้จ่าย : 174,700
จำนวนผู้รับบริการ : 139
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=609]   วันที่รายงาน  [19/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134191356431.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=659]   วันที่รายงาน  [2/7/2556]
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบก๊าซชีวภาพในชุมชน โดยลงพื้นที่เกาะหมากน้อยในวันที่ 20 เมษายน 18 พฤษภาคม และ 15 มิถุนายน 2556 เพื่อแนะนำการใช้งานและการแก้ปัญหาระบบก๊าซชีวภาพ และการนำน้ำหมักจากระบบไปใช้เป็นปุ๋ยในการเพาะปลูก ให้แก่ครัวเรือนที่จัดทำระบบก๊าซชีวภาพในครัวเรือน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่สามารถใช้งานระบบก๊าซชีวภาพได้ดี มีเพียงไม่กี่ครัวเรือนที่พบปัญหาการรั่วซึม และเกิดภาวะเป็นกรดในถังหมัก เนื่องจากเติมเศษอาหารมากเกินไป ซึ่งได้ให้คำแนะนำชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : ชาวบ้านเกาะหมากน้อยเป็นชาวมุสลิม บางคนอ่านภาษาไทยไม่ได้ จึงเกิดความไม่เข้าใจในการใช้คู่มือระบบก๊าซชีวภาพที่ทางโครงการมอบให้
แนวทางแก้ไข : ต้องโทรศัพท์เพื่อติดตามผล สอบถามปัญหา และให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง usaonthong@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates