หมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโน

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา ต.เจียด อ.เขมราฎ จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554840,000|350,000|350,000|ใช้หมด2013251057281.pdf20128171726101.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=352]   วันที่รายงาน  [29/8/2555]
กลุ่มหมู่บ้านได้จัดหาพื้นที่ในการเพาะปลูกต้นหม่อน โดยน าพันธ์หม่อนที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีทดลองหม่อนไหมอุบลราชธานีมาปลูก บนพื้นที่ มากกว่า 20 ไร่เพื่อที่จะได้เพียงพอกับความต้องการของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : พื้นที่ในการเพาะปลูกต้นหม่อนเหลือน้อยลงเนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มันสำปะหลังเป็นต้น
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=395]   วันที่รายงาน  [27/9/2555]
การสร้างโรงเลี้ยงไหม
- กลุ่มหมู่บ้านใช้ศูนย์กลางการเรียนรู้และปฏิบัติการ ณ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา เป็นที่สร้างโรงเลี้ยงไหม บนพื้นที่ 300 ตารางเมตร วัสดูพื้นปูกระเบื้องและหลังคากระเบื้อง โดยห้องสำหรับเก็บจ่อและฝักไหมพื้นที่ 20 ตารางเมตร ใช้มุ้งลวดและมีการวางแนวท่อพีวีซีหล่อน้ำเพื่อกันมดและแมลงที่เป็นศัตรูของหนอนไหม

การเลี้ยงและดูแลหนอนไหม
- การเตรียมอาหารสำหรับหนอนไหมโดยการผสมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์

การสาวไหม
- ในขั้นตอนการสาวไหมประกอบด้วย การคัดแยกรังไหมที่ได้คุณภาพ จากนั้นนำไปต้มและทำการสาวโดยใช้แรงคน แล้วจึงทำการกรอเส้นไหม ทำใจไหม จึงจะได้เส้นไหมเข้าสู่กระบวนการทอผ้าต่อไป

การทอผ้าไหม
- ในการทอผ้ายังคงใช้กี่ทอมืออยู่ โดยกลุ่มหมู่บ้าน มีจำนวนกี่ทอผ้าทั้งสิ้น 5 ตัว ผ้าที่ทอได้แก่ ผ้าซิ่นไหม ผ้าตัดชุดสตรี ผ้าพันคอ ผ้าสไบ โสร่ง ผ้าตัดเสื้อผู้ชาย ดังแสดงตัวอย่างลวดลายการทอผ้า

การทดสอบสมบัติผ้าไหมไทยนาโน
- ทดสอบสมบัติความทนต่อแรงดึงของเส้นไหมดิบ
- ทดสอบความมันวาวของผ้าไหม
- ทดสอบการเผาไหม้ของผ้าไหม
- ทดสอบไฟฟ้าสถิตของผ้าไหม
- สภาพความทนทานของผ้าไหมต่อความเป็นกรดและเป็นเบส
- การตรวจสอบปริมาณธาตุที่มีอยู่ในเส้นไหมโดยวิธีการวาวรังสีเอกซ์

การติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตลอดโครงการ
- การติดตามผลการดำเนินงานโดย อาจารย์วัชรินกร เมฆลา ทุกสองสัปดาห์ จาก อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี ถึง ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการติดตามในรูปแบบการประชุมกลุ่มย่อย และมีการติดตามความคืบหน้าทุกสามเดือน จากทางวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนอกจากนี้ยังติดตามงานในรูปแบบการเข้าเยี่ยมชมจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
- ในปีที่ผ่านมาหมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโนได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการผ้าไหมอาเซียน ASIAN SILKHERITAGE 2011 ในวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2554 ภายใต้แนวคิด “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล” ขึ้น
เพื่อแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับผ้าไหม และสินค้าหัตถกรรมอื่นๆที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมัธยมศึกษาระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2554

สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรูปเล่ม
- รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554
ค่าใช้จ่าย : 250,000
จำนวนผู้รับบริการ : 138
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2555370,000|215,000|215,000|ใช้หมด2012517940531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=387]   วันที่รายงาน  [27/9/2555]
จัดประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าเพื่อชี้แจงโครงการหมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโน ปีที่ 2 และทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียดการดำเนินงาน
- เป็นการจัดประชุมกลุ่มหมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโนเพื่อชี้แจงการดำเนินงานในปีที่ 2 โดยมีนางคำภา บุญยืน เป็นประธานในพิธี และมีสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน
หมายเหตุ: (รายละเอียดการประชุมตามเอกสารแนบ, #01_กิจกรรม)
ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20129302042111.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=388]   วันที่รายงาน  [27/9/2555]
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ การออกแบบลวดลาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
รายละเอียดการดำเนินงาน
- เป็นการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสำหรับการผลิตผ้าไหมไทยนาโน” โดยรายละเอียดการอบรมกล่าวถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการผลิตผ้าไหมที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยจัดขึ้นในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางของโครงการหมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 140 คน
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 140
ปัญหาอุปสรรค : การขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการผลิตผ้าไหม
แนวทางแก้ไข : การกระตุ้นการนำเทคโนโลยีเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยอาจแสดงให้เห็นถึงเรื่องการลดระยะเวลาในขั้นตอนการผลิตหลังจากนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012930219411.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=389]   วันที่รายงาน  [27/9/2555]
รายละเอียดการดำเนินงาน
- เป็นขั้นตอนการเลี้ยงและดูแลหนอนไหมโดยมีรายละเอียดกระบวนการเตรียมอาหารและการเลี้ยงเช่นเดียวกันกับการดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 (โดยในขั้นตอนการเตรียมอาหารมีการใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ควบคู่กับการใช้ใบหม่อน)

หมายเหตุ: (รายละเอียดการดำเนินงานและผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามเอกสารแนบ, #03_กิจกรรม)
ค่าใช้จ่าย : 70,000
จำนวนผู้รับบริการ : 140
ปัญหาอุปสรรค : การใช้ปริมาณของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์อย่างเหมาะสมและการคำนึงถึงต้นทุนการผลิตและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
แนวทางแก้ไข : การควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยการใช้ตัวแทนผู้เลี้ยงที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในระดับดีเป็นผู้เตรียมอาหารและเลี้ยงหนอนไหม
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012930211031.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=390]   วันที่รายงาน  [27/9/2555]
รายละเอียดการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการผลิตผ้าไหมประกอบด้วยการสาวไหมโดยเริ่มจากการคัดแยกรังไหมที่ได้คุณภาพ จากนั้นนำไปต้มและทำการสาวโดยใช้แรงคนและการปรับปรุงโดยนำเทคโนโลยีที่ได้รับจาการถ่ายทอดจากศูนย์กลางหมู่บ้าน โดยการใช้เครื่องสาวไหมแบบกึ่งเครื่องจักรเพื่อให้ได้เส้นไหมที่มีความสม่ำเสมอ แล้วจึงทำการกรอเส้นไหม ทำใจไหม จึงจะได้เส้นไหมเข้าสู่กระบวนการทอผ้าเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ต่อไป
หมายเหตุ: (รายละเอียดการดำเนินงานและผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามเอกสารแนบ, #04_กิจกรรม)
ค่าใช้จ่าย : 70,000
จำนวนผู้รับบริการ : 140
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=391]   วันที่รายงาน  [27/9/2555]
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย
รายละเอียดการดำเนินงาน
- ทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยมีชื่อผลิตภัณฑ์ในชื่อ “ผ้าไหมนาโน”

หมายเหตุ: (รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ตามเอกสารแนบ, #05_กิจกรรม)
ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=392]   วันที่รายงาน  [27/9/2555]
การติดตามผลการดำเนินงาน
รายละเอียดการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินงานทำการจัดการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ร่วมโครงการจากการเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่จากผู้รับผิดชอบโครงการในรายไตรมาสและการจัดทำ “แบบประเมินความสำเร็จของโครงการหมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโน”

หมายเหตุ: (รายละเอียดการดำเนินงานตามเอกสารแนบ, #06_กิจกรรม)
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=393]   วันที่รายงาน  [27/9/2555]
การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
รายละเอียดการดำเนินงาน
- ศูนย์กลางหมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโนได้จัดทำส่วนของนิทรรศการไว้ที่ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรองรับการเข้าเยี่ยมชมและการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หมายเหตุ: (รายละเอียดการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานตามเอกสารแนบ, #07_กิจกรรม)
ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=394]   วันที่รายงาน  [27/9/2555]
สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรูปเล่ม
รายละเอียดการดำเนินงาน
- จัดทำรูปเล่มรายงานการดำเนินงาน “หมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโน” ตามโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2555

หมายเหตุ: (รายละเอียดการดำเนินงานตามเอกสารแนบ, #08_กิจกรรม)
ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง knjiti@kmitl.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates