หมู่บ้าน ทอ ถัก จักร สาน

บ้านนาเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554189,500|140,000||140,00020132141158231.pdf2012412034141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555399,300|310,000|17,352|292,64820125161111561.pdf201444837231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=269]   วันที่รายงาน  [29/6/2555]
กิจกรรมสำรวจข้อมูลหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย. 55 ณ บ้านหนองแคน , บ้านโคกสะอาด , บ้านหนองบัว , บ้านนาเชือก ต. แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ค่าใช้จ่าย : 17,352
จำนวนผู้รับบริการ : 22
ปัญหาอุปสรรค : ยังไม่เกิดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงทำนา ซึ่งได้นัดหมายในเดือน ก.ค. 55 จะได้เริ่มมีกิจกรรมการอบรม
แนวทางแก้ไข : ปรับวันเวลา เป็นช่วงเดือน ก.ค. 55 เริ่มมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยอาศัยความพร้อมและความถนัดของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งมีความสนใจและความถนัดต่างกัน
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20126291138491.pdf
2556365,000|250,000|40,350|209,6502013128933241.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=543]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
แผนกิจกรรมหมู่บ้าน ทอ ถัก จักร สานค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201341893211.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=611]   วันที่รายงาน  [25/4/2556]
กิจกรรมที่ดำเนินการ
(1) กิจกรรมการดำเนินงานครั้งที่ 1 กิจกรรมประชาคมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านทอ ถัก จัก สาน) วันที่ 22 เมษายน 2556 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแคน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้
• อบรบการปลูกดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากฝ้าย
- จัดทำแปลงสาธิตในหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านข่าย
• ฝึกอบรบการผลิตปุ๋ยชีวภาพในชุมชน
• อบรบการเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบงานหัตกรรมจากกก
กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ
การทำแปลงสาธิตในหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่าย ซึ่งจะจัดอบรบการดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์จากฝ้าย และการทำแปลงสาธิตในหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่ายฯ ในวันที่ 20 – 25 พฤษภาคม 2556 และให้เชิญหน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมจัดอบรบการดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์จากฝ้าย และให้กลุ่มชาวบ้านจัดทำแปลงสาธิตในหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่ายฯอาจารย์กรรณิการ์ สมบุญ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมคณะ กล่าวชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านทอ ถัก จัก สาน) ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมี นางศรีประภา อุปพงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองแคน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชาคมและรับทราบแผนการดำเนินงานด้วย
ผลของการดำเนินการ
1. แจ้งแผนการดำเนินโครงการ
2. จัดหาผู้ขับเคลื่อนดำเนินงานโดยการคัดเลือกจากสมาชิกในกลุ่มหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่ายฯ
3. สรุปการประชุม
ค่าใช้จ่าย : 3,900
จำนวนผู้รับบริการ : 26
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134251648151.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=635]   วันที่รายงาน  [14/6/2556]
กิจกรรมอบรบการปลูกดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์จากฝ้าย เพื่อจัดทำแปลงสาธิตในหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่าย

กิจกรรมที่ดำเนินการ
(1) กิจกรรมการดำเนินงานครั้งที่ 1 กิจกรรมการปลูกดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์จากฝ้าย เพื่อจัดทำแปลงสาธิตในหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่าย (หมู่บ้านทอ ถัก จัก สาน) วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาเชือก ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้
1. กลุ่มชาวบ้านเป้าหมายได้รับทราบ
- ชนิดพันธุ์ฝ้ายและเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก
- ดินที่เหมาะสมในการปลูกฝ้าย
- การเตรียมดิน
- วิธีการปลูกและการดูแลรักษา
2. การใช้ประโยชน์จากฝ้ายในการทำหัตกรรมในท้องถิ่น

กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ
กิจกรรมการอบรมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เป็นการ พูดถึงโอกาสทางการตลาด การนำไปประโยชน์จากการปลูกฝ้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวิทยากร คือ นางประไพพันธ์ แดงใจ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางผ้าย้อมคราม และในช่วงบ่ายมีการเสนาทิศทางและ รูปแบบการพัฒนา การใช้ประโยชน์จากฝ้ายในงานหัตกรรมท้องถิ่น ประกอบนายเจน พระนคร 2.ประไพพันธ์ แดงใจ 3.นางสาวสุดารัตน์ สกุลคู การทำแปลงสาธิตและวิธีการปลูกฝ้ายในแปลงสาธิตในหมู่บ้านแม่ข่าย (บ้านนาเชือก) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 บรรยายเรื่องชนิดพันธุ์และการเลือกเมล็ดพันธุ์พันธุ์ที่ปลูก การเลือกลักษณะดินที่ใช้ปลูก วิธีการเตรียมดิน และลักษณะการปลูกการดูแลรักษา โดยมีวิทยากร นายเจน พระนคร ในช่วงบ่ายมีการสาธิตทำแปลงและวิธีการปลูกที่หมู่บ้านลูกข่าย (บ้านหนองแคน) โดยกลุ่มชาวบ้านร่วมกันปลูกฝ้าย
นางประไพพันธ์ แดงใจ ผู้ก่อตั้งผ้าย้อมครามแนะนำตัว และกล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากวัสดุจากฝ้าย การนำผลผลิตจากฝ้ายมาทำหัตกรรมแปรูปจากฝ้าย ทิศทางการตลาดของฝ้ายในภาคตะวันอกเฉียงเหนือ
นายเจน พระนคร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูก ดูแลรักษา การเตรียมดิน ฤดูกาลในการปลูก การสังเกตลักษณะของศัตรูพืชของฝ้าย เชื้อราที่มีผลต่อต้นฝ้าย การฉีดยาและใส่ปุ๋ย ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ผลของการดำเนินการ
1. สรุปผลการจัดกิจกรรมอบรมการปลูกดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์จากฝ้ายฯ
2. สมาชิกหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่ายมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการปลูกฝ้าย
3. สมาชิกในกลุ่มหมู่บ้านรู้ทิศทางการนำฝ้ายมาแปรูปหัตกรรมมากขึ้น

ค่าใช้จ่าย : 36,450
จำนวนผู้รับบริการ : 86
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง kannika_aec@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates