หมู่บ้านบุก(บ้านปางตอง)

หมู่บ้านปางตอง ต.หมอกจำแป๋ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553740,107|740,107||740,1072013213117401.pdf201112181442581.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2554|734,000||734,0002013213117481.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555596,000|290,000|290,000|ใช้หมด2012421747381.pdf201311114351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=303]   วันที่รายงาน  [6/7/2555]
จากการลงพื้นที่ในโครงการการดำเนินการหมู่บ้าน ว&ท ในพื้นที่โครงการพระราชดำริปางตอง ปี 2555 ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงเทคโนโลยีต่างๆของปีที่แล้วผ่านมา ซึ่งได้ผลเป็นที่หน้าพอใจสำหรับการนนำเทคโนโลยีไปใช้งานในพื้นที่ เนื่องจากโครงการพระราชดำริปางตอง ปี 2555 มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีจากเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเป็นการส่งเสริมการปลูกบุกและตะไคร้หอม ซึ่งได้ดำเนินการอบรมการขยายพันธุ์และแปรรูปบุกผงและร่วมถึงการนำเกล้าพันธุ์ต้นบุกและตะไคร้หอมมาปลูกในโรงเรียนเพื่อเป็นแปลงสาธิต ซึ่งได้ร่วมกับคณะครูและนักเรียนประมาณ 100 คน ได้ทำการปลูกในพื้นที่โรงเรียนจำนวน 2 แปลง เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์และผลผลิต เพื่อการแปรรูปเป็นผงบุกสุขภาพและน้ำมันตะไคร้หอมต่อไป รวมทั้งการหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านที่มีมูลค่าสูงและมีตลาดรองรับ ซึ่งได้ดำเนินการสำเร็จแล้ว 1 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ สเปร์น้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอม ซึ่งได้มีการนำไปส่งเสริมให้นักเรียนนำไปจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนก็จะดำเนินการไปในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการพระราชดำริต่อไปค่าใช้จ่าย : 290,000
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค : 1.การทำน้ำมันน้ำมันหอมระเหยต้องใช้เครื่องกลั่นที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณวัตถุดิบ|2.เนื่องจากการลงพื้นที่ในการส่งเสริมการปลูกบุกนั้นเป็นช่วงเดือนในฤดูฝนทำให้การขยายพันธุ์บุกที่ต้องมีการเตรียมการก่อนหน้าฤดูนั้น|3.ชุมชนและโรงเรียนมีจำนวนบุกในพื้นที่อยู่แล้วนั้นเพียงแต่บุกเป็นพืชที่มีหลายพันธุ์|4.ความหลากหลายสายพันธุ์ของบุกส่วนใหญ่ในพื้นที่จะเป็นบุกคางครกซึ่งไม่เหมาะที่จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์|5.เทคโนโลยีเครื่องทำน้ำร้อนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่ใช้เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
แนวทางแก้ไข : 1.ทำชุดเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดที่เหมาะสมกับปริมารผลผลิต|2.นำเกล้าพันธุ์สายพันธุ์ที่เหมาะสม(บุกเนื้อทราย)เพื่อการนำมาแปรรูปที่ได้จาการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรที่สูงจังหวัดกาญจนบุรีมาปลูกส่วนในพื้นที่ดำเนินการ|3.การอบรมแนะวิธีการขยายพันธุ์ร่วมถึงการแยกสายพันธุ์บุกที่จะนำมาแปรรูปได้
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201282194141.pdf

ส่งข้อความถึง natthawu@mju.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates