หมู่บ้านข้าวปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม

ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554|180,000|180,000|ใช้หมด2013214859551.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=252]   วันที่รายงาน  [16/6/2555]
ผลการดำเนินงาน
1. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดให้แก่ชุมชน คือ
- เทคโนโลยีการวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพดินด้วยปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์
- เทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบโยนกล้า
- การจัดการระบบนิเวศในนาข้าว
- การผลิตและใช้ประโยชน์น้ำส้มควันไม้ในนาข้าว
- การผลิตและใช้น้ำหมักสมุนไพร 12 ราศี
- การผลิตฮอร์โมนไข่
- เทคโนโลยีการสีข้าวกล้องด้วยโรงสีขนาดชุมชน (ศูนย์เกษตรและอาหารปลอดภัย มทร ล้านนา)
2. มีผู้ที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 50 คน และนำไปปฏิบัติ จำนวน 18 คน
3. การนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือประยุกต์ใช้ในชุมชน
เกษตรกรสมาชิกโครงการได้นำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการทำนาของตนเองแล้ว 1 ฤดู เพื่อลดการใช้สารเคมีและเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากต้นทุนของปัจจัยการผลิต โดยการผลิตปัจจัยการผลิตเอง ส่วนบางรายก็ซื้อจากสมาชิกที่เป็นผู้ผลิต โดยมีเครือข่ายผู้สนใจเข้าร่วมชม ร่วมกิจกรรมการทำนาแบบปลอดภัยของโครงการ และนำไปใช้ในการทำนาของตนเองจำนวน 12 ครั้ง
4. การเผยแพร่ผลงานและการขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น
- เผยแพร่ผลงานผ่านนิทรรศการในงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก ประจำปี 2555
- จัดกิจกรรมร่วมงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา “(งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์)” ประจำปี 2554
- มีการประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมประจำตำบล
- มีการประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
- นำผลผลิตไปจำหน่ายใน “ตลาดสีเขียว” ตลาดบ้านคลอง อ. เมือง จ. พิษณุโลก
5. การศึกษาดูงานในพื้นที่หมู่บ้าน
มีชุมชนเข้ามาศึกษาดูงาน 1 ชุมชนคือ บ้านบางคลาน ต. บางคลาน อ. โพทะเล จ. พิจิตร
6. การบูรณาการกับหน่วยงาน/โครงการอื่น
1. สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
2. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดพิษณุโลก
3. กลุ่มวิสากิจข้าวชุมชน บ้านทุ่งใหญ่ ต. นิคมพัฒนา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก
4. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านและชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บ้านห้วงกระได ต. ชุมแสงสงคราม อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก
7. การน้อมนำเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 สมาชิกในหมู่บ้านผลิตแชมพู น้ำยาล้างจานใช้เองและวางขายในร้านค้าชุมชน ปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาลไว้กินเองและเหลือขายให้พ่อค้าในเมือง ปัจจัยการผลิตจะใช้มูลสุกรเป็นปุ๋ยคอก ไม่มีการใช้สารเคมี ทำให้มีรายได้ประจำ สมาชิกบางรายไม่ได้ทำนาแต่ผลิตน้ำหมักสมุนไพรเพื่อจำหน่ายให้สมาชิกและเกษตรกรนอกกลุ่มที่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพน้ำหมักสมุนไพร 12 ราศี นอกจากนี้ยังรับจ้างฉีดพ่นน้ำหมักสมุนไพร 12 ราศีให้เกษตรรายอื่นด้วย
8. ผลผลิตแปลงสาธิต
8.1 แปลงใสปุ๋ยให้ผลผลิตข้าวหอมนิลเฉลี่ย 727 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่
8.2 แปลงไม่ใส่ปุ๋ยให้ผลผลิตข้าวหอมนิลเฉลี่ย 660 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่

สรุปผลโครงการ
เมื่อเกษตรกรหมู่ 1 บ้านเด่นโบสถ์ ต. บ้านกร่าง อ. เมือง จ. พิษณุโลก ร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรกรได้รับความรู้ทางวิชาการเกษตร ทำให้มีความเชื่อมั่นในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น เพราะมีความรู้ มีประสบการณ์จากการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวปลอดภัย สามารถผลิตข้าวไว้กินในครัวเรือนตลอดปีและสามารถขายได้ทั้งในรูปข้าวสารและพันธุ์ข้าว เพราะมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านร่มโพธิ์ทอง ต. บ้านกร่าง อ. เมือง จ. พิษณุโลก (ซึ่งรับการแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง) ขอซื้อข้าวจากแปลงสาธิตเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 180,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ระยะเวลาในการดำเนินงานน้อยเพราะ การอนุมัติโครงการในเดือนมีนาคม และโอนเงินมาให้ปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2554 ทำให้มีเวลาในการดำเนินงานสั้น
แนวทางแก้ไข : ควรมีการแจ้งผลการอนุมัติโครงการต้นปีงบประมาณ ซึ่งจะได้เตรียมการล่วงหน้า
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20126161311561.pdf
2555250,000|205,000|205,000|ใช้หมด201243165311.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=204]   วันที่รายงาน  [2/4/2555]
ผลการดำเนินงาน
หมู่บ้านข้าวปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1.สำรวจพื้นที่ และวางแผนการดำเนินงาน
2.แจ้งผลการพิจารณางบประมาณประจำปี 2555 ให้กลุ่มสมาชิกรับทราบ
3.เตรียมเมล็ดพันธุ์และเอกสารข้อมูลในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=248]   วันที่รายงาน  [15/6/2555]
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ดร. ยรรยง เฉลิมแสน ดร. ณิฐิมา เฉลิมแสน และ รศ. ดร. สมชาติ หาญวงษา ลงพื้นที่พบเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "การจัดทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว" ของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ที่บ้านทุ่งใหญ่ และบ้านใหม่เจริญผล ต. นิคมพัฒนา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้การทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 7 ราย

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ดร. ยรรยง เฉลิมแสนและ ดร. ณิฐิมา เฉลิมแสน ลงพื้นที่พบเกษตรบ้านเด่นโบสถ์ ต. บ้านกร่าง อ. เมือง จ. พิษณุโลก บ้านมะตูม ต. มะตูม อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก เพื่อชี้แจงวัตถประสงค์และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้การทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวนรวม 14 ราย

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ดร. ณิฐิมา เฉลิมแสน ได้จัดกิจกรรม "การจัดทำแผนชุมชนการผลิตข้าวคุณค่าสูง: เมล็ดพันธุ์ข้าว" ณ ห้องประชุมอาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีรศ.ดร. สมชาติ หาญวงษา เป็นวิทยาบรรยายวิธีการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ และมี ดร. ณิฐิมา เฉลิมแสน ดร. ยรรยง เฉลิมแสน เป็นวิทยากรในการจัดทำแผนการผลิต ในการประชุมดังกล่าวมี รองอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์อำเภอบางระกำ รวมทั้งเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 36 คน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ได้จัดเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์กข. 31 กข 41 และพันธุ์เจ้าพระยา จำนวน 28 กระสอบ ให้เกษตรกรผู้ร่วมจัดทำแปลงสาธิตจำนวน 5 ราย พื้นที่รวมประมาณ 100 ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรอยู่ในระหว่างการเตรียมพื้นที่แปลงสาธิต

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ได้จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ "ข้าวเจ้าหอมปางมผ้า" เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกิจกรรมเยาวชนชาวนา สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวังโพรงวิทยา ต. วังโพรง อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก จำนวน 12 กิโลกรัม เพื่อเตรียมแปลงสาธิตความรู้ด้านการทำนาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่าย : 33,850
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : แจ้งผลการอนุมัติโครงการล่าช้า ทำให้การโอนเงินให้ดำเนินการทั้งจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และการโอนเงินจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ไปยัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และจากมหาวิทยาลัยฯ ไปยังพื้นที่ (campus) พิษณุโลก ซึ่งรับทราบการโอนเงินแน่นอนและเริ่มดำเนินการได้เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2555 ดังนั้นการดำเนินการที่ล่าช้าเนื่องจากต้องต้องสอดคล้องกับการแจ้งผลการอนุมัติโครงการ การโอนเงินให้ดำเนินการ
แนวทางแก้ไข : ขอความกรุณาให้หน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ตกลงกับมหาวิทยาลัย เรื่องการยืมเงินดำเนินงาน และการโอนเงิน ให้โอนโดยตรงจากหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ไปยังแผนกการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พื้นที่นั้นๆ โดยตรง
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20126151351131.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=473]   วันที่รายงาน  [29/11/2555]
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 กิจกรรมดูงานการผลิตข้าวชุมชน กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลนางลือ ท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท สมาชิกมีความเข้าใจในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ "วิทยาศาสตร์ในข้าว: การผลิตและใช้ประโยชน์

วันที่ 18,22 ตุลาคม 2555 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภาพเพื่อการผลิตข้าว สมาชิกสามารถผลิตสารชีวภาพใช้เองในชุมชนได้ ลดต้นทุนการผลิต
ค่าใช้จ่าย : 120,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=859]   วันที่รายงาน  [6/1/2557]
1.วันที่ 30 ตุลาคม 55 สร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมการผลิตข้าวปลอดภัย
2.วันที่ 24 ธันวาคม 2556 อบรมการเป็นวิทยากรกลุ่มและสร้างชุมชนต้นแบบในการทำเกษตรกรรม
ค่าใช้จ่าย : 51,150
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556160,000|160,000|160,000|ใช้หมด2013129108371.pdf20145261324481.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=519]   วันที่รายงาน  [2/4/2556]
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 จัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการและสมาชิกหมู่บ้านฯ เพื่อกำหนดแผนงานประจำปี 2556 แปลงสาธิต และเป้าหมายผลผลิต (ปริมาณและคุณภาพ)แบบมีส่วนร่วม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 1 ต. บ้านกร่าง อ. เมือง จ. พิษณุโลก
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค : รอระยะเวลาแปลงนาว่าง ซึ่งทำให้ต้องขยายเวลาจัดทำแปลงไปเป็นต้นฤดูฝน เนื่องจากในปี 2556 เกิดสภาวะแห้งแล้ว เกษตรกรผู้ร่วมโครงการกังวลว่า จะขาดแคลนน้ำในระหว่างจัดทำแปลง
แนวทางแก้ไข : เลื่อนระยะเวลาการทำกิจกรรมแปลงสาธิตออกไปเป็นเดือนพฤษภาคม 2556
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=520]   วันที่รายงาน  [2/4/2556]
วันที่ 2 มีนาคม 2556 ได้จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ประสานงาน และสมาชิกผู้ร่วมโครงการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 1 ต. บ้านกร่าง อ. เมือง จ. พิษณุโลก
ผลการประชุม
1. ให้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานหมู่บ้าน
2. ให้มีการจัดทำสื่อความรู้จากวิทยากรของหมู่บ้าน
3. จัดทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง
4. คัดเลือกวิทยากรชุมชน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการผลิตข้าวปลอดภัย การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การบริหารจัดการระบบนิเวศในนาข้าว
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค : ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม แปลงนาของสมาชิกจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ
สภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ?ข้าว
แนวทางแก้ไข : เลื่อนการทำกิจกรรมและแปลงสาธิตออกไปเป็นเดือนพฤษภาคม 2556
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=640]   วันที่รายงาน  [20/6/2556]
รายงานการดำเนินงาน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 จัดทำศูนย์การเรียนรู้การปลูกข้าวแบบโยนต้นกล้า ณ บ้านเด่นโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 อบรมการผลิตสูตรดินเพื่อใช้ในการเพาะต้นกล้าข้าวและการใช้เครื่องตีดิน ณ บ้านเด่นโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 12 มิถุนายน 2556 อบรมการปลูกข้าวแบบโยนกล้าและการเพาะกล้า ณ บ้านเด่นโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 การเตรียมพื้นที่เพื่อเตรียมแปลงสาธิตการทำข้าวปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ค่าใช้จ่าย : 45,396
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=743]   วันที่รายงาน  [17/9/2556]
รายงานผลการดำเนินงาน
1.วันที่ 26 มิถุนายน 2556 สาธิตการใช้เครื่องตีดินในการทำนาโยนและให้ความรู้การใช้เครื่องโรยเมล็ดข้าว ณ บ้านเด่นโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 คน
2.วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวแบบปลอดภัย ณ บ้านเด่นโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 คน
3.วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เพื่อให้คำปรึกษาการเพาะกล้าทำนาโยน และการทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใช้ในการปลูกข้าวปลอดภัย ณ บ้านเด่นโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 คน


ค่าใช้จ่าย : 49,050
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=844]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
แผนการดำเนินงานช่วงขยายเวลาปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20131081151101.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=860]   วันที่รายงาน  [6/1/2557]
1.วันที่ 22 ต.ค.56 อบรมการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวและ
การผลิตฮอร์โมนไข่ การสร้างวิทยากรประจำกลุ่ม
2.วันที่ 5พ.ย.56 ให้คำแนะนำการวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพดิน การจัดการระบบนิเวศในนาข้าวและการผลิตและใช้ประโยชน์น้ำส้มควันไม้ในนาข้าว
3.วันที่ 24 ธ.ค. 56 การติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน เกษตรกรสามารถผลิตสารชีวภาพใช้ได้เองและลดต้นทุนในการทำนา นอกจากนี้ยังสามารถผลิตข้าวแบบลดต้นทุนให้กับชุมชนอื่นได้
ค่าใช้จ่าย : 65,554
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง y_chalermsan@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates