หมู่บ้านไร้ของเสีย

โล๊ะจังกระ อ.กงหรา จ.พัทลุง 2. หมู่ที่ 2 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554268,400|187,000||187,00020132121141591.pdf20142271028321.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555199,100|130,000|40,000|90,0002013351053381.pdf2012930172331.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=301]   วันที่รายงาน  [5/7/2555]
1.สำรวจและรวบรวมของเหลือและของเสียจากการทำกล้วยเมืองลุง ได้แก่ เปลือกกล้วย ผลกล้วยที่ไม่ไ้มาตรฐาน
2.วางแผนการผลิตร่วมกับสมาชิก โดยแบ่งออกเป็น 3 รอบการผลิต
3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงการหมู่บ้านไร้ของเสีย
4.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิธีการทำให้กับสมาชิกในกลุ่ม และเกษตรกรที่สนใจในการทำปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วย โดยสมาชิกเดิมของกลุ่มกล้วยแขกแก้วหินลาดเป็นวิทยากร
ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -วัตถุดิบในการทำโครงการปุ๋ยหมัก มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการทำปุ๋ยหมักในบางครั้ง เนื่องจากผลผลิตออกน้อย
-การนัดกลุ่มเกษตรกร ไม่สามารถนัดประชุมได้บ่อย เนื่องจากเกษตรกรมีภารกิจอย่างอื่นมาก
แนวทางแก้ไข : -รวบรวมวัตถุดิบในการทำของแต่ละรอบให้มากขึ้น และใช้วัตถุดิบอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้น
-จัดหากลุ่มตัวแทนในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อถ่ายทอดให้สมาชิกท่านอื่นต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012751514181.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=404]   วันที่รายงาน  [30/9/2555]
หลังจากที่แกนนำกลุ่มกล้วยไข่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุงและกลุ่มกล้วยไข่กรอบแก้ว ต.ลาสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ได้เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยหมัก และเล็งเห็นถึงประโยชน์แล้ว แกนนำได้ชักชวนสมาชิกอื่นๆในหมู่บ้านเข้าร่วมกลุ่มและทำ ปุ๋ยหมักจากวสัดุเหลือทิง้ ต่างๆ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิธีการท าปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วยและของเสียอื่นๆ ได้ท าในเดือนมีนาคมถึงกนัยายน
การถ่ายทอดน้ีไดเ้นน้ ใหแ้กนนา ดา เนินการเองโดยถ่ายทอดใหก้ บั เกษตรกรที่มีความสนใจในการ
ผลิตปุ๋ ยหมักเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตรและลดการใช้ปุ๋ ยเคมีโดยการจัดประชุมสมาชิกที่สนใจการผลิตปุ๋ ย
หมกัเพอ่ืช้ีแจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นและความตอ้งการตา่ งๆ จากกลุ่มเก่ียวกบัการกา จดัของเสียใน
หมบู่ า้น โดยมีเปลือกกล้วยเศษหญ้าและใบไม้เป็ นหลักในการท าปุ๋ ยหมัก และ สร้างความตระหนักถึง
ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ ยหมัก และลดการใช้ปุ๋ ยเคมีตลอดจนได้มีการ สาธิตวิธีการผลิตปุ๋ ยหมัก และร่วมวาง
แผนการผลิตปุ๋ ยหมักด้วยความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกภายในกลุ่ม
ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 57
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง anisara.pensuk@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates